Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • İBARƏ SATMAQ

  qəliz, mürəkkəb, pafoslu danışmaq.

  Tam oxu »
 • İBRƏT ALMAQ (GÖTÜRMƏK)

  bir işdən, hadisədən özü üçün nəticə çıxarmaq; ~ dərs almaq (götürmək), gözünə su vermək, öz payını götürmək

  Tam oxu »
 • İBRƏT DƏRSİ VERMƏK

  həyatı başa salmaq, ağır, xoşagəlməz, pis hadisələrdən nəticə çıxarmağı öyrətmək.

  Tam oxu »
 • İCAZƏ ALMAQ

  razılıq istəmək.

  Tam oxu »
 • İCAZƏ VERMƏK

  razı olmaq, etiraz etməmək; ~ izin vermək.

  Tam oxu »
 • İCTİMAİ GÖZ

  kütləvi informasiya vasitələrinin, ictimai qurumların cəmiyyətdə gedən proseslərə nəzarəti.

  Tam oxu »
 • İÇ ÜZÜ AÇILMAQ

  mənfi xasiyyəti, əsl siması tanınmaq.

  Tam oxu »
 • İÇALATINI YANDIRMAQ

  davamlı surətdə alkoqol qəbul etmək, nə gəldi içmək.

  Tam oxu »
 • İÇƏRİ SALMAQ

  həbs etmək, dustaqxanaya salmaq.

  Tam oxu »
 • İÇƏRİ VERMƏK

  dərdini gizli saxlamaq, ürəyini heç kəsə açmamaq, dərdini heç kimə bildirməmək; ~ ürəyinə salmaq.

  Tam oxu »
 • İÇƏRİYƏ ÖTÜRMƏK

  acgözlüklə yemək, tikələri bütöv udmaq.

  Tam oxu »
 • İÇİ İÇİNİ KƏSMƏK

  daxilən əsəbiləşmək, hədsiz gərgin olmaq, dinə bilməmək; ~ dişi bağırsağını kəsmək.

  Tam oxu »
 • İÇİ QAN AĞLAMAQ

  daxilən sarsıntı və iztirab keçirmək.

  Tam oxu »
 • İÇİ OD TUTUB YANMAQ

  dərdini izhar edə bilməmək; ~ içi yanmaq.

  Tam oxu »
 • İÇİ YANMAQ

  1. Çox susamaq, susuzluqdan dili boğazına çəkilmək; ~ ciyəri yanmaq, dil-dodağı qurumaq.  2. Üzülmək, dərdini izhar edə bilməmək; ~ içi od tutub yanma

  Tam oxu »
 • İÇİM ÖZÜMÜ YANDIRIR, ÇÖLÜM ÖZGƏNİ

  zahirən xoşbəxt, gülərüz, şən, qayğısız görünən, lakin daxilən əzab çəkən, dərdini heç kimə deyə bilməyən adamın özü haqqında söylədiyi ifadə

  Tam oxu »
 • İÇİNDƏ İTMƏK

  hədsiz böyük və geniş olmaq; ~ at min, çap.

  Tam oxu »
 • İÇİNDƏ ÜZMƏK

  bol olmaq, çox olmaq, yaxşı yaşamaq.

  Tam oxu »
 • İÇİNDƏN KƏSİLMƏK

  bax: içindən qovrulmaq.

  Tam oxu »
 • İÇİNDƏN QƏNBƏRQULU ÇIXMAQ

  bax: qənbərqulu çıxmaq.

  Tam oxu »
 • İÇİNDƏN QOVRULMAQ

  acığını, hirsini və ya başqa bir hissini açıb deyə bilmədiyi üçün çox əzab və iztirab keçirmək; ~ içindən kəsilmək

  Tam oxu »
 • İÇİNƏ İŞLƏMƏK

  çox təsir etmək; ~ dərinə işləmək.

  Tam oxu »
 • İÇİNƏ QURD DÜŞMƏK

  şübhələnmək, narahat olmaq, həyəcanlanmaq.

  Tam oxu »
 • İÇİNƏ OD SALMAQ

  son dərəcə narahat etmək; ~ nalı oda qoymaq.

  Tam oxu »
 • İÇİNƏ SALMAQ

  problemini, dərdini gizli saxlamaq, heç kimə bildirməmək; ~ ürəyinə salmaq, içəri vermək.

  Tam oxu »
 • İÇİNİ BOŞALTMAQ

  ürəyindən keçənləri demək; ~ ürəyini boşaltmaq.

  Tam oxu »
 • İÇİNİ ÇƏKMƏK

  həyəcandan hıçqıra-hıçqıra ağlamaq; ~ köks ötürmək, ah çəkmək.

  Tam oxu »
 • İÇİNİ ÇÖLƏ SIZDIRMAQ

  düşündüyünü, dərdini, sirrini kiməsə danışmaq.

  Tam oxu »
 • İÇİNİ YEMƏK

  narahat olmaq, üzülmək, həyəcan və iztirab keçirmək; ~ ürəyinə salmaq.

  Tam oxu »
 • ... İDDİASINA DÜŞMƏK

  nəyinsə xəyalında olmaq, nəyə isə iddia etmək.

  Tam oxu »
 • İFADƏ ALMAQ

  şahidi və ya müttəhimi dindirmək.

  Tam oxu »
 • İFADƏ VERMƏK

  məhkəmədə şahidlik etmək, istintaq zamanı sorğu-suala şifahi və ya yazılı cavab vermək.

  Tam oxu »
 • İFRATA VARMAQ

  nəyisə normadan çox etmək, hüdudu keçmək; ~ həddini aşmaq, əndazədən çıxmaq, şitini çıxarmaq, şiti çıxmaq, uzaq getmək

  Tam oxu »
 • İFTAR AÇMAQ

  orucluqda günün sonuna yaxın müəyyən edilmiş vaxtda su və qida qəbul etmək, yeməyə başlamaq.

  Tam oxu »
 • İXTİLAF ÇIXARMAQ

  bax: ixtilaf salmaq.

  Tam oxu »
 • İXTİLAF SALMAQ

  münaqişə, ziddiyyət yaratmaq; ~ ixtilaf çıxarmaq.

  Tam oxu »
 • İXTİSARA SALMAQ

  miqdarca, sayca azaltmaq, ixtisar etmək; işdən azad etmək.

  Tam oxu »
 • İXTİYAR VERMƏK

  səlahiyyət, icazə vermək.

  Tam oxu »
 • İXTİYARI ƏLDƏN VERMƏK

  səlahiyyətlərini, təsir imkanlarını itirmək; ~ ipi əldən vermək.

  Tam oxu »
 • İXTİYARI ƏLƏ ALMAQ

  səlahiyyətə, hakimiyyətə yiyələnmək.

  Tam oxu »
 • İXTİYARI ƏLİNDƏN GETMƏK

  səlahiyyətləri alınmaq, hüquqlarından, haqqından məhrum olmaq, heç bir şeyə ixtiyarı qalmamaq; ~ ipi əldən vermək

  Tam oxu »
 • İXTİYARI GETMƏK

  taqətsiz olmaq; ~ əldən düşmək, gücdən düşmək.

  Tam oxu »
 • İXTİYARINI ƏLİNDƏN ALMAQ

  səlahiyyətindən məhrum etmək, hüququnu məhdudlaşdırmaq; ~ boynuna minmək.

  Tam oxu »
 • İKİ AYAĞINI BİR BAŞMAĞA DİRƏMƏK

  bax: ayağını dirəmək.

  Tam oxu »
 • İKİ BAŞ, DÖRD AYAQ OLMAQ

  evlənmək, ailə qurmaq.

  Tam oxu »
 • İKİ BEŞİ QOŞALAMAQ

  55 yaşına çatmaq.

  Tam oxu »
 • İKİ CÜT, BİR TƏK

  lap az; ~ üç cüt, bir tək.

  Tam oxu »
 • İKİ DAŞIN ARASINDA

  çox namünasib vaxtda; tələsik; ~ qaşla göz arasında.

  Tam oxu »
 • İKİ EŞŞƏYİN ARPASINI BÖLƏ BİLMƏMƏK

  savadsız, bacarıqsız  olmaq; ~ hırla-zırın fərqini bilməmək.

  Tam oxu »
 • İKİ GÖZ DƏ SATIN ALMAQ

  hədsiz gözəllikdən vəcdə gəlmək.

  Tam oxu »