Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • EKİPÁJ₁

  [fr.] Yaylı minik arabalarının (məs.: fayton, karet və s.-nin) ümumi adı; minik. Birdən Vasili İvanoviçin qulağına yaylı bir ekipaj taqqıltısı – ucqar

  Tam oxu »
 • EKİPÁJ₂

  [fr.] 1. Gəminin, təyyarənin, tankın və s.-nin şəxsi heyəti; komandası. Tapşırılmış işi layiqincə yerinə yetirmiş ekipaj Bakıya sevinclə qayıdırdı

  Tam oxu »
 • EKİZ

  sif. Bir anadan bir vaxtda doğulmuş. Ekiz qardaşlar. Ekiz bacılar. – O gün professor Aslanov deyirdi ki, sizə baxan elə bilir ki, ekiz bacısınız, heç

  Tam oxu »
 • EKİZTAY

  Ekiz. Ekiztay oğlanlar. Ekiztay qızlar. – Onlar böyüyüb bir az caydaqlaşanda qonşudakı Zöhrə arvadın bir cüt ekiztay qızı oldu

  Tam oxu »
 • EKİZTAYI

  Ekiz. Ekiztay oğlanlar. Ekiztay qızlar. – Onlar böyüyüb bir az caydaqlaşanda qonşudakı Zöhrə arvadın bir cüt ekiztay qızı oldu

  Tam oxu »
 • ÉKKER

  [fr.] Yerdə müəyyən dərəcəli bucaqlar qurmaq üçün geodeziya aləti; künyə

  Tam oxu »
 • EKLEKTİ́K

  sif. [yun.] Eklektizmdən ibarət olan, eklektizm mahiyyətində olan. Eklektik nəzəriyyə. Əsər eklektik xarakter daşıyır

  Tam oxu »
 • EKLÉKTİK

  is. [yun.] kit. Eklektizmə meyil edən, eklektizm mövqeyində duran adam

  Tam oxu »
 • EKLÉKTİKA

  kit. bax eklektizm

  Tam oxu »
 • EKLEKTİKLİK

  is. Eklektik mahiyyətdə olma. Nəticələrin eklektikliyi

  Tam oxu »
 • EKLEKTİSİ́ZM

  bax eklektizm

  Tam oxu »
 • EKLEKTİ́ZM

  [yun.] kit. Bir-birinə zidd olan fikir və nəzəriyyələrin prinsipsiz və mexaniki surətdə birləşdirilməsi

  Tam oxu »
 • EKLİ́PTİKA

  [yun.] astr. Göy sferinin, Günəşin xəyali illik hərəkətinin cərəyan etdiyi böyük dairəsi

  Tam oxu »
 • EKOLÓGİYA

  [yun. oikos – ev və logos – elm, anlayış] Biologiyanın, heyvan və bitki orqanizmlərinin mühitlə qarşılıqlı münasibətindən bəhs edən şöbəsi

  Tam oxu »
 • EKOLOJİ

  sif. [yun.] Ekologiyaya aid, ekologiyaya məxsus. Ayrı-ayrı rayonlarda bəzi ekoloji amillər bitkiyə təsir edərək, onun bu rayonlarda becərilməsi və nor

  Tam oxu »
 • EKONOMİ́ST

  [yun.] 1. İqtisadçı. 2. tar. Ekonomizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • EKONOMİ́ZM

  [yun.] tar. XIX əsrin axırlarında və XX əsrin əvvəllərində rus sosialdemokratları arasında meydana gəlmiş opportunist cərəyan (bu cərəyan tərəfdarları

  Tam oxu »
 • EKRÁN

  [fr.] 1. Üzərində kino, yaxud diapozitiv şəkilləri göstərilən ağ səth (məs.: pərdə və s). Mirzə gözlərini televizorun ekranına zilləsə də, orda heç nə

  Tam oxu »
 • EKRANLAMA

  “Ekranlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • EKRANLAMAQ

  f. tex. Xarici, zərərli təsirdən və s.-dən qorumaq üçün qabağına ekran, sipər və s. çəkmək; pərdələmək

  Tam oxu »
 • EKRANLANMA

  tex. “Ekranlanmaq”dan f.is. Bir şeyi xarici, zərərli təsirlərdən və s.-dən qoruma tədbirləri

  Tam oxu »
 • EKRANLANMAQ

  məch. tex. Qabağına ekran çəkilmək

  Tam oxu »
 • EKRANLANMIŞ

  f.sif. tex. Qabağına ekran çəkilmiş, ekranla sipərlənmiş

  Tam oxu »
 • EKRANLAŞDIRILMA

  “Ekranlaşdırılmaq” dan f.is. Romanın ekranlaşdırılması

  Tam oxu »
 • EKRANLAŞDIRILMAQ

  məch. Kino şəkli halına salınmaq, kinoda göstərilmək üçün uyğunlaşdırılmaq

  Tam oxu »
 • EKRANLAŞDIRILMIŞ

  f.sif. Kino şəkli halına salınmış, kinoda göstərilmək üçün uyğunlaşdırılmış

  Tam oxu »
 • EKRANLAŞDIRMA

  “Ekranlaşdırmaq”dan f.is. Romanı ekranlaşdırma

  Tam oxu »
 • EKRANLAŞDIRMAQ

  f. Xüsusi olaraq kino üçün yazılmamış pyesi və ya başqa bədii bir əsəri kinoda, ekranda göstərmək üçün uyğunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • EKRANLI

  sif. tex. 1. Ekranı olan, ekran qoyulmuş. Ekranlı qurğu. 2. Xarici təsirdən qoruyucusu olan. Ekranlı kabel

  Tam oxu »
 • EKSKAVATOR

  [lat.] tex. Yerqazıyan, torpağı, daşı və s.-ni götürüb başqa yerə tökən maşın. Addımlayan ekskavator

  Tam oxu »
 • EKSKAVATORÇU

  is. Ekskavatorda işləyən fəhlə. Yarışır kanal çəkən ekskavatorçular. Ə.Cəmil

  Tam oxu »
 • EKSKAVATORÇULUQ

  is. Ekskavatorçu sənəti, peşəsi. Fərmana ekskavatorçuluğu Zuyev öyrətmişdi. Ə.Sadıq

  Tam oxu »
 • EKSKLÜZİV

  [yun.] Məxsusi müsahibə, xüsusi intervyu. Eksklüziv müsahibə

  Tam oxu »
 • EKSKÚRS

  [lat.] kit. Köməkçi məsələni aydınlaşdırmaq üçün əsas mövzudan haşiyə çıxma

  Tam oxu »
 • EKSKURSÁNT

  [lat.] bax ekskursiyaçı

  Tam oxu »
 • EKSKÚRSİYA

  is. [lat.] Elmi və ya öz məlumatını artırmaq, yaxud da əyləncə məqsədi ilə təşkil edilən (kollektiv) səyahət

  Tam oxu »
 • EKSKURSİYAÇI

  is. Ekskursiya iştirakçısı

  Tam oxu »
 • EKSPÁNSİYA

  is. [lat.] Təsir dairəsini genişləndirmə

  Tam oxu »
 • EKSPEDİ́SİYA

  [lat.] 1. xüs. Yük və s. şeyləri bir yerdən başqa yerlərə yollamaq üçün müəssisə və ya onun bir şöbəsi; göndərici müəssisə

  Tam oxu »
 • EKSPEDİ́TOR

  [lat.] Mal və s. göndərməklə məşğul olan işçi. Poçt ekspeditoru. Ticarət bazası ekspeditoru

  Tam oxu »
 • EKSPEDİTORLUQ

  is. Ekspeditorun işi, vəzifəsi. Ekspeditorluq etmək

  Tam oxu »
 • EKSPERİMÉNT

  [lat.] Elmi təcrübə. Eksperiment aparmaq. // Ümumiyyətlə, təcrübə, sınaq. [Şeyda:] Yazgül, xahiş edirəm, bizim çağanın üstündə cürbəcür eksperiment ap

  Tam oxu »
 • EKSPERİMENTÁL

  sif. [lat.] 1. Təcrübi. Eksperimental tədqiqat üsulu. // Təcrübə üçün ayrılmış (təyin edilmiş). Eksperimental zavod

  Tam oxu »
 • EKSPERİMENTÁTOR

  [lat.] bax eksperimentçi

  Tam oxu »
 • EKSPERİMENTÇİ

  is. Eksperiment (elmi təcrübə) aparan mütəxəssis

  Tam oxu »
 • EKSPÉRT

  [lat.] 1. 1. Mübahisəli məsələlərin həlli üçün dəvət edilən mütəxəssis və ya mütəxəssislər qrupu. 2. Yoxlayıcı, müzakirəedici komissiya

  Tam oxu »
 • EKSPERTİ́ZA

  [lat.] 1. Düzgün qərara gəlmək üçün hər hansı bir məsələnin mütəxəssislər tərəfindən öyrənilməsi, yoxlanması

  Tam oxu »
 • EKSPONÁT

  [lat.] Sərgidə, muzeydə nümayiş etdirilən məmulat. Muzey eksponatları. – Ülfət Yunis və Davud ilə birlikdə gerbi maşından çıxarıb akademiyaya, bayrams

  Tam oxu »
 • EKSPOZİSİYA

  [lat.] 1. Müxtəlif şeylərin, materialların və s.-nin müəyyən qayda üzrə yerləşdirilməsi, düzülüşü, qoyuluşu

  Tam oxu »
 • EKSPRÉSS

  is. [ing.] Böyük məsafələri adətən heç bir yerdə dayanmadan qət edən sürətli nəqliyyat vasitəsi (qatar, gəmi, avtobus və s

  Tam oxu »