Толковый словарь азербайджанского языка

 • DÜMBÜRİDƏ

  sif. [fars.] köhn. Lümək, quyruğukəsik

  Полностью »
 • DÜMDÜZ

  sif. Çox düz, tamamilə düz. Dümdüz çöl. Dümdüz ağac. Dümdüz qamət. – Hündür, dümdüz şam ağaclarının qol-budağı üşüyürmüş kimi qar təpələri altında tit

  Полностью »
 • DÜMƏLƏNMƏ

  “Dümələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • DÜMƏLƏNMƏK

  f. dan. Əlləşmək, vurnuxmaq, nə isə bir şeylə məşğul olmaq. Dünən gecədən kürkünə birə düşmüş Tükəzban, nə edəcəyini bilmirmiş kimi, həyətdə dümələnir

  Полностью »
 • DÜMƏRDİ

  is. [fars.] köhn. İkiadamlıq. [Ağa Mərdan:] Ağa Kərim, bizim nökərlərdən birisini göndər, bazardan çilovpəzdən 4 nəfər üçün dörd dümərdi boşqabda yanı

  Полностью »
 • DÜMGAH

  is. [fars.] məh. Quşqunun atın quyruğu altından keçən hissəsi

  Полностью »
 • DÜMQARA

  sif. Qapqara, zil qara, tamamilə qara

  Полностью »
 • DÜMSÜK

  is. 1. Dirsək, yumruq, yaxud burunla, ya da başqa bir şeyin ucu ilə vurma, itələmə; dürtmələmə. Buzov burnu ilə anasının yelininə dümsük vurur

  Полностью »
 • DÜMSÜKLƏMƏ

  “Dümsükləmək”dən f.is

  Полностью »
 • DÜMSÜKLƏMƏK

  f. 1. Dirsəklə, yumruqla, yaxud burunla, ya da başqa bir şeyin ucu ilə vurmaq, itələmək, dürtmək. Gecənin bir vaxtı elə bildim ki, uşaqların anası mən

  Полностью »
 • DÜMSÜKLƏNMƏ

  “Dümsüklənmək”dən f.is

  Полностью »
 • DÜMSÜKLƏNMƏK

  məch. 1. Dümsüklə vurulmaq (itələnmək). 2. məc. Danlanmaq, məzəmmətlənmək

  Полностью »
 • DÜMÜK

  is. dan. Məşğələ, məşğuliyyət. □ Dümük olmaq dan. – bir şeylə vaxt keçirmək, vaxtını öldürmək

  Полностью »
 • DÜMÜŞMƏK

  f. məh. Çöməlmək, çöməlib oturmaq; sallağı oturmaq. [Dərviş:] Buzovu onun qabaq ayaqlarına bağladı, özü də inəyin sağrısına dirsəkləndi, mən dümüşüb s

  Полностью »
 • DÜN

  is. Dünən. Dün gecə. Dün axşam. – Dün gəda idim və lakin sahibi-cəhan bu gün. Kişvəri. Dün gecə fələkə çıxdı fəryadım

  Полностью »
 • DÜNƏN

  is. Bu gündən əvvəlki gün, keçən gün, irəliki gün. Dünən hava yaxşı idi. Dünən axşam. – Dünən öləni dünən basdırdılar

  Полностью »
 • DÜNƏNKİ

  sif. Dünən olmuş, bir gün əvvəl vaqe olmuş, baş vermiş. Dünənki yağış. Dünənki hadisə. Dünənki iclas uzun çəkdi

  Полностью »
 • DÜNGÜN

  zərf , klas. Gecə-gündüz, daima. Düngün fəraqindən gözüm yaş tökərü qan axıdar. Nəsimi. Əmma dünükün fəğan edərdi; Xunabi-cigər rəvan edərdi

  Полностью »
 • DÜNKÜ

  bax dünənki. Nərdə onu yaşadan dünkü parlaq ehtişam, Onu öldürən kəndi sinifinin yolumu? M.Müşfiq

  Полностью »
 • DÜNÜGÜN

  zərf , klas. Gecə-gündüz, daima. Düngün fəraqindən gözüm yaş tökərü qan axıdar. Nəsimi. Əmma dünükün fəğan edərdi; Xunabi-cigər rəvan edərdi

  Полностью »
 • DÜNYA

  is. [ər.] 1. Bir küll olaraq maddənin bütün formalarının məcmusu; kainat. Dünyanın əmələ gəlməsi. 2. Yer kürəsi, yer üzü, aləm

  Полностью »
 • DÜNYA-ALƏM

  bax dünya 2 və 5-ci mənalarda

  Полностью »
 • DÜNYABAXIŞI

  bax dünyagörüşü. Fəlsəfi dünyabaxışı

  Полностью »
 • DÜNYAGİR

  is. [ər. dünya və fars. …gir] köhn. Tamahkar, gözüdoymaz, xəsis

  Полностью »
 • DÜNYAGÖRMÜŞ

  sif. Həyat təcrübəsi çox olan, mübarizələrdən, çətinliklərdən, sınaqlardan çıxmış; təcrübəli, müdrik

  Полностью »
 • DÜNYAGÖRÜŞÜ

  is. Həyat, təbiət və cəmiyyət haqqında görüşlər sistemi

  Полностью »
 • DÜNYALIQ

  is. 1. köhn. Çoxlu mal və dövlət. Kişi öləndən sonra dünyalığı qalmışdı. 2. Adətən “bir” sözü ilə: həddindən artıq, son dərəcə çox

  Полностью »
 • DÜNYAPƏRƏST

  sif. [ər. dünya və fars. …pərəst] klas. Dünyanın zövq və nemətlərinə aludə olmuş. Zövqsüz lazım çıxar dünyadan ol dünyapərəst; Kim, ona dünyadan ancaq

  Полностью »
 • DÜNYAPƏRƏSTLİK

  is. Dünyapərəst adamın keyfiyyəti; dünyanın zövq və səfalarına aludəlik

  Полностью »
 • DÜNYAYA BAXIŞ

  bax dünyagörüşü. Fəlsəfi dünyabaxışı

  Полностью »
 • DÜNYƏVİ

  sif. [ər.] Dünyaya aid olan, dünya ilə bağlı olan; din ilə əlaqəsi olmayan, dini mahiyyətdə olmayan. Dünyəvi məktəblər

  Полностью »
 • DÜNYƏVİLİK

  is. Dünyaya aid olma, dünya ilə bağlı olma; dini olmama, dinlə əlaqəsi olmama

  Полностью »
 • DÜPBƏDÜZ

  bax dümdüz

  Полностью »
 • DÜPPƏDÜZ

  bax dümdüz

  Полностью »
 • DÜR-DÜYÜN

  is. Lazım olan xırda-xuruş şeylər

  Полностью »
 • DÜR-DÜYÜNÇƏ

  is. Düyünçə şəklində bağlanmış şeylər. Sonra [Ələmdar] …gizlətdiyi qızıl dür-düyünçələrini dartışdırıb dəyirmi stolun üstünə tökdü, əsgi-üsgüdən azad

  Полностью »
 • DÜRCƏK

  is. Dəri, ya qumaş üzərində çıxıntılar, qabarıqlar, habelə onlardan hər biri

  Полностью »
 • DÜRDANƏ

  is. [ər. dürr və fars. danə] 1. İnci (mirvari) dənəsi; inci, mirvari. // Klassik şeirdə: gözəlin dişlərinə işarə

  Полностью »
 • DÜRDANƏLƏNMƏK

  f. İnci kimi düzülmək. Bir şirin güftarlı, bir şəkər sözlü; Ağzı sədəf, dişi dürdanələnmiş. M.P.Vaqif

  Полностью »
 • DÜRƏFŞAN

  sif. [ər. dürr və fars. …əfşan] klas. şair. Dürr saçan, inci saçan. Ey eşqidürəfşanım, vey bülbüli-bustanım; Vey nərgisi-məstanım, didarına müştaqəm

  Полностью »
 • DÜRƏK

  sif. [fars.] Müxtəlif cinslərdən əmələ gəlmiş; mələz, qarışıq. Dürək toyuq

  Полностью »
 • DÜRƏNG

  sif. [fars.] köhn. 1. İki cür rəngi olan; ikirəngli. 2. məc. İkiüzlü, riyakar. Dürəng adam

  Полностью »
 • DÜRƏNGLİK

  is. köhn. 1. İki rənglik. 2. məc. İkiüzlülük, riyakarlıq. Dürənglik bizə nisbət xəta deyil də, nədir? M

  Полностью »
 • DÜRGƏ

  is. Dəstə, yığın, toplu; yığılıb (sarınıb) bağlanmış şey. Bir dürgə pul

  Полностью »
 • DÜRGƏLƏMƏ

  “Dürgələmək”dən f.is

  Полностью »
 • DÜRGƏLƏMƏK

  f. Dürgə halına salmaq. Pulu dürgələmək

  Полностью »
 • DÜRGƏLƏNMİŞ

  f.is. Dürgə halına salınmış

  Полностью »
 • DÜRGƏLƏTMƏK

  icb. Dürgə halına saldırmaq

  Полностью »
 • DÜRGƏLİ

  sif. Dürgələnmiş halda olan. Dürgəli kağız

  Полностью »
 • DÜRLÜ

  is. 1. Cür, növ. Maşının keçdiyi yerlərdə, onun arxasınca, uçurulan evlərin yerində yeni binalar, başqa dürlü küçələr, meydançalar tikilir

  Полностью »