Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • QOCA AT ARPA YEMİR?

  dan. yaşına uyğun olmayan hərəkətlərinə bəraət qazandırmaq üçün ahıl adamın zarafatla işlətdiyi ifadə

  Tam oxu »
 • QOCA QURD

  çox şeyi bilən, təcrübəli, çox hiyləgər adam; ~ köhnə qurd.

  Tam oxu »
 • QOCALIQDA YORĞALIQ

  yaşlı adama yaraşmayan hərəkət; ~ qırxında yorğalamaq.

  Tam oxu »
 • QOHUM ÇIXMAQ

  qohumluq əlaqələrinin olduğunu aşkarlamaq.

  Tam oxu »
 • QOL ATMAQ

  bax: qol-budaq atmaq.

  Tam oxu »
 • QOL-BUDAQ ATMAQ

  inkişaf etmək, tərəqqi etmək, artmaq; şaxələnmək, ətrafa yayılmaq, genişlənmək; ~ qol atmaq.

  Tam oxu »
 • QOL ÇƏKMƏK

  imzalamaq, imza qoymaq.

  Tam oxu »
 • QOL-QABIRĞASINI SINDIRMAQ

  1. Möhkəm döymək, əzişdirmək, şil-küt etmək.  2. Korlamaq, bərbad hala salmaq; təhrif etmək (şeir, mahnı ifası və s

  Tam oxu »
 • QOL-QANAD AÇMAQ

  şaxələnmək, yayılmaq, inkişaf etmək, böyümək.

  Tam oxu »
 • QOL-QANAD VERMƏK

  ruhlandırmaq, qüvvətləndirmək, daha da canlandırmaq.

  Tam oxu »
 • QOL-QANADI AÇILMAQ

  ruhlanmaq, canlanmaq, inkişaf etmək; sərbəstləşmək.

  Tam oxu »
 • QOL-QANADI QIRILMAQ

  köməksiz, adamsız qalmaq; aciz bir hala düşmək; ~  ruhdan düşmək, qol-qanadı sınıb yanına düşmək.

  Tam oxu »
 • QOL-QANADI SINIB YANINA DÜŞMƏK

  sarsılmaq; ~ ruhdan düşmək, qol-qanadı qırılmaq.

  Tam oxu »
 • QOL-QANADINI QIRMAQ

  birini köməksiz, kimsəsiz qoymaq; aciz hala salmaq; ~ ruhdan salmaq.

  Tam oxu »
 • QOL QOYMAQ

  razılaşmaq, razılıq vermək, qəbul etmək.

  Tam oxu »
 • QOLLARINI ÖLÇMƏK

  danışarkən qolları ilə hərəkət etmək; ~ əl-qolunu ölçmək.

  Tam oxu »
 • QOLTUĞU QALXMAQ

  bax: qoltuğunun altı şişmək.

  Tam oxu »
 • QOLTUĞU QARPIZLANMAQ

  bax: qoltuğunun altı şişmək.

  Tam oxu »
 • QOLTUĞU ŞİŞMƏK

  bax: qoltuğunun altı şişmək.

  Tam oxu »
 • QOLTUĞUNA GİRMƏK

  1. Gəzməyə, yeriməyə çətinlik çəkən bir adamın qolundan tutub yeriməsinə kömək etmək.  2. Kiminsə himayəsinə sığınmaq, özünü gizləmək, ortaya çıxmamaq

  Tam oxu »
 • QOLTUĞUNA QARPIZ VERMƏK

  kimisə həvəsləndirərək hansısa işi gördürmək; ələ salmaq üçün yalandan üzünə tərifləmək; ~ belinə palan basmaq, ayağının altına daş qoymaq

  Tam oxu »
 • QOLTUĞUNUN ALTI ŞİŞMƏK

  tərifdən və ya bir xoş sözdən qürrələnmək, lovğalanmaq, təşəxxüslənmək; ~ qoltuğu qarpızlanmaq, qoltuğu şişmək, qoltuğu qalxmaq

  Tam oxu »
 • QOLUNDAN YAPIŞMAQ

  kömək etmək, çətin vəziyyətdən çıxarmaq; ~ əlindən tutmaq.

  Tam oxu »
 • QOPARAĞINI GÖTÜRMƏK

  qorxudaraq qovmaq, qaçmağa məcbur etmək, arxasına düşüb qovmaq; ~ təzərəyini qoparmaq, tozanağını qoparmaq

  Tam oxu »
 • QORXUDAN TÜK SALMAQ

  bax: tük salmaq.

  Tam oxu »
 • QORXUYA DÜŞMƏK

  həyəcanlanmaq, narahat olmaq; ~ vahimə basmaq, təşvişə düşmək, qarınağrısına düşmək.

  Tam oxu »
 • QORXUYA SALMAQ

  həyəcanlandırmaq, qorxutmaq; ~ təşvişə salmaq, canına qorxu salmaq, canına vəlvələ (vicvicə) salmaq.

  Tam oxu »
 • QOŞA GƏTİRMƏK

  bax: cüt gətirmək.

  Tam oxu »
 • QOŞUN ÇƏKMƏK

  hücum etmək.

  Tam oxu »
 • QOVĞA SALMAQ

  dava-dalaş, fitnə-fəsad törətmək, vuruşdurmaq; ~ çaxnaşma salmaq, dava salmaq.

  Tam oxu »
 • QOYNUNU AÇMAQ

  məmnuniyyətlə qəbul etmək, yer vermək.

  Tam oxu »
 • QOYUN CİLDİNƏ GİRMİŞ QURD

  pis niyyətlərini xeyirxahlıq pərdəsi altında gizlədən qəddar, riyakar adam.

  Tam oxu »
 • QOYUNU QOYUN, KEÇİNİ KEÇİ AYAĞINDAN ASMAQ

  hər kəsə qabiliyyətinə, işinə görə qiymət vermək; hər kəsi öz əməlinə görə cəzalandırmaq.

  Tam oxu »
 • QOYUNU QURDA TAPŞIRMAQ

  bir şey üçün təhlükə yaradan, onun qənimi olan adama həmin şeyi etibar etmək; işi etibarsız adama həvalə etmək

  Tam oxu »
 • QOZ QABIĞINA SOXMAQ (SALMAQ)

  çox sıxışdırmaq, təzyiq etmək, çıxılmaz vəziyyətə salmaq, incitmək ~ göz verib işıq verməmək, gözümçıxdıya salmaq

  Tam oxu »
 • QOZ-QOZ OYNAMAQ

  bəhsləşmək, iddialı olduğunu göstərmək, dikbaşlıq etmək; ~ ayaq-ayağa qoymaq, çilingağac oynamaq.

  Tam oxu »
 • QOZUNUN ÜSTÜNƏ QOZ QOYMAQ

  dərdini daha da artırmaq, işini daha da çətinləşdirmək, əlavə problem yaratmaq.

  Tam oxu »
 • QU DESƏN, QULAQ TUTULAR

  olduqca sakit, boş, adamsız yer haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ... QUBAR BAĞLAMAQ

  son dərəcə kədərlənmək, qəmlənmək, qüssələnmək (əsasən, “könül”, “ürək” və s. sözlərlə işlədilir).

  Tam oxu »
 • QUDURASAN, QURBAĞA

  imkanlarına uyğun olmayan işə can atan, yüksək iddiaya düşmüş adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • QUDUZ İTƏ DÖNMƏK

  çox hirslənmək, hər kəsə hücum etmək, hər kəsi rahatsız etmək.

  Tam oxu »
 • QUL VURDU, ÖZÜN ÖLDÜRDÜ, AĞAYA ZİYAN ELƏDİ

  özünə zərər yetirməklə asılı olduğu adama ziyan vurduğunu güman edən adamın hərəkəti haqqında kinayə ilə işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • QULAĞA GİRMƏK

  bir şey bilməyə, söz çəkməyə çalışmaq; ~ ağzını güdmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞI BATMAQ

  çox uca səsdən, gurultudan, partlayışdan qulağı heç nə eşitməmək; ~ qulaqları tutulmaq.

  Tam oxu »
 • QULAĞI CİNGİLDƏMƏK

  inanca görə, haradasa haqqında danışıldığını hiss etmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞI ÇALMAQ

  təsadüfən, ötəri eşitmək; ~ qulağına dəymək.

  Tam oxu »
 • QULAĞI ÇƏKİLMƏK

  kimsəsiz və uzaq bir yerdə tənha qalıb darıxmaq, qəribsəmək; ~ xiffət çəkmək, ürəyi sıxılmaq (qısılmaq)

  Tam oxu »
 • QULAĞI DARI DƏLMƏK

  eşitmə qabiliyyəti güclü olmaq, gizli söhbətləri eşitməyə can atmaq, həssas olmaq.

  Tam oxu »
 • QULAĞI DİNCƏLMƏK

  rahat olmaq, asudələşmək, qayğıdan azad olmaq, heç bir şeyin dərdini çəkməmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞI DÖYƏNƏK OLMAQ

  eyni şeyi təkrar-təkrar eşidib bezmək.

  Tam oxu »