Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • YÜKÜNÜ TUTMAQ (BAĞLAMAQ)

  lazım olan şeylərlə özünü təmin etmək, ehtiyat, sərvət toplamaq; ~ şələsini tutmaq.

  Tam oxu »
 • YÜKÜNÜ YERƏ QOYMAQ

  ana olmaq, dünyaya uşaq gətirmək, doğmaq.

  Tam oxu »
 • YÜYƏNİ ƏLƏ KEÇMƏK

  birindən asılı vəziyyətə düşmək, tabe olmaq.

  Tam oxu »
 • YÜYƏNİ ƏLƏ VERMƏK

  özünü asılı vəziyyətə salmaq, tabe olmaq.

  Tam oxu »
 • YÜYƏNİNİ BOŞ BURAXMAQ

  hərəkətlərinə sərhəd qoymamaq, sərbəst hərəkət etməyinə imkan yaratmaq.

  Tam oxu »
 • YÜYƏNİNİ ÇƏKMƏK

  bir şeydən çəkindirmək, təpinmək, yerini, həddini göstərmək; ~ qarşısını almaq (kəsmək).

  Tam oxu »
 • YÜYƏNİNİ ƏLƏ KEÇİRMƏK

  hakimiyyəti altına almaq, tabe etmək üçün fürsət yaranmaq, vəziyyətə nəzarət etmək.                            

  Tam oxu »
 • YÜYƏNİNİ ƏLİNƏ ALMAQ

  özünə tabe etmək; idarə etmək.

  Tam oxu »
 • YÜYƏNİNİ GƏMİRMƏK

  hirslənmək, qəzəblənmək; ~ özündən çıxmaq.

  Tam oxu »
 • YÜYƏNİNİ QIRMAQ

  özünü hədsiz pis aparmaq, kobudluq etmək, qudurmaq; ~ cızığından çıxmaq, həddini aşmaq.

  Tam oxu »
 • YÜYÜRƏNƏ YUMAQ SARITMAQ

  öz mənfəəti üçün çalışmaq.

  Tam oxu »
 • YÜZ ACINI BİR ŞİRİNİN XATİRİNƏ UDMAQ

  bax: bir şirinin xatirinə yüz acını udmaq.

  Tam oxu »
 • YÜZ İL QALA

  heç bir zaman, qətiyyən.

  Tam oxu »
 • YÜZ QAZANDA QAYNAMAQ

  çox yerə baş vurmaq, çox işlərlə əlaqəli olmaq.

  Tam oxu »
 • YÜZ QAZANIN DAMAZLIĞI

  çoxbilmiş, hiyləgər, hər işə qarışan, aravuran, sözgəzdirən, araqarışdıran.

  Tam oxu »
 • YÜZ METRLİYİNDƏN QAÇMAQ

  xoşlamamaq, qəbul etməmək, istəməmək; qorxmaq, çəkinmək; ~ yaxına buraxmamaq (qoymamaq), yan gəzmək.

  Tam oxu »
 • YÜZ ÖLÇÜB BİR BİÇMƏK

  çox ehtiyatlı olmaq, bir şeyi çox götür-qoy etmək.

  Tam oxu »
 • YÜZ SƏKSƏN DƏRƏCƏ DƏYİŞMƏK

  əvvəlki mövqeyindən, xasiyyətindən əsər-əlamət qalmamaq, başqalaşmaq; ~ əqidəsindən dönmək.

  Tam oxu »
 • ZAĞ-ZAĞ ƏSMƏK

  bərk qorxmaq.

  Tam oxu »
 • ZALIMIN ZALIMI OLMAQ

  fağır adamları incidən əzazil və ədalətsiz adamın qənimi olmaq, belələrini cəzalandırmaq.

  Tam oxu »
 • ZAMANIN NƏBZİNİ TUTMAQ

  cəmiyyətin, dövrün tələblərinə uyğunlaşmaq, gözüaçıq olmaq; ~ həyatın nəbzini tutmaq, zamanla ayaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • ZAMANIN SINAĞINDAN ÇIXMAQ

  əsrlərdən keçib bu günə çatmaq, əbədi dəyərə çevrilmək.

  Tam oxu »
 • ZAMANLA AYAQLAŞMAQ

  müasirləşmək, yeniləşmək, həyatın tələblərinə uyğunlaşmaq; ~ zamanın nəbzini tutmaq, həyatın nəbzini tutmaq

  Tam oxu »
 • ZARA GƏLMƏK

  bezmək, usanmaq; ~ təngə gəlmək, boğaza yığılmaq, qan ağlamaq, zinhara gəlmək.

  Tam oxu »
 • ZARA GƏTİRMƏK

  bezdirmək; ~ boğaza yığmaq, təngə gətirmək, zəhlə aparmaq (tökmək).

  Tam oxu »
 • ZARAFAT GƏLMƏSİN

  işin ciddiliyini, hadisənin böyüklüyünü vurğulamaq məqsədilə işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ZARAFATA SALMAQ

  müəyyən bir fikri, istək və ya niyyəti yumorla, eyhamla, üstüörtülü şəkildə eşitdirmək.

  Tam oxu »
 • ZAVAL GÖRMƏMƏK

  sağ-salamat qalmaq, salamat olmaq, heç bir bəlaya düçar olmamaq; zərər görməmək.

  Tam oxu »
 • ... ZAVAL YOXDUR

  bir şeyin (kəsin) tamamilə təhlükədən uzaq olmasını, xətərsiz ötüşəcəyini bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • ZAVALA GƏLMƏK

  bədbəxtliyə düçar olmaq, xətər toxunmaq, məhv olmaq.

  Tam oxu »
 • ZAVALA GƏLMƏMƏK

  qəzaya, bədbəxtliyə düçar olmamaq, məhv olmamaq.

  Tam oxu »
 • ZAYI ÇIXMAQ

  xarab olmaq, korlanmaq, pisliyə doğru dəyişmək; ~ xarabı çıxmaq, xatası çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ZAYINI ÇIXARMAQ

  xarab etmək, korlamaq, pozmaq.

  Tam oxu »
 • ZEHNİ AÇILMAQ

  düşünmə qabiliyyəti yaxşılaşmaq, beyni dincəlmək, rahatlaşmaq.

  Tam oxu »
 • ZEHNİ TUTULMAQ

  fikrini bir yerə toplaya bilməmək; düşünmə qabiliyyətini itirmək, fikirləşə bilməmək.

  Tam oxu »
 • ZƏHƏR TULUĞU

  həddən artıq acıdil, ətiacı və kobud adam; ~ əzvay tuluğu.

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRİ DİLİNDƏ OLMAQ

  acıdil və söyüşkən olmaq.

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRİNİ TÖKMƏK

  hirslənib acı sözlər demək, başqalarını acılamaq; ~ dişinin dibindən çıxanı demək.

  Tam oxu »
 • ZƏHLƏ APARMAQ (TÖKMƏK)

  bezdirmək, usandırmaq, narahat etmək, yormaq, dəng etmək; ~ təngə gətirmək, zara gətirmək, baş aparmaq, baş-qulaq aparmaq, baş-beynini aparmaq, başını

  Tam oxu »
 • ZƏHLƏSİ GETMƏK

  sevməmək, nifrət etmək; ~ görməyə gözü olmamaq, acığı gəlmək, ox olub gözünə batmaq, görəndə gözü ağrımaq, sıtqı sıyrılmaq

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏT ÇƏKMƏK

  əmək sərf etmək, çalışmaq, əməksevər olmaq; ~ tər tökmək, əziyyət çəkmək, külüng çalmaq.

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏTİ HƏDƏR GETMƏK

  bax: hədər getmək.

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏTİ YERDƏ QALMAQ

  çəkdiyi zəhmətin faydası olmamaq.

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏTİNİ YERƏ VURMAQ

  bax: yerə vurmaq.

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏTİNİN BARINI YEMƏK

  çəkdiyi əməyin nəticəsini, bəhrəsini görmək.

  Tam oxu »
 • ZƏHMİ BASMAQ

  qorxutmaq, bərk qorxuya salmaq, vahimələndirmək.

  Tam oxu »
 • ZƏHRİ-BAĞRI YARILMAQ

  bax: bağrı yarılmaq.

  Tam oxu »
 • ZƏHRİ YARILMAQ

  bax: bağrı yarılmaq.

  Tam oxu »
 • ZƏHRİNİ YARMAQ

  qəfil hərəkət və ya sözlə qorxutmaq; ~ bağrını  yarmaq, ürəyini partlatmaq.

  Tam oxu »
 • ZƏİF DAMAR

  bax: boş damar.

  Tam oxu »