Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Ö

  Azərbaycan əlifbasının iyirmi ikinci hərfi. // “Ö” hərfi ilə işarə olunan saitin adı

  Tam oxu »
 • ÖC

  is. İntiqam. [Tərxan:] Qaynayır qəlbimin içində öcüm; Bilirəm, çatmaz o nəhəngə gücüm. A.Şaiq. □ Öc almaq – intiqam almaq

  Tam oxu »
 • ÖCƏŞKƏN

  sif. Öcəşməyi, sürtüşməyi sevən, mübahisə etməyi sevən. Öcəşkən adam

  Tam oxu »
 • ÖCƏŞKƏNLİK

  is. Öcəşməyi adət etmiş adamın xasiyyəti. Öcəşkənlik yaxşı şey deyil

  Tam oxu »
 • ÖCƏŞMƏ

  “Öcəşmək”dən f.is. [Vaqif Şahnisəyə:] Xülasə, gecə-gündüz bu xanların bir-biri ilə öcəşməsindən heç başımız ayazımır

  Tam oxu »
 • ÖCƏŞMƏK

  f. Çəkişmək, sataşmaq, sürtüşmək, mübahisə etmək, tutaşmaq. [Rzaqulu:] Qoy o məni yaxşı tanısın, mənə öcəşməsin, xataya salmasın… N

  Tam oxu »
 • ÖD

  is. 1. Qara ciyərin ifraz etdiyi sarıyaşıl rəngli acı maye. □ Öd kisəsi – qara ciyərdə olan və öd ifraz edən kisəyəoxşar orqan; ödlük

  Tam oxu »
 • ÖDDƏK

  sif. məh. Qorxaq

  Tam oxu »
 • ÖDƏK

  is. məh. Ödənməli plan, qaytarılmalı olan pul; borc. [Əlləzoğlu:] Mən bu qədər ödəyin altından necə çıxacağam? İ

  Tam oxu »
 • ÖDƏMƏ

  “Ödəmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖDƏMƏK

  f. 1. Başqasından aldığı, yaxud borc etdiyi şeyi qaytarmaq, vermək. Həsən çəkmə pulunu iki aya qədər ödəyə biləcək idi

  Tam oxu »
 • ÖDƏNİLMƏ

  “Ödənilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖDƏNİLMƏK

  “Ödəmək”dən məch. Borc ödənildi. Bütün ehtiyaclar ödənildi. – Məcəllə hökmüylə xatırlanan borc; Yaxşıdır min dəfə ödənilməsə

  Tam oxu »
 • ÖDƏNİŞ

  is. 1. Ödənmə işi; ödənmə. Borcun ödənişi. 2. Yerinə yetirilmə. Planın ödənişi

  Tam oxu »
 • ÖDƏNMƏ

  “Ödənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖDƏNMƏK

  bax ödənilmək. Borc ödəndi

  Tam oxu »
 • ÖDƏYİŞ

  is. Borcunu vermə, ödəmə

  Tam oxu »
 • ÖDLÜK

  is. bax öd kisəsi (“öd”də)

  Tam oxu »
 • ÖDÜL

  is. Mükafat, priz

  Tam oxu »
 • ÖDÜNC

  is. Əvəzi eyni və ya bənzər şeylə verilmək (qaytarılmaq) şərtilə alınan şey (əsasən pul); borc

  Tam oxu »
 • ÖFKƏ

  is. 1. Ağ ciyər. 2. dan. Hirs, qəzəb, hiddət. ◊ Öfkən (öfkəsi) yansın! – qarğış məqamında işlədilir. Səni görüm, öfkən yansın

  Tam oxu »
 • ÖFKƏLƏNMƏ

  “Öfkələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖFKƏLƏNMƏK

  f. Hirslənmək, hiddətlənmək, qəzəblənmək, hiddətə gəlmək

  Tam oxu »
 • ÖFKƏLİ

  sif. 1. Ürəkli, qorxmaz, cəsarətli, ciyərli. Öfkəli oğlan. 2. dan. Hirsli, qəzəbli, hiddətli, acıqlı

  Tam oxu »
 • ÖFKƏLİ-ÖFKƏLİ

  zərf Hirsli-hirsli, qəzəbliqəzəbli, qəzəblə, hirslə, hiddətlə. [Murtuzov:] Yoxsa bu uşaq belə öfkəli-öfkəli danışmaz! S

  Tam oxu »
 • ÖGEY

  sif. Doğma olmayan. Ögey ana. Ögey ata. Ögey bacı. - Uşaq anasına doğma olsa da; Qondarma ataya ögeydir, axı

  Tam oxu »
 • ÖGEY-DOĞMALIQ

  is. Hamıya qarşı eyni münasibətin olmadığı hal; ayrı-seçkilik. Araya ögey-doğmalıq salmaq. – Bəli, elədir, – deyə mən Nəbi kişinin sözünü təsdiq etdim

  Tam oxu »
 • ÖGEYLİK

  is. Doğma olmama, ögey olma. Mənə neçə qadın analıq etdi; Dözdülər anasız məhəbbətimə; Mən isə dözmədim ana adıyla; Onların ögeylik sədaqətinə

  Tam oxu »
 • ÖGƏC

  is. Üçyaşar erkək qoyun. Toğlu birillik, şişək ikiillik, ögəc üçillik olardı. H.Sarabski

  Tam oxu »
 • ÖHDƏ

  is. [ər.] Öz üzərinə götürülən və yerinə yetirilməsi vacib olan vəzifə; təəhhüd, borc. □ Öhdəsində qalmaq – himayəsində, iaşəsində olmaq, boynunda olm

  Tam oxu »
 • ÖHDƏÇİ

  is. Hər hansı bir işi görməyə, yerinə yetirməyə söz verən, üzərinə təəhhüd götürən adam

  Tam oxu »
 • ÖHDƏÇİLİK

  bax öhdəlik. Bütün trestimiz üzərinə yeni öhdəçiliklər götürür. M.İbrahimov. [Fərəc kişi:] İndi də öhdəçilik götürüblər ki, biçini iki günə qurtarsınl

  Tam oxu »
 • ÖHDƏLİK

  is. Mütləq yerinə yetirilməli olan iş; öhdəçilik. Üzərinə öhdəlik götürmək. Öhdəlik şərəflə yerinə yetirildi

  Tam oxu »
 • ÖHÖ

  təql. Öskürərkən çıxan səs

  Tam oxu »
 • ÖHÖ-ÖHÖ

  təql. Öskürərkən çıxan səs

  Tam oxu »
 • ÖKCƏ

  is. Ayaqqabı altının topuq altına düşən hündür hissəsi; daban

  Tam oxu »
 • ÖKSÜZ

  is. 1. Yetim. Ta uşaqlıqdan öksüz qalmış Gülzar öz kor anası ilə yoxsul qardaşı Aslanın himayəsində yaşayırdı

  Tam oxu »
 • ÖKSÜZLÜK

  is. Yetimlik. // Kimsəsizlik. Baxdım ki, sürünməyin sonu yoxdur, buraxdım; Qapadım bir məzara öksüzlüyün daşını

  Tam oxu »
 • ÖKÜZ

  is. 1. İş heyvanı kimi istifadə edilən buğa. Təpəl öküz. Öküzləri arabaya qoşmaq. – …Kiçik çobanlar öküzlərə minib, malları evə sarı qovurdular

  Tam oxu »
 • ÖKÜZGÖZÜ

  is. bot. Sarı çiçəkləri təbabətdə işlədilən ot bitkisi

  Tam oxu »
 • ÖKÜZLÜK

  is. Yekəlik, nahamarlıq, zorbalıq (adam haqqında). // məc. Qabalıq, kobudluq, qanmazlıq

  Tam oxu »
 • ÖLÇDÜRMƏ

  “Ölçdürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖLÇDÜRMƏK

  icb. Ölçməyə məcbur etmək, yaxud xahiş edərək ölçmə işi gördürmək

  Tam oxu »
 • ÖLÇMƏ

  “Ölçmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖLÇMƏK

  f. 1. Bir şeyin ölçüsünü, miqdarını qəbul olunmuş vahidlər əsasında müəyyən etmək, müəyyənləşdirmək. Südü ölçmək

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜ

  is. 1. Hər hansı bir şeyi ölçmək üçün qəbul edilmiş vahid. Uzunluq ölçüsü. Həcm ölçüsü. 2. məc. Bir şəxsə, ya şeyə qiymət vermək, müqayisə etmək üçün

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜ-BİÇİ

  bax ölçü 1 və 3-cü mənalarda. Kənd əhalisi isə uzun illər boyu müxtəlif ölçü-biçidə olan damlarda və qazmalarda yaşayırdı

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜB-BİÇMƏ

  “Ölçüb-biçmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜB-BİÇMƏK

  f. 1. Tikiləcək paltarın və s.-nin ölçüsünü götürmək və bu ölçüyə əsasən parçasını kəsmək. 2. məc. Götür-qoy etmək, hərtərəfli fikirləşmək

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜCÜ

  is. xüs. Ölçən, bir şeyin ölçüsünü müəyyən edən cihaz, alət və s. // Sif. mənasında. Ölçücü cihazlar

  Tam oxu »