Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • YEDDİ ARXA DÖNƏNİ

  dan. ən qədim, ulu, çox uzaq (nəsil), ümumiyyətlə, nəsil, tayfa, əqrəba mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • YEDDİ ARXIN SUYUNU BİR ARXA CALAMAQ

  çaşdırmaq, bir işi və ya məsələni daha da ağırlaşdırmaq; qarışıqlıq, hərc-mərclik yaratmaq; ~ yeddi dərədən su gətirmək, yeddi dərənin suyunu bir-biri

  Tam oxu »
 • YEDDİ ARŞIN QUYUNUN DİBİNƏ SALMAQ

  mənəvi və iqtisadi cəhətdən zərbə vurmaq, ağır xərcə salmaq.

  Tam oxu »
 • YEDDİ DƏRƏDƏN SU GƏTİRMƏK

  bax: yeddi arxın suyunu bir arxa calamaq.

  Tam oxu »
 • YEDDİ DƏRƏNİN SUYUNU BİR-BİRİNƏ QARIŞDIRMAQ

  bax: yeddi arxın suyunu bir arxa calamaq.

  Tam oxu »
 • YEDDİ DİVAR ARXASINDA SAXLAMAQ

  bax: yeddi möhür altında saxlamaq.

  Tam oxu »
 • YEDDİ QATINDAN KEÇMƏK

  yandırıb-yaxmaq, qəzəbləndirmək, bərk təsirləndirmək; ~ od qoymaq (vurmaq), dərinə işləmək.

  Tam oxu »
 • YEDDİ MÖHÜR ALTINDA SAXLAMAQ

  bir sirri, məlumatı gizli saxlamaq, heç kimə bildirməmək; ~ yeddi divar arxasında saxlamaq.

  Tam oxu »
 • YEDDİ YAYLIQ GÖTÜRÜB AĞLAMAQ

  üz-gözünü cırmaq, saçlarını yolmaq; ~ şivən qoparmaq (salmaq).

  Tam oxu »
 • YEDDİ YETİMLƏ BİR DƏRƏDƏ QALIB

  ərini itirmiş, çətinliklə dolanan, kasıb, çoxuşaqlı qadın haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • YEDİYİ BURNUNDAN GƏLMƏK

  bax: burnundan gəlmək.

  Tam oxu »
 • YEDİYİ CANINA YATMAMAQ (SİNMƏMƏK)

  çox narahat olmaq, nuş olmamaq.

  Tam oxu »
 • YEDİYİ ÇÖRƏYƏ XOR (ƏYRİ) BAXMAQ

  bax: yediyi qaba tüpürmək.

  Tam oxu »
 • YEDİYİ QABA TÜPÜRMƏK

  nankorluq, nanəciblik etmək, yediyi çörəyə hörmət qoymamaq; ~ əməyi itirmək, oturduğu budağı baltalamaq (kəsmək)

  Tam oxu »
 • YEDİYİNİ BURNUNDAN GƏTİRMƏK

  bax: burnundan gətirmək (tökmək).

  Tam oxu »
 • YEDİYİNİ QUSMAQ

  bax: burnundan gəlmək.

  Tam oxu »
 • YEDİYİNİ ZƏHƏRƏ (ZƏHRİMARA) DÖNDƏRMƏK

  kefini, əhvalını pozmaq; ~ qanını qaraltmaq.

  Tam oxu »
 • YEKƏ YERDƏN DANIŞMAQ

  lovğalıq etmək, lovğa-lovğa danışmaq.

  Tam oxu »
 • YEL DƏYMƏMİŞ

  tez, isti-isti, köhnəlməmiş.

  Tam oxu »
 • YEL ƏSİB, QOZ TÖKÜLÜB

  gəlirli, xeyirli olduğu güman edilən, əslində isə boş, faydasız olan bir iş, yer haqqında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • YEL QAYADAN NƏ APARDI

  hansısa hərəkətin, hücumun, sözün güclü hədəfə münasibətdə təsirsiz və əhəmiyyətsiz olduğunu bildirən ifadə

  Tam oxu »
 • YEL OLUB YANINDAN ÖTƏ BİLMƏMƏK

  gücü çatmamaq, təsir edə bilməmək; birisi ilə müqayisədə zəif olmaq.

  Tam oxu »
 • YEL VURUB YENGƏLƏR OYNAYIR

  dan. viranə, kimsəsiz, tərk edilmiş, xaraba qalmış yer haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • YELÇƏKƏN YERİ OLMAQ

  nədənsə çəkinmək, müəyyən zəif cəhətləri, gizlində nöqsanları olmaq.

  Tam oxu »
 • YELDƏYİRMANI İLƏ DÖYÜŞMƏK

  əbəs yerə vaxt və enerji sərf etmək, mənasız, boş bir işlə məşğul olmaq.

  Tam oxu »
 • YELƏ SOVURMAQ

  bax: yelə vermək.

  Tam oxu »
 • YELƏ VERMƏK

  hədər etmək, heç etmək; ~ yelə sovurmaq.

  Tam oxu »
 • YELKƏNİ SUYA SALMAQ

  təslim olmaq; ~ ağ bayraq qaldırmaq, əlinin arxasını (dalını) yerə qoymaq.

  Tam oxu »
 • YEMƏK YEYƏNDƏ PİŞİYİN GÖZÜNÜ BAĞLAYIR

  çox xəsis, simic adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • YEMİ ARTIQ DÜŞMƏK

  bax: yalı artıq düşmək.

  Tam oxu »
 • YEMİ DEYİL

  gücü çatmayan işə girişmiş şəxs haqqında “bacardığı iş deyil”, “imkanına, cibinə görə deyil” mənalarında işlədilən ifadə

  Tam oxu »
 • YER DƏMİ ALMAQ

  yuxudan oyandıqdan sonra bir müddət yataqda uzanıb qalmaq, çarpayıdan qalxmağa tənbəllik etmək.

  Tam oxu »
 • YER-GÖY QAN AĞLAMAQ

  böyük faciə baş vermək, fəlakətlə üzləşmək.

  Tam oxu »
 • YER-GÖY TUTMAMAQ

  lap çox miqdarda olmaq, yerləşməmək.

  Tam oxu »
 • YER SALMAQ

  yatmaq üçün bir yerdə yorğan-döşək sərmək, yatmaq üçün yer rahlamaq.

  Tam oxu »
 • YER YARILSA, YERƏ GİRƏRDİ

  hər hansı əməldən çox utanıb xəcalət çəkən adam haqqında işlədilən ifadə; ~ üzünə baxa bilməmək.

  Tam oxu »
 • YERDƏN GÖYƏCƏN RAZI QALMAQ

  həddən artıq razı olmaq.

  Tam oxu »
 • YERƏ BATMAQ

  izi-tozu, əsər-əlaməti qalmamaq; ~ yoxa çıxmaq.

  Tam oxu »
 • YERƏ DÜŞMƏYƏ QOYMAMAQ

  tez alınmaq, sürətlə satılmaq, paylanmaq.

  Tam oxu »
 • YERƏ GİRMƏK

  çox utanmaq, utanıb sıxılmaq; ~ xəcalət çəkmək, üzünə baxa bilməmək.

  Tam oxu »
 • YERƏ-GÖYƏ SIĞMAMAQ

  1. Çox sevinmək, çox şad olmaq, son dərəcə məsud, xoşbəxt olmaq; ~ ... dünyaya sığmamaq, uçmağa qanadı olmamaq

  Tam oxu »
 • YERƏ QOYMAQ

  vərdişini unutmaq, tərgitmək.

  Tam oxu »
 • YERƏ MIXLANMAQ

  qorxudan, həyəcandan və s.-dən hərəkət edə bilməmək, tərpənməmək, donub-qalmaq; ~ yerində quruyub qalmaq

  Tam oxu »
 • YERƏ SOXMAQ

  başını aşağı etmək, xəcil etmək; danlamaq, rəzil etmək; ~ abrını vermək (almaq).

  Tam oxu »
 • YERƏ VURMAQ

  itirmək, heç etmək, puç etmək (adətən, “zəhmət”, “haqq-say” və s. sözlərlə işlənir).

  Tam oxu »
 • YERİ DÜŞƏNDƏ

  münasib olanda, məqamı çatanda.

  Tam oxu »
 • YERİ GƏLMƏK (DÜŞMƏK)

  məqamı çatmaq, uyğun, münasib olmaq.

  Tam oxu »
 • YERİ GƏLMİŞKƏN

  söhbətin mövzusu ilə bağlı, habelə ona əlavə olaraq və ya yeni mövzuya keçid məqsədilə işlədilən ifadə; ~ söz sözü gətirər (çəkər)

  Tam oxu »
 • YERİ GÖRÜNMƏK

  yoxluğu hiss olunmaq, arzulanmaq.

  Tam oxu »
 • YERİ VAR

  slenq. situasiyaya uyğun olan, yerinə düşən bir şey haqqında işlədilən ifadə. 

  Tam oxu »