Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DÖNÜM

  is. 1. Dönmə, dönüş, qayıtma, dolanma. 2. Dəfə, kərə. Bir dönüm. Bu dönüm

  Tam oxu »
 • DÖNÜŞ

  is. 1. Qayıdış, qayıtma, geri dönmə. 2. məc. Bir şeyin gedişində, inkişafında əsaslı və ciddi dəyişiklik

  Tam oxu »
 • DÖR-DÖŞƏK

  is. Yorğan-döşək, yatacaq ləvazimatı. Bir cift yastıq, bir cift mütəkkə, bir cift dör-döşək … tədarük görüləcəkdir

  Tam oxu »
 • DÖRD

  miqd. s. 1. Üçdən sonra gələn və 4 rəqəmi ilə işarə olunan say və miqdar. İki dəfə iki – dörd. Dörd yaş

  Tam oxu »
 • DÖRD-BEŞ

  say. Dörd, ya beş ədəddən və s.-dən ibarət olan. Biz məktəbdə gündə dördbeş dəfə əllərimizi sabunla yuyuruq

  Tam oxu »
 • DÖRD-DÖRD

  zərf Hər dəfədə dörd ədəd, yaxud hər dəstədə dörd nəfər olaraq. Əsgərlər dörd-dörd gedirdilər. Dörd-dörd yığmaq

  Tam oxu »
 • DÖRDADAMLIQ

  sif. Dörd adam üçün olan. Dördadamlıq loja, kupe. // Dörd adamdan ibarət. Dördadamlıq qrup

  Tam oxu »
 • DÖRDAŞIQ

  is. köhn. Aşıqla oynanılan qumar oyunlarından biri. Çünki onların bəzisi dükanlarda gün keçirdir, qeyrisi köhnə hamamlarda dördaşıq atır

  Tam oxu »
 • DÖRDATLI

  sif. İki cüt (dörd) at qoşulmuş. Dördatlı faytonlar gözəl bəzəkli. H.K.Sanılı. Bazar günü idi. Onlar dördatlı faytonu qoşdurub Şuşa şəhərinə gedəcəkdi

  Tam oxu »
 • DÖRDAVARLI

  sif. İki cüt avarı olan. Dördavarlı qayıq

  Tam oxu »
 • DÖRDAYAQ₁

  1. zərf Çaparaq, çox sürətli, çox cəld. Dördayaq get, onu çağır. 2. is. Atın dörd ayağını da yerdən üzüb atıla-atıla çapması (at yerişi)

  Tam oxu »
 • DÖRDAYAQ₂

  is. məh. 1. Üstündə xəmir yaymaq üçün ayaqlı taxta alət; yuxayayan, mərdənə. Dördayağı gətir, yuxa yay

  Tam oxu »
 • DÖRDAYAQLI₂

  is. Sacayaq növü

  Tam oxu »
 • DÖRDAYAQLI₁

  1. sif. Dörd ayağı olan. Dördayaqlı masa. 2. is. Dörd ayağı üzərində gəzən; heyvan. Hacı Səməd ağa rəiyyəti qapıda gəzən dördayaqlılardan seçmir

  Tam oxu »
 • DÖRDAYLIQ

  sif. 1. Dörd ay əvvəl doğulmuş. Dördaylıq uşaq. Dördaylıq buzov. 2. Dörd ayda görüləcək, dörd ay müddətində olan, dörd ay davam edən

  Tam oxu »
 • DÖRDBARMAQ

  sif. Dörd barmağı olan. At öz əcdadı olan dördbarmaqlı heyvandan təkamül edib üçbarmaqlı, sonra isə birbarmaqlı – təkdırnaqlı heyvan olmuşdur ki, indi

  Tam oxu »
 • DÖRDBARMAQLI

  sif. Dörd barmağı olan. At öz əcdadı olan dördbarmaqlı heyvandan təkamül edib üçbarmaqlı, sonra isə birbarmaqlı – təkdırnaqlı heyvan olmuşdur ki, indi

  Tam oxu »
 • DÖRDBAŞ

  sif. Dörd başı, dörd təpəsi olan

  Tam oxu »
 • DÖRDBAŞLI

  sif. Dörd başı, dörd təpəsi olan

  Tam oxu »
 • DÖRDBÖLGÜLÜ

  sif. Dörd gözdən (bölmədən, hissədən) ibarət olan. Dördbölüşlü duzqabı. Dördbölgülü meydan

  Tam oxu »
 • DÖRDBÖLÜŞLÜ

  sif. Dörd gözdən (bölmədən, hissədən) ibarət olan. Dördbölüşlü duzqabı. Dördbölgülü meydan

  Tam oxu »
 • DÖRDBÖYRƏK

  sif. dan. İgid, qorxmaz, ciyərli. Yaman küyçü qocadır! – Yox, küyçü deyil, dördböyrək kişidir. Görmürsən, elə bil dağ gedir? S

  Tam oxu »
 • DÖRDBUCAQ

  is. riyaz. Dörd bucağı olan həndəsi cisim

  Tam oxu »
 • DÖRDBUCAQLI

  sif. Dörd bucağı olan; dördkünc. Dördbucaqlı otaq. Karvansara dördbucaqlı bir tikintidir

  Tam oxu »
 • DÖRDCƏ

  say. Ancaq dörd, cəmi dörd. Dördcə adam gəlmişdir. Dördcə qəpik pul qalmışdır

  Tam oxu »
 • DÖRDCƏRGƏLİ

  sif. Dörd cərgəsi olan, dörd sırası olan. Dördcərgəli xiyaban. Dördcərgəli oturmaq yeri

  Tam oxu »
 • DÖRDCİLDLİK

  sif. Dörd cilddən ibarət. Dördcildlik lüğət

  Tam oxu »
 • DÖRDÇARXLI

  bax dördtəkərli

  Tam oxu »
 • DÖRDDƏFƏLİ

  sif. Dörd dəfə təkrar edən

  Tam oxu »
 • DÖRDDƏQİQƏLİK

  sif. Dörd dəqiqə davam edən, sürən. Dörddəqiqəlik istirahət

  Tam oxu »
 • DÖRDDÜYMƏ

  sif. Ölçüsü, qalınlığı və s. dörd düymə olan (bax düymə2). Dörddüymə mıx (taxta)

  Tam oxu »
 • DÖRDDÜYMƏLİ

  sif. Dörd düyməsi olan, dörd düymə ilə bağlanan. Dörddüyməli köynək

  Tam oxu »
 • DÖRDELEMENTLİ

  sif. kim. Tərkibi dörd elementdən ibarət olan. Dördelementli maddə

  Tam oxu »
 • DÖRDƏLLİ

  1. zərf Cəld, tələsik. O, gecəgündüz dördəlli işləyir. □ Dördəlli yapışmaq (tutmaq) – bərk-bərk tutmaq, əlindən buraxmamaq

  Tam oxu »
 • DÖRDƏM

  zərf Dördayaq, dördnal, birnəfəsə, çaparaq. Yasavulun kürən atı yellənərək qabağa çıxdı. At dağ yuxarı dördəm tullanatullana qalxdı

  Tam oxu »
 • DÖRDƏMƏL

  is. Riyaziyyatda: cəm, çıxma, vurma, bölmə əməlləri

  Tam oxu »
 • DÖRDGÖZ

  1. sif. Dördşəbəkəli, dördbölgülü, dörd gözü olan (ev, dükan, pəncərə və s.). Dördgöz pəncərənin xəmirlənmiş kağızı qopur, küləkli qar içəriyə soxulur

  Tam oxu »
 • DÖRDGÖZLÜ

  1. bax dördgöz. 2. sif. Diqqətli, ayıq, sayıq. 3. sif. Dörd gözdən (hissədən, bölmədən, şöbədən), dörd otaqdan ibarət olan

  Tam oxu »
 • DÖRDGUŞƏ

  sif. Dörd guşəsi (bucağı, tini) olan. Dördguşəli daş

  Tam oxu »
 • DÖRDGUŞƏLİ

  sif. Dörd guşəsi (bucağı, tini) olan. Dördguşəli daş

  Tam oxu »
 • DÖRDGÜL

  sif. Dörd yanı bir-birinə bərabər olan, düzbucaq şəkilli; dördkünc. Dördgül kərpic

  Tam oxu »
 • DÖRDGÜNLÜK

  sif. Dörd gün davam edən, dörd gün tələb edən. Dördgünlük səfər. Dördgünlük iş. // Dörd gün nəzərdə tutan, dörd gün üçün olan

  Tam oxu »
 • DÖRDHECALI

  sif. dilç. Dörd hecadan ibarət olan. Dördhecalı söz

  Tam oxu »
 • DÖRDHƏDLİ

  sif. riyaz. Dörd həddi olan. Dördhədli ifadə

  Tam oxu »
 • DÖRDHİSSƏLİ

  sif. Dörd hissədən ibarət olan

  Tam oxu »
 • DÖRDİLLİK

  sif. Dörd il müddətində olan, dörd il davam edən. Dördillik müharibə. Dördillik fəaliyyət dövrü. Dördillik təhsil kursu

  Tam oxu »
 • DÖRDKƏSİCİDİŞLİLƏR

  is. zool. Gəmirici məməli heyvanlar yarımdəstəsi

  Tam oxu »
 • DÖRDKÜNC

  sif. Dörd küncü olan, dördbucaqlı, dördguşəli, yaxud dördbucaq şəklində olan. Dördkünc bina. – Yaşıl məhəccərli dördkünc bağçada Nizaminin tuncdan tök

  Tam oxu »
 • DÖRDKÜNCLÜ

  sif. Dörd küncü olan, dördbucaqlı, dördguşəli, yaxud dördbucaq şəklində olan. Dördkünc bina. – Yaşıl məhəccərli dördkünc bağçada Nizaminin tuncdan tök

  Tam oxu »
 • DÖRDQAT

  zərf Dörd dəfə, dörd dəfə təkrar edilərək, dörd dəfə artırılaraq. Məhsulu dördqat artırmaq. Bükərək dördqat etmək

  Tam oxu »