Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • CİLA

  is. [ər.] İşığı əks etdirəcək dərəcədə parıltılı olmaq üçün əşyanın üzərinə çəkilən maddə və bu maddə ilə əşyaya verilən parlaqlıq; ümumiyyətlə, parıl

  Tam oxu »
 • CİLAÇI

  bax cilalayıcı

  Tam oxu »
 • CİLALAMA

  “Cilalamaq”dan f.is. Mayeli cilalama dəzgahı. Xarrat cilalaması

  Tam oxu »
 • CİLALAMAQ

  f. Əşyaya cila vermək, sürtməklə parıldatmaq, parıltı vermək. Qiymətli daşları cilalamaq. Mərcanı cilalamaq

  Tam oxu »
 • CİLALANMA

  “Cilalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CİLALANMAQ

  f. 1. Hamarlanmaq, taraşlanmaq (sürtülməkdən). // Məc. mənada. Günəş çıxdı, ziyalandı yer üzü; Cilalandı, səfalandı yer üzü

  Tam oxu »
 • CİLALAYICI

  is. Əşyaya cila verən usta; cilaçı. [Rəis:] Çox diribaş qızdır, yaxşı cilalayıcı olması səndən asılıdır

  Tam oxu »
 • CİLALI

  sif. Cilası olan, cilalanmış, taraş edilmiş, parıldadılmış. Cilalı almaz

  Tam oxu »
 • CİLD

  is. [ər.] 1. Kitabın üzü, üz qabığı. Kitabın cildində qara ramka içərisində döşdən yuxarı çəkilmiş bir adam şəkli vardı

  Tam oxu »
 • CİLD-CİLD

  zərf Cildlərlə, çoxlu. Rəfə cild-cild kitablar düzülmüşdür

  Tam oxu »
 • CİLDÇİ

  is. Cildçəkən usta. Kitabı cildçiyə vermək

  Tam oxu »
 • CİLDÇİLİK

  is. Cildçinin işi, peşəsi. Cildçilik eləmək

  Tam oxu »
 • CİLDXANA

  is. [ər. cild və fars. …xanə] Cild çəkilən emalatxana (sex). Kitabları cildxanaya aparmaq. – İndi isə [Mirzə Qədirin] son sistemdə dörd böyük çap maşı

  Tam oxu »
 • CİLDLƏMƏ

  “Cildləmək”dən f.is. Mətbəənin cildləmə sexi

  Tam oxu »
 • CİLDLƏMƏK

  f. Kitaba və s.-yə cild çəkmək. Ümumi dəftəri cildləmək. Gündəliyi cildləmək

  Tam oxu »
 • CİLDLƏNMƏ

  “Cildlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CİLDLƏNMƏK

  məch. Cild çəkilmək. Qəzetlər cildlənib

  Tam oxu »
 • CİLDLƏNMİŞ

  f.sif. Cild halına salınmış, cild çəkilmiş, cildli. Jurnal-qəzetlərin səliqə ilə tikilib cildlənmiş nömrələri indi tökülüb, biri-birinə qarışmışdı

  Tam oxu »
 • CİLDLƏTDİRMƏ

  “Cildlətdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CİLDLƏTDİRMƏK

  bax cildlətmək

  Tam oxu »
 • CİLDLƏTMƏ

  “Cildlətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CİLDLƏTMƏK

  icb. Cild çəkdirmək, cild vurdurmaq, üz çəkdirmək. Jurnalları cildlətmək. Kitabı cildlətmək

  Tam oxu »
 • CİLDLİ

  sif. Cild çəkilmiş, cildi olan. Qırmızı cildli kitab. – Qazı … kitabları eşib, bir qara cildli kitab gətirib açdı

  Tam oxu »
 • CİLDLİK

  is. Cild çəkməyə yarar. Cildlik dəri. Cildlik kordon. // Cildlərdən ibarət, küll halında. M.Füzulinin 6 cildliyi

  Tam oxu »
 • CİLDSİZ

  sif. Cildi olmayan, cild çəkilməmiş. Cildsiz jurnal. – Pəncərədən külək əsir, cildsiz kitabın cırıq vərəqini tərpədirdi

  Tam oxu »
 • CİLET

  bax jilet. Tacir Əli qara pencəyinin ətəyini açdı, ciletinin cibindən … iri cib saatını çıxardı. M.İbrahimov

  Tam oxu »
 • CİLİK-CİLİK

  cilik-cilik olmaq – ciliklənmək, tikə-tikə olmaq, parça-parça olmaq, qəlpə-qəlpə olmaq, sınıq-sınıq olmaq

  Tam oxu »
 • CİLİKLƏNMƏ

  “Ciliklənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CİLİKLƏNMƏK

  f. Cilik-cilik olmaq, tikətikə olmaq, parça-parça olmaq, qəlpələnmək. Şüşə daşa dəyib cilikləndi. B.Bayramov

  Tam oxu »
 • CİLLİK

  bax cığlıq. At cilliyə girmiş kimi ayağını qoyub götürdükcə bataq səslənirdi. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • CİLOV

  is. Qoşqu ləvazimatının, ağızlığa (kəmə) bənd edilmiş uzun hissəsi; qayışdan (ya ipdən) ibarət olan və qoşulmuş atı idarə etməyə xidmət edən hissəsi

  Tam oxu »
 • CİLOVDAR

  is. 1. Qabaqda gedən atın cilovundan tutub çəkən adam. Vaqif cilovdarları, zinpuşçuları və yanınca götürdüyü Səfəri atların yanında qoydu

  Tam oxu »
 • CİLOVLAMA

  “Cilovlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CİLOVLAMAQ

  f. Başına cilov keçirmək, yüyənləmək. Atı cilovlamaq. – Atını minən cilovlar. (Ata. sözü). Vəzirlə vəkil sarısaç adamın atını cilovlayıb saxladı

  Tam oxu »
 • CİLOVLANMA

  “Cilovlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CİLOVLANMAQ

  məc. Başına cilov keçirilmək (taxılmaq). // məc. Qabağı, qarşısı alınmaq

  Tam oxu »
 • CİLOVLU

  sif. Başına cilov vurulmuş, cilovu olan. Cilovlu at

  Tam oxu »
 • CİLOVSUZ

  sif. Başına cilov vurulmamış, cilovu olmayan. // məc. Ram olmayan, ipə yatmayan, azğın. Məndə nə iradə, nə ixtiyar var; Xəyalım cilovsuz bir dəli ruzg

  Tam oxu »
 • CİLVƏ

  is. [ər.] Dilbərcəsinə hərəkət, naz, qəmzə, işvə; hərəkətdə, davranışda, danışıqda incəlik, zəriflik, gözəllik, lətafət

  Tam oxu »
 • CİLVƏKAR

  [ər. cilvə və fars. …kar] klas. bax cilvəli

  Tam oxu »
 • CİLVƏKARLIQ

  is. İşvəkarlıq, nazlılıq, qəmzəlilik, nazəninlik; nazsatma

  Tam oxu »
 • CİLVƏLƏNMƏ

  “Cilvələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CİLVƏLƏNMƏK

  f. Nazlanmaq, naz etmək, əzilib-büzülmək. Tavus kimi cilvələnə hər səhər; Bəzək verə camalına sərbəsər

  Tam oxu »
 • CİLVƏLİ

  sif. Nazlı, qəmzəli, işvəli, dilbər, nazənin. Cilvəli qız. Cilvəli qadın. // Məc. mənada təşbehlərdə

  Tam oxu »
 • CİM

  is. [ər.] Ərəb əlifbasında “ ” şəklində yazılan hərfin adı. ◊ “Cim”in yanına “rey” qoymaq zar. – qaçmaq, dabanına tüpürmək, daban almaq

  Tam oxu »
 • CİN₂

  is. [ing.] Giləmeyvələrdən çəkilmiş ingilis arağı

  Tam oxu »
 • CİN₁

  is. 1. [ər.] Nağıllara və bəzi inanclara görə gözə görünməyən varlıq mövhumi bir məxluq. Cini tutub evdə işlədirmişlər

  Tam oxu »
 • CİN-ŞƏYATİN

  top. [ər.] Cinlər və şeytanlar (nağıllarda, əfsanələrdə insanın gözünə görünən mövhumi qorxulu məxluqlar)

  Tam oxu »
 • CİNAH

  is. [ər.] Tərəf, qol (orduda). Sol cinah. – Piyadalar səf çəkib, tutub sağ-sol cinahı. R.Rza. Bunsuz da sağ cinahda batalyonun üçüncü bölüyü düşmənlə

  Tam oxu »
 • CİNAS

  is. [ər.] ədəb. Tələffüzcə bir-birinə yaxın, mənaca müxtəlif sözlər. M.P.Vaqifin cinasları

  Tam oxu »