Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • DOĞRATDIRMAQ

  bax doğratmaq

  Tam oxu »
 • DOĞRATMA

  “Doğratmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DOĞRATMAQ

  icb. Bir şeyin xırda-xırda, hissə-hissə, bir boyda, bir ölçüdə kəsdirmək, parçalatmaq. Odunu doğratmaq

  Tam oxu »
 • ...DOĞRAYAN

  Bir sıra sözlərə qoşularaq həmin sözlərlə əlaqədar alət adları düzəldilir, məs.: yemdoğrayan, ətdoğrayan və s

  Tam oxu »
 • DOĞRAYICI

  is. xüs. Bir şeyi doğramaq üçün işlədilən alət və s. // Sif. mənasında. Bərk süxurları qazımaq üçün doğrayıcı baltalar işlənir

  Tam oxu »
 • DOĞRU₁

  sif. 1. Düzgün, düz, haqq. Doğru yol. Doğru sözə nə demək olar. – Yar yanında günahkaram; Doğru sözüm yalan oldu

  Tam oxu »
 • DOĞRU₂

  qoş. Yön, tərəf, istiqamət, cəhət bildirir. Naşı ovçu bərə bəklər, əylənər; Marallar sayrışır yollara doğru

  Tam oxu »
 • DOĞRU-DÜRÜST

  sif. və zərf Düz, düzgün, həqiqi. [Bəy] elə bilirdi, səndən doğrudürüst adam yoxdur. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • DOĞRUCA

  zərf 1. Doğru, düz. Doğruca deyir. 2. Düzcə, dolaşıqsız, əngəlsiz; bilavasitə, düz, birbaşa. Bu yol doğruca kəndə gedir

  Tam oxu »
 • DOĞRUCUL

  bax doğruçu

  Tam oxu »
 • DOĞRUCULLUQ

  bax doğruçuluq

  Tam oxu »
 • DOĞRUÇU

  sif. Yalan sevməyən, həmişə düz danışan, düzlük sevən, düzünü deyən, həqiqətçi; həqiqət, düzgün iş tərəfdarı

  Tam oxu »
 • DOĞRUÇULUQ

  is. Düzlük, həqiqətçilik, namusluluq

  Tam oxu »
 • DOĞRUDAN

  zərf Həqiqətən, düzünü desək əslində. [Məhəmmədhəsən əmi:] İzzət, doğrudan pəyədə ağlayan sən idin? C

  Tam oxu »
 • DOĞRUDAN-DOĞRUSU

  bax doğrusu

  Tam oxu »
 • DOĞRUDAN-DOĞRUYA

  1) bax doğrudan. Amma doğrudan-doğruya Bakıda mən qəbzbazlığı artıq bir şey bilirəm. C.Məmmədquluzadə; 2) bilavasitə

  Tam oxu »
 • DOĞRULAMAQ

  f. Təsdiq etmək, “doğrudur” demək, doğruluğunu qəbul etmək

  Tam oxu »
 • DOĞRULANMA

  “Doğrulanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DOĞRULANMAQ

  məch. Təsdiq edilmək, doğru olduğu aşkara çıxarılmaq

  Tam oxu »
 • DOĞRULMA

  “Doğrulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DOĞRULMAQ

  f. 1. Düzəlmək, dikəlmək, düz durmaq, dik qalxmaq. Otel sahibi gürcü Dmitri onun əllərini yaxasından rədd edib itələdi, o, dəhlizin divarına dəyib doğ

  Tam oxu »
 • DOĞRULTMA

  “Doğrultmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DOĞRULTMAQ

  f. 1. Gözlənilən ümidi doğruya çıxarmaq; verilən ada, göstərilən etibara və s.-yə layiq olduğunu göstərmək, sübut etmək, gerçəkləşdirmək

  Tam oxu »
 • DOĞRULUQ

  is. 1. Düzgünlük, həqiqilik, düzlük; sədaqət, səmimiyyət. Səy elə, sən də belə insan ol! Doğruluqda bu ada şayan ol! A

  Tam oxu »
 • DOĞRUSU

  ara s. Doğrudan əslinə baxanda, düzü. [Hacı Həsən:] Şeyxəna, doğrusu, mən övladdan yana bədbəxt olmuşam

  Tam oxu »
 • DOĞRUYABƏNZƏR

  sif. Həqiqətə yaxın olan, inanıla bilən. Doğruyabənzər xəbər. Doğruyaoxşar əhvalat

  Tam oxu »
 • DOĞRUYAOXŞAR

  sif. Həqiqətə yaxın olan, inanıla bilən. Doğruyabənzər xəbər. Doğruyaoxşar əhvalat

  Tam oxu »
 • DOĞU

  is. Gündoğan, günçıxan; gündoğan, günçıxan tərəf. Doğu tərəfdən külək əsir

  Tam oxu »
 • DOĞUB-TÖRƏMƏK

  f. Törəyib artmaq

  Tam oxu »
 • DOĞULMA

  “Doğulmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DOĞULMAQ

  f. 1. Anadan olmaq, dünyaya gəlmək. Nizami 1141-ci ildə doğulmuşdur. – Tutalım sən o vaxt olmamısan; Anadan, ya ki heç doğulmamısan

  Tam oxu »
 • DOĞULUŞ

  is. 1. Anadan olma, dünyaya gəlmə. 2. məc. Meydana gəlmə, törəmə

  Tam oxu »
 • DOĞUM

  is. Uşaq (bala) dünyaya gəlməsi fizioloji prosesi; doğma, doğulma; doğuş. □ Doğum evi – doğum zamanı qadınlara tibbi yardım göstərmək üçün tibb müəssi

  Tam oxu »
 • DOĞUMQABAĞI

  sif. Doğum yaxınlaşdığı zaman olan; doğuşqabağı. Doğumqabağı ağrılar

  Tam oxu »
 • DOĞURĞAN

  sif. Çox doğuran, yaxşı döl verən

  Tam oxu »
 • DOĞURMA

  “Doğurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DOĞURMAQ

  f. 1. bax doğuzdurmaq. 2. məc. Törətmək, meydana gətirmək, əmələ gətirmək; törəməsinə, əmələ gəlməsinə səbəb olmaq

  Tam oxu »
 • DOĞUŞ

  is. 1. bax doğum. 2. Göy cisimlərinin çıxması, üfüqdə görünməsi; tülu. Günün doğuşu. Ayın doğuşu. – Çün gün doğuşu buraxdı tələt; Mən xəstəyə yenə düş

  Tam oxu »
 • DOĞUŞQABAĞI

  bax doğumqabağı

  Tam oxu »
 • DOĞUZDURMA

  “Doğuzdurmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DOĞUZDURMAQ

  icb. 1. Doğum zamanı kömək etmək, uşağını tutmaq. 2. Meydana gətirmək, səbəb olmaq, bais olmaq, törətmək, oyatmaq

  Tam oxu »
 • DOĞUZDURULMAQ

  məch. Meydana gətirilmək, törədilmək. Ancaq bu günəş öz-özlüyündə doğduğu halda, … ağ gün günəşi özözünə əmələ gəlmir, zor-güclə, qan-qada ilə doğuzdu

  Tam oxu »
 • DOĞUZMA

  “Doğuzmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • DOĞUZMAQ

  dan. bax doğurmaq

  Tam oxu »
 • DOXSAN

  say. 90 sayının adı; 90 rəqəmi; doqquz onluqdan ibarət say. Doxsan rəqəmi ona bölünür. Şəhərdən doxsan kilometr uzaqda

  Tam oxu »
 • DOXSANINCI

  Səksən doqquzuncudan sonra gələn sıra sayı. Doxsanıncı nömrə. Doxsanıncı illər (bir əsrin 90-cı ilindən 99-cu ilinə qədər olan dövr)

  Tam oxu »
 • DOXSANYAŞLI

  sif. Doxsan yaşı olan, doxsan yaşında. Doxsanyaşlı qoca

  Tam oxu »
 • DOK

  [ing.] Gəmilərin təmir olunduğu karxana. Üzücü dok

  Tam oxu »
 • DOKTOR

  [lat.] 1. Həkim, təbib. Can doktoru. Uşaq doktoru. Doktor çağırmaq. – Dedi: – Yanmış çörək yedim, doktor! Yediyim bir əlavə şey yoxdur

  Tam oxu »
 • DOKTORÁNT

  [lat.] Doktorluq dissertasiyası hazırlamaq üçün bir elmi idarəyə təhkim olunmuş alim

  Tam oxu »