Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • AĞARMIŞ

  f.sif. 1. Ağ olmuş, tamamilə çallaşmış. Ağarmış baş, saqqal. – Gəldiyev nəzərini kişinin ağarmış saçlarına salmışdı

  Tam oxu »
 • AĞARTDIRMA

  “Ağartdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AĞARTDIRMAQ

  “Ağartmaq”dan icb. Divarları ağartdırmaq. – [Evin qadınları] mis qab-qacağı qalayçıya göndərib ağartdırar, saxsı qab-qacağı quyu üstə töküb … pak edər

  Tam oxu »
 • AĞARTI

  is. 1. bax ağarantı. [Səfər:] Bu indiki inəyi Ağdamdan gətirmişəm. Kənddə böyümüş adamıq, ağartısız dolanmaq olmur

  Tam oxu »
 • AĞARTMA

  1. “Ağartmaq”dan f.is. 2. məh. Çəltiyi dingdə döyüb qabıqdan çıxartdıqdan sonra hasil olan düyü. 3. Üzü təmiz köçürülmüş yazı

  Tam oxu »
 • AĞARTMAQ

  f. 1. Ağ rəngə boyamaq, ağ rəng çəkmək. Divarları ağartmaq. Tavanı ağartmaq. Kətan tufliləri ağartmaq

  Tam oxu »
 • AĞAYANA

  sif. və zərf 1. Ağa kimi, saymazcasına, amiranə. …Hacının ağayana səsi daha da ucadan eşidildi: – Hazırla qızı, cümə günü gələcəyəm

  Tam oxu »
 • AĞAZ

  [fars.] : ağaz etmək köhn. – başlamaq. Nə taledir bu kim, aləmdə ağaz etmədim bir iş. Füzuli. Gündə bir şəbədə ağaz etdin; Çox olan lütfü bizə az etdi

  Tam oxu »
 • AĞBAĞIR

  bax ağciyər

  Tam oxu »
 • AĞBALIQ

  is. zool. Nərə balığı sinfindən olan çox iri balıq. Azərbaycan balıqçıları Xəzər sularından qızılbalıq, ağbalıq, nərə, çəki, xəşəm və suf balıqları ki

  Tam oxu »
 • AĞBAŞ

  1. sif. Başı ağ, başı (saçları) ağarmış. Ağbaş kişi. Ağbaş arvad. – Qoca, gödək və ağbaş professor dərs deyirdi

  Tam oxu »
 • AĞBAŞLI

  bax ağbaş 1-ci mənada. [Səttar:] Eybi yox, biz də o ağbaşların qabağına başqa ağbaşlıları çıxararıq… P

  Tam oxu »
 • AĞBƏXT

  sif. dan. Xoşbəxt, bəxtli, xoşbəxtliyə çıxmış. Gülpəri satılı su ilə doldurub, Məşədi Püstə bacının başına tökərdi

  Tam oxu »
 • AĞBƏNİZ

  sif. 1. Üzü ağ, sifəti ağ. Ağbəniz uşaq. Ağbəniz qız. – Ağbəniz … oğlan uşağı çəpiş kimi səkidən atılıb qapıya tərəf gəldi

  Tam oxu »
 • AĞBİRÇƏK

  1. sif. Saçı ağarmış yaşlı, qoca, hörmətli (qadın haqqında). [Fatma xanım:] Məni bu ağbirçək vaxtımda oğru eyləyir

  Tam oxu »
 • AĞBİRÇƏKLİ

  bax ağbirçək 1-ci mənada. Nəzər yetir yurdumuza, min büsat var, cəlal var; Toy paltarı geyinmişdir ağbirçəkli qarılar

  Tam oxu »
 • AĞBİRÇƏKLİK

  is. dan. Böyüklük, başçılıq (qadın haqqında). Səba yorğan-döşəyə düşdüyündən, Qaraxanın arvadı evin ağbirçəkliyini öz əlinə aldı

  Tam oxu »
 • AĞCA

  is. 1. köhn. Pul. Kürə və Misgincə tayfasından on dörd min batman buğda və qırx min dirhəm ağca … alınıb anbarlara və xəzinəyə yetişirdi

  Tam oxu »
 • AĞCAQANAD

  is. Bəzi növləri qızdırma (malyariya) xəstəliyi törədən milçəyəoxşar sancan cücü; ditdili, hünü, mığmığa

  Tam oxu »
 • AĞCAQAYIN

  is. bot. Möhkəm oduncaqlı, qollu-budaqlı meşə ağacı. Bir az irəlidə qoşa bitmiş bir cüt ağcaqayın ağacı iki ağ sütun kimi göyə ucalmışdır… Ə

  Tam oxu »
 • AĞCAQAYINLIQ

  is. Çoxlu ağcaqayın ağacı bitən yer, ağcaqayın meşəsi

  Tam oxu »
 • AĞCAQOVAQ

  is. bot. Yaşıllaşdırma və tikinti işlərində işlədilən ağac növü

  Tam oxu »
 • AĞCALI

  sif. 1. köhn. Pullu, dövlətli, zəngin. 2. Üzərində ağca olan, pullu. Ağcalı balıq

  Tam oxu »
 • AĞCALIQ

  is. İnsanda və heyvanda piqmentsizlik nəticəsində saçın, tükün, dərinin qeyri-normal ağarması; albinizm

  Tam oxu »
 • AĞCAMATAN

  bax ağmatan

  Tam oxu »
 • AĞCAMAYA

  bax ağmaya

  Tam oxu »
 • AĞCASIZ

  sif. Üzərində ağca (pul) olmayan. Ağcasız balıq

  Tam oxu »
 • AĞCAVAZ

  sif. məh. Arıq, rəngi solmuş, xəstə, zəif

  Tam oxu »
 • AĞCAVAZA

  sif. məh. Arıq, rəngi solmuş, xəstə, zəif

  Tam oxu »
 • AĞCİYƏR

  sif. Qorxaq, cəsarətsiz, ürəksiz, aciz. Ağciyər adam. – [Məhərrəm:] Sən nə ağciyər adamsan, Fərhad, qoy bir tamaşa edək, görək Səadət xanımın ruhi-rəv

  Tam oxu »
 • AĞCİYƏRLİK

  is. Qorxaqlıq, cəsarətsizlik, ürəksizlik, acizlik. [Kəyan:] Zərər yoxdur, Qulam, ağciyərlikdən ağsaç olmaq yaxşıdır! Ə

  Tam oxu »
 • AĞDAŞ

  is. 1. Tabaşir. 2. Tikintidə istifadə edilən daş növü. Sonralar … bir ağdaş yonana şagird oldum; daş yona-yona şikəstə oxuyardım

  Tam oxu »
 • AĞDƏRİLİ

  sif. və is. Dərisinin rəngi ağ olan (adam)

  Tam oxu »
 • AĞDİŞ

  is. zool. Məməlilərin cücüyeyənlər dəstəsinə mənsub, ev siçanından kiçik heyvan

  Tam oxu »
 • AĞGÖZ

  sif. dan. 1. Qorxaq, cəsarətsiz, ağciyər. 2. məc. Şiddətli, qarlı, gecə-gündüz qar yağan. Qabaqdan da ağgöz qış gəlirdi

  Tam oxu »
 • AĞGÖZLÜK

  is. dan. Qorxaqlıq, cəsarətsizlik, ağciyərlik

  Tam oxu »
 • AĞGÜN

  sif. dan. Xoşbəxt. □ Ağgünlü olmaq – xoşbəxt olmaq. [Kiçikbəyim Məmməd bəyə dedi:] Ağgünlü olmuş, məni bu yaşımda gör gətirib haralara çıxarırsan

  Tam oxu »
 • AĞGÜNLÜ

  sif. dan. Xoşbəxt. □ Ağgünlü olmaq – xoşbəxt olmaq. [Kiçikbəyim Məmməd bəyə dedi:] Ağgünlü olmuş, məni bu yaşımda gör gətirib haralara çıxarırsan

  Tam oxu »
 • AĞI₂

  is. Köhnə məişətdə: arvadların ölü üstündə, yasda avazla söylədikləri yanıqlı sözlər. İçəridən ağı səsi gəlirdi

  Tam oxu »
 • AĞI

  is. 1. Zəhər. Aşiqə vəfalı bir həmdəm gərək; Həmdəmsiz bal yesə, ona ağıdır. M.P.Vaqif. Məni bir məst qıl, saqi, aman ey gözlərin yağı; Şərabın yox, g

  Tam oxu »
 • AĞIÇI

  is. Köhnə məişətdə: ağlaşma zamanı ağı söyləyən, ölünü oxşayıb ağlayan qadın. [Şirin:] Nurcahan, … əvvəl ki sən ağıçı idin, balam, sonra bu mərsiyəxan

  Tam oxu »
 • AĞIL

  is. [ər.] 1. İnsanda düşünmə və dərketmə qabiliyyəti; zəka. // Şüur, idrak. Bu növcavan gülüzlü, xoşsifətli olub, ağıl və kamalı üzündən məlum edirdi

  Tam oxu »
 • AĞIL₂

  is. İçərisində mal-qara və qoyun saxlamaq üçün ətrafı tikan və ya ağac ilə hasarlanmış üstüaçıq yer. Qoyunlar sağılıb qurtardıqdan sonra, ağılın ağzın

  Tam oxu »
 • AĞILAMA

  “Ağılamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AĞILAMAQ

  f. Ağı vermək, zəhərləmək

  Tam oxu »
 • AĞILANMA

  “Ağılanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • AĞILANMAQ

  f. 1. Zəhərlənmək. 2. vulq. Yemək

  Tam oxu »
 • AĞILÇATMAZ

  sif. Anlaşılmaz, başadüşülməz, dərkedilməz, həlledilməz. Ağılçatmaz məsələ

  Tam oxu »
 • AĞILI

  sif. Zəhərli

  Tam oxu »
 • AĞILKƏSƏN

  sif. İnanıla bilən, mümkün ola bilən, həqiqətə uyğun olan, ağlabatan. Ağılkəsən iş

  Tam oxu »