Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • KONTURU QURTARMAQ

  slenq. susmaq, danışmağa sözü olmamaq; həyat enerjisi tükənmək.

  Tam oxu »
 • KOR ATI MİNİB KÖNDƏLƏN ÇAPMAQ

  özbaşınalıq etmək, sözünün, hərəkətinin yerini bilməmək, yersiz işlərə vaxt sərf etmək, hər yana baş soxmaq

  Tam oxu »
 • KOR ƏLİNƏ AĞAC VERMƏK

  pislik edə biləcək birinin əlinə fürsət vermək; ~ dəlinin əlinə dəyənək vermək, dəlinin yadına daş salmaq

  Tam oxu »
 • KOR QALMAQ (OLMAQ)

  məlumatsız, savadsız və nadan olmaq.

  Tam oxu »
 • KOR QOYMAQ

  dağıtmaq, puç etmək, heç eləmək; ~ xaraba qoymaq.

  Tam oxu »
 • KORLAR ŞƏHƏRİNDƏ AYNA SATMAQ

  yersiz və uyğunsuz iş görmək, sözünün, hərəkətinin yerini bilməmək.

  Tam oxu »
 • KORLUQ ÇƏKMƏK

  ehtiyac, maddi sıxıntı içində yaşamaq, ağır günlər keçirmək, nəyəsə çox ehtiyacı olmaq.

  Tam oxu »
 • KORLUQ VERMƏMƏK

  hər şeylə təmin etmək, ehtiyaclarını ödəmək.

  Tam oxu »
 • KÖÇ DÜŞMƏK (SALMAQ)

  bir yerdə müvəqqəti yurd salmaq, müvəqqəti məskunlaşmaq, yaşamaq.

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ BAYATI

  hər kəsə bəlli olan, dəfələrlə təkrarlanmış, çeynənmiş; gülünc bəhanə; ~ çağırılmış bayatı.

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ BAZARA TƏZƏ NIRX QOYMAQ

  köhnə qaydaları pozmaq, zahirən yenilik yaratmaq istəmək; ~ təzə dəllək çıxıb, kəkili yandan qoyur.

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ HAMAM, KÖHNƏ TAS

  bir şeyin dəyişmədiyini, yenilik və irəliləyişin olmadığını bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ HAVA BURNUNDA QALIB

  keçmiş qaydalarla hərəkət edən; haçansa olmuş bir şeyi unutmayan, onun həsrəti ilə yaşayan adam haqqında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ HAVA ÇALMAQ

  hər kəsə bəlli olanı təkrar etmək.

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ KÜLLÜKLƏRİ EŞƏLƏMƏK

  bax: köhnə palan içi sökmək (eşələmək).

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ QURD

  bax: qoca qurd.

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ QVARDİYA

  sınaqdan çıxmış, hər hansı işdə böyük təcrübəsi olan adamlar haqqında deyilən ifadə.

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ PALAN İÇİ SÖKMƏK (EŞMƏK)

  unudulmuş, yaddan çıxmış bir hadisəni, pis işi, nöqsanları xatırlamaq; ~ keçmişi qurdalamaq, köhnə küllükləri eşələmək

  Tam oxu »
 • KÖHNƏ YARASINI TƏZƏLƏMƏK

  bax: yarasını təzələmək.

  Tam oxu »
 • KÖHNƏDƏN VURUB TƏZƏDƏN ÇIXMAQ

  danışıqda hər şeyi bir-birinə qatmaq.

  Tam oxu »
 • KÖK SALMAQ

  1. Bir yеrdə məskən sаlmаq, bərkimək, yerini möhkəm eləmək, daimi yerləşmək; ~ binə salmaq.  2. Möhkəmlənmək, ürəklərdə özünə yer eləmək, yaşamaq, unu

  Tam oxu »
 • KÖKDƏN DÜŞMƏK

  boşalmaq, formasını itirmək.

  Tam oxu »
 • KÖKS ÖTÜRMƏK

  fikirdən, qəm-qüssədən, dərddən və s. hislərin təsirindən dərindən nəfəs almaq; ~ ah çəkmək.

  Tam oxu »
 • KÖKSÜNÜ DAĞLAMAQ

  ağır mənəvi zərbə vurmaq, yandırıb-yaxmaq.

  Tam oxu »
 • KÖKSÜNÜ GƏRMƏK

  qorxmadan özünü qabağa vermək, müqavimət göstərmək; ~ sinə gərmək, sinəsini sipər (qalxan) etmək.

  Tam oxu »
 • KÖKSÜNÜ SİPƏR (QALXAN) ETMƏK

  bax: sinəsini sipər (qalxan) etmək.

  Tam oxu »
 • KÖKÜNDƏN BALTALAMAQ (QAZIMAQ)

  təməlindən məhv etmək, əsasını sarsıtmaq, məhv etməyə çalışmaq; ~ baltanı dibindən (kökündən) vurmaq

  Tam oxu »
 • KÖKÜNDƏN VURMAQ

  bir məsələ ilə bağlı tutarlı söz demək, kəsərli cavab vermək.

  Tam oxu »
 • KÖKÜNƏ ÇATMAQ (YETMƏK)

  əsasını, mahiyyətini bilmək, dərindən öyrənmək; ~ kainatına çıxmaq (çatmaq).

  Tam oxu »
 • KÖKÜNƏ DAŞ ATMAQ

  bir şeyi qurtarmaq, məhv etmək, tamamilə axırına çıxmaq, israfçılığa yol vermək; ~ axırına çıxmaq, süpürgə çəkmək, dibinə daş atmaq, damazlığını kəsmə

  Tam oxu »
 • KÖKÜNÜ KƏSMƏK (QAZIMAQ)

  tamamilə, yerli-dibli məhv etmək, yox etmək; ~ nəslini kəsmək, kökünü yer üzündən kəsmək, külünü göyə sovurmaq, axırına çıxmaq

  Tam oxu »
 • KÖKÜNÜ YER ÜZÜNDƏN KƏSMƏK

  bax: kökünü kəsmək (qazımaq).

  Tam oxu »
 • KÖLGƏ SALMAQ

  dəyərli olduğuna şübhə yaratmaq; ~ xələl gətirmək.

  Tam oxu »
 • KÖLGƏDƏ QALMAQ

  fərqlənməyə çalışmamaq, özünə diqqəti cəlb etməmək; qiymətləndirilməmək, dəyər verilməmək.

  Tam oxu »
 • KÖLGƏDƏ QOYMAQ

  nəyəsə, kiməsə üstün gəlmək, irəli keçmək.

  Tam oxu »
 • KÖLGƏSİ QALIN OLMAQ

  gücü, təsiri, nüfuzu olmaq; adamlara köməyi dəymək.

  Tam oxu »
 • KÖLGƏSİ ÜSTÜNDƏN ƏSKİK OLMAMAQ

  himayə etmək, qayğı göstərmək.

  Tam oxu »
 • KÖLGƏSİNDƏ DALDALANMAQ

  kiminsə himayəsində olmaq, öz mövqeyi, qərarı olmamaq, cəsarətsiz olmaq; ~ kölgəsində dolanmaq.

  Tam oxu »
 • KÖLGƏSİNDƏ DOLANMAQ

  bax: kölgəsində daldalanmaq.

  Tam oxu »
 • KÖLGƏSİNDƏN QORXMAQ (ÜRKMƏK)

  hədsiz dərəcədə qorxaq, ürəksiz, aciz, ağciyər olmaq.

  Tam oxu »
 • KÖLGƏSİNƏ ÇƏKİLİB OTURMAQ

  özünə qapanmaq, heç bir şeyə qarışmamaq.

  Tam oxu »
 • KÖLGƏSİNƏ GÜLLƏ ATMAQ

  bax: kölgəsini qamçılamaq (qılınclamaq).

  Tam oxu »
 • KÖLGƏSİNİ QAMÇILAMAQ (QILINCLAMAQ)

  hədələyərək dalınca danışmaq, düşmənçilik etmək; ~ kölgəsinə güllə atmaq.

  Tam oxu »
 • KÖLGƏYƏ ÇƏKİLMƏK

  ictimai fəallığını azaltmaq, görünməmək, bilərəkdən fəal proseslərdən kənarlaşmaq; ~ qınına çəkilmək

  Tam oxu »
 • KÖMƏK ƏLİ KƏSİLMƏK

  artıq kömək edə bilməmək, köməyinə kimsə gəlməmək və ya gələ bilməmək.

  Tam oxu »
 • KÖMƏK ƏLİ UZATMAQ

  bax: yardım əli uzatmaq.

  Tam oxu »
 • KÖMƏYİ DƏYMƏK

  faydası olmaq, xeyri olmaq.

  Tam oxu »
 • KÖNLÜ AÇILMAQ

  qəm-qüssəsi yox olmaq, qəlbən rahatlanmaq, şadlanmaq; ~ ürəyi açılmaq, kefi açılmaq, gözü-könlü açılmaq

  Tam oxu »
 • KÖNLÜ BULANMAQ

  bəyənməmək, xoşu gəlməmək; ovqatı təlx olmaq, pərt olmaq; ~ kefi korlanmaq (pozulmaq), qanı qaralmaq

  Tam oxu »
 • KÖNLÜ ÇƏKMƏK

  bax: könlü istəmək.

  Tam oxu »