Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • QU DESƏN, QULAQ TUTULAR

  olduqca sakit, boş, adamsız yer haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ... QUBAR BAĞLAMAQ

  son dərəcə kədərlənmək, qəmlənmək, qüssələnmək (əsasən, “könül”, “ürək” və s. sözlərlə işlədilir).

  Tam oxu »
 • QUDURASAN, QURBAĞA

  imkanlarına uyğun olmayan işə can atan, yüksək iddiaya düşmüş adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • QUDUZ İTƏ DÖNMƏK

  çox hirslənmək, hər kəsə hücum etmək, hər kəsi rahatsız etmək.

  Tam oxu »
 • QUL VURDU, ÖZÜN ÖLDÜRDÜ, AĞAYA ZİYAN ELƏDİ

  özünə zərər yetirməklə asılı olduğu adama ziyan vurduğunu güman edən adamın hərəkəti haqqında kinayə ilə işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • QULAĞA GİRMƏK

  bir şey bilməyə, söz çəkməyə çalışmaq; ~ ağzını güdmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞI BATMAQ

  çox uca səsdən, gurultudan, partlayışdan qulağı heç nə eşitməmək; ~ qulaqları tutulmaq.

  Tam oxu »
 • QULAĞI CİNGİLDƏMƏK

  inanca görə, haradasa haqqında danışıldığını hiss etmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞI ÇALMAQ

  təsadüfən, ötəri eşitmək; ~ qulağına dəymək.

  Tam oxu »
 • QULAĞI ÇƏKİLMƏK

  kimsəsiz və uzaq bir yerdə tənha qalıb darıxmaq, qəribsəmək; ~ xiffət çəkmək, ürəyi sıxılmaq (qısılmaq)

  Tam oxu »
 • QULAĞI DARI DƏLMƏK

  eşitmə qabiliyyəti güclü olmaq, gizli söhbətləri eşitməyə can atmaq, həssas olmaq.

  Tam oxu »
 • QULAĞI DİNCƏLMƏK

  rahat olmaq, asudələşmək, qayğıdan azad olmaq, heç bir şeyin dərdini çəkməmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞI DÖYƏNƏK OLMAQ

  eyni şeyi təkrar-təkrar eşidib bezmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞI SƏSDƏ OLMAQ

  bir şeyin intizarında olmaq, bir xəbər gözləmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞI SƏSƏ DÜŞMƏK

  bax: qulağına səs dəymək.

  Tam oxu »
 • QULAĞIM SƏNDƏDİR

  məşğul olsa da, birisini dinlədiyini, diqqətinin onda olduğunu bildirmək üçün işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • QULAĞIN MƏNDƏ OLSUN

  birisinin diqqətini öz söhbətinə cəlb etmək üçün işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • QULAĞINA ÇATDIRMAQ

  bir sözü, ya xəbəri hər hansı bir vasitə ilə eşitdirmək, bildirmək; ~ xəbər vermək.

  Tam oxu »
 • QULAĞINA ÇATMAQ

  bir hadisə barədə xəbərdar olmaq.

  Tam oxu »
 • QULAĞINA DƏYMƏK

  ötəri eşitmək; ~ qulağı çalmaq.

  Tam oxu »
 • QULAĞINA GİRMƏMƏK

  təsir etməmək, saymamaq, qəbul etməmək, əhəmiyyət verməmək; ~ məhəl qoymamaq.

  Tam oxu »
 • QULAĞINA İNANMAMAQ

  eşitdiklərinin doğru olduğuna şübhə etmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞINA PAMBIQ (BARMAQ) TIXAMAQ

  qulaq asmaq istəməmək, eşitmək istəməmək, deyiləni qəbul etməmək; ~ qulaqardına vurmaq.

  Tam oxu »
 • QULAĞINA SƏS DƏYMƏK

  irəlidə olacaq və ya meydana gələcək bir şey haqqında eşitmək; ~ qulağı səsə düşmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞINA SÖZ GİRMƏMƏK

  sözə qulaq asmamaq, deyilənə əməl etməmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞINDA QALMAQ

  unutmamaq, həmişə xatırlamaq.

  Tam oxu »
 • QULAĞINDA SIRĞA ETMƏK (OLMAQ)

  həyat təcrübəsindən, sınaqdan çıxmış hikməti, hansısa vacib bir xəbərdarlığı, tövsiyəni və s.-ni unutmamaq, ayıq-sayıq olmaq; ~ yadda saxlamaq

  Tam oxu »
 • QULAĞINDAN PAMBIĞI ÇIXARMAQ

  ayılmaq, qəflətdən oyanmaq, reallığı görmək, düşünmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞINI BURMAQ

  cəzalandırmaq; ~ qulaqburması vermək.

  Tam oxu »
 • QULAĞINI DALAMAQ

  1. Təsadüfən özü haqqında xoşagəlməyən söz eşitmək.  2. Kiminsə danışığında yerinə düşməyən, dil qaydalarına uyğun olmayan söz və ya ifadədən qıcıqlan

  Tam oxu »
 • QULAĞINI DEŞMƏK

  yanlış bir sözü, zərərli bir fikri və ya eyni şeyi dönə-dönə eşitmək; xoşlamadığı ifadan, səsdən qıcıqlanmaq; ~ qulağını yağır eləmək

  Tam oxu »
 • QULAĞINI DOLDURMAQ

  bir fikri kiməsə təlqin etmək, bir şeyi davamlı deməklə inandırmağa çalışmaq; ~ beyninə yeritmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞINI SALLAMAQ

  anlamamaq, deyilən sözü qanmamaq, irad və ya nəsihətə reaksiya verməmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞINI SAZA VERMƏK

  saymamaq, əhəmiyyət verməmək, deyilənə məhəl qoymadan başqa işlə məşğul olmaq.

  Tam oxu »
 • QULAĞINI YAĞIR ELƏMƏK

  bax: qulağını deşmək.

  Tam oxu »
 • QULAĞININ ARDINI (DALINI, DİBİNİ) GÖRƏR

  bax: boynunun ardını görər.

  Tam oxu »
 • QULAĞININ DİBİ SARALMAQ

  vəziyyəti ağırlaşmaq, ölümü yaxınlaşmaq; ~ qulağının dibindən halva iyi gəlir.

  Tam oxu »
 • QULAĞININ DİBİNDƏ

  lap yaxında, bir addımlığında; ~ əl uzatsan, çatar (yetər), ağzının içində.

  Tam oxu »
 • QULAĞININ DİBİNDƏN HALVA İYİ GƏLİR

  ölümü yaxınlaşan adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • QULAĞININ KAR YERİNƏ SALMAQ

  özünü eşitməyən kimi göstərmək; eşitməmək.

  Tam oxu »
 • QULAQ ASMAQ

  1. Dinləmək.  2. Deyilənə əməl etmək, deyiləni qəbul etmək, fikir vermək; ~ sözə baxmaq.

  Tam oxu »
 • QULAQ KƏSİLMƏK

  diqqətlə dinləmək, diqqətlə qulaq asmaq, diqqət etmək.

  Tam oxu »
 • QULAQ KƏSMƏK

  aldatmaq, aldadıb pulunu və ya başqa bir şeyini əlindən almaq, hiylə ilə birindən bir şey qoparmaq.

  Tam oxu »
 • QULAQ VERMƏK

  dinləməyə, eşitməyə çalışmaq; ~ qulaqlarını şəkləmək.

  Tam oxu »
 • QULAQARDINA VURMAQ

  deyilənə qulaq asmamaq, ciddi qəbul etməmək, əhəmiyyət verməmək; ~ qabırğasının qalın yerinə salmaq.

  Tam oxu »
 • QULAQBURMASI VERMƏK

  cəzalandırmaq, tənbeh etmək; ~ qulağını burmaq.

  Tam oxu »
 • QULAQLARA KEÇƏ TƏPDİRMƏK

  oyanmağa, maariflənməyə mane olmaq, qəflətdə, cəhalətdə saxlamaq.

  Tam oxu »
 • QULAQLARA QURĞUŞUN

  arzu edilməyən və ya adı çəkilmək istənilməyən bir şey (hadisə) haqqında danışılarkən deyilən ifadə; ~ şeytan qulağı kar olsun

  Tam oxu »
 • QULAQLARI TUTULMAQ

  karlıq yaranmaq, eşitməmək; bərk səs-küydən narahat olmaq; ~ baş-beyni getmək.

  Tam oxu »
 • QULAQLARINI ŞƏKLƏMƏK

  bir şeyi eşitmək həvəsində olub bütün diqqətini ona vermək; ~ qulağı darı dəlmək, qulaq vermək.

  Tam oxu »