Толковый словарь азербайджанского языка

 • EKRANLANMIŞ

  f.sif. tex. Qabağına ekran çəkilmiş, ekranla sipərlənmiş

  Полностью »
 • EKRANLAŞDIRILMA

  “Ekranlaşdırılmaq” dan f.is. Romanın ekranlaşdırılması

  Полностью »
 • EKRANLAŞDIRILMAQ

  məch. Kino şəkli halına salınmaq, kinoda göstərilmək üçün uyğunlaşdırılmaq

  Полностью »
 • EKRANLAŞDIRILMIŞ

  f.sif. Kino şəkli halına salınmış, kinoda göstərilmək üçün uyğunlaşdırılmış

  Полностью »
 • EKRANLAŞDIRMA

  “Ekranlaşdırmaq”dan f.is. Romanı ekranlaşdırma

  Полностью »
 • EKRANLAŞDIRMAQ

  f. Xüsusi olaraq kino üçün yazılmamış pyesi və ya başqa bədii bir əsəri kinoda, ekranda göstərmək üçün uyğunlaşdırmaq

  Полностью »
 • EKRANLI

  sif. tex. 1. Ekranı olan, ekran qoyulmuş. Ekranlı qurğu. 2. Xarici təsirdən qoruyucusu olan. Ekranlı kabel

  Полностью »
 • EKSKAVATOR

  [lat.] tex. Yerqazıyan, torpağı, daşı və s.-ni götürüb başqa yerə tökən maşın. Addımlayan ekskavator

  Полностью »
 • EKSKAVATORÇU

  is. Ekskavatorda işləyən fəhlə. Yarışır kanal çəkən ekskavatorçular. Ə.Cəmil

  Полностью »
 • EKSKAVATORÇULUQ

  is. Ekskavatorçu sənəti, peşəsi. Fərmana ekskavatorçuluğu Zuyev öyrətmişdi. Ə.Sadıq

  Полностью »
 • EKSKLÜZİV

  [yun.] Məxsusi müsahibə, xüsusi intervyu. Eksklüziv müsahibə

  Полностью »
 • EKSKÚRS

  [lat.] kit. Köməkçi məsələni aydınlaşdırmaq üçün əsas mövzudan haşiyə çıxma

  Полностью »
 • EKSKURSÁNT

  [lat.] bax ekskursiyaçı

  Полностью »
 • EKSKÚRSİYA

  is. [lat.] Elmi və ya öz məlumatını artırmaq, yaxud da əyləncə məqsədi ilə təşkil edilən (kollektiv) səyahət

  Полностью »
 • EKSKURSİYAÇI

  is. Ekskursiya iştirakçısı

  Полностью »
 • EKSPÁNSİYA

  is. [lat.] Təsir dairəsini genişləndirmə

  Полностью »
 • EKSPEDİ́SİYA

  [lat.] 1. xüs. Yük və s. şeyləri bir yerdən başqa yerlərə yollamaq üçün müəssisə və ya onun bir şöbəsi; göndərici müəssisə

  Полностью »
 • EKSPEDİ́TOR

  [lat.] Mal və s. göndərməklə məşğul olan işçi. Poçt ekspeditoru. Ticarət bazası ekspeditoru

  Полностью »
 • EKSPEDİTORLUQ

  is. Ekspeditorun işi, vəzifəsi. Ekspeditorluq etmək

  Полностью »
 • EKSPERİMÉNT

  [lat.] Elmi təcrübə. Eksperiment aparmaq. // Ümumiyyətlə, təcrübə, sınaq. [Şeyda:] Yazgül, xahiş edirəm, bizim çağanın üstündə cürbəcür eksperiment ap

  Полностью »
 • EKSPERİMENTÁL

  sif. [lat.] 1. Təcrübi. Eksperimental tədqiqat üsulu. // Təcrübə üçün ayrılmış (təyin edilmiş). Eksperimental zavod

  Полностью »
 • EKSPERİMENTÁTOR

  [lat.] bax eksperimentçi

  Полностью »
 • EKSPERİMENTÇİ

  is. Eksperiment (elmi təcrübə) aparan mütəxəssis

  Полностью »
 • EKSPÉRT

  [lat.] 1. 1. Mübahisəli məsələlərin həlli üçün dəvət edilən mütəxəssis və ya mütəxəssislər qrupu. 2. Yoxlayıcı, müzakirəedici komissiya

  Полностью »
 • EKSPERTİ́ZA

  [lat.] 1. Düzgün qərara gəlmək üçün hər hansı bir məsələnin mütəxəssislər tərəfindən öyrənilməsi, yoxlanması

  Полностью »
 • EKSPONÁT

  [lat.] Sərgidə, muzeydə nümayiş etdirilən məmulat. Muzey eksponatları. – Ülfət Yunis və Davud ilə birlikdə gerbi maşından çıxarıb akademiyaya, bayrams

  Полностью »
 • EKSPOZİSİYA

  [lat.] 1. Müxtəlif şeylərin, materialların və s.-nin müəyyən qayda üzrə yerləşdirilməsi, düzülüşü, qoyuluşu

  Полностью »
 • EKSPRÉSS

  is. [ing.] Böyük məsafələri adətən heç bir yerdə dayanmadan qət edən sürətli nəqliyyat vasitəsi (qatar, gəmi, avtobus və s

  Полностью »
 • EKSPRESSİONİ́ST

  [fr.] Ekspressionizm tərəfdarı

  Полностью »
 • EKSPRESSİONİ́ZM

  [fr.] Burjua incəsənəti və ədəbiyyatında XX əsrin birinci yarısında meydana gəlmiş cərəyan (bu cərəyan tərəfdarları, sənətkarın öz daxili aləmini, onu

  Полностью »
 • EKSPRESSİ́V

  sif. [lat.] kit. Mənalı, təsirli, ifadəli. Ekspressiv söz

  Полностью »
 • EKSPRESSİVLİK

  is. kit. Mənalılıq, təsirlilik, ifadəlilik. Nitqin ekspressivliyi

  Полностью »
 • EKSPRÓMT

  [lat.] 1. Hazırlaşmadan sinədən söylənilən nitq, şeir, yaxud çalınan musiqi əsəri və s.; bədahətən. 2

  Полностью »
 • EKSPROPRİÁSİYA

  [fr.] Bir sinif və ya ictimai qrup tərəfindən başqa bir sinif və ya ictimai qrupun öz mülkiyyətindən və əvvəlki ictimai vəziyyətindən məhrum edilməsi

  Полностью »
 • EKSPROPRİÁTOR

  [fr.] Ekspropriasiya edən

  Полностью »
 • EKSSÉNTRİK₃

  [fr.] teatr. Ekssentrik rollar ifadə edən artist. İstedadlı ekssentrik

  Полностью »
 • EKSSENTRİ́K₁

  sif. [fr.] teatr. 1. Kəskin səs, zidd görüşlər, qeyri-adi və çox gülməli üsullar əsasında olan. Ekssentrik tamaşa

  Полностью »
 • EKSSÉNTRİK₄

  [fr.] tex. Fırlanma oxu mərkəzdə deyil, böyürdə olan disk

  Полностью »
 • EKSSENTRİ́K₂

  [fr.] riyaz. Ümumi mərkəzi olmayan. Ekssentrik fiqur. Ekssentrik dairələr

  Полностью »
 • EKSTAZ

  sif. [yun.] 1. Ovqatın yüksək səviyyəsi. 2. Heyrət

  Полностью »
 • EKSTENSİ́V

  sif. [lat.] kit. Keyfiyyətcə deyil, ancaq kəmiyyətcə (miqdarca) artan, genişlənən. Ekstensiv əkinçilik

  Полностью »
 • EKSTENSİVLİK

  is. kit. Keyfiyyətcə deyil, ancaq kəmiyyətcə artma, genişlənmə. Təsərrüfatın ekstensivliyi

  Полностью »
 • EKSTÉRN

  [lat.] Müvafiq məktəbdə oxumadan kənarda hazırlaşaraq, həmin məktəb kursunun imtahanlarını verən adam

  Полностью »
 • EKSTERNÁT

  [lat.] Məktəb proqramı kursunu ekstern yolu ilə keçərək imtahan vermə üsulu

  Полностью »
 • EKSTERRİTORİÁL

  sif. [lat. ex – xaric və territorialis – ərazidə olan] hüq. Eksterritoriallıq hüququndan istifadə edən; toxunulmaz

  Полностью »
 • EKSTERRİTORİALLIQ

  hüq. Bir ölkədə olan bəzi diplomatik nümayəndələrin yerli qanunlara deyil, ancaq öz dövlətlərinin qanunlarına tabe olmaq hüququ; toxunulmazlıq hüququ

  Полностью »
 • EKSTERYÉR

  [fr. əsli lat.] Heyvanların bədən quruluşunun xarici görünüşü

  Полностью »
 • EKSTRA

  sif. [lat.] Ən yaxşı, ən yüksək

  Полностью »
 • EKSTREMİ́ST

  [lat.] kit. Siyasətdə ifrat tədbirlər tərəfdarı. Bir sıra yerlərdə barrikadalar qurmuş ekstremistlər ilə … polislər arasında atışma hələ də davam edir

  Полностью »
 • EKSTREMİ́ZM

  [lat.] kit. Siyasətdə ifrat görüş və tədbirlərə meyil; ifratçılıq

  Полностью »