Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • EHTİRAMSIZ

  sif. Hörmət və nəzakət qaydalarını gözləməyən, hörmət göstərməyən, nəzakətsiz, ədəbsiz, mərifətsiz

  Tam oxu »
 • EHTİRAMSIZLIQ

  is. Hörmətsizlik, mərifətsizlik, ədəbsizlik, nəzakətsizlik. Ehtiramsızlıq etmək. Ehtiramsızlıq göstərmək

  Tam oxu »
 • EHTİRAS

  is. [ər.] 1. Ağlın çətinliklə idarə edə bildiyi hiss. Ehtirasını saxlamaq. – [Xəlifə:] Səndə var coşqun ehtiras alovu; Yaxar atəşlərin sönük bir evi

  Tam oxu »
 • EHTİRASLA

  zərf 1. Coşqunluqla, eşqlə, həyəcanla. Şamxal ələ keçirdiyi ovu yırtıcı bir ehtirasla parçalamaq fikrində deyildi

  Tam oxu »
 • EHTİRASLI

  sif. 1. Coşqun, həyəcanlı. Ehtiraslı nitq. Ehtiraslı mübahisə. // Bir şeyin dəlicəsinə aludəsi, həvəskarı, vurğunu olan

  Tam oxu »
 • EHTİRASSIZ

  sif. və zərf Həvəssiz, hərarətsiz, şövqsüz. Ehtirassız adam. Ehtirassız danışmaq

  Tam oxu »
 • EHTİŞAM

  is. [ər.] tənt. Gözqamaşdırıcı təmtəraq, dəbdəbə, cəlal, əzəmət. Ey ehtişami-milləti talan olan çocuq! Ey dərbədər gəzib ürəyi qan olan çocuq! M

  Tam oxu »
 • EHTİŞAMLA

  zərf Ehtişamlı bir surətdə, əzəmətlə, möhtəşəm. Qoca Qafqaz yaranandan yaşamışdır ehtişamla. M.Rahim

  Tam oxu »
 • EHTİŞAMLI

  sif. Əzəmətli, dəbdəbəli, təntənəli, çox möhtəşəm. Ehtişamlı saray. Ehtişamlı ziyafət

  Tam oxu »
 • EHTİVA

  [ər.] : ehtiva etmək kit. – içinə almaq, daxilində olmaq, tərkibində yerləşmək, əhatə etmək, qavramaq

  Tam oxu »
 • EHTİYAC

  is. [ər.] 1. Hər hansı bir şeyə olan və onsuz keçinmək mümkün olmayan tələbat, gərəklik, lüzum. Xassə, ol rus elminə talib; Onlara ehtiyacımız çoxdur;

  Tam oxu »
 • EHTİYACSIZ

  zərf Heç bir ehtiyac hiss etmədən, maddi cəhətdən heç bir çətinlik çəkmədən. Ehtiyacsız yaşamaq

  Tam oxu »
 • EHTİYAT

  is. [ər.] 1. Gələcəkdə lazım olacağı nəzərdə tutulub tədarük edilmiş, saxlanmış şey; tədarük. Ərzaq ehtiyatı

  Tam oxu »
 • EHTİYATKAR

  [ər. ehtiyat və fars. …kar] bax ehtiyatlı

  Tam oxu »
 • EHTİYATKARANƏ

  [ər. ehtiyat və fars. …karanə] bax ehtiyatla

  Tam oxu »
 • EHTİYATKARLIQ

  bax ehtiyatlılıq

  Tam oxu »
 • EHTİYATLA

  zərf 1. Qorxa-qorxa, çəkinəçəkinə, ehtiyat edərək, ehtiyat gözləyərək. Ehtiyatla danışmaq. Ehtiyatla yerimək

  Tam oxu »
 • EHTİYATLANMA

  “Ehtiyatlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • EHTİYATLANMAQ

  f. Ehtiyat etmək, qorxmaq, çəkinmək, ürək eləməmək. [Dərviş:] …Baxdım gördüm, qoca kişi məndən ehtiyatlanıbdır

  Tam oxu »
 • EHTİYATLI

  sif. 1. Öz hərəkətlərində, işində ehtiyat gözləyən, meydana çıxa biləcək hər bir ehtimala qarşı lazımi tədbir görən

  Tam oxu »
 • EHTİYATLILIQ

  is. Üsulluluq, tədbirlilik, ehtiyat etmə, çəkinmə. Bir başqası isə ehtiyatlılıq edirdi… Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »
 • EHTİYATSIZ

  sif. 1. Ehtiyat gözləməyən, işin dal-qabağını gözləməyən, qabaqcadan tədbir görməyən, tədbirsiz, üsulsuz

  Tam oxu »
 • EHTİYATSIZLIQ

  is. 1. Ehtiyat gözləməmə, qarşıya çıxa biləcək təhlükəni və s.-ni qabaqcadan nəzərə alıb heç bir tədbir görməmə, üsulsuzluq

  Tam oxu »
 • EHTİYATSIZLIQLA

  zərf Heç bir ehtiyat gözləmədən, ehtiyatsız. Mahmud … ehtiyatsızlıqla soruşdu. Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »
 • EHTİZAZ

  is. [ər.] kit. 1. Xəfif surətdə titrəmə, titrəyiş. Çatdıqca incə ruhuma, aldıqca hər nəfəs; Sarsın bütün vücudumu sönməz bir ehtizaz

  Tam oxu »
 • EHYA

  [ər.] klas. Vücuda gətirmə, canlandırma, bərpaetmə. □ Ehya etmək (qılmaq) – canlandırmaq, bərpa etmək, vücuda gətirmək

  Tam oxu »
 • EHYANA

  zərf dan. İşdi, bəlkə, ola bilsin. Ehyana gələ bilmədim. Ehyana bu iş baş tutmadı. – [Cahangir bəy:] …Ehyana həmin bu yerdə düşmənə rast gəldik, onda

  Tam oxu »
 • EXİNOKOKKÓZ

  [yun. echino – kirpi və coccus] tib. zool. İtin və bəzi başqa heyvanların bağırsaqlarında yaşayan lentşəkilli tüfeyli qurd

  Tam oxu »
 • EKİPÁJ₁

  [fr.] Yaylı minik arabalarının (məs.: fayton, karet və s.-nin) ümumi adı; minik. Birdən Vasili İvanoviçin qulağına yaylı bir ekipaj taqqıltısı – ucqar

  Tam oxu »
 • EKİPÁJ₂

  [fr.] 1. Gəminin, təyyarənin, tankın və s.-nin şəxsi heyəti; komandası. Tapşırılmış işi layiqincə yerinə yetirmiş ekipaj Bakıya sevinclə qayıdırdı

  Tam oxu »
 • EKİZ

  sif. Bir anadan bir vaxtda doğulmuş. Ekiz qardaşlar. Ekiz bacılar. – O gün professor Aslanov deyirdi ki, sizə baxan elə bilir ki, ekiz bacısınız, heç

  Tam oxu »
 • EKİZTAY

  Ekiz. Ekiztay oğlanlar. Ekiztay qızlar. – Onlar böyüyüb bir az caydaqlaşanda qonşudakı Zöhrə arvadın bir cüt ekiztay qızı oldu

  Tam oxu »
 • EKİZTAYI

  Ekiz. Ekiztay oğlanlar. Ekiztay qızlar. – Onlar böyüyüb bir az caydaqlaşanda qonşudakı Zöhrə arvadın bir cüt ekiztay qızı oldu

  Tam oxu »
 • ÉKKER

  [fr.] Yerdə müəyyən dərəcəli bucaqlar qurmaq üçün geodeziya aləti; künyə

  Tam oxu »
 • EKLEKTİ́K

  sif. [yun.] Eklektizmdən ibarət olan, eklektizm mahiyyətində olan. Eklektik nəzəriyyə. Əsər eklektik xarakter daşıyır

  Tam oxu »
 • EKLÉKTİK

  is. [yun.] kit. Eklektizmə meyil edən, eklektizm mövqeyində duran adam

  Tam oxu »
 • EKLÉKTİKA

  kit. bax eklektizm

  Tam oxu »
 • EKLEKTİKLİK

  is. Eklektik mahiyyətdə olma. Nəticələrin eklektikliyi

  Tam oxu »
 • EKLEKTİSİ́ZM

  bax eklektizm

  Tam oxu »
 • EKLEKTİ́ZM

  [yun.] kit. Bir-birinə zidd olan fikir və nəzəriyyələrin prinsipsiz və mexaniki surətdə birləşdirilməsi

  Tam oxu »
 • EKLİ́PTİKA

  [yun.] astr. Göy sferinin, Günəşin xəyali illik hərəkətinin cərəyan etdiyi böyük dairəsi

  Tam oxu »
 • EKOLÓGİYA

  [yun. oikos – ev və logos – elm, anlayış] Biologiyanın, heyvan və bitki orqanizmlərinin mühitlə qarşılıqlı münasibətindən bəhs edən şöbəsi

  Tam oxu »
 • EKOLOJİ

  sif. [yun.] Ekologiyaya aid, ekologiyaya məxsus. Ayrı-ayrı rayonlarda bəzi ekoloji amillər bitkiyə təsir edərək, onun bu rayonlarda becərilməsi və nor

  Tam oxu »
 • EKONOMİ́ST

  [yun.] 1. İqtisadçı. 2. tar. Ekonomizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • EKONOMİ́ZM

  [yun.] tar. XIX əsrin axırlarında və XX əsrin əvvəllərində rus sosialdemokratları arasında meydana gəlmiş opportunist cərəyan (bu cərəyan tərəfdarları

  Tam oxu »
 • EKRÁN

  [fr.] 1. Üzərində kino, yaxud diapozitiv şəkilləri göstərilən ağ səth (məs.: pərdə və s). Mirzə gözlərini televizorun ekranına zilləsə də, orda heç nə

  Tam oxu »
 • EKRANLAMA

  “Ekranlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • EKRANLAMAQ

  f. tex. Xarici, zərərli təsirdən və s.-dən qorumaq üçün qabağına ekran, sipər və s. çəkmək; pərdələmək

  Tam oxu »
 • EKRANLANMA

  tex. “Ekranlanmaq”dan f.is. Bir şeyi xarici, zərərli təsirlərdən və s.-dən qoruma tədbirləri

  Tam oxu »
 • EKRANLANMAQ

  məch. tex. Qabağına ekran çəkilmək

  Tam oxu »