Фразеологический словарь азербайджанского языка

 • XAM XƏYALA DÜŞMƏK

  səhv, yanlış fikirləşmək.

  Полностью »
 • XAN İLƏ PLOV YEMİR Kİ, BIĞI YAĞA BATAR

  çox lovğa, təkəbbürlü adam haqqında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • XAN KEFİNDƏ DOLANMAQ

  yaxşı yaşamaq, maddi sıxıntısı olmamaq; ~ kefi fıştırıq çalmaq, kefi doxsan doqquz vurmaq.

  Полностью »
 • XANDAN GƏLMİŞ NÖKƏRƏM, DİNMƏ, DİŞLƏRİNİ TÖKƏRƏM

  qabağımda bir adam dura bilməz; səlahiyyəti, gücü, imkanları çox olan, davranışında ölçüləri gözləməyən lovğa, təkəbbürlü və özbaşınalıq edən adamlar

  Полностью »
 • XANGƏLDİYƏ DÖNMƏK

  gözlətmək, ləngitmək, gecikdirmək.

  Полностью »
 • XARABA QALMAQ

  bax: viran qalmaq.

  Полностью »
 • XARABA QOYMAQ

  dağıtmaq, viran etmək, uçurmaq; ~ kor qoymaq, yurduna su calamaq (ələmək), daşı daş üstə qoymamaq, tozunu göyə sovurmaq

  Полностью »
 • XARABI ÇIXMAQ

  pisləşmək, pislikləri görünmək; ~ zayı çıxmaq.

  Полностью »
 • XASİYYƏTLƏRİ TUTMAQ

  yaxşı rəftar etmək; keçinmək, dolanmaq, birlikdə dinc yaşamaq; ~ yola getmək.

  Полностью »
 • XATA ÇIXARMAQ

  xoşagəlməz vəziyyətlə nəticələnə biləcək bir iş görmək.

  Полностью »
 • XATASI ÇIXMAQ

  pis sonluqla nəticələnmək; ~ zayı çıxmaq, zibili çıxmaq.

  Полностью »
 • XATAYA DÜŞMƏK

  təhlükəli vəziyyətə düşmək; ~ əngələ düşmək.

  Полностью »
 • XATAYA SALMAQ

  dolaşdırmaq, pislik etmək; ~ bəlaya salmaq, qanını üstünə salmaq.

  Полностью »
 • XATİRƏDƏN SİLİNMƏK

  unudulmaq; ~ üstünü ot basmaq.

  Полностью »
 • XATİRİNDƏ QALMAQ

  unutmamaq; ~ yadda qalmaq.

  Полностью »
 • XATİRİNDƏN ÇIXMAQ

  unutmaq; ~ yaddan çıxmaq.

  Полностью »
 • XEYİR-BƏRƏKƏTİ ÇƏKİLMƏK

  ruzisi azalmaq, evə alınan ruzinin bərəkəti olmamaq; ~ süfrəsinə haram əli dəymək.

  Полностью »
 • XEYİR-DUA VERMƏK

  səadət, xoşbəxtlik arzulamaq, uğurlar diləmək; ~ haqqını halal etmək, halallıq vermək.

  Полностью »
 • XEYİR GƏLƏN YERƏ PAPAQ (BARMAQ) TIXAMAQ

  özünə ziyan vurmaq, öz xeyrini bilməmək; ~ işıq gələn yerə barmaq tıxamaq.

  Полностью »
 • XEYİR GÖRMƏK

  mənfəət götürmək, faydalanmaq, xeyir eləmək; ~ xeyrini görmək.

  Полностью »
 • XEYİR GÜDMƏK

  bax: maraq güdmək.

  Полностью »
 • XEYİR İŞ

  toy, nişan, şənlik.

  Полностью »
 • XEYİR OLA!

  gözlənilməz təklifə, xəbərə, davranışa etiraz və təəccüb bildirən ifadə.

  Полностью »
 • XEYİR TAPMAQ

  fayda görmək, ürəyincə olmaq; ~ işi düz gətirmək.

  Полностью »
 • XEYİR VERMƏK

  mənfəət qazandırmaq, fayda vermək.

  Полностью »
 • XEYRƏ-ŞƏRƏ YARAMAQ

  xeyirdə-şərdə iştirak etmək, başqalarının dərdinə şərik olmaq, kiminsə köməyinə, hayına yetmək.

  Полностью »
 • XEYRİ DƏYMƏK (KEÇMƏK)

  faydası olmaq, xeyri olmaq; ~ yaxşılığı dəymək.

  Полностью »
 • XEYRİNİ GÖRMƏK

  bax: xeyir görmək.

  Полностью »
 • XEYRİNİ-ŞƏRİNİ BİLMƏMƏK

  yaxşı ilə pisi, zərərlə xeyiri ayırmamaq.

  Полностью »
 • XƏBƏR ALMAQ

  soruşmaq, bilmək istəmək.

  Полностью »
 • XƏBƏR ÇIXMAMAQ

  heç bir soraq gəlməmək, heç bir xəbər eşidilməmək.

  Полностью »
 • XƏBƏR TUTMAQ

  məlumat almaq, məlumat əldə etmək, xəbərdar olmaq.

  Полностью »
 • XƏBƏR VERMƏK

  məlumatlandırmaq, bildirmək, xəbərdar etmək, çatdırmaq; ~ qulağına çatdırmaq.

  Полностью »
 • XƏBƏRİ ÜSTÜNƏ GƏLMƏK

  ölmək.

  Полностью »
 • XƏCALƏT ÇƏKMƏK

  qüsurunu, nöqsanını bilib utanmaq; çox utanmaq, çox sıxılmaq, abır-həya etmək; ~ ət tökmək, bir köynək ət tökmək, tər tökmək, yerə girmək, ar gəlmək,

  Полностью »
 • XƏCALƏT VERMƏK

  hər hansı yaxşı hərəkəti ilə utandırmaq.

  Полностью »
 • XƏCALƏTDƏN YERƏ GİRMƏK

  bərk utanmaq; ~ diri-diri qəbrə girmək, bir köynək ət tökmək, üzünə baxa bilməmək.

  Полностью »
 • XƏCALƏTİNDƏN ÇIXMAQ

  yaxşılıq müqabilində nəsə bağışlamaq, vermək, qarşılıq olaraq bir şey verməklə və ya etməklə əvəzini çıxmaq

  Полностью »
 • XƏCALƏTLİ QALMAQ

  birinin yaxşılığının əvəzini çıxa bilmədiyi və ya verdiyi vədi yerinə yetirə bilmədiyi üçün sıxılmaq, utanmaq, üzüqara olmaq

  Полностью »
 • XƏLBİRƏ DÖNDƏRMƏK

  dəlmə-deşik etmək; ~ şadaraya döndərmək.

  Полностью »
 • XƏLBİRLƏ SU DAŞIMAQ

  vaxtını boş yerə sərf etmək, mənasız işlə məşğul olmaq; ~ yaba ilə dovğa içmək.

  Полностью »
 • XƏLƏL GƏLMƏK

  ziyanı, zərəri, mənfi təsiri olmaq; pozulmaq; eyibli, nöqsanlı olmaq.

  Полностью »
 • XƏLƏL GƏTİRMƏK

  nöqsanlı hərəkəti ilə işə ziyan vurmaq; ~ kölgə salmaq.

  Полностью »
 • XƏMİRİ HAQDAN YOĞRULMAQ

  taleyi ilahidən gəlmək, haqq adamı olmaq.

  Полностью »
 • XƏMİRİ HARAMLIQLA YOĞRULMAQ

  nadürüst olmaq, halal-haram bilməmək. 

  Полностью »
 • XƏMİRİ SIYIQ (YUMŞAQ)

  tez yumşalan, üzüyola, iradəsi zəif olan adam haqqında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • XƏMİRİNƏ HARAM MAYA QATMAQ

  haram yolla dolanmaq, nadürüstlük etmək, öz halal zəhməti ilə yaşamamaq.

  Полностью »
 • XƏMİRLƏRİ BİR TORPAQDAN GÖTÜRÜLMƏK (YOĞRULMAQ)

  xasiyyətləri eyni, yaxın, oxşar olmaq.

  Полностью »
 • XƏNCƏR-BIÇAĞA ÇIXMAQ

  davaları kəskin şəkil almaq, bir-birini xəncər və ya bıçaqla vurmaq dərəcəsinə gəlmək.

  Полностью »
 • XƏNCƏR-BIÇAQ OLMAQ

  qatı düşmən olmaq, qanlıbıçaq olmaq; ~ ölüb-öldürməyə çıxmaq.

  Полностью »