Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • CƏFTƏ

  is. [ər.] Möhkəm bağlanmaq üçün qapıya, pəncərəyə və s.-yə vurulan dəmir qarmaq. [Əbülhəsənbəy:] …Xidmətçi yatan qapının çöldən cəftəsini vurdum

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLƏMƏ

  “Cəftələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLƏMƏK

  f. Cəftə ilə bağlamaq, cəftəsini vurmaq. [Qorodovoy] qapının bir tayını cəftələyərək dedi: – Qurtardı

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLƏNMƏ

  “Cəftələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLƏNMƏK

  məch. Cəftə ilə bağlanmaq, cəftəsi vurulmaq. Qapı içəridən cəftələnib

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLİ

  sif. Cəftəsi olan. Cəftəli pəncərə. – Bir otaq qapısı qara cəftəli; Oturardıq, o dəli, mən dəli; Bəzən ta sübhə kimi şeir oxuyardıq; Məzəli-məzəli

  Tam oxu »
 • CƏFTƏSİZ

  sif. Cəftəsi olmayan. Cəftəsiz qapı

  Tam oxu »
 • CƏFTƏŞƏKİLLİ

  sif. Cəftəyəoxşar, cəftə kimi

  Tam oxu »
 • CƏH-CƏH

  təql. Quşların ötərkən çıxardıqları xoş səs. Quşların cəh-cəhi havaya ucaldı. S.S.Axundov. Quşlar… cəh-cəh ilə min cürə nəğmələr oxuyub, meşəni sədala

  Tam oxu »
 • CƏHALƏT

  is. [ər.] Avamlıq, nadanlıq, cahillik, mədəni gerilik, mədəniyyətsizlik, elm və mərifətin olmadığı hal

  Tam oxu »
 • CƏHALƏTPƏRƏST

  is. [ər. cəhalət və fars. …pərəst] Kütlələrin cəhalətdə qalmasını istəyən, yeniliyə, tərəqqiyə, maarifə düşmən olan adam; irticaçı, maarif düşməni

  Tam oxu »
 • CƏHALƏTPƏRƏSTLİK

  is. Cəhalət tərəfdarlığı, cəhalətpərəst adamın zehniyyəti və işi, elmə, mədəniyyətə və maarifə düşmən olma

  Tam oxu »
 • CƏHD

  is. [ər.] Bir işi yerinə yetirmək və ya bir şeyi əldə etmək üçün ciddi çalışma, səy və qeyrət göstərmə

  Tam oxu »
 • CƏHDLƏ

  zərf Böyük səylə, ciddi çalışmaqla, ciddi işləməklə. Cəhdlə işləmək. – Cəhdlə siçan taxtanı dələr. (Ata

  Tam oxu »
 • CƏHDLİ

  sif. Çalışqan, cəhd göstərən, canyandıran

  Tam oxu »
 • CƏHƏNG

  is. Ağızın küncü. [Musanın nəvəsi] … şalvar cibindən çıxartdığı ağappaq bir yaylıqla cəhənglərinə bulaşan qatığı təmizcə sildi

  Tam oxu »
 • CƏHƏNNƏM

  is. [ər.] 1. Bu dünyada günah işlər görmüş adamların öldükdən sonra əbədi əzab çəkəcəkləri yer. [Xortdan:] Nagah xəyalıma cəhənnəm düşdü

  Tam oxu »
 • CƏHƏNNƏMLİK

  1. sif. Qarğış, söyüş məqamında işlənilir. [Oğlan:] Bəli, cəhənnəmlik Nikolayın babası bizim babaları bu yerlərə sürgün etmişdi

  Tam oxu »
 • CƏHƏT

  is. [ər.] 1. Tərəf, yön, səmt. Cəhətləri seçmək çətin idi. Nəriman dönüb dala baxanda gəldiyi yerin də izini itirmiş gördü

  Tam oxu »
 • CƏHƏTCƏ

  zərf …baxımından, …görə, …etibarilə. Bu qəsr Bağdad qəsrlərinin ən kiçiyi, lakin ziynət və zənginlik cəhətcə ən böyüyüdür

  Tam oxu »
 • CƏHL

  is. [ər.] 1. Nadanlıq, avamlıq, cahillik, cəhalət. Elm bir nur, cəhl zülmətdir; Cəhl duzəxdir, elm cənnətdir

  Tam oxu »
 • CƏHLKAR

  sif. və is. [ər. cəhl və fars. kar] Tərs, inadcıl, höcət, inad, dediyindən əl çəkməyən, inadkar. Çox cəhlkar adamdır

  Tam oxu »
 • CƏHRƏ

  is. 1. Yun əyirmək üçün əl ilə işlədilən ən sadə alət. İydə varsa, cəhrədə də var. (Məsəl). Mahmudun evinin qabağı

  Tam oxu »
 • CƏHRƏÇİ

  is. köhn. Başqaları üçün cəhrədə yun əyirən

  Tam oxu »
 • CƏHRƏÇİLİK

  is. köhn. Cəhrədə yun əyirmə işi, peşəsi. Fatma cəhrəçilik edib bir növ gündəlik çörəyini qazanırdı. S

  Tam oxu »
 • CƏLAYİ-VƏTƏN

  [ər.] Vətənindən ayrı düşmüş, dərbədər düşmüş, həyatını qürbətdə keçirən. □ Cəlayi-vətən olmaq – vətənindən ayrı düşmək, yurdsuz-yuvasız olmaq, qürbət

  Tam oxu »
 • CƏLB

  [ər.] Özünəçəkmə, cəzbetmə. □ Cəlb etmək – 1) çəkmək, cəzb etmək, özünə tərəf çəkmək. Hamının hüsn-rəğbətini cəlb etmək

  Tam oxu »
 • CƏLBEDİCİ

  sif. Çox cəlb edən, çox maraqlı. Cəlbedici kitab. Məclisdə, qonaqlıqda maraqlı və cəlbedici söhbət etmək bacarığı çox yüksək qiymətləndirilir

  Tam oxu »
 • CƏLD

  sif. 1. zərf Tez, iti, yeyin, dərhal. Cəld oxumaq. Cəld addımlamaq. Cəld çevrilmək. – Xanlar cəld geriyə döndü

  Tam oxu »
 • CƏLDLƏŞDİRMƏ

  “Cəldləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CƏLDLƏŞDİRMƏK

  f. Sürətini artırmaq, yeyinlətmək

  Tam oxu »
 • CƏLDLƏŞMƏ

  “Cəldləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CƏLDLƏŞMƏK

  f. İşində, hərəkətlərində daha cəld olmaq, zirəklik, çeviklik göstərmək

  Tam oxu »
 • CƏLDLİK

  is. Diribaşlıq, zirəklik, çeviklik; hərəkətdə, işdə itilik, sürət. Məmmədvəli bir quş cəldliyi ilə ayağa qalxdı, o biri otağa keçdi

  Tam oxu »
 • CƏLƏ

  is. At quyruğu qılından ilmək şəklində düzəldilən tələ; duzaq. Hər səhər malların altını təmizləyib, su və yemlərini verdikdən sonra mən həyətimizdəki

  Tam oxu »
 • CƏLƏSƏ

  is. [ər.] köhn. İclas, məclis. İndi… cələsə olacaq, gəl otur, sənə bir stəkan çay verim, sonra gedərəm

  Tam oxu »
 • CƏLLAD

  is. [ər.] 1. Ölüm hökmünü icra edən adam. [Xan] cəllad çağırıb əmr elədi ki, Alı kişinin boynunu vursun

  Tam oxu »
 • CƏLLADLIQ

  is. Zalımlıq, qəddarlıq, amansızlıq, mərhəmətsizlik, yırtıcılıq. [Elxan:] Mən üzümə bir din qalxanı çəkib, cahangirlərin cəlladlığını qəbul edə bilmər

  Tam oxu »
 • CƏM

  is. [ər.] 1. Bir şeyin ümumi sayı, miqdarı, toplusu. □ Cəm etmək (eləmək) – toplamaq, yığmaq. Xülasə, yoldaşlarımı bir yerə cəm elədim və ağdamlılar k

  Tam oxu »
 • CƏMADAT

  is. [ər.] klas. Cansız təbiət. Əkin yeri iki qisim şeydən əmələ gəlib: birisi cansız şeydən, yəni cəmadatdan və birisi canlı şeydən, yəni heyvanat və

  Tam oxu »
 • CƏMADİYƏLAXİR

  is. [ər.] Ərəb qəməri təqvimində altıncı ayın adı

  Tam oxu »
 • CƏMADİYƏLƏVVƏL

  is. [ər.] Ərəb qəməri təqvimində beşinci ayın adı

  Tam oxu »
 • CƏMADİYƏSSANİ

  bax cəmadiyəlaxir. [Hacı Əli:] Dedim ki, yazır, cəmadiyəssani ayının 14-də şah məşrutənin hökmünü verib

  Tam oxu »
 • CƏMDƏK

  is. 1. Heyvan ölüsü, leş, cəsəd. Kənddən bir dənə biyar araba gətirib, qabanın cəmdəyini içinə yıxıb, özüm də üstündə yola düşdüm

  Tam oxu »
 • CƏMDƏKYEYƏN

  is. Cəmdək, leş yeməklə dolanan yırtıcı quş

  Tam oxu »
 • CƏMƏN

  zərf [ər.] köhn. Bütünlüklə, hamılıqla, hamısı bir yerdə, tamamilə. Mən girəndə cəmən durdular ayağa

  Tam oxu »
 • CƏMİ

  is. [ər.] Bütün, hamı. [Mirzə Heydər:] Cəmi aləm [atama] rəhmət oxuyur. Ə.Haqverdiyev. Haşım… az bir zamanda fəhləlikdən çıxıb Hacı Məhəmmədin cəmi iş

  Tam oxu »
 • CƏMİ-CÜMLƏTANI

  zərf Cəmisi, ancaq. O zaman bu kənddə cəmi-cümlətanı 15-20 tüstü var idi. S.Rəhimov. Ağsaqqallardan biri də cəmi-cümlətanı otuz yaşı olan Polad idi

  Tam oxu »
 • CƏMİSİ

  zərf Ancaq, yalnız, vur-tut. [Tahir] ikiotaqlı təzə mənzilində cəmisi bir həftə qalmışdı. M.Hüseyn. Hacı Səmsamın cəmisi üç kəndi vardı

  Tam oxu »
 • CƏMİYYƏN

  zərf [ər.] köhn. Bütünlüklə, hamılıqla, hamısı bir yerdə, tamamilə. Mən girəndə cəmən durdular ayağa

  Tam oxu »