Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • CÜMHURİYYƏTÇİ

  bax respublikaçı

  Tam oxu »
 • CÜMLƏ

  is. 1. dilç. Bitmiş bir fikri ifadə edən söz birləşməsi və ya söz. Sadə cümlə. Sual cümləsi. Budaq cümlə

  Tam oxu »
 • CÜMLƏQAYĞI

  sif. və is. Hamının dərdini çəkən, hamıya qayğı göstərən, canyandıran, qayğıkeş. Cümləqayğı adam

  Tam oxu »
 • CÜMLƏQAYĞILIQ

  is. Hamının dərdinə qalma, hamının qayğısını çəkmə. Əfruz bacı bir də özü Nənəqızı Balaxana tapşırmaq istədi

  Tam oxu »
 • CÜMLƏPƏRDAZ

  is. [ər. cümlə və fars. …pərdaz] Danışığında və yazısında qəliz, təmtəraqlı cümlələr, ibarələr işlətməyi sevən adam

  Tam oxu »
 • CÜMLƏPƏRDAZLIQ

  is. Qəliz və təmtəraqlı cümlələr, ibarələr işlətməyi sevmə. Politexnik təlim haqqında ümumi mülahizələr yeritməkdən, cümləpərdazlıqdan və doqmatizmdən

  Tam oxu »
 • CÜMLƏSİ

  bax cümlətani. Tutub cümləsini, çatın qol-qola. H.K.Sanılı

  Tam oxu »
 • CÜMLƏTANİ

  zərf [ər.] Hamılıqla, hamısı bir yerdə, yekunu. Cümlətani on beş kişi idi: hamısı əsgər geyimli, dəri papaqlı idi

  Tam oxu »
 • CÜNB

  is. [ər.] köhn. Yan, yan tərəf, nəzd. 1879-cu ildə … Qori şəhərində xristian darülmüəlliminin cünbündə müsəlman şöbəsi açıldı… F

  Tam oxu »
 • CÜNG

  is. [fars.] Şairlərin seçmə əsərləri, yaxud beytlərin əlyazma toplusu. Fars dilində yazılmış cüng

  Tam oxu »
 • CÜR

  is. [bəzən “cürə” şəklində də işlənir] 1. Növ, çeşid, qisim. Mağazada yüz cür şey var. □ Hər cür – hər növ, ürəyin istəyən, ən müxtəlif

  Tam oxu »
 • CÜRBƏCÜR

  sif. Müxtəlif. Cürbəcür kitablar almaq. Cürbəcür tamaşalara baxmaq. Cürbəcür şəhərlər gəzmək. – Məmmədbağırın başına cürbəcür planlar gəlirdi

  Tam oxu »
 • CÜRBƏCÜRLÜK

  is. Cürbəcür olma, müxtəliflik, başqa-başqalıq

  Tam oxu »
 • CÜRDƏK

  is. Gildən, saxsıdan, şüşədən və s. materialdan qayrılan darboğazlı su qabı. [Çoban:] Çox uzaq getmə, elə oradan mənim cürdəyimi götür, bəri gəl

  Tam oxu »
 • CÜRƏ₁

  is. Bir qurtum içki, su; bir udumda içiləcək maye. [Kişi:] Bir cürə mənə su ver. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • CÜRƏ₂

  sif. Çox balaca, çox kiçik, xırdaca, boy atmamış, sısqa. Cürə uşaq

  Tam oxu »
 • CÜRƏ₃

  is. zool. Qızılquş növündən alıcı kiçik quş

  Tam oxu »
 • CÜRƏ-CÜRƏ

  bax cürbəcür

  Tam oxu »
 • CÜRƏLƏŞMƏ

  “Cürələşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CÜRƏLƏŞMƏK

  f. Balacalaşmaq, kiçikləşmək, sısqalaşmaq. Uşaq getdikcə cürələşir

  Tam oxu »
 • CÜRƏT

  is. [ər.] Cəsarət, igidlik, hünər, ciyərlilik, ürəklilik, qorxmazlıq. [Nüşabə:] Bir bu gəncdə hünərə, cürətə bax! A

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLƏ

  zərf Qorxmadan, cəsarətlə, igidcəsinə. Cürətlə irəli yerimək. Cürətlə soruşmaq

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLƏNDİRMƏ

  “Cürətləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLƏNDİRMƏK

  f. Cəsarətləndirmək, ürəkləndirmək, cəsarətə gətirmək. Bu adamın çox da bənd olmaması, özünü sakit və soyuqqanlı göstərməsi Zoranı cürətləndirdi

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLƏNMƏ

  “Cürətlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLƏNMƏK

  f. Cəsarətlənmək, cürətə gəlmək, cəsarətə gəlmək, ürəklənmək. Bürcü Sultan bu sözü ondan eşidib, bir az da cürətləndi

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLİ

  sif. Heç şeydən qorxmayan, çəkinməyən; cəsarətli, ürəkli, qoçaq, cəsur, igid. Cürətli oğlan. – [Gülbadam] belə bir cürətli (z

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLİLİK

  is. Cəsarətlilik, cəsarət, qorxmazlıq, qoçaqlıq. Lakin bu qorxmazlığa və cürətliliyə baxmayaraq, Baxış oğlu Həsən çox da şəriət qoyan qanundan çıxmaz

  Tam oxu »
 • CÜRƏTSİZ

  sif. və zərf Cəsarətsiz, qorxaq, ürəksiz, ağciyər. Cürətsiz adam. Cürətsiz hərəkət etmək. – Cürət! Odur bizi güldürən hər an; Cürətsiz bir həyat məhv

  Tam oxu »
 • CÜRƏTSİZLİK

  is. Cəsarətsizlik, ürəksizlik, qorxaqlıq. Yenə də mən həmin səsdə cürətsizlik duyurdum. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • CÜRLƏMƏ

  “Cürləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CÜRLƏMƏK

  f. Növlərə, çeşidlərə, sortlara ayırmaq

  Tam oxu »
 • CÜRM

  is. [ər.] klas. Günah, təqsir, suç, qəbahət. İki şonqar dalaşanda, bir qarğaya cürm düşər. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • CÜSSƏ

  is. [ər.] Gövdə, bədən; bədən quruluşu, boy-buxun. Sədr [Qərənfilin] ardınca baxaraq, cüssəsinə uymayan nazik və mehriban bir ifadə ilə … səsləndi

  Tam oxu »
 • CÜSSƏLİ

  sif. Boy-buxunlu, gövdəli, cəsamətli, qamətli. Cüssəli kişi. – Rüstəm kişi atın üstündə çox şad oturmuşdu və olduqca cüssəli (z

  Tam oxu »
 • CÜT

  bax xış. Bahar açılan kimi Xudayarbəy zəmilərə cüt göndərib başladı sürdürməyi. C.Məmmədquluzadə. [Cütçü] … ahəstə-ahəstə cütünü sürüb, öz nəğməsini o

  Tam oxu »
 • CÜT₁

  zərf 1. Bir yerdə işlənən və bir bütövü təşkil edən iki eyni şey. Bir cüt əlcək. Bir cüt çəkmə. – [Tələbə:] Usta Ağabala … bir imperial və iki cüt baş

  Tam oxu »
 • CÜT-CÜT

  zərf İki-iki, qoşa-qoşa. Kasıbın pişiyi cüt-cüt doğar. (Məsəl). [Soltan bəy:] Hə, bəs elə isə başlayaq, düzülün! Cüt-cüt olub oynayırlar… Y

  Tam oxu »
 • CÜTBAŞ

  bax ikibaşlı. Alay-alay hücum çəkin; O cütbaşlı qartal üstə. S.Vurğun

  Tam oxu »
 • CÜTBAŞLI

  bax ikibaşlı. Alay-alay hücum çəkin; O cütbaşlı qartal üstə. S.Vurğun

  Tam oxu »
 • CÜTBUYNUZ

  bax qoşabuynuz(lu). Cütbuynuzlu keçi. Cütbuynuzlu öküz

  Tam oxu »
 • CÜTBUYNUZLU

  bax qoşabuynuz(lu). Cütbuynuzlu keçi. Cütbuynuzlu öküz

  Tam oxu »
 • CÜTÇƏYİRDƏK

  sif. İki çəyirdəyi olan. Cütçəyirdəkli meyvə

  Tam oxu »
 • CÜTÇƏYİRDƏKLİ

  sif. İki çəyirdəyi olan. Cütçəyirdəkli meyvə

  Tam oxu »
 • CÜTÇÜ

  is. köhn. Cüt sürən əkinçi. Çıxdı günəş, doldu cahan nur ilə; Cütçü sürür tarlada cüt şur ilə. M.Ə.Sabir

  Tam oxu »
 • CÜTDIRNAQ

  bax qoşadırnaqlı

  Tam oxu »
 • CÜTDIRNAQLI

  bax qoşadırnaqlı

  Tam oxu »
 • CÜTDIRNAQLILAR

  bax qoşadırnaqlılar

  Tam oxu »
 • CÜTQANAD

  bax qoşaqanadlı

  Tam oxu »
 • CÜTQANADLI

  bax qoşaqanadlı

  Tam oxu »