Фразеологический словарь азербайджанского языка

 • ZEHNİ AÇILMAQ

  düşünmə qabiliyyəti yaxşılaşmaq, beyni dincəlmək, rahatlaşmaq.

  Полностью »
 • ZEHNİ TUTULMAQ

  fikrini bir yerə toplaya bilməmək; düşünmə qabiliyyətini itirmək, fikirləşə bilməmək.

  Полностью »
 • ZƏHƏR TULUĞU

  həddən artıq acıdil, ətiacı və kobud adam; ~ əzvay tuluğu.

  Полностью »
 • ZƏHƏRİ DİLİNDƏ OLMAQ

  acıdil və söyüşkən olmaq.

  Полностью »
 • ZƏHƏRİNİ TÖKMƏK

  hirslənib acı sözlər demək, başqalarını acılamaq; ~ dişinin dibindən çıxanı demək.

  Полностью »
 • ZƏHLƏ APARMAQ (TÖKMƏK)

  bezdirmək, usandırmaq, narahat etmək, yormaq, dəng etmək; ~ təngə gətirmək, zara gətirmək, baş aparmaq, baş-qulaq aparmaq, baş-beynini aparmaq, başını

  Полностью »
 • ZƏHLƏSİ GETMƏK

  sevməmək, nifrət etmək; ~ görməyə gözü olmamaq, acığı gəlmək, ox olub gözünə batmaq, görəndə gözü ağrımaq, sıtqı sıyrılmaq

  Полностью »
 • ZƏHMƏT ÇƏKMƏK

  əmək sərf etmək, çalışmaq, əməksevər olmaq; ~ tər tökmək, əziyyət çəkmək, külüng çalmaq.

  Полностью »
 • ZƏHMƏTİ HƏDƏR GETMƏK

  bax: hədər getmək.

  Полностью »
 • ZƏHMƏTİ YERDƏ QALMAQ

  çəkdiyi zəhmətin faydası olmamaq.

  Полностью »
 • ZƏHMƏTİNİ YERƏ VURMAQ

  bax: yerə vurmaq.

  Полностью »
 • ZƏHMƏTİNİN BARINI YEMƏK

  çəkdiyi əməyin nəticəsini, bəhrəsini görmək.

  Полностью »
 • ZƏHMİ BASMAQ

  qorxutmaq, bərk qorxuya salmaq, vahimələndirmək.

  Полностью »
 • ZƏHRİ-BAĞRI YARILMAQ

  bax: bağrı yarılmaq.

  Полностью »
 • ZƏHRİ YARILMAQ

  bax: bağrı yarılmaq.

  Полностью »
 • ZƏHRİNİ YARMAQ

  qəfil hərəkət və ya sözlə qorxutmaq; ~ bağrını  yarmaq, ürəyini partlatmaq.

  Полностью »
 • ZƏİF DAMAR

  bax: boş damar.

  Полностью »
 • ZƏİF DAMARINI TUTMAQ (TAPMAQ)

  bax: damarını tutmaq (tapmaq).

  Полностью »
 • ZƏİF NÖQTƏ

  bax: Axilles dabanı.

  Полностью »
 • ZƏMANƏ ADAMI

  dövrün nəbzini tutan, hər şeyə uyğunlaşan adam.

  Полностью »
 • ZƏMANƏ İLƏ AYAQLAŞMAQ

  bax: zamanla ayaqlaşmaq.

  Полностью »
 • ZƏNCİR ÇEYNƏMƏK (GƏMİRMƏK)

  son dərəcə hiddətli olmaq, acıqlı olmaq, bərk əsəbiləşmək; cəzalandırmağa hazır olmaq.

  Полностью »
 • ZƏNCİRİ QIRMAQ

  əsarətdən qurtarmaq, azadlıq əldə etmək; sözə baxmamaq, özbaşınalıq etmək.

  Полностью »
 • ZƏNCİRİNİ DARTIB SAXLAMAQ

  özündən çıxan, əsəbiləşən, heç kimlə hesablaşmayan adamı sakitləşdirmək.

  Полностью »
 • ZƏNNİ YANILMAQ

  gümanı düz çıxmamaq, səhv etmək.

  Полностью »
 • ZƏR TUTMAQ

  nərd oyununda qaydalara zidd olaraq zərləri qoşalayıb atmaq.

  Полностью »
 • ZƏRBƏ ALTINA SALMAQ (QOYMAQ)

  təhlükəli vəziyyətə salmaq.

  Полностью »
 • ZƏRBƏ YEMƏK

  vurulmaq, döyülmək.

  Полностью »
 • ZƏRƏR ÇƏKMƏK (DƏYMƏK)

  bax: ziyan çəkmək (dəymək).

  Полностью »
 • ZƏRƏR YETİRMƏK

  zərbə vurmaq, yaralamaq, əzmək; ~ xəsarət yetirmək.

  Полностью »
 • ZƏRƏRİN YARISINDAN QAYITMAQ

  ziyan gətirə bilən bir işi davam etdirməyib yarımçıq qoymaq; ~ ziyanın yarısından qayıtmaq.

  Полностью »
 • ZƏRİ DƏ VAR, ZORU DA

  bax: dili də var, dilçəyi də.

  Полностью »
 • ZIĞ VERMƏK (VURMAQ)

  dan. bol, çox olmaq, ağzına qədər dolu olmaq; ~ lığ vermək.

  Полностью »
 • ZINQIROV SƏSİNƏ OYNAMAQ

  hər eşitdiyinə uymaq, yüngülxasiyyət olmaq.

  Полностью »
 • ZIRDAN DÜŞMƏK

  dan. gücünü itirmək, iqtidarı qalmamaq, taqətsiz olmaq; ~ heydən düşmək.

  Полностью »
 • ZIRILIĞINA SALMAQ

  1. Kobudluq eləmək.  2. Bir şeyi zor gücünə etmək.

  Полностью »
 • ZİBİL QAYNATMAQ

  dan. səs-küyə səbəb ola biləcək səhv etmək, xoşagəlməz hadisə törətmək, pis iş tutmaq.

  Полностью »
 • ZİBİLƏ DÜŞMƏK

  bax: işə düşmək.

  Полностью »
 • ZİBİLƏ SALMAQ

  dolaşdırmaq,  bəlaya düşməsinə səbəb olmaq; ~ işə salmaq.

  Полностью »
 • ZİBİLİ ÇIXMAQ

  xarab olmaq; qüsuru, nöqsanı, zəif cəhəti ortaya çıxmaq; ~ xatası çıxmaq, üstü açılmaq.

  Полностью »
 • ZİBİLİ DİZƏ ÇIXMAQ

  pinti, natəmiz olmaq.

  Полностью »
 • ZİBİLİ KOMADAN ÇIXARMAQ

  bir yerə, bir kollektivə, az qisim adama bəlli olan bir problemi, mübahisəni və s.-ni geniş yaymaq; ~ car çəkmək

  Полностью »
 • ZİBİLİNİN ÜSTÜNÜ ÖRTMƏK (AÇMAMAQ)

  nöqsanları ört-basdır eləmək, pərdələmək, gizli saxlamaq.

  Полностью »
 • ZİLDƏN BƏMƏ (PƏSƏ) SALMAQ

  1. Sakitləşdirmək; sürətini azaltmaq, dayandırmaq.  2. Əsl vəziyyəti reallığı ilə anlatmaq.

  Полностью »
 • ZİNHARA GƏLMƏK

  usanmaq, bezmək, yorulmaq; ~ cana gəlmək, təngə gəlmək, zara gəlmək, boğaza yığılmaq.

  Полностью »
 • ZİNHARA GƏTİRMƏK

  bezdirmək; ~ təngə gətirmək, boğaza yığmaq.

  Полностью »
 • ZİRVƏ QARI

  tapılmayan, əlçatmayan.

  Полностью »
 • ZİYAN ÇƏKMƏK (DƏYMƏK)

  maddi itki vermək, maddi və ya mənəvi cəhətdən zərər çəkmək; ~ kisədən getmək, xətər dəymək, zərər çəkmək (dəymək)

  Полностью »
 • ZİYAN VURMAQ

  maddi itkiyə məruz qoymaq, pislik etmək; ~ xətər yetirmək.

  Полностью »
 • ZİYANA DÜŞMƏK

  maddi cəhətdən zərər çəkmək, xeyir götürməmək; ~ zərər çəkmək (dəymək), mayadan yemək, geri düşmək, xərcə-borca düşmək

  Полностью »