Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DÜRLÜ-DÜRLÜ

  sif. Cürbəcür, növbənöv, hər cür, hər növ, müxtəlif. Dürlü-dürlü yeməklər. – Cəmalından sənin hər gecə, ey şah; Düşər yüz min ziyalar dürlü-dürlü

  Tam oxu »
 • DÜRMƏK

  is. 1. Bükülmüş, dürmələnmiş şey; bağlama. 2. İçinə yağ, pendir və s. qoyulub (və ya bunlarsız) lülə şəklində bükülmüş lavaş, yuxa

  Tam oxu »
 • DÜRMƏKLƏMƏ

  “Dürməkləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÜRMƏKLƏMƏK

  f. 1. İçinə pendir, yağ və s. qoyub dürmək halına salmaq (lavaşı, yuxanı); dürmək qayırmaq; yığıb yumrulamaq

  Tam oxu »
 • DÜRMƏNC

  is. dan. bax dürmək 1-ci mənada. [Araz:] Doktor, istini soyuğa, soyuğu istiyə qatıb dürmənc kimi yeyən bir fəhləyəm

  Tam oxu »
 • DÜRR

  is. [ər.] 1. İnci, mirvari. // məc. Şairanə təşbehlərdə gözəlin dişlərinə işarə. Ləli-ləbi bənzər gövhər kanına; Düzülüb gövhərtək dür dəhanına

  Tam oxu »
 • DÜRTƏLƏMƏK

  bax dürtmək

  Tam oxu »
 • DÜRTMƏ

  1. “Dürtmək”dən f.is. 2. is. Əlini yumruq halına gətirərək barmaqlarının qatlanmış yeri ilə vurma. Onun qoluna bir dürtmə vurdu

  Tam oxu »
 • DÜRTMƏK

  f. 1. Zorla soxmaq (salmaq, keçirmək, yerləşdirmək). Pası mırıldanamırıldana əyildi, açılmış kağızı qatlayıb onun qoynuna dürtdü

  Tam oxu »
 • DÜRTMƏKLƏMƏ

  “Dürtməkləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÜRTMƏKLƏMƏK

  bax dürtmələmək

  Tam oxu »
 • DÜRTMƏKLƏNMƏ

  “Dürtməklənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÜRTMƏKLƏNMƏK

  məch. Dürtməklə vurulmaq

  Tam oxu »
 • DÜRTMƏLƏMƏ

  “Dürtmələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÜRTMƏLƏMƏK

  f. Dürtməklə vurmaq. Birdən molla məni öz adımla çağırdı. Yanımdakı şagirdlər məni dürtmələdilər. T.Ş

  Tam oxu »
 • DÜRTMƏLƏNMƏ

  “Dürtmələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÜRTMƏLƏNMƏK

  məch. Dürtməklə vurulmaq

  Tam oxu »
 • DÜRTÜLMƏ

  “Dürtülmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÜRTÜLMƏK

  f. Özünü zorla soxmaq, zorla soxulmaq (bir yerə). Asta qaçıb dürtülərik xəlvətə; Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə? M

  Tam oxu »
 • DÜRTÜNMƏK

  bax dürtülmək

  Tam oxu »
 • DÜRTÜŞDÜRMƏ

  “Dürtüşdürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÜRTÜŞDÜRMƏK

  f. 1. Zorla soxmaq, bir şeyi güclə cibə və s.-yə yerləşdirmək. 2. bax dartışdırmaq

  Tam oxu »
 • DÜRTÜŞDÜRÜLMƏ

  “Dürtüşdürülmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÜRTÜŞDÜRÜLMƏK

  məch. Zorla soxulmaq, zorla cibinə və s.-yə yerləşdirilmək

  Tam oxu »
 • DÜRTÜŞMƏ

  “Dürtüşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÜRTÜŞMƏK

  f. Dürtülmək (çoxları haqqında)

  Tam oxu »
 • DÜRÜST

  sif. [fars.] 1. Doğru, düzgün, düz. Dürüst söz. – Avazı idi bəsi mülayim; Üslubi dürüst, üsuli qani. Füzuli

  Tam oxu »
 • DÜRÜSTLƏŞDİRİLMƏ

  “Dürüstləşdirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • DÜRÜSTLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Dürüst hala salınmaq, dəqiq şəklə salınmaq; dəqiqləşdirilmək. Dərsliyin IV və V fəsillərinin xronoloji çərçivəsi dürüstləşdirilmişdir

  Tam oxu »
 • DÜRÜSTLƏŞDİRMƏ

  “Dürüstləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÜRÜSTLƏŞDİRMƏK

  f. Dürüst hala salmaq; dəqiqləşdirmək. [Sabit Mirzə] … zənnində yanılıb-yanılmadığını dürüstləşdirmək üçün diqqətlə Dadaşovun üzünə baxdı

  Tam oxu »
 • DÜRÜSTLÜK

  is. Düzlük, doğruluq, düzgünlük; dəqiqlik. // Həqiqilik, gerçəklik, səhihlik

  Tam oxu »
 • DÜRÜYƏ

  is. [fars.] köhn. Dəri ya mahuddan tikilən dəyirmi təpəli papaq

  Tam oxu »
 • DÜSƏR

  is. [fars.] 1. Bir tərəfi balta, o biri tərəfi külüng olan alət. Düsərlə həm yer qazılır, həm də ağac yarılır

  Tam oxu »
 • DÜSTUR

  is. [ər.] 1. Qanun, qayda, əsas, üsul. Həmən bu düsturu öyrənib də sən; Ər oğlu ər kimi tab et bəlaya

  Tam oxu »
 • DÜSTURÜLƏMƏL

  is. [ər.] köhn. Təlimat, göstəriş, qayda, nizam. [Əsəd bəy:] Bu hərəkətdə bitərəf qalmaq barəsində [bizə] düsturüləməl göndərmişlər, – dedi

  Tam oxu »
 • DÜŞAXƏ

  is. [fars.] tar. Qədim zamanlarda ölümə məhkum edilmiş adamlar üçün cəza aləti (bu alət haçalanmış ağacdan ibarət olub, cinayətkarın boynu və əlləri o

  Tam oxu »
 • DÜŞBƏRƏ

  is. Nazik yayılıb doğranmış xırda xəmir parçalarının içinə ət qoyulub bükülərək suda bişirilən xörək

  Tam oxu »
 • DÜŞBƏRƏXANA

  is. Düşbərə bişirilib satılan yer, aşxana

  Tam oxu »
 • DÜŞBƏRƏXOR

  is. [düşbərə və fars. …xor] Düşbərə qabı; içinə qaşıqxörəyi tökülən qab. Ləməyə bəzən çini gülabzən, böyük, görkəmli, dayaz düşbərəxor (supnik) düzülə

  Tam oxu »
 • DÜŞBƏRƏLİK

  sif. Düşbərəyə yarar. Düşbərəlik ət

  Tam oxu »
 • DÜŞDÜRMƏ

  “Düşdürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • DÜŞDÜRMƏK

  icb. Düşməyə məcbur etmək

  Tam oxu »
 • DÜŞƏLGƏ

  bax düşərgə1. …İkinci düşəlgədə, gecə Mələk itdi (qaib oldu). Bir aydan sonra əmisi oğluna qoşulub qaçması xalq arasında söyləndi

  Tam oxu »
 • DÜŞƏNBƏ

  is. [fars.] Həftənin birinci günü, bazar ertəsi

  Tam oxu »
 • DÜŞƏRGAH

  bax düşərgə1 1 və 2-ci mənalarda

  Tam oxu »
 • DÜŞƏRGƏ₂

  is. məh. etnoqr. Keçmiş toylarda: bəyin hamam boğçasını gətirən adama verilən hədiyyə, şey. Bəy xonçası gətirənə, … adət belədir, gərək düşərgə versin

  Tam oxu »
 • DÜŞƏRGƏ₁

  is. 1. Müvəqqəti yaşayış yeri, müvəqqəti yurd, mənzil. Turist düşərgəsi. // Köçün, karvanın və s.-nin istirahət üçün mənzil saldığı yer; duracaq, daya

  Tam oxu »
 • DÜŞƏRİNƏ

  zərf Necə gəldi, necə oldu, qarasına, düşünmədən

  Tam oxu »
 • DÜŞƏRLİ

  sif. Düşən, xeyirli, faydalı, yaxşı təsiri olan. Bunlara [ara həkimlərinə] müraciət edənlər zənn edirlər ki, bunlarda “sirli”, “düşərli” dərmanlar var

  Tam oxu »