Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ÇULLANMAQ

  1. məch. Dalına çul qoyulmaq (heyvanın). 2. dan. qayıd. zar. Üst-üstə çoxlu paltar geymək, qalın geymək

  Tam oxu »
 • ÇULLATMA

  “Çullatmaq”dan f.sif

  Tam oxu »
 • ÇULLATMAQ

  icb. Dalına çul qoydurmaq (heyvanın). Atı çullatmaq. – [Koroğlu Həmzəyə:] Qış olanda məxmər çullat! At igidin qardaşıdı

  Tam oxu »
 • ÇULLU

  sif. Çulu olan, çullanmış, dalına çul qoyulmuş. Çullu at. ◊ Ağzına çullu dovşan yerləşmir (sığmır) – bax ağız1

  Tam oxu »
 • ÇUMUR

  is. Kiçik qum təpəciyindəki qumu hərə barmaqla öz tərəfinə çəkməkdən ibarət uşaq oyunu. Çumur (çumur-çumur) oynamaq

  Tam oxu »
 • ÇUMUR-ÇUMUR

  is. Kiçik qum təpəciyindəki qumu hərə barmaqla öz tərəfinə çəkməkdən ibarət uşaq oyunu. Çumur (çumur-çumur) oynamaq

  Tam oxu »
 • ÇURSAF

  is. “Çur” deyilmədiyi halda oyunda istifadə olunan şeyləri götürmək istərkən işlədilən söz. “Çursaf” deyib topu götürmək

  Tam oxu »
 • ÇUR!

  Uşaq oyunlarında: qadağan olunmuş bir şeyə toxunmaqdan və ya başqa işdən saqındırmaq üçün işlədilən nida, söz

  Tam oxu »
 • ÇUST

  is. Dabansız, yüngül ayaqqabı. Çust geymək. – Yağış yağanda sel gətirən köhnə başmaqları, çustları, çəkmələri, çarıqları [Şeyx Şaban] yığıb, qalıba vu

  Tam oxu »
 • ÇUŞKA

  is. 1. Külçə xammal. □ Çuğun çuşkası. 2. məc. Xam adam (jarqonizm)

  Tam oxu »
 • ÇUVAL

  is. 1. Böyük kisə, xaral. Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim: Bizim evdə dolu çuval da yoxdur. M.P.Vaqif

  Tam oxu »
 • ÇUVALDUZ

  is. İti ucu yastı və əyri iri qıyıq. İynəni özünə, çuvalduzu yoldaşına. (Ata. sözü). Axşam namazından, şam yeməyindən sonra, əlində çuvalduz çarığını

  Tam oxu »
 • ÇUVAŞ

  is. Çuvaş Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən türkdilli xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • ÇUVAŞCA

  sif. və zərf Çuvaş dilində. Çuvaşca danışmaq. Çuvaşca-rusca lüğət

  Tam oxu »
 • ÇÜN

  [fars.] klas. köhn. bax çünki. [Münəccim dedi:] Yuxunun mənasını tapsa o qoca tapar, çün belə yuxuların mənasını tapmaq bizim işimiz deyil

  Tam oxu »
 • ÇÜNKİ

  bağl. [fars.] Ona görə ki, bundan dolayı, bu səbəbdən. [Vaqif] ehtiyat edirdi, çünki bu görüş yanlış şayiələr doğura bilərdi

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜK

  sif. 1. Çürüyüb xarab olmuş; çürümüş. Çürük taxta. Çürük meyvə. – [Balaş:] Artıq bu həqiqətdir ki, qadınsız cəmiyyət çürük bir ağac kimidir

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜKÇÜ

  is. Bir şeyi həddindən artıq təkrar etməklə bıqdıran, təngə gətirən adam. [Satıcı:] Qardaşoğlu, de görüm alansan, ya çürükçüsən! Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜKÇÜLÜK

  is. Çürükçü adamın xasiyyəti; çürükçü olma. ◊ Çürükçülük eləmək – bir şey haqqında həddən artıq danışmaq, təkrar etmək, çürüyünü çıxarmaq

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜKLÜK

  is. Çürük şeyin halı; çürük olma. Taxtanın çürüklüyü

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜMƏ

  “Çürümək”dən f.sif

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜMƏK

  f. 1. Mikroorqanizmlərin təsiri altında pozulub xarab olmaq. Taxta çürüdü. Meyvələr yağışdan çürümüşdür

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜNTÜ

  is. Çürümüş şeylər. Xəzəl çürüntüsü. – Meşədən həmişəki ürəkaçan ətirli rayihə əvəzinə rütubətli çürüntü qoxusu gəlirdi

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜNTÜLÜ

  sif. Tərkibində çürüntü olan, çürüntü ilə qarışmış. Çürüntülü torpaq

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜTMƏ

  “Çürütmək”dən f.sif

  Tam oxu »
 • ÇÜRÜTMƏK

  f. 1. Çürüməsinə səbəb və ya vasitə olmaq, çürüməsi üçün şərait yaratmaq. Xəzəli torpağa qarışdırıb çürütmək

  Tam oxu »
 • ÇÜY

  is. Mil, çiv (təkərdə)

  Tam oxu »
 • D

  Azərbaycan əlifbasının beşinci hərfi. bax de1

  Tam oxu »
 • DA

  “Daha” sözünün canlı dildə işlənən ixtisar forması olub “a” uzadılaraq deyilir. Da sənə nə deyim. – Padşah Əhmədi-Çekkaşdan xəbər aldı: – Da nəyin qal

  Tam oxu »
 • DA

  1. Danışan şəxsin məsələyə münasibətini, hiss və həyəcanını bildirməyə xidmət edən və çox vaxt yerindən və məna çalarından asılı olub müəyyən intonasi

  Tam oxu »
 • DABAQ

  is. bayt. Qaramal, davar və donuzlarda yoluxucu xəstəlik. Dabaq xəstəliyinə qarşı mübarizə.□ Dabaq olmaq – dabaq xəstəliyinə tutulmaq

  Tam oxu »
 • DABAN

  is. 1. İnsan və heyvan ayağının dal hissəsi. Çox gəzməkdən dabanlarım sızıldayır. 2. Ayağa geyilən şeylərin arxa hissəsi

  Tam oxu »
 • DABAN-DABANA

  zərf Tamamilə. Dabandabana zidd. – Bu şərq küləyilə dabandabana; Bu uzun yollarda qovub səhəri; Böyük Şərq şerinin dühası gəlir

  Tam oxu »
 • DABANA

  is. Qapının, pəncərənin, darvazanın alt böyründə olub, çərçivəyə girən və yuvasında dönə bilən çıxıntı

  Tam oxu »
 • DABANBALIĞI

  is. zool. Çəkikimilər fəsiləsindən qırmızı üzgəcli şirin su balığı

  Tam oxu »
 • DABANBASA

  bax dabanbasma. Sənəm, səsəmi gəldin? Dabanbasamı gəldin? A.Şaiq

  Tam oxu »
 • DABANBASARAQ

  bax dabanbasma. Kimi evə yüyürürdü, kimi də dabanbasaraq küçəyə qaçırdı. S.Şamilov

  Tam oxu »
 • DABANBASMA

  zərf 1. Sürətlə, qaçaraq, tələsik. 2. Addım-addım izləyərək. Kürkçüoğlu onu göz açmağa qoymayıb, dabanbasma onu paytaxtadək təqib edirdi

  Tam oxu »
 • DABANCIQ

  is. Kiçik daban, incə daban

  Tam oxu »
 • DABANDAŞI

  is. Əldə, dabanda bərkləşmiş çirki sürtüb çıxarmaq üçün süngər kimi məsaməli yüngül daş; pemza, süngərdaşı

  Tam oxu »
 • DABANIÇATLAQ

  sif. dan. Pinti, natəmiz. Yerə kəlağayı sərib, qızı onun üstündə gəzdirərdilər ki, görsünlər, kəlağayı qırışmır ki… Qırışmış olsa, dabanıçatlaqdır, –

  Tam oxu »
 • DABANIQALXIQ

  sif. dan. Gəzəyən

  Tam oxu »
 • DABANIQARA

  bax qaradaban

  Tam oxu »
 • DABANLAMA

  “Dabanlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DABANLAMAQ

  f. Ardınca düşmək, addım-addım izləmək, təqib etmək. Yüzlərlə adam bir-birini dabanlayırdı. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • DABANLI

  sif. 1. Dabanı olan. Dabanlı tufli. 2. məc. dan. Qılçaları qüvvətli. Dabanlı adam

  Tam oxu »
 • DABANSIZ

  sif. Dabanı olmayan. Dabansız ayaqqabı

  Tam oxu »
 • DABBAĞ

  is. [ər.] Heyvan dərilərini aşılama vasitəsilə gönə və meşinə çevirmək sənəti ilə məşğul olan usta. Dabbağ sevdiyi dərini yerdən-yerə vurar

  Tam oxu »
 • DABBAĞXANA

  is. [ər. dəbbağ və fars. …xanə] Xam dərilərdən aşılama yolu ilə gön və meşin hazırlanan karxana, emalatxana

  Tam oxu »
 • DABBAĞLIQ

  1. is. Xam dəriləri gön və meşin halına salma sənəti. Dabbağlıq etmək. 2. sif. Gön və meşin olmağa yarayan

  Tam oxu »