Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • CAN-BAŞLA

  zərf Çox həvəslə, ürəkdən, səy və qeyrət göstərərək. Can(la)-başla işləmək. Can(la)-başla razı olmaq

  Tam oxu »
 • CAN-CAN

  can-can demək – çox mehribanlıq göstərmək, nəvaziş göstərmək, riqqət göstərmək. Yetimə can-can deyən çox olar, çörək verən az

  Tam oxu »
 • CAN-CİYƏR

  is. Çox yaxın, mehriban, canbir qəlbdə olan dostlar haqqında. O, mənim can-ciyərimdir. – [Dövlət bəy:] Biz tanış-biliş, can-ciyərik, dostuq

  Tam oxu »
 • CAN-DİLDƏN

  zərf Ürəkdən, səmimiyyətlə, məmnuniyyətlə, böyük həvəslə, vicdanla, sədaqətlə. Can-dillə işləmək. – [Əliqulu:] Ümidvaram ki, can-dillə qulluq edib, əm

  Tam oxu »
 • CANA-CUNA

  sif. dan. Boş, bekara, dəyərsiz. [Şahbəy:] [Bülənd] bir-iki araba ayın-oyunla camaatı necə ələ aldı! Canacuna adam deyil! Ə

  Tam oxu »
 • CANALAN

  sif. 1. Cəllad, adamöldürən, qaniçən. [Rüstəm:] Bundan sonra mən canalıcı cəllada dönməliyəm… C.Cabbarlı

  Tam oxu »
 • CANALICI

  sif. 1. Cəllad, adamöldürən, qaniçən. [Rüstəm:] Bundan sonra mən canalıcı cəllada dönməliyəm… C.Cabbarlı

  Tam oxu »
 • CANAMAZ

  is. [fars.] din. Üstündə namaz qılmaq üçün xüsusi şəkildə tikilib hazırlanan dördkünc parça. Qədim axşam evə qayıtdıqda, arvadının birisi onun üçün də

  Tam oxu »
 • CANAN

  is. [fars.] Sevgili, yar, dilbər, məhbubə. Fələk ayırdı məni cövr ilə cananımdan. Füzuli. Nə xoşdu canana canı yetirmək; Doyunca tamaşa eləyib ölmək

  Tam oxu »
 • CANASİNƏR

  sif. və zərf Xoşagələn, canayatan, ürəyəyatan. Canasinər iş. Canasinər hərəkət etmək. – Molla, indi ki bizi qonaq eləyirsən, gəl öz istədiyimiz kimi e

  Tam oxu »
 • CANAVAR

  is. [fars.] 1. İt cinsindən dərisi boz, yırtıcı heyvan; qurd. Kəhər at qulaqlarını şəkləyib, canavar tərəfə baxır, öküzlər böyrüşməkdə davam edirdi

  Tam oxu »
 • CANAVARLIQ

  is. Vəhşilik, yırtıcılıq, qəddarlıq. Bütün, bu vəhşiliklərə, bu canavarlıqlara qulaq asmaqdan təngə gəlmiş Molla deyir… “M

  Tam oxu »
 • CANAZAR

  sif. [fars.] Cansız, arıq, zəif, sısqa. Canazar uşaq

  Tam oxu »
 • CANBAZ

  is. [fars.] 1. Tamaşa yerlərində öz canı üçün təhlükəli oyunlar göstərən sirk artisti; kəndirbaz, akrobat

  Tam oxu »
 • CANBAZLIQ

  is. 1. Canbazın işi, kəndir və ya at üzərində və s.-də göstərdiyi məharət, hünər. 2. məc. Hiyləgərlik, hoqqabazlıq, fırıldaqçılıq

  Tam oxu »
 • CANBƏXŞ

  sif. [fars.] klas. Can verən, canlandıran; həyatverən, adamı şad və məmnun edən, fərəhləndirən

  Tam oxu »
 • CANBİR

  sif. və zərf Çox yaxın, mehriban, ayrılmaz. Canbir yoldaş. Canbir olmaq. Uzun əsrlərdən bəri can deyib, can eşidən gürcülər, azərbaycanlılar həmişə ca

  Tam oxu »
 • CANBİRLİK

  is. Çox yaxınlıq, səmimilik, mehribanlıq

  Tam oxu »
 • CANCIĞAZ

  bax can-ciyər. O, mənim cancığazımdır

  Tam oxu »
 • CANÇƏKİŞMƏ

  bax canvermə. Qəlbinin, nəbzinin çarpması, cançəkişmə zamanları son dəqiqələrini keçirməkdə olan xəstələrdə olan çarpmanın eynidir

  Tam oxu »
 • CANÇƏKİŞMƏSİ

  bax canvermə. Qəlbinin, nəbzinin çarpması, cançəkişmə zamanları son dəqiqələrini keçirməkdə olan xəstələrdə olan çarpmanın eynidir

  Tam oxu »
 • CANDANKEÇƏN

  bax canındankeçən

  Tam oxu »
 • CANDƏRDİ

  zərf Könülsüz, istəmədən, məcburi. Candərdi getməli oldu. Bir şeyi candərdi eləmək. – Şamxalbəy candərdi də olsa, Şahbəyin cavabını verdi

  Tam oxu »
 • CANƏFZA

  [fars.] klas. Canlandıran, canlandırıcı, ruhlandırıcı. Müşkin saçından bulmuşam şol buyi-canəfzayi kim… Nəsimi

  Tam oxu »
 • CANFƏŞAN

  sif. [fars.] Canını əsirgəməyən, canını fəda edən, canından keçən

  Tam oxu »
 • CANFƏŞANLIQ

  is. Həddindən artıq can yandırma, səy göstərmə, cəhd etmə. Amma, mətəəssüf, müəllimlərin çoxunda bu rəviş, bu hərəkət və bu canfəşanlıq müşahidə olunm

  Tam oxu »
 • CANFƏZA

  sif. klas. Ürəkaçan, fərəhverən, könülaçan. Apardı könlümü bir xoş, qəməryüz, canfəza dilbər; Nə dilbər – dilbərişahid, nə şahid – şahidi-sərvər! Həsə

  Tam oxu »
 • CANGÜDAZLIQ

  is. klas. Canyandıranlıq, canıyananlıq; fədakarlıq. Şərm eylə bu eşqbazlıqdan; Bifaidə cangüdazlıqdan

  Tam oxu »
 • CANGÜLÜM

  is. Qızların dəstə ilə iki cərgədə üz-üzə durub oxuya-oxuya oynadıqları bir oyun adı. Sənəm qız yoldaşları ilə bir yerdə yığışıb oynayırdılar və oxuyu

  Tam oxu »
 • CANHACAN

  zərf Ürəklə, məhəbbətlə, riqqətlə, nəvazişlə, oxşaya-oxşaya. Canhacan uşağı qucaqladı. – Bir mənim başıma gəldimi hicran; Kim basdı bağrına canhacan s

  Tam oxu »
 • CANHÖVLÜ

  bax hövlnak

  Tam oxu »
 • CANIBƏRK

  sif. Davamlı, möhkəm, dözümlü, sağlam. Canıbərk adam

  Tam oxu »
 • CANIBƏRKLİK

  is. Davamlılıq, dözümlülük, möhkəmlik

  Tam oxu »
 • CANIÇIXMIŞ

  is. Yüngül qarğış sözü. [Ana:] Oğul, yoluna qurban olum, nə vaxt gəldin ki, mən canıçıxmış bilmədim. Q

  Tam oxu »
 • CANINDANKEÇƏN

  sif. Bir iş və ya adam üçün canını verməyə, canını fəda etməyə, başından keçməyə hazır olan adam. Vətən üçün canındankeçən əsgər

  Tam oxu »
 • CANIŞİRİN

  sif. Əziz, istəkli, xətirli. Bir də zəhmət verib, sizin kimi canışirin qonaqları tərpətməkdənsə, beləcə yaxşıdır… S

  Tam oxu »
 • CANIYANAN

  sif. Birinə ürəyi yanan, onun dərdinə qalan, qeydini çəkən, ona mehribanlıq və riqqət göstərən. Vamiqin Üzra tək canıyananı; Məcnunun Leyli tək qəmküs

  Tam oxu »
 • CANIYANANLIQ

  is. 1. Riqqət, şəfqət, ürəyiyananlıq; birinin dərdinə şərik olma, mehribanlıq, səmimiyyət göstərmə. Müəllimənin canıyananlığı hamını heyran qoydu, o,

  Tam oxu »
 • CANIYANAR

  bax canıyanan. Salman səsini ucaltmadan, guya doğrudan da canıyanar səslə dedi: – Elə mən də onu deyirəm, yoldaş Qoşatxan

  Tam oxu »
 • CANIYANARLIQ

  bax canıyananlıq 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • CANİ

  is. [ər.] Cinayət etmiş, cinayətkar. Kimi cani … düşünür fitnə-fəsad; Kimi zövq əhli, dilər hər kəsişad

  Tam oxu »
 • CANİLİK

  is. Cinayət etmə, cani olma; cinayətkarlıq

  Tam oxu »
 • CANİŞİN

  is. [fars.] 1. Bir mənsəb sahibini əvəz edən, onun yerində oturan şəxs. [Fərraş Səttara:] Məgər sən özbaşınasan? O, şahzadədir, şahın oğludur, şahın c

  Tam oxu »
 • CANİŞİNLİK

  is. tar. 1. Canişin vəzifəsi, adı. // Canişin idarəsi. Vəfadar Tiflisə canişinliyə getmək, orada paruçik İvanovla görüşmək barədəki xahişini bildirdik

  Tam oxu »
 • CANQURTARAN

  sif. Təhlükəli, çətin, çıxılmaz vəziyyətdən qurtaran, dardan qurtaran, dadaçatan. Canqurtaran yol. Canqurtarıcı cavab

  Tam oxu »
 • CANQURTARICI

  sif. Təhlükəli, çətin, çıxılmaz vəziyyətdən qurtaran, dardan qurtaran, dadaçatan. Canqurtaran yol. Canqurtarıcı cavab

  Tam oxu »
 • CANLA-BAŞLA

  zərf Çox həvəslə, ürəkdən, səy və qeyrət göstərərək. Can(la)-başla işləmək. Can(la)-başla razı olmaq

  Tam oxu »
 • CANLANDIRICI

  sif. Canlandıran, canverici, həyatverici, dirçəldici, gümrahlaşdırıcı. Canlandırıcı dağ havası. Günəşin canlandırıcı hərarəti

  Tam oxu »
 • CANLANDIRILMA

  “Canlandırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CANLANDIRILMAQ

  “Canlandırmaq”dan məch. Vaqif əsərdə dövrünün həqiqi xalq qəhrəmanı, xalqın bütün mənəvi həyatı və zənginliklərinin tərcümanı kimi canlandırılmışdır

  Tam oxu »