Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • QƏLƏM QATMAQ

  hazır yazını redaktə etmək, üzərində düzəlişlər aparmaq, dil və üslubuna əl gəzdirmək, əlavələr etmək

  Tam oxu »
 • QƏLƏMDƏN DÜŞMƏK

  sayılmamaq, unudulmaq, adı çəkilməmək, xatırlanmamaq, yada salınmamaq.

  Tam oxu »
 • QƏLƏMƏ ALMAQ

  hər hansı mövzu ilə bağlı bir şey yazmaq, qeyd etmək, hadisəni təsvir etmək; ~ qələmindən çıxmaq.

  Tam oxu »
 • QƏLƏMƏ SARILMAQ

  yazmağa, yazıçılığa başlamaq.

  Tam oxu »
 • ... QƏLƏMƏ VERMƏK

  bir adamın yaxşı və ya pis cəhətlərini tanıtmaq, təqdim etmək, diqqətə çatdırmaq.

  Tam oxu »
 • QƏLƏMİ DAŞDAN KEÇMƏK

  yazdığının təsiri, nəticəsi olmaq, kəskin yazmaq.

  Tam oxu »
 • QƏLƏMİNDƏN ÇIXMAQ

  yazının, əsərin müəllifi olmaq; ~ qələmə almaq.

  Tam oxu »
 • QƏM ÇƏKMƏK

  nəyisə özünə dərd etmək; ~ qəmə batmaq, qəm yemək.

  Tam oxu »
 • QƏM ÇIRAĞI SÖNMƏK

  dərddən, qəmdən qurtulmaq, xoşbəxt günlərə çatmaq.

  Tam oxu »
 • QƏM DƏRYASINA BATMAQ

  son dərəcə kədərlənmək, bikef, qəmgin, pərişan, dərdli olmaq; ~ qəm dəryasına qərq olmaq, gəmiləri batmaq, dəryada gəmisi batmaq

  Tam oxu »
 • QƏM DƏRYASINA QƏRQ OLMAQ

  bax: qəm dəryasına batmaq.

  Tam oxu »
 • QƏM SAZINI ÇALMAQ

  ah-nalə çəkmək, dərdini, qəmini dilə gətirmək.

  Tam oxu »
 • QƏM ŞƏLƏSİ DAŞIMAQ

  daim dərdli-kədərli olmaq.

  Tam oxu »
 • QƏM YEMƏK

  bax: qəm çəkmək.

  Tam oxu »
 • QƏMƏ BATMAQ

  bax: qəm çəkmək.

  Tam oxu »
 • QƏMƏNİ ÜSTDƏN BAĞLAMAQ

  dava etmək üçün bəhanə axtarmaq.

  Tam oxu »
 • QƏMİŞ QOYMAQ

  nöqsan axtarmağa çalışmaq, qərəzli yanaşmaq, irad üçün bəhanə tapmaq; bir işin gedişinə, düzəlməsinə mane olmaq, müdaxilə edib əngəl törətmək; ~ vedrə

  Tam oxu »
 • QƏMİŞİNİ ÇƏKMƏK

  rədd olmaq, rahat buraxmaq; ~ başından açılmaq.

  Tam oxu »
 • QƏNAƏTƏ GƏLMƏK

  müzakirə və götür-qoydan sonra müəyyən nəticəyə gəlmək, qəti fikir formalaşmaq; ~ qərara almaq.

  Tam oxu »
 • QƏNBƏRQULU ÇIXMAQ

  gözlənilməz bir maneə ilə qarşılaşmaq; ~ əngəl çıxmaq.

  Tam oxu »
 • QƏNİM KƏSİLMƏK

  düşmən olmaq; ~ gözünün odunu almaq, yağı kəsilmək.

  Tam oxu »
 • QƏNİMƏT BİLMƏK

  gözləniləndən az olsa da, əldə edilmiş və ya qarşısına çıxmış bir şeylə (qazanc və ya nailiyyətlə) kifayətlənmək, qane olmaq

  Tam oxu »
 • QƏPİYƏ GÜLLƏ ATMAQ

  heç pulu olmamaq, kasıb yaşamaq; ~ acından günorta durmaq, acından köpük qusmaq, cibində siçаnlаr oynamaq

  Tam oxu »
 • QƏPİYİNİN ÜSTÜNDƏ ƏSMƏK

  xəsis olmaq, maddiyyatı üstün tutmaq; pulunun qədrini bilmək, xərcini-borcunu bilmək.

  Tam oxu »
 • QƏRAR TUTMAQ (TAPMAQ)

  bir yerdə, ya bir işdə sabitləşmək, dayanmaq; sakitləşmək, rahat olmaq; ~ baxya tutmaq, lövbər salmaq, bir yerdə tikiş tutdurmaq

  Tam oxu »
 • QƏRARA ALMAQ

  qərar qəbul etmək, bir şeyi müzakirə etdikdən sonra müəyyən nəticəyə gəlmək, qəti bir fikrə gəlmək; ~ fikrinə gəlmək, fikrinə düşmək, qənaətə gəlmək,

  Tam oxu »
 • QƏRARA GƏLMƏK

  bax: qərara almaq.

  Tam oxu »
 • QƏRARDAN DÜŞMƏK

  1. Daha dözə bilməmək, səbri, hövsələsi tükənmək.  2. Hüquqi qüvvəsini itirmək; ~ qüvvədən düşmək.

  Tam oxu »
 • QƏRARI GƏLMƏMƏK

  kəmhövsələ olmaq, bir yerdə duruş gətirə bilməmək, qərar tuta bilməmək, hövsələsi çatmamaq.

  Tam oxu »
 • QƏRARI KƏSİLMƏK

  səbri qalmamaq, səbir edə bilməmək; taqəti, halı qalmamaq, tab gətirə bilməmək.

  Tam oxu »
 • QƏRİBÇİLİK ÇƏKMƏK

  çox darıxmaq, həsrətini çəkmək, yoxluğunu hiss etmək.

  Tam oxu »
 • QƏRİBÇİLİYƏ SALMAQ

  ciddi əhəmiyyət verməmək, qulaq asmamaq, saymamaq.

  Tam oxu »
 • QƏSDİNƏ DURMAQ

  davamlı olaraq birinin bədbəxtliyinə, ölümünə, məhvinə çalışmaq, daim pislik etmək.

  Tam oxu »
 • QƏTLƏ YETİRMƏK

  öldürmək.

  Tam oxu »
 • QƏZƏBİ SOYUMAQ

  sakitləşmək, toxtamaq; ~ köpü yatmaq.

  Tam oxu »
 • QƏZƏBİ TUTMAQ

  bərk hirslənmək, hiddətlənmək, acıqlanmaq; ~ hirsi tutmaq.

  Tam oxu »
 • QƏZƏBİNDƏN ZƏNCİR ÇEYNƏMƏK (GƏMİRMƏK)

  bax: zəncir çeynəmək (gəmirmək).

  Tam oxu »
 • QƏZƏBİNİ BOĞMAQ

  hirsini, acığını büruzə verməməyə çalışmaq, özünü təmkinli göstərmək; ~ hirsini boğmaq (cilovlamaq).

  Tam oxu »
 • QƏZƏBİNİ SÖNDÜRMƏK (SOYUTMAQ)

  sakitləşdirmək; ~ hirsini soyutmaq.

  Tam oxu »
 • QƏZƏBİNİ ÜSTÜNƏ TÖKMƏK

  bax: hirsini tökmək.

  Tam oxu »
 • QICIQ VERMƏK

  hirsləndirmək, əsəbiləşdirmək, özündən çıxarmaq; ~ acıq vermək.

  Tam oxu »
 • QIÇINI ÇƏKMƏK

  bax: ayağını çəkmək.

  Tam oxu »
 • QIL KÖRPÜSÜNDƏN KEÇMƏK

  çətin sınaqdan çıxmaq.

  Tam oxu »
 • QIL YANDIRMAQ

  hədəfdən azacıq yan keçmək, sovuşmaq; ~ qıl yazmaq.

  Tam oxu »
 • QIL YAZMAQ

  bax: qıl yandırmaq.

  Tam oxu »
 • QILDAN ASILMAQ

  çox həssas vəziyyətdə olmaq, bir təsadüfdən asılı olmaq, təhlükə altında olmaq; ~ tükdən asılı qalmaq

  Tam oxu »
 • QILI QILDAN SEÇMƏK

  bax: tükü tükdən seçmək.

  Tam oxu »
 • QILIĞINA GİRMƏK

  müəyyən bir məqsəd üçün kiməsə xoş sifət göstərmək, şirin dillə razılığa gətirməyə çalışmaq, tovlamaq; ~ ürəyini ələ almaq, yala hürmək

  Tam oxu »
 • QILINC ÇALMAQ

  qılıncla vuruşmaq.

  Tam oxu »
 • QILINC OYNATMAQ

  hədə-qorxu gəlmək, hədələmək, güc nümayiş etdirmək; ~ meydan oxumaq, meydan sulamaq.

  Tam oxu »