Толковый словарь азербайджанского языка

 • ÜMUMƏN

  zərf [ər.] Ümumiyyətlə, ümum, hamı. Sürməkdə idi şiddət ilə hökmünü zülmət; Qalmışdı qaranlıqda ümumən bəşəriyyət

  Полностью »
 • ÜMUMXALQ

  is. [ər.] Bütün xalq üçün ümumi, bütün xalqa aid. Ümumxalq mülkiyyəti. Ümumxalq bayramı

  Полностью »
 • ÜMUMİ

  sif. [ər.] 1. Ümuma, hamıya aid olan; hər şeyi, hamını əhatə edən, qavrayan. Ümumi seçki hüququ. Ümumi tərk-silah

  Полностью »
 • ÜMUMİLƏŞDİRİLMƏ

  “Ümumiləşdirilmək” dən f.is

  Полностью »
 • ÜMUMİLƏŞDİRİLMƏK

  “Ümumiləşdirmək” dən məch. Həyatdan, taledən şikayət, narazılıq, giley-güzar, etibarsızlıq kimi cəhətlər bayatılarda elə ümumiləşdirilmişdir ki, onun

  Полностью »
 • ÜMUMİLƏŞDİRMƏ

  1. “Ümumiləşdirmək” dən f.is. 2. Ayrı-ayrı faktları, hadisələri müşahidə və öyrənmək nəticəsində hasil olan ümumi fikir, mülahizə; ümumi nəticə

  Полностью »
 • ÜMUMİLƏŞDİRMƏK

  f. 1. Bir yerdə birləşdirmək, vahid bir küll halında birləşdirmək. [Firəngiz Muxtara:] Mənə elə gəlir ki, yazıçı hekayəsində xalqımızın müdrik fəlsəfə

  Полностью »
 • ÜMUMİLƏŞMƏK

  f. 1. Bir yerdə, bir ümumi şeydə birləşmək. 2. Ümumi olmaq, eyni dərəcədə hamıya, bütün cəmiyyətə məxsus olmaq; ictimailəşmək

  Полностью »
 • ÜMUMİLİK

  is. 1. Ümuma, hamıya və ya çoxusuna aid olma; ümumiyyət. 2. Birlik, ayrılmazlıq, uyğunluq. Nöqteyinəzərlərin ümumiliyi

  Полностью »
 • ÜMUMİYYƏT

  [ər.] bax ümumilik 1-ci mənada. [Xamburabi:] Çünki cəmiyyət ümumiyyət, fərd isə xüsusiyyət deməkdir. Çəmənzəminli

  Полностью »
 • ÜMUMİYYƏTCƏ

  dan. bax ümumiyyətlə. Ümumiyyətcə, o, hazırlıqlı tələbədir

  Полностью »
 • ÜMUMİYYƏTLƏ

  1. Deyilənləri yekunlaşdırıcı, ümumiləşdirici ara söz kimi işlənir. Ümumiyyətlə, “Molla Nəsrəddin” susmağı bacarmırdı, o, etiraz etmək üçün doğulmuşdu

  Полностью »
 • ÜMUMQOŞUN

  is. və sif. Bütün qoşun növləri üçün ümumi, vahid olan, bütün qoşun növlərini qavrayan. Ümumqoşun taktikası

  Полностью »
 • ÜMUMMİLLİ

  sif. [ər.] Bütün millət üçün ümumi olan, bütün millətə aid olan. Ümummilli dil. Ümummilli bayram

  Полностью »
 • ÜMUMRAYON

  is. [ər. ümum və fr. rayon] Bütün rayon üçün ümumi, bütün rayona aid. Ümumrayon iməciliyi

  Полностью »
 • ÜMUMRESPUBLİKA

  is. [ər. ümum və lat. respublika] Bütün respublika üçün ümumi, bütün respublikaya aid. Pambıq əkinlərinə ümumrespublika baxışı

  Полностью »
 • ÜMUMŞƏHƏR

  is. [ər.] Bütün şəhər üçün ümumi, bütün şəhərə aid. Ümumşəhər partiya konfransı. Ümumşəhər kitabxanası

  Полностью »
 • ÜMUMTƏHSİL

  sif. [ər.] Xüsusi deyil, ümumi təhsil verən. Ümumtəhsil məktəbləri

  Полностью »
 • ÜMUR

  is. [ər. “əmr” söz. cəmi] klas. İş, vəzifə. [Yusif Sərrac] naçar ümuri-səltənətin icrasına iqdam etdi

  Полностью »
 • ÜN

  is. qəd. Səs, səda. Ünümdən titrədi tamam vilayət; Eylə sandılar ki, qopdu qiyamət. M.P.Vaqif. Kədərli keçirdi dustağın günü; Gecə musiqisi bayquşun ü

  Полностью »
 • ÜNAS

  is. [ər.] klas. Qadın, arvad. [Hacı Mehdi:] Mən dünən hamamdan qayıdan vaxt bir ünas tayfasına rast gəldim

  Полностью »
 • ÜNQA

  is. [ər.] bax simurq

  Полностью »
 • ÜNLƏMƏK

  f. Səsləmək, çağırmaq

  Полностью »
 • ÜNS

  is. [ər.] 1. klas. İnsan, bəşər, adam. 2. bax ünsiyyət. □ Üns bağlamaq (salmaq, tutmaq) – bax ünsiyyət bağlamaq (salmaq, tutmaq) (“ünsiyyət”də)

  Полностью »
 • ÜNSİYYƏT

  is. [ər.] 1. Qarşılıqlı münasibət, əlaqə, yaxınlıq, ülfət. Hələ bir-birini tanımayan adamlar heç xəbərləri olmadan bir-birinə yaxınlaşır, onların aras

  Полностью »
 • ÜNSİYYƏTLİ

  sif. Adamlarla çox tez yaxşı münasibət yarada bilən; adamayovuşan, istiqanlı, mehriban. Ünsiyyətli adam

  Полностью »
 • ÜNSİYYƏTSİZ

  sif. Adamlarla münasibət yarada bilməyən; adamayovuşmaz, qanısoyuq. Ünsiyyətsiz adam

  Полностью »
 • ÜNSÜR

  is. [ər.] 1. Qədim materialist fəlsəfədə: təbiətin, bütün şeylərin, hadisələrin bünövrəsini təşkil edən əsas tərkib hissələrindən biri (od, su, hava,

  Полностью »
 • ÜNVAN

  is. [ər.] 1. bax adres 1 və 2-ci mənalarda. [Maral] çox sağ ol! – dedi və ünvanını verərək Qara kişini Bakıya, evinə qonaq çağırdı

  Полностью »
 • ÜNYETMƏZ

  sif. Çox uzaq; çox uzaq olduğu üçün səs də gedib çatmayan; səs eşidilməz. Get-gedə qatılaşan sükutdan Orxan bir az vahimələndi, özünü dünyanın əlçatma

  Полностью »
 • ÜRCAH

  is. məh. : ürcah olmaq – rast gəlmək, təsadüf etmək, rastlaşmaq. Gorusun qarşısında bunlar bir bəynən strajnikə ürcah oldular

  Полностью »
 • ÜRƏFA

  is. [ər. “arif” söz. cəmi] klas. kit. Ariflər, mərifətli, ağıllı adamlar. Ürəfa məskəni olan Şirvan; Cühəla xabgahidir əlan

  Полностью »
 • ÜRƏK

  is. 1. İnsanda qan dövranının, döş boşluğunun sol tərəfində yerləşən əzələli kisə şəklində mərkəzi orqanı; qəlb

  Полностью »
 • ÜRƏK-DİRƏK

  ürək-dirək vermək – ürək vermək, ürəkləndirmək, ruhlandırmaq, ümidləndirmək, təsəlli vermək, cəsarətləndirmək

  Полностью »
 • ÜRƏK-GÖBƏK

  ürək-göbək qalmamaq zar. – gülməkdən qəşş etmək. Xan bayıra çıxıb gördü ki, Qəhrəman gəlir, amma altında bir at var ki, altı ayağı, alnında bir gözü,

  Полностью »
 • ÜRƏKAÇAN

  sif. Adamı fərəhləndirən, ürəyini açan, sevindirici. Ürəkaçan xəbər. – Ağasəfər Həmzənin bu cavan qardaşı oğlundan bir şey soruşmaq istədi ki, bəlkə o

  Полностью »
 • ÜRƏKAÇICI

  sif. Adamı fərəhləndirən, ürəyini açan, sevindirici. Ürəkaçan xəbər. – Ağasəfər Həmzənin bu cavan qardaşı oğlundan bir şey soruşmaq istədi ki, bəlkə o

  Полностью »
 • ÜRƏKAĞRISI

  is. Dərin təəssüf. [Vəkil:] Bu nə daşürəkli adamdır?! – deyə, ürəkağrısı ilə fikirləşirdi. Y.Əzimzadə

  Полностью »
 • ÜRƏKALTI

  sif. anat. Ürəyin altında yerləşən, olan. Ürəkaltı nahiyə

  Полностью »
 • ÜRƏKBİR

  sif. Çox yaxın, səmimi. Ürəkbir dost. – [Gənc:] İndi isə sürət qatarında qızıl diplomla, əlbir və ürəkbir yoldaşlarımla evə dönürəm

  Полностью »
 • ÜRƏKBULANDIRAN

  sif. 1. Ürəyi bulandıran. Ürəkbulandırıcı qoxu. – [Xiyabani-Xanabadda evlərdə] yay-qış ürəkbulandırıcı bir çirk, dözülməz bir üfunət hökm sürməkdədir

  Полностью »
 • ÜRƏKBULANDIRICI

  sif. 1. Ürəyi bulandıran. Ürəkbulandırıcı qoxu. – [Xiyabani-Xanabadda evlərdə] yay-qış ürəkbulandırıcı bir çirk, dözülməz bir üfunət hökm sürməkdədir

  Полностью »
 • ÜRƏKBULANMA

  is. Mədənin qarışması, qusma ehtiyacı nəticəsində ürəyin bulanması; öyümə. Xəstəliyin başlanğıcında bəzən ürəkbulanma (öyümə) və qusma halları ola bil

  Полностью »
 • ÜRƏKBULANMASI

  is. Mədənin qarışması, qusma ehtiyacı nəticəsində ürəyin bulanması; öyümə. Xəstəliyin başlanğıcında bəzən ürəkbulanma (öyümə) və qusma halları ola bil

  Полностью »
 • ÜRƏKCİK

  “Ürək”dən oxş. və kiç. Dilbərin ürəkciyi yerindən oynadı, dərin bir ah qopardı. C.Cabbarlı

  Полностью »
 • ÜRƏKÇIRPINTISI

  is. 1. Bərk ürək döyünməsi. 2. məc. Həyəcan, iztirab. □ Ürəkçırpıntısı ilə – ürəyi çırpına-çırpına (sevincdən, maraqdan və s

  Полностью »
 • ÜRƏKDƏN

  zərf Can və könüldən, səmimi olaraq; qəlbən. Muxtar çox düşünmüş, götürqoy eləmiş, nəhayət, Çiçəyi ürəkdən sevmişdi

  Полностью »
 • ÜRƏKDOLUSU

  zərf Həvəslə, fəxrlə, ağızdolusu, sevinə-sevinə

  Полностью »
 • ÜRƏKDÖYÜNMƏ

  is. Xəstəlik, həyəcan, iti yerimək və s. nəticəsində ürəyin teztez döyünməsi. [Xırdaxanım:] İstəmirəm, elə ürək döyünməm artıb

  Полностью »
 • ÜRƏKDÖYÜNMƏSİ

  is. Xəstəlik, həyəcan, iti yerimək və s. nəticəsində ürəyin teztez döyünməsi. [Xırdaxanım:] İstəmirəm, elə ürək döyünməm artıb

  Полностью »