Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • QAB DİBİ YALAMAQ

  yaltaqlanmaq, yaltaqlıqdan bəhrələnmək; ~ qazan dibi yalamaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞA APARMAQ

  yardımçı olmaq, dəstək olmaq; irəlilətmək, inkişaf etdirmək.

  Tam oxu »
 • QABAĞA ATMAQ

  bax: qabağa salmaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞA ÇƏKMƏK

  etimad göstərmək, vəzifə vermək, vəzifəsini artırmaq, inkişafı üçün imkan yaratmaq; ~ qapı açmaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞA DURMAQ

  hansısa işin icrasını və ya məsuliyyətini üzərinə götürmək.

  Tam oxu »
 • QABAĞA DÜŞMƏK

  1. Rəhbərlik etmək, bələdçilik etmək; ~ yol göstərmək.  2. Nəzərdə tutulduğundan, gözlənildiyindən çox qazanc götürmək; ~ irəli düşmək

  Tam oxu »
 • QABAĞA GETMƏK

  irəliləmək, inkişaf etmək, artmaq; qabaqlamaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞA QAÇMAQ

  tələsmək, qabaqlamağa çalışmaq, irəliyə can atmaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞA SALMAQ

  1. Gəlir gətirmək, maddi cəhətdən qazandırmaq.  2. Bir işi tezləşdirmək; ~ irəli atmaq, qabağa atmaq

  Tam oxu »
 • QABAĞA VERMƏK

  məsuliyyəti, cavabdehliyi boynuna qoymaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞI AÇILMAQ

  çoxlu, kütləvi şəkildə gəlməyə başlamaq, axışıb gəlmək, getdikcə çoxalmaq; ~ ağzı açılmaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞINA ÇIXMAQ

  1. Səfərdən gələn adamı qarşılamaq; hörmət əlaməti olaraq qonağı kandarda qarşılamaq; güc tətbiq edənin qarşısına çıxmaq, ondan çəkinməmək

  Tam oxu »
 • QABAĞINA DAŞ DIĞIRLAMAQ (YUMALAMAQ)

  bax: qabağına kötük itələmək.

  Tam oxu »
 • QABAĞINA DÜŞMƏK

  başçılıq etmək; ~ yol göstərmək.

  Tam oxu »
 • QABAĞINA KEÇMƏK

  əksinə, ziddinə olmaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞINA KÖTÜK İTƏLƏMƏK

  mane olmaq, irəli getməsinin və inkişaf etməsinin qarşısını almaq; ~ qarşısını almaq (kəsmək), qabağına daş dığırlamaq (yumalamaq)

  Tam oxu »
 • QABAĞINA QATMAQ

  qabağına salıb aparmaq, qova-qova aparmaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞINA QOZ QOYMAQ

  cavabını vermək, üstün gəlmək; məğlub etmək; ~ yerində oturtmaq, yerini göstərmək, cavabını vermək.

  Tam oxu »
 • QABAĞINA SÜMÜK ATMAQ

  susdurmaq və ya özünə tabe etmək üçün əhəmiyyətsiz, kiçik bir şeylə başını aldatmaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞINA YÜYÜRMƏK

  hədsiz hörmət, ehtiram və itaətkarlıq göstərmək.

  Tam oxu »
 • QABAĞINDA İKİQAT (DÖRDQAT) OLMAQ

  yaltaqlanmaq, qarşısında bükülmək, əyilmək; ~ quyruq bulamaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞINDA MİL DURMAQ

  bax: mil durmaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞINDAN QAÇMAQ

  gücü çatmamaq, ehtiyat etmək, qorxmaq, çəkinmək.

  Tam oxu »
 • QABAĞINDAN QARA PİŞİK KEÇMƏK

  bax: yolunun üstünə qara pişik çıxmaq.

  Tam oxu »
 • QABAĞINDAN YEMƏMƏK

  qorxmamaq, çəkinməmək, sözünü demək, dikbaş və cəsur olmaq; ~ söz götürməmək.

  Tam oxu »
 • QABAĞINI ALMAQ

  bir hadisənin baş verməsinə mane olmaq üçün vaxtında tədbir görmək; ~ qarşısını almaq (kəsmək).

  Tam oxu »
 • QABAĞINI KƏSMƏK

  1. Mane olmaq, dayandırmaq; ~ qarşısını almaq (kəsmək).  2. Soyğun və talan məqsədilə yolunu kəsmək.

  Tam oxu »
 • QABAQ-QABAĞA QOYMAQ

  qarşılaşdırmaq, tutuşdurmaq, müqayisə etmək.

  Tam oxu »
 • QABIQ QOYMAQ

  ağır işlə məşğul olmaq, həddindən artıq çalışmaq, əziyyət çəkmək; ~ can qoymaq, külüng çalmaq, dəridən-qabıqdan çıxmaq

  Tam oxu »
 • QABIQDAN ÇIXMAQ

  1. Çox çalışıb-əlləşmək, bütün gücünü sərf etmək; ~ dəridən-qabıqdan çıxmaq.  2. Kasıblamaq, müflisləşmək, əlində olan şeylərin hamısından məhrum olma

  Tam oxu »
 • QABINDA BİR ŞEY OLMAMAQ

  elmsiz, məlumatsız, biliksiz, küt və savadsız olmaq; ~ hırla-zırı qanmamaq.

  Tam oxu »
 • QABIRĞA OLMAQ

  birisi istəmədən ona qoşulmaq, şərik olmaq; ~ boğaz olmaq, boğaz ortağı olmaq.

  Tam oxu »
 • QABIRĞA VERMƏK

  əyilmək, yıxılmağa meyil etmək.

  Tam oxu »
 • QABIRĞASI QALIN OLMAQ

  kobud olmaq, heç nəyi vecinə almamaq, söz təsir etməmək.

  Tam oxu »
 • QABIRĞASINA DÖŞƏMƏK

  bərk danlamaq, töhmətləndirmək, tənqid etmək; ~ canına döşəmək, gönünə döşəmək.

  Tam oxu »
 • QABIRĞASINDAN ÇIXARMAQ

  bax: kürəyindən çıxarmaq.

  Tam oxu »
 • QABIRĞASININ QALIN YERİNƏ SALMAQ

  kobudluq etmək, məsləhətə qulaq asmamaq; ~ qulaqardına vurmaq.

  Tam oxu »
 • QACLIQ [QACDIX] İSİM

  Ziddlik, düşmənlik.

  Tam oxu »
 • QAÇA-QAÇA [QAÇA-QAÇA] ZƏRF

  Qaçaraq, yüyürə-yüyürə, yüyürərək. □ Qaça-qaça gəlmək.

  Tam oxu »
 • QAÇAQ DÜŞMƏK

  müxtəlif səbəblərə görə öz yurdundan, evindən, ailəsindən uzaq düşməyə məcbur olmaq.

  Tam oxu »
 • QAÇAQ SALMAQ

  uzaqlaşdırmaq, öz evindən, yurdundan ayrı düşməsinə məcbur etmək; ~ didərgin salmaq.

  Tam oxu »
 • QAÇANI QOVMAMAQ

  mərhəmətli olmaq, bağışlamaq; ~ basdığını kəsməmək.

  Tam oxu »
 • QADAQDA SAXLAMAQ

  sərbəstlik verməmək, əl-qol açmağa, müəyyən həddən kənara çıxmağa qoymamaq.

  Tam oxu »
 • QAFİYƏ DƏYİŞMƏK

  söhbəti başqa istiqamətə yönəltmək, mövzunu bilərəkdən dəyişmək; ~ iz azdırmaq.

  Tam oxu »
 • QAHMAR ÇIXMAQ

  çətin vəziyyətdə müdafiə etmək; ~ tərəf saxlamaq (tutmaq).

  Tam oxu »
 • QALMAQAL SALMAQ

  nəyi isə bəhanə gətirərək dava-dalaş etmək, narazılıq bildirmək, səs-küy yaratmaq; ~ qovğa salmaq, dava salmaq

  Tam oxu »
 • QALOŞA OTURTMAQ (QOYMAQ)

  məcbur etmək, işini çətinləşdirmək, pis vəziyyətə salmaq; ~ divara dirəmək (qısnamaq).

  Tam oxu »
 • QAMƏTİ ƏYİLMƏK (BÜKÜLMƏK)

  bax: beli bükülmək.

  Tam oxu »
 • QAN AĞLAMAQ

  zülm, əzab çəkmək; bezmək, usanmaq; ~ boğaza yığılmaq, təngə gəlmək, zara gəlmək, cana doymaq.

  Tam oxu »
 • QAN AXITMAQ

  müharibə etmək, adamların qırılmasına səbəb olmaq.

  Tam oxu »