Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • BELLETRİ́STİKA

  [fr.] Nəsr şəklində yazılmış bədii ədəbiyyat – romanlar, povestlər, hekayələr

  Tam oxu »
 • BELLƏMƏ

  “Belləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • BELLƏMƏK

  f. Bel ilə qazımaq (torpağı). Payızda bağı belləmək xeyirlidir

  Tam oxu »
 • BELLƏNMƏ

  “Bellətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • BELLƏNMƏK

  məch. Bel ilə qazılmaq

  Tam oxu »
 • BELLƏTDİRMƏK

  bax bellətmək

  Tam oxu »
 • BELLƏTMƏ

  “Belləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • BELLƏTMƏK

  icb. Bel ilə qazdırmaq (torpağı)

  Tam oxu »
 • BELLİK

  is. məh. Bir baş su, müəyyən ölçüdə axar su

  Tam oxu »
 • BELORUS

  Belorusun (keçmiş Belorusiyanın) əsas əhalisini təşkil edən və dil cəhətdən şərqi slavyan xalqları qrupuna daxil olan xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • BELORUSCA

  zərf Belorus dilində. Belorusca danışmaq

  Tam oxu »
 • BEMÓL

  [ital.] mus. Səsi yarım ton alçaltmaq üçün not işarəsi

  Tam oxu »
 • BENEFİ́S

  [fr.] köhn. Teatr işçisi, yaxud artist xeyrinə verilən tamaşa, ya konsert. // Artistin xidmətini, məharətini, əhəmiyyətini qeyd etmək üçün onun şərəfi

  Tam oxu »
 • BENUÁR

  [fr.] Teatr zalında parter ilə bir səviyyədə olan loja

  Tam oxu »
 • BENZİ́N

  [xar.] Əsasən neftdən və ya daş kömür kitrəsindən distillə yolu ilə, yaxud süni surətdə alınan rəngsiz, tezalışan uçucu maye

  Tam oxu »
 • BENZİNDAŞIYAN

  sif. və is. Benzin daşımaq üçün uyğunlaşdırılmış (avtomobil və s.). Benzindaşıyan maşın

  Tam oxu »
 • BENZİNTÖKƏN

  sif. və is. Maşınlara və s.-yə benzin tökməyə məxsus. Benzintökən cihaz

  Tam oxu »
 • BENZÓL

  [fr.] Daş kömür kitrəsindən, neftdən və s. distillə yolu ilə hasil edilən rəngsiz maddə (boya maddələri, partlayıcı maddələr, dərman və s

  Tam oxu »
 • BERDÁNKA

  [rus.] 1870-1891-ci illərdə rus ordusunda işlədilən birpatronlu tüfəng. Yasavul uzun qırmızı təpəli sarı papağını … berdankasının başına keçirmişdi

  Tam oxu »
 • BERÉT

  [fr.] Günlüyü və kənarları olmayan yumşaq baş geyimi

  Tam oxu »
 • BERİ́LLİUM

  [yun.] kim. Gümüşü rəngli çox yüngül bərk metal; kimyəvi element. Nadir və az tapılan elementlərdən volfram, molibden, berillium … və başqaları xüsusi

  Tam oxu »
 • BERKUT

  is. zool. Qartal cinsindən yırtıcı quş

  Tam oxu »
 • BERTOLÉ

  duzu [xüs. is.-dən] Kimya sənayesində və təbabətdə işlənən kristallik ağ poroşok (kalium-xloratın köhnə adı)

  Tam oxu »
 • BESTSELLER

  is. [ing.] Çox yaxşı satılan, pula yaxşı gedən kitab

  Tam oxu »
 • BEŞ₂

  is.məh.Quru,nazikvətezyanan odun

  Tam oxu »
 • BEŞ

  say. Dörddən sonra gələn ədəd – 5. □ Beş-altı, beş-on – az, cüzi, əhəmiyyətsiz miqdarda, bir neçə. Cibimdə beş-altı qəpik pulum var

  Tam oxu »
 • BEŞ-BEŞ

  zərf Hər dəfə beş dənə, hər adama beş dənə. Almaları beş-beş payla! Sıraya beş-beş düzülmək

  Tam oxu »
 • BEŞAÇILAN

  bax beşatılan. Əsgər ondan [dükançıdan] cəld qalxıb, abasının altından beşaçılan tüfəngini çıxardıb, patronlayıb dedi… Ə

  Tam oxu »
 • BEŞATAN

  bax beşatılan. Qoçular, quldurlar qatar taxardı… Beşatanın çata-çata çıxmışdı. Aşıq Ələsgər

  Tam oxu »
 • BEŞATILAN

  is. dan. Xəzinəsi beş patron tutan tüfəng. [Maro] evin küncündə qara tumac qoburda olan sarı qundaq beşatılanı çıxartdı

  Tam oxu »
 • BEŞAYLIQ

  sif. 1. Beş ay üçün düzəldilmiş, beş aylıq müddət nəzərdə tutulmuş, yaxud beş ay ərzində olmuş. Beşaylıq məlumat

  Tam oxu »
 • BEŞBARMAQ

  is. 1. Barmaqlara taxılaraq, əl içində sıxılıb tutulan metal barmaqlıq şəklində silah. 2. Şana, beşdişli yaba

  Tam oxu »
 • BEŞBAŞLI

  sif. Beş başı, beş ucu, beş tini, beş təpəsi olan. Beşbaşlı dağ

  Tam oxu »
 • BEŞBETƏR

  sif. [beş və fars. bədtər] Daha pis, ən pis, çox pis. [Əlyarov:] Eh, ay əmioğlu, sən də məndən beşbetər ağıldan kasıbsan ha! M

  Tam oxu »
 • BEŞBİR

  zərf Beş-beş. Adamlar dəstədəstə, üçbir, beşbir bağda gəzir, söhbət edirdilər. M.İbrahimov

  Tam oxu »
 • BEŞBUCAQLI

  1. is. Beş bucağı olan həndəsi cisim, beşkünclü cisim. 2. sif. Beş bucağı olan. Beşbucaqlı fiqur

  Tam oxu »
 • BEŞCƏ

  sif. Ancaq beş, yalnız beş. Beşcə manat pul. Beşcə varaq kağız. // Bəzən təyin etdiyi sözə böyüdücülük mənası verir

  Tam oxu »
 • BEŞCƏRGƏLİ

  sif. 1. k.t. Beş sıra ilə əkilən. Beşcərgəli əkin. 2. Beş sırası olan. Beşcərgəli qarmon

  Tam oxu »
 • BEŞDAŞ

  is. Xırda daşlarla oynanan bir oyun adı. Beşdaş oynamaq. – Hərdənbir üçü bir yerdə oynadıqları da “beşdaş” oyunu olardı

  Tam oxu »
 • BEŞFAİZLİ

  sif. Beş faiz gəlir verən

  Tam oxu »
 • BEŞGİRVƏNKƏLİK

  sif. köhn. Beş girvənkə ağırlığında olan çəki daşı. □ Beşgirvənkəlik qıfıl – üst tərəfi çıxıb taxılan böyük asma qıfıl

  Tam oxu »
 • BEŞGÖZ

  sif. Beş gözü olan. Beşgöz( lü) körpü. Beşgözlü dükan

  Tam oxu »
 • BEŞGÖZLÜ

  sif. Beş gözü olan. Beşgöz( lü) körpü. Beşgözlü dükan

  Tam oxu »
 • BEŞGUŞƏ

  1. bax beşbucaqlı. 2. Beş tili, beş tini olan. Beşguşəli fiqur. Beşguşəli ulduz. – Beşguşəli ulduz ilə öpüş, ay! H

  Tam oxu »
 • BEŞGUŞƏLİ

  1. bax beşbucaqlı. 2. Beş tili, beş tini olan. Beşguşəli fiqur. Beşguşəli ulduz. – Beşguşəli ulduz ilə öpüş, ay! H

  Tam oxu »
 • BEŞGÜL

  sif. Beşbucaqlı, beşguşəli

  Tam oxu »
 • BEŞGÜNLÜK

  sif. 1. Beş gün sürən, beş gün davam edən, yaxud beş gün tələb edən. Beşgünlük möhlət. Beşgünlük yol

  Tam oxu »
 • BEŞXALLI

  sif. Üzərində beş xalı olan. Beşxallı kart (qumar kağızı)

  Tam oxu »
 • BEŞİK

  is. 1. Körpə uşaqlara məxsus yırğalanan kiçik yatacaq. Bir körpə uşaq beşikdə yatmış; Rahət əl-ayaqların uzatmış

  Tam oxu »
 • BEŞİKKƏRTMƏ

  is. etnoqr. Köhnə məişətdə: uşaqların (oğlan və qızın) körpə zamanlarından bir-birinə adaxlı edilməsi adəti

  Tam oxu »