Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ANCAQ-ANCAQ

  zərf Azacıq, güclə, çətinliklə. Tozun və küləyin təsirindən fənərlərdə yanan lampaların işığı bulud dalğasında ulduz kimi ancaq-ancaq görünür(dü)

  Tam oxu »
 • AND

  is. Bir şey haqqında verilən təntənəli vəd, söz. // Sədaqətə riayət etmək haqqında rəsmi və təntənəli vəd

  Tam oxu »
 • AND-AMAN

  and-aman eləmək – bir şeyi inkar və ya təsdiq etmək üçün and içmək, dəlillər və sübutlar gətirib inandırmağa çalışmaq

  Tam oxu »
 • ANDÇI

  is. köhn. Keçmişdə məhkəmədə və s.-də başqasının yerinə and içən inanılmış və nüfuzlu adam

  Tam oxu »
 • ANDDAŞ

  is. Müəyyən əhd, şərt üçün andlaşıb bir-birinə təntənəli vəd verən adamların hər biri

  Tam oxu »
 • ANDIR

  is. dan. Əsil mənası “sahibsiz, yiyəsiz mal, ölən bir şəxsin qohumlarına irs qoyub getdiyi mal, şey” olub indi, adətən, canlı dildə söyüş, qarğış yeri

  Tam oxu »
 • ANDIRMAQ

  f. 1. Anlatmaq, başa salmaq, qandırmaq. Payız gəlib xəzandır; Xəzan pərgar pozandır; Ürəkdə bir dərdim var; El-obaya yaz, andır

  Tam oxu »
 • ANDIZ

  is. bot. Xalq təbabətində dərman kimi işlənilən bitki. Andız kökündən bəlğəmgətirici dərman hazırlanır

  Tam oxu »
 • ANDIZLIQ

  is. Andız bitən yer

  Tam oxu »
 • ANDLAŞMA

  “Andlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ANDLAŞMAQ

  qarş. Bir-birinə ürək qızdırıb inanmaq və bel bağlamaq haqqında bir-birinə təntənəli söz vermək, əhdləşmək

  Tam oxu »
 • ANDLI

  sif. And içərək üzərinə müəyyən vəzifə və s. götürmüş, and içmiş. Andlı iclasçılar institutu

  Tam oxu »
 • ANEKDÓT

  [yun.] Gülməli və məzəli bir hadisə haqqında uydurma qısa hekayə; lətifə. Anekdot danışmaq

  Tam oxu »
 • ANƏN

  zərf [ər.] Birdən, gözlənmədən; bir anda, dərhal. Anən gəldi

  Tam oxu »
 • ANGİ́NA

  [lat.] tib. Əsnəyin selikli qişasının və xüsusən badamcıqların iltihabı. Angina oynaq, böyrək və ürək xəstəliyinə səbəb ola bilər

  Tam oxu »
 • ANILMA

  “Anılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ANILMAQ

  məch. Yada salınmaq, xatırlanmaq, yad edilmək. Yazıçının xatirəsi anıldı

  Tam oxu »
 • ANIŞ

  is. qəd. İstək, arzu, dilək. Gecəgündüz mənim anışım budur; Görüm Huri Pəhləvandan ayrılsın. (Qoşma)

  Tam oxu »
 • ANİ

  sif. Ən az, ən qısa bir zamanda olan; bir anda, göz yumub açınca olub keçən. Ani təsir. Ani sükut. Ani ölüm

  Tam oxu »
 • ANİLİK

  is. Bir an içində olan şeyin xassəsi, halı. // Müvəqqətilik, keçicilik. // Qəfillik, gözlənilməzlik

  Tam oxu »
 • ANİMİ́ZM

  [lat.] İbtidai insanların hər bir şeyin ruhu olduğuna inanması, təbiət qüvvələrinə və hadisələrinə ruhi isnad verməsindən ibarət etiqadı (dini etiqadl

  Tam oxu »
 • ANKÉT

  [fr.] Qabaqcadan hazırlanmış suallara cavab almaq üçün sorğu vərəqəsi. Anket doldurmaq. – [Heybət:] Ərizəmi oxudular

  Tam oxu »
 • ANKLÁV

  is. [fr.] Hər tərəfdən eyni bir dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan yer, torpaq

  Tam oxu »
 • ANQÁR

  [fr.] Təyyarələrin saxlanması və cari təmiri üçün xüsusi tikili. Anqarlar istifadəsinə görə daimi, müvəqqəti və yığılıbsökülən ola bilər

  Tam oxu »
 • ANQIRIŞMAQ

  qarş. Ağız-ağıza verib, hamısı birdən anqırmaq, bağırmaq; bağırışmaq. Daxmaları yerə yatmış dağınıq kənddə eşşəklər anqırışır, xoruzlar banlaşır… S

  Tam oxu »
 • ANQIRMA

  “Anqırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ANQIRMAQ

  f. Bərk bağırmaq, böyürmək. Eşşək anqıranda itin başı ağrıyar. (Ata. sözü). – Təlxəklər bütün kələklərini meydana qoydular: … çaqqal kimi ulaşdılar, b

  Tam oxu »
 • ANQIRTI

  is. Eşşək səsi, eşşək bağırtısı. Uzaqdan anqırtı səsi gəlir. // Ümumiyyətlə, bərk səs, bağırtı. İki yüz il idi ki, yatmışdım Təbrizdə … nə maşın çığır

  Tam oxu »
 • ANQIRTMA

  “Anqırtmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ANQIRTMAQ

  icb. 1. Anqırmağa, qışqırmağa, bağırmağa məcbur etmək; bağırtmaq. 2. məc. isteh. Ağlatmaq, böyürtmək

  Tam oxu »
 • ANQUT

  is. 1. zool. Uzunboğazlı, ördəyə oxşar, tutqun qırmızı rəngli caydaq quş. Anqut köçəri quşdur, lakin qışlayanları da olur

  Tam oxu »
 • ANQUTBOĞAZ

  sif. dan. Çox arıq; boğazı incəlmiş, uzunboğaz (adam haqqında)

  Tam oxu »
 • ANLADILMA

  “Anladılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ANLADILMAQ

  məch. Başa salınmaq, qandırılmaq, bildirilmək

  Tam oxu »
 • ANLAQ

  is. Düşüncə, qanacaq, mərifət, dərrakə. [Ağa Qurban:] Bizim bu yekəpapaqlarda anlaq nə gəzir, gedirlər bazara, gəlirlər evlərinə, bir az zəhrimar yeyi

  Tam oxu »
 • ANLAQLI

  sif. Düşüncəli, qanacaqlı, mərifətli, dərrakəli. Anlaqlı adam. Anlaqlı uşaq

  Tam oxu »
 • ANLAQLIQ

  is. hüq. Şəxsin öz hərəkətlərini ölçüb-biçmək və ya özünü idarə etmək qabiliyyəti. Cinayət etmiş şəxsin anlaqlığı

  Tam oxu »
 • ANLAQSIZ

  sif. Düşüncəsiz, qanacaqsız, mərifətsiz, dərrakəsiz. [Nizami:] Qədim mədəniyyət tarixini unudan … adamlara ya anlaqsız, yainki əcnəbi puluna satılan a

  Tam oxu »
 • ANLAQSIZLIQ

  is. Düşüncəsizlik, qanacaqsızlıq, mərifətsizlik, dərrakəsizlik. Anlaqsızlıq vəziyyəti

  Tam oxu »
 • ANLAMA

  “Anlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ANLAMAQ

  f. 1. Başa düşmək, qanmaq, düşünmək, dərk etmək. Sözün mənasını anlamaq. Bu söhbətdən heç bir şey anlamadım

  Tam oxu »
 • ANLAMAZ

  sif. Qanmaz, mərifətsiz, şüursuz, qanacaqsız; kobud. Anlamaz adam. // İs. mənasında. Əğyar ilən çıxıb seyrə dərməsin; Layiq olmaz anlamaza bənövşə

  Tam oxu »
 • ANLAMAZLIQ

  is. Qanmazlıq, şüursuzluq, mərifətsizlik, qanacaqsızlıq, kobudluq

  Tam oxu »
 • ANLAŞIQLI

  sif. Aydın, başa düşülən, hamının başa düşəcəyi şəkildə olan. Biz … hamının qəlbinə yol açan, aydın, anlaşıqlı və sadə bir dildə yazılmış şeirlər yara

  Tam oxu »
 • ANLAŞILAN

  ara söz. Yəqin ki, ehtimal ki, görünür ki

  Tam oxu »
 • ANLAŞILMA

  “Anlaşılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ANLAŞILMAQ

  məch. Başa düşülmək, dərk edilmək; məlum olmaq, aydın olmaq. Onun sözlərindən heç bir şey anlaşılmadı

  Tam oxu »
 • ANLAŞILMAZ

  sif. Başa düşülməyən və ya başa düşülməsi çətin olan, mənası aydın olmayan. Anlaşılmaz söz. Anlaşılmaz fikir

  Tam oxu »
 • ANLAŞILMAZLIQ

  is. 1. Anlaşılmaz şeyin halı. 2. Bir-birini anlamama, başa düşməmə, yaxud yanlış başa düşmə və bunun nəticəsində törəyən hal, keyfiyyət

  Tam oxu »
 • ANLAŞMA

  “Anlaşmaq”dan f.is. Sülhü möhkəmləndirmək üçün bütün imkanlardan istifadə edilir, dövlətlər arasında səmimi anlaşmaya və xeyirxah münasibətlər yaranma

  Tam oxu »