Толковый словарь азербайджанского языка

 • ŞÜCAƏT

  is. [ər.] İgidlik, rəşadət, cəsarət, cəngavərlik, qoçaqlıq, bahadırlıq, mərdlik. Səxavət olmayan kəsdə şücaət feli nadirdir; Kərəmsiz kimsəni hər yerd

  Полностью »
 • ŞÜCAƏTLİ

  sif. Cəsarətli, cəsur, bahadır, qoçaq, igid. Övladları qeyrətlidir, damarlı; Şücaətli, hünərli, etibarlı

  Полностью »
 • ŞÜƏRA

  is. [ər. “şair” söz. cəmi] klas. Şairlər. Əgərçi Sədi və Hafizdən sonra İranda şeir qayətdə tənəzzülə düşüb, şüəranın əşarı küllən biməzmun və məhz pu

  Полностью »
 • ŞÜĞL

  is. [ər.] klas. İş, məşğələ, məşğuliyyət. [Pəri xanım:] A qadan alım … sözümə qulaq as, o qədər şüğlüm var ki, səni görmək olmur

  Полностью »
 • ŞÜĞÜLZÜMMƏ

  is. [ər.] köhn. din. Müsəlmanlıqda: Allah qabağında günahkarlıq, təqsirkarlıq. □ Şüğülzümmə eləmək (etmək) – günaha batırmaq, günahkar eləmək

  Полностью »
 • ŞÜHUDİ

  sif. [ər.] dilç. Felin iki keçmiş formasından birinin adı. Şühudi keçmiş

  Полностью »
 • ŞÜKKÜTMƏ

  “Şükkütmək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞÜKKÜTMƏK

  f. Qondurmaq, oturtmaq. [Səlim bəy:] Amma indi… Bir çolaq yabını minirsən, bir quşu şükkütürsən barmağının başına, onun da bir gözü kor, bir gözü də m

  Полностью »
 • ŞÜKRAN

  is. [ər.] klas. Yaxşılıq bilmə, edilən yaxşılığa müqabil edilən minnətdarlıq, təşəkkür, şükür. Sən azad eylədin qəmdidə hürriyyətpərəstanı; Sənə ləbri

  Полностью »
 • ŞÜKRANƏ

  [ər. şükr və fars. …anə] klas. 1. bax şükran. [Divanbəyi:] Bari bu işin şükranəsinə nizama tabe olun, əyərçi heç nizamı və zabitəni anlamırsınız! M

  Полностью »
 • ŞÜKRLİLLAH

  [ər.] ara s. Allaha şükür, xoşbəxtlikdən, bəxtimdən. Mən Vaqifəm, kuyin mənə Kəbədir; Şükrlillah, müsəllayə dönmüşəm

  Полностью »
 • ŞÜKRÜLLAH

  [ər.] ara s. Allaha şükür, xoşbəxtlikdən, bəxtimdən. Mən Vaqifəm, kuyin mənə Kəbədir; Şükrlillah, müsəllayə dönmüşəm

  Полностью »
 • ŞÜKUFƏ

  is. [fars.] Gül, çiçək. Baş çıxarmış şükufələr seyr elər; Yaşılına, o alına sevdiyim! M.V.Vidadi. Səba gətirdi genə müjdəyi-gülüstanı; Şükufələr açılı

  Полностью »
 • ŞÜKUFƏLƏNMƏ

  “Şükufələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞÜKUFƏLƏNMƏK

  f. Açılmaq, çiçəklənmək, zahir olmaq (gül haqqında). Şükufələnmiş (f.sif.) güllər nəsimin dəyməsindən enib qalxdıqca Gülsümün vidasına cavabən “Get, A

  Полностью »
 • ŞÜKUH

  [fars.] klas. Böyüklük, ululuq, əzəmət, calal, həşəmət; şan-şərəf. Bir təxtirəvan içində Leyli; Nə şövkətə, nə şükuhə meyli

  Полностью »
 • ŞÜKUHƏ

  [fars.] klas. Böyüklük, ululuq, əzəmət, calal, həşəmət; şan-şərəf. Bir təxtirəvan içində Leyli; Nə şövkətə, nə şükuhə meyli

  Полностью »
 • ŞÜKUHLU

  sif. klas. köhn. Təntənəli, əzəmətli, calallı; şan-şərəfli. Toy çox şükuhlu (z.) keçdi. Ə.Haqverdiyev

  Полностью »
 • ŞÜKÜR

  is. [ər.] Edilən yaxşılığa qarşı minnətdarlıq, təşəkkür, razılıq ifadəsi. [Kərbəlayı Məhəmməd:] Pərvərdigara! Səndən üzülməyənə heç zad olmaz imiş

  Полностью »
 • ŞÜLƏ

  is. məh. Hər iki tərəfə uzadılmış qolların arasındakı məsafə (şərti uzunluq ölçüsü)

  Полностью »
 • ŞÜLƏK

  is. Parça zolağı, parça topu. Pəncərədən düşən işıq ağ ipək şüləyi kimi uzanıb, Muradın sol döşünə yayılmışdı

  Полностью »
 • ŞÜLƏKLƏMƏ

  “Şüləkləmək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞÜLƏKLƏMƏK

  f. Şülək halına salmaq, sarıyaraq top halına salmaq. Parçanı şüləkləmək. – Veys özü izah etdi: – Bu qırmızı şüləni Həmzənin dükanından götürmüşəm, – p

  Полностью »
 • ŞÜMAL

  sif. 1. Yeni dikəlib göyərən budaq, zoğ. Çəkil şümalı. – Bir şümal pöhrəni; Bir vurğuda qələm elədi; Və qürurla dedi; Ovxarını gördünmü baltanın? R

  Полностью »
 • ŞÜMAR

  is. [fars.] Say, hesab. □ Şümara gəlməmək – saya, hesaba gəlməmək. Məkani-əslimdən düşdüm avarə; Dərdimin ədədi gəlməz şümarə

  Полностью »
 • ŞÜMARƏ

  is. [fars.] köhn. Əqrəb (saatda). Saatı çıxardım, qoydum stolun üstə ki, görüm, saatın şümarələri nə vaxt gəlib 3-ün üstündə duracaqdır ki, börkümü gö

  Полностью »
 • ŞÜMƏRƏK

  sif. Cavan, yenicə qalxmış. Zeynalın, üzərində dayandığı bu cığır bitməztükənməz şümərək ağaclar arasında qaib olur

  Полностью »
 • ŞÜMŞAD

  is. [fars.] 1. Cürbəcür alətlər, ev əşyalari və s. hazırlanan çox möhkəm oduncaqlı həmişəyaşıl ağac. 2

  Полностью »
 • ŞÜMUL

  is. [ər.] klas. Şamil olma, dəxli olma, aid olma; aidiyyət. [Mollabaşı:] Ona binaən mən cəmi xütəbaya hökm yazdım ki, tamam vilayətlərin mənabirində x

  Полностью »
 • ŞÜMÜR

  is. [ər. xüsusi addan – Şümr] Zalım, qaniçən, qatil, cəllad mənasında. Düzü elə millətin əyri-üyrüsü üçün sənin kimi əli əsməyən bir şümür lazımdır! –

  Полностью »
 • ŞÜRU

  [ər.] : şüru etmək (eləmək) – başlamaq. Sərdar Zaman xan sözə şüru elədi. M.F.Axundzadə. …Məşədi Əsgər gəmiçilik işinə mahir olduqda özü üçün bir bark

  Полностью »
 • ŞÜRUT

  [ər. “şərt” söz. cəmi] Şərtlər (bəzən şərt-şürut şəklində işlənir). [Şeyx Əhməd:] Keçər. Amma ortada bir neçə şərt var

  Полностью »
 • ŞÜŞ

  is. Nazik ağac, çubuq. Lobya ləklərinə şüş basdırmaq

  Полностью »
 • ŞÜŞƏ

  is. 1. Kvarslı qumu əridib kimyəvi üsulla işləmək nəticəsində alınan sərt, şəffaf material. Şüşə istehsalı

  Полностью »
 • ŞÜŞƏBƏND

  bax aynabənd. …Sona xala şüşəbənd otaqda masaya süfrə salıb məni oraya təklif etdi. S.S.Axundov. Zeynal geniş bir şüşəbəndi keçib, yemək otağına girdi

  Полностью »
 • ŞÜŞƏBƏNDLİ

  bax aynabəndli. Qoca usta fikirli-fikirli, beş-altı pilləli daş pilləkənlə qalxıb şüşəbəndli balkona çıxdı

  Полностью »
 • ŞÜŞƏCİK

  is. Kiçik şüşə alət. Sınaq şüşəciyi. Mikroskop şüşəciyi

  Полностью »
 • ŞÜŞƏÇİ

  is. 1. Şüşə sənayesi fəhləsi, şüşə istehsalı işçisi. 2. xüs. Ərgin şüşədən üfləmə yolu ilə müxtəlif qablar, fiqurlar və s

  Полностью »
 • ŞÜŞƏÇİLİK

  is. Şüşəsalanın işi, sənəti, peşəsi

  Полностью »
 • ŞÜŞƏKƏSƏN

  sif. Şüşə kəsməyə məxsus. Şüşəkəsən alət. // İs. mənasında. Şüşəkəsənlə şüşələri kəsmək

  Полностью »
 • ŞÜŞƏKİ

  is. məh. Rişxənd, ələsalma, arayaqoyma; masqara, fitəbasma. □ Şüşəkiyə basmaq (qoymaq) məh. – lağa qoyub gülmək, istehza etmək, araya qoymaq, ələ salm

  Полностью »
 • ŞÜŞƏLƏMƏ

  “Şüşələmək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞÜŞƏLƏMƏK

  f. Şüşə salmaq. Pəncərələri şüşələmək

  Полностью »
 • ŞÜŞƏLƏNMƏ

  “Şüşələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞÜŞƏLƏNMƏK

  f. Şüşə vurulmaq, şüşə salınmaq. Otağın işıq mənbəyi bircə qapı və bir də damdakı şüşələnmiş (f.sif.) balaca pəncərəvari bir baca olduğundan otaq lazı

  Полностью »
 • ŞÜŞƏLƏŞDİRMƏ

  “Şüşələşdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ŞÜŞƏLƏŞDİRMƏK

  f. Əridib şüşə halına salmaq, şüşə kimi etmək. Qumu şüşələşdirmək

  Полностью »
 • ŞÜŞƏSALAN

  is. Şüşə salmaqla məşğul olan adam; aynasalan, aynasaz, şüşəçi. [Məmməd Əliyev] yaxşı dülgər, səliqəli şüşəsalan, mahir daşyonan idi

  Полностью »
 • ŞÜŞƏSİLƏN

  sif. Avtomobilin, nəqliyyat vasitələrinin nəzarət şüşəsini təmizləyən. Açar horizontal vəziyyətdə saxlandıqda şüşətəmizləyən cihaz işləmir

  Полностью »
 • ŞÜŞƏTƏMİZLƏYƏN

  sif. Avtomobilin, nəqliyyat vasitələrinin nəzarət şüşəsini təmizləyən. Açar horizontal vəziyyətdə saxlandıqda şüşətəmizləyən cihaz işləmir

  Полностью »