Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • HOQQA ÇIXARMAQ

  oyunbazlıq etmək, əlavə problem yaratmaq, əngəl yaratmaq; ~ oyun çıxarmaq.

  Tam oxu »
 • HOVUNU ALMAQ

  sakitləşdirmək.

  Tam oxu »
 • HOYDU-HOYDUYA GÖTÜRMƏK

  dolamaq; ~ məsxərəyə qoymaq, araya qoymaq, ələ salmaq, lağa qoymaq.

  Tam oxu »
 • HÖCƏTİ KƏSMƏK

  aradakı mübahisəni, münaqişə və ya davanı həll etmək, narazılığa, söz-söhbətə son qoymaq.

  Tam oxu »
 • HÖKM ÇIXARMAQ

  qəti fikir söyləmək, qərar vermək.

  Tam oxu »
 • HÖKM SÜRMƏK

  1. Ağalıq etmək, hökm etmək.  2. Mövcud olmaq.

  Tam oxu »
 • HÖKMDƏN DÜŞMƏK

  öz qüvvəsini, əhəmiyyətini itirmək.

  Tam oxu »
 • HÖKMÜ KEÇMƏK

  hökmü, qüvvəsi, nüfuzu, təsiri olmaq, əmri, göstərişi yerinə yetirilmək.

  Tam oxu »
 • HÖRMƏT GÖRMƏK

  xoş, ehtiramla qarşılanmaq.

  Tam oxu »
 • HÖRMƏT QOYMAQ

  bax: hörmətini saxlamaq (gözləmək).

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTDƏN DÜŞMƏK

  sayılmamaq; ~ nüfuzdan düşmək, gözdən düşmək, bir qara qəpiklik olmaq, adı batmaq, etibardan düşmək, gözündən düşmək

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTDƏN SALMAQ

  nüfuzuna xələl gətirmək; ~ gözdən salmaq, nüfuzdan salmaq, əskiklik gətirmək, qiymətdən salmaq, adını batırmaq, ayağa vermək

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTƏ MİNMƏK

  hörməti artmaq, hörmətli olmaq.

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTİNİ SAXLAMAQ (GÖZLƏMƏK)

  hörmət etmək, saymaq; ~ saya salmaq, xətrini saxlamaq, uca tutmaq, yolunu saxlamaq, yüksək tutmaq, pərdə saxlamaq

  Tam oxu »
 • HÖRÜMÇƏK TORU

  qarma-qarışıq, dolaşıq bir şey.

  Tam oxu »
 • HÖRÜMÇƏKDƏN CAN DİLƏMƏK (İSTƏMƏK)

  xəstəlikdən arıqlamaq.

  Tam oxu »
 • HÖVSƏLƏDƏN ÇIXMAQ

  özünü saxlaya bilməmək, hirslənmək; ~ hövsələsi bir tikə olmaq, səbir kasası dolmaq (daşmaq).

  Tam oxu »
 • HÖVSƏLƏSİ BİR TİKƏ OLMAQ

  səbirsiz olmaq, dözə bilməmək, özünü saxlaya bilməmək; ~ hövsələsi daralmaq, hövsələdən çıxmaq. 

  Tam oxu »
 • HÖVSƏLƏSİ DARALMAQ

  səbir edə bilməmək, dözə bilməmək, darıxmaq, özünü saxlaya bilməmək; ~ hövsələsi bir tikə olmaq, səbri kəsilmək (çatmamaq)

  Tam oxu »
 • HÖVSƏLƏSİNİ BASMAQ

  dözmək, səbir etmək, toxtamaq; ~ özünü saxlamaq,  səbrini basmaq (cilovlamaq).

  Tam oxu »
 • HUŞ APARMAQ

  bir anlığa mürgüləmək, yuxulamaq; dərin fikrə getmək; ~ huşa getmək.

  Tam oxu »
 • HUŞA GETMƏK

  bihuş olmaq; mürgüləmək, yuxulamaq; ~ özündən getmək, huş aparmaq.

  Tam oxu »
 • HUŞA GƏLMƏK

  ayılmaq; ~ özünə gəlmək.

  Tam oxu »
 • HUŞA GƏTİRMƏK

  ayıltmaq; ~ özünə gətirmək.

  Tam oxu »
 • HUŞDAN ÇIXMAQ

  unutmaq.

  Tam oxu »
 • HUŞU BAŞINA GƏLMƏK

  bax: huşa gəlmək.

  Tam oxu »
 • HUŞU BAŞINDAN ÇIXMAQ

  bihuş olmaq; ~ ağlını itirmək.

  Tam oxu »
 • HUŞU BAŞINDAN GETMƏK

  bax: huşu getmək.

  Tam oxu »
 • HUŞU GETMƏK

  1. Yaddaşı zəifləmək; ~ huşunu itirmək.  2. Bayılmaq; ~ özündən getmək, huşunu itirmək.

  Tam oxu »
 • HUŞU KƏSMƏMƏK

  bax: ağlı kəsməmək.

  Tam oxu »
 • HUŞUNDAN ÇIXMAQ

  bax: yaddan çıxmaq.

  Tam oxu »
 • HUŞUNU APARMAQ

  heyran etmək, məftun etmək, valeh etmək.

  Tam oxu »
 • HUŞUNU BAŞINA YIĞMAQ

  fikrini cəmləşdirmək, düşünmək, fikirləşmək, götür-qoy eləmək.

  Tam oxu »
 • HUŞUNU İTİRMƏK

  1. Bihuş olmaq, bayılmaq; ~ ürəyi getmək, özündən getmək, hal aparmaq, huşu getmək.  2. Yaddaşı zəifləmək; ~ huşu getmək

  Tam oxu »
 • HÜCUM ÇƏKMƏK

  bir şeyin və ya bir şəxsin üzərinə atılmaq, üstünə cummaq.

  Tam oxu »
 • HÜCUMA KEÇMƏK

  vaxt itirmədən hücum etmək, hücuma başlamaq.

  Tam oxu »
 • HÜQUQ QAZANMAQ

  ixtiyarı, səlahiyyəti olmaq.

  Tam oxu »
 • HÜQUQUNU TAPDALAMAQ

  səlahiyyətini, ixtiyarını, haqqını əlindən almaq.

  Tam oxu »
 • HÜLQUMU BOŞ OLMAQ

  sirr saxlamamaq, ağzıyırtıq olmaq; ~ hülqumu olmamaq.

  Tam oxu »
 • HÜLQUMU QURUMAQ

  bərk qorxmaq, qorxudan özünü itirmək.

  Tam oxu »
 • HÜLQUMU OLMAMAQ

  sirr saxlaya bilməmək, nə gəldi danışmaq; ~ ağzında söz qalmamaq (saxlamamaq), hülqumu boş olmaq.

  Tam oxu »
 • HÜLQUMUNU ÜZMƏK

  boğazlamaq, öldürmək, boğazını kəsmək.

  Tam oxu »
 • XAÇ ASMAQ

  xristianlığı qəbul etmək.

  Tam oxu »
 • XAHİŞİNİ YERƏ SALMAQ

  istəyini, arzusunu qəbul etməmək, rədd etmək; ~ sözünü yerə salmaq.

  Tam oxu »
 • XAL TOPLAMAQ

  hörmət və etimad qazanmaq.

  Tam oxu »
 • XAL VURMAQ

  1. Fikrini, sözünü üstüörtülü şəkildə eyhamla, işarələrlə çatdırmaq; ~ eyham vurmaq.  2. Musiqidə ifaya yeni, orijinal çalarlar əlavə etmək

  Tam oxu »
 • XALA, XALA, GƏL DALAŞAQ

  bir səbəb olmadan dalaşmağa can atan adam haqqında işlədilən ifadə; ~ şələni qoy, gəl dalaşaq.

  Tam oxu »
 • XALA-XALA OYNAMAQ

  qeyri-müəyyənlik yaratmaq, açıq, səmimi danışmamaq, süründürməçilik etmək.

  Tam oxu »
 • XALQIN CİBİNƏ GİRMƏK

  dövlət büdcəsindən pul oğurlamaq, ictimai vəsaiti mənimsəmək, millətin sərvətini talamaq; ~ cibə girmək

  Tam oxu »
 • XAM DÜŞMƏK

  bir işin nəticəsini əvvəlcədən düşünmədiyi, lazımınca dərk etmədiyi üçün yanılmaq, səhv iş görmək.

  Tam oxu »