Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • YERİ YOXDUR

  yerinə düşməyən, lazım olmayan, situasiyaya uyğun gəlməyən bir şey haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • YERİN ALTINI DA BİLİR, ÜSTÜNÜ DƏ

  hər şeydən məlumatlı, çoxbilmiş adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • YERİN MƏLUM

  dan. “kaş sən də burada (orada) olaydın” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • YERİNDƏ DONUB-QALMAQ

  bax: yerində quruyub qalmaq.

  Tam oxu »
 • YERİNDƏ FARAĞAT OTURMAMAQ

  qarışıqlıq salmaq, şuluqluq etmək, sakitləşməmək; ~ dinc durmamaq (oturmamaq).

  Tam oxu »
 • YERİNDƏ QALMAQ

  1. Olduğu yerdəcə ölmək.  2. İşini, vəzifəsini dəyişməmək, irəliləməmək; ~ yerində oturmaq.

  Tam oxu »
 • YERİNDƏ QURUMAQ

  bax: yerində quruyub qalmaq.

  Tam oxu »
 • YERİNDƏ QURUYUB QALMAQ

  gözlənilməz bir hərəkətdən və ya xəbərdən bərk təsirlənmək, heyrətlənmək, təəccüblənmək; ~ mat qalmaq, yerində donub-qalmaq, yerində qurumaq, yerə mıx

  Tam oxu »
 • YERİNDƏ OTURTMAQ

  bax: yerini göstərmək.

  Tam oxu »
 • YERİNDƏ SAYMAQ

  inkişaf etməmək, irəliləməmək, olduğu yerdə qalmaq.

  Tam oxu »
 • YERİNDƏN ELƏMƏK

  1. Öz əsas işindən ayrılmasına, avara qalmasına səbəb olmaq.  2. Yerindən, yuvasından məhrum etmək.

  Tam oxu »
 • YERİNDƏN QOPMAQ

  birdən yerindən sıçramaq, atılmaq, qalxmaq.

  Tam oxu »
 • YERİNDƏN OYNAMAQ

  laxlamaq, mizan-tərəzi pozulmaq; ~ mehvərindən oynamaq.

  Tam oxu »
 • YERİNDƏN OYNATMAQ

  laxlatmaq, tərpətmək, hərəkətə məcbur etmək; şirnikləndirmək, bir şeyə həvəsləndirmək.

  Tam oxu »
 • YERİNDƏN-YURDUNDAN ELƏMƏK

  bax: yerindən eləmək.

  Tam oxu »
 • YERİNƏ DÜŞMƏK

  münasib vaxtda, məqamında deyilən söz, edilən hərəkət, görülən iş və s. haqqında.

  Tam oxu »
 • YERİNƏ GÖZ DİKMƏK

  vəzifəsini, işini ələ keçirməyə çalışmaq.

  Tam oxu »
 • ... YERİNƏ QOYMAQ

  adətən, “axmaq”, “maymaq”, “avam”, “hərif” və s. sözlərlə işlənərək “hesab etmək”, “saymaq” mənası verir

  Tam oxu »
 • YERİNƏ SU CALAMAQ

  rahatlığını pozmaq, narahatlıq yaratmaq.

  Tam oxu »
 • YERİNƏ YETİRMƏK

  icra etmək, gerçəkləşdirmək; ~ həyata keçirmək.

  Tam oxu »
 • YERİNƏ YETMƏK

  tətbiq olunmaq,  icra olunmaq, gerçəkləşmək; ~ həyata keçmək.

  Tam oxu »
 • YERİNİ BƏRKİTMƏK (MÖHKƏMLƏNDİRMƏK)

  yaxşı işi, xoş rəftarı ilə hörmət qazanmaq; ~ yerini şirin salmaq.

  Tam oxu »
 • YERİNİ BİLMƏK

  mədəni, nəzakətli, tərbiyəli olmaq; öz imkanlarına bələd olmaq, layiq olduğu mövqedə dayanmaq; ~ həddini bilmək

  Tam oxu »
 • YERİNİ GÖSTƏRMƏK

  çox lovğa, iddialı adama əslində nəyə qadir olduğunu anlatmaq, bildirmək; ~ qabağına qoz qoymaq, yerində oturtmaq, ipini çəkmək (yığmaq), dərs vermək

  Tam oxu »
 • YERİNİ İSTİ ELƏMƏK (SALMAQ)

  bax: yerini şirin salmaq.

  Tam oxu »
 • YERİNİ ŞİRİN SALMAQ

  yaltaqlanmaq, özünü yaxşı, canıyanan göstərmək; ~ yerini isti eləmək (salmaq), yuxa qulağı sulamaq, yerini bərkitmək (möhkəmləndirmək)

  Tam oxu »
 • YERİŞİNƏ HARAM QATMAQ

  yerişini bir qədər sürətləndirmək, tez-tez yerimək.

  Tam oxu »
 • YERİŞİNİ AZMAQ

  qudurmaq, lovğa olmaq, təşəxxüslü olmaq.

  Tam oxu »
 • YERLƏ-GÖYLƏ ƏLLƏŞMƏK

  bir iş üçün fədakarcasına çalışmaq, səyini, qüvvəsini əsirgəməmək.

  Tam oxu »
 • YERSİZ GƏLDİ, YERLİ, QAÇ

  kimsə özünə aid  olmayan bir şeyə zorakılıq və haqsızlıqla sahib çıxmaq istəyərkən işlədilən ifadə; ~ dağdan gəlib bağdakını qovmaq

  Tam oxu »
 • YETƏNƏ YETİR, YETMƏYƏNƏ BİR DAŞ ATIR

  davakar, nadinc, dilini dinc qoymayan adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • YEYİB-İÇDİYİ CANINA YATMAMAQ

  narahat vəziyyətdə olmaq, gərgin hallar keçirmək, nuş olmamaq.

  Tam oxu »
 • YEYİB-İÇDİYİNİ BURNUNDAN TÖKMƏK

  bax: burnundan gətirmək (tökmək).

  Tam oxu »
 • YEYİB ÜSTÜNDƏN SU İÇMƏK

  başqasına məxsus olan bir şeyi mənimsəmək; aldığı pulu vaxtından əvvəl xərcləmək.

  Tam oxu »
 • YIXIB SÜRÜMƏK

  kəskin tənqid etmək; haqqında tənqidi məqalə yazmaq, əleyhinə çıxış etmək.

  Tam oxu »
 • YIXILANA BALTA ÇALMAQ

  pis vəziyyətə düşən adamın işini daha da çətinləşdirmək; vəzifədən çıxmış, səlahiyyəti əlindən alınmış adamı pisləmək

  Tam oxu »
 • YIXILI EVİN DİRƏYİDİR

  zirək, işgüzar, zəhmətkeş adam haqqında deyilən ifadə; ~ bir evin dirəyi.

  Tam oxu »
 • YOĞURUB BOYNUNA QOYMAQ

  öz günahını və yaxud hansısa işi başqasının üzərinə atmaq.

  Tam oxu »
 • YOXA ÇIXMAQ

  tapılmamaq, qıt olmaq, görünməmək, itmək, qeyb olmaq, yox olmaq; ~ qəhətə çıxmaq, əppək olub göyə çəkilmək, ərşə çəkilmək, ərşə çıxmaq, göyə çəkilmək

  Tam oxu »
 • YOXA LƏNƏT

  “əlində olana, aza qane olmaq, şükür etmək” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • YOXUŞA DİRƏNMƏK

  bax: dalana dirənmək.

  Tam oxu »
 • YOL AÇMAQ

  1. Yeni istiqamətin əsasını qoymaq.  2. Kiminsə inkişafı üçün şərait yaratmaq, imkan vermək.

  Tam oxu »
 • YOL AĞARTMAQ

  bax: yol ölçmək.

  Tam oxu »
 • YOL ALMAQ

  bax: yola düzəlmək.

  Tam oxu »
 • YOL GÖSTƏRMƏK

  öyrətmək, bələdçilik etmək, istiqamətləndirmək, yönəltmək, məsləhət vermək; ~ ağıl vermək, irəli düşmək, istiqamət vermək, qabağına düşmək

  Tam oxu »
 • YOL GÖTÜRÜB GETMƏK

  bir tərəfə yönələrək getmək; ~ yol almaq.

  Tam oxu »
 • YOL GÖZLƏMƏK

  həsrətində olmaq, kiminsə gəlməsini istəmək; ~ gözünün kökü saralmaq.

  Tam oxu »
 • YOL-İZ BİLMƏMƏK

  davranış və hərəkətlərini bilməmək.

  Tam oxu »
 • YOL KƏSMƏK

  quldurluq etmək, soyğunçuluqla məşğul olmaq.

  Tam oxu »
 • YOL QUŞUNU YOL DAŞI İLƏ VURMAQ

  etibarsız və kəmfürsət olmaq.

  Tam oxu »