Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ENLİKƏNAR

  sif. Kənarı enli olan. Enlikənar şlyapa

  Tam oxu »
 • ENLİKÜRƏK

  sif. Kürəyi enli olan. Enlikürək adam. – [Dəli Həsən] baxdı ki, bu [atlı] əynində çuxa, ayağında bağdadı başmaq, başında tirmə şal, enlikürək, qarnıyo

  Tam oxu »
 • ENLİKÜRƏKLİ

  sif. Kürəyi enli olan. Enlikürək adam. – [Dəli Həsən] baxdı ki, bu [atlı] əynində çuxa, ayağında bağdadı başmaq, başında tirmə şal, enlikürək, qarnıyo

  Tam oxu »
 • ENLİQAŞ

  sif. 1. Qaşları enli, qalın, sıxtüklü olan; qalınqaş. Enliqaş oğlan. 2. Qaşı böyük, enli olan. Enliqaş üzük

  Tam oxu »
 • ENLİQAŞLI

  sif. 1. Qaşları enli, qalın, sıxtüklü olan; qalınqaş. Enliqaş oğlan. 2. Qaşı böyük, enli olan. Enliqaş üzük

  Tam oxu »
 • ENLİLİK

  is. Enli şeyin halı. Parçanın enliliyi. Yolun enliliyi

  Tam oxu »
 • ENLİSİFƏT

  sif. Sifəti enli, dolğun olan. Enlisifət qız. Enlisifət uşaq. – Qabağa çıxanların arasında ortaboy, enlisifət bir qadın vardı

  Tam oxu »
 • ENLİSİFƏTLİ

  sif. Sifəti enli, dolğun olan. Enlisifət qız. Enlisifət uşaq. – Qabağa çıxanların arasında ortaboy, enlisifət bir qadın vardı

  Tam oxu »
 • ENLİÜZ

  bax enlisifət(li). Həsən gödəkboy, enliüz, qaraqaş, qaragöz bir oğlan idi. Ə.Sadıq

  Tam oxu »
 • ENLİÜZLÜ

  bax enlisifət(li). Həsən gödəkboy, enliüz, qaraqaş, qaragöz bir oğlan idi. Ə.Sadıq

  Tam oxu »
 • ENLİYARPAQ

  sif. Yarpaqları enli olan. Enliyarpaq ağac. Enliyarpaqlı kollar. – Cavan enliyarpaq əncir ağacının altına çəkilib, suyu qocanın əlindən aldı

  Tam oxu »
 • ENLİYARPAQLI

  sif. Yarpaqları enli olan. Enliyarpaq ağac. Enliyarpaqlı kollar. – Cavan enliyarpaq əncir ağacının altına çəkilib, suyu qocanın əlindən aldı

  Tam oxu »
 • ENMƏ

  “Enmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ENMƏK

  f. 1. Yuxarıdan və ya bir şeyin üstündən aşağı düşmək. Dağdan enmək. Zirzəmiyə enmə. Mal-qara dağdan enir

  Tam oxu »
 • ENSEFALİ́T

  [yun.] tib. Beynin iltihabı

  Tam oxu »
 • ENSİKLOPEDİ́K

  sif. [fr.] 1. Ensiklopediya mahiyyətində olan. Ensiklopedik lüğət. 2. Elmin bir çox sahələrini əhatə edən; hər şeyi qavrayan, çoxcəhətli

  Tam oxu »
 • ENSİKLOPEDİ́ST

  [fr.] 1. kit. Hərtərəfli məlumatı, təhsili olan adam. 2. tar. XVIII əsrin axırlarında Fransada nəşr edilən “Ensiklopediya” ətrafında toplaşmış qabaqcı

  Tam oxu »
 • ENSİKLOPÉDİYA

  is. [fr. əsli yun.] Biliyin bütün, yaxud ayrı-ayrı sahələrinə dair lüğət şəklində sistemə salınmış məlumatlar toplusu; qamus

  Tam oxu »
 • ENSİKLOPEDİYAÇI

  bax ensiklopedist 2-ci mənada. Axı, o dövr Didro başda olmaqla Fransada məşhur ensiklopediyaçıların humanizm, azadlıq, bəşəriyyətçilik bayrağını ucalt

  Tam oxu »
 • ENSİKLOPEDİ́ZM

  [fr.] kit. Geniş, hərtərəfli məlumat, təhsil

  Tam oxu »
 • ENSİZ

  sif. Eni az olan, dar. Ensiz küçə. Ensiz parça. Ensiz səki. – [Məşuqə] …ensiz cığırla birbaş buraya yüyürdü

  Tam oxu »
 • ENSİZLƏŞDİRİLMƏ

  “Ensizləşdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ENSİZLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Ensiz hala salınmaq, eni azaldılmaq, darlaşdırılmaq

  Tam oxu »
 • ENSİZLƏŞDİRMƏ

  “Ensizləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ENSİZLƏŞDİRMƏK

  f. Ensiz hala salmaq, eninə azaltmaq, darlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ENSİZLƏŞMƏ

  “Ensizləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ENSİZLƏŞMƏK

  f. Getdikcə daralmaq, ensiz olmaq. Yol getdikcə ensizləşirdi

  Tam oxu »
 • ENSİZLİK

  is. Ensiz şeyin halı; en cəhətdən darlıq

  Tam oxu »
 • ENTOMOLÓGİYA

  [yun.] Zoologiyanın həşərat (böcəklər) bəhsi

  Tam oxu »
 • ENTOMOLOJİ́

  sif. [yun.] Entomologiyaya aid. Entomoloji tədqiqat

  Tam oxu »
 • ENTOMÓLOQ

  [yun. entoma – həşəratlar və logos – elm] Entomologiya mütəxəssisi. Axmazın yanında Sultanov entomoloq həkimi ilə görüşdü

  Tam oxu »
 • ENTUZİÁST

  [yun.] Bütün qüvvəsi ilə, böyük şövq və həvəslə işləyən adam. // Bütün qüvvə və həvəsini bir işə verən, bir şeyin coşqun pərəstişkarı olan adam

  Tam oxu »
 • ENTUZİÁZM

  [yun.] Böyük şövq və həvəs; vəcd

  Tam oxu »
 • EOLİT

  [yun. eos – şəfəq və lithos – daş] arxeol. 1. Daş dövrünün, ən qədim ibtidai daş alətləri qayrılan mərhələsi

  Tam oxu »
 • EPİDEMİ́K

  sif. [yun.] Epidemiya mahiyyətində olan; yoluxucu, yoluxma. Epidemik xəstəliklər. // məc. Epidemiya kimi hər yerə yayılmış

  Tam oxu »
 • EPİDEMİOLOGİYA

  [yun.] Tibb elminin yoluxucu xəstəliklərin törəyib yayılması səbəblərini öyrənən və onların qarşısını almaq üsullarından bəhs edən sahəsi

  Tam oxu »
 • EPİDEMİÓLOQ

  [yun.] Epidemiologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • EPİDÉMİYA

  [yun] tib. Hər hansı bir yoluxucu xəstəliyin geniş yayılması. Tif epidemiyası. Vəba epidemiyası. – Hərgah bir yerdə epidemiya varsa, həkimlərimizdən t

  Tam oxu »
 • ÉPİK

  is. [yun.] Epik əsərlər müəllifi

  Tam oxu »
 • EPİ́K₂

  sif. [yun.] ədəb. Eposa aid, epos xüsusiyyətli. Epik əsərlər. Epik dastanlar

  Tam oxu »
 • ÉPİKA

  [yun.] ədəb. Epik əsərlər

  Tam oxu »
 • EPİKLİK

  is. Epik xüsusiyyət daşıma. Diskussiyanın gedişində romanın inkişaf etdirilməsinin mühüm məsələləri, onun forma və kompozisiyası, epiklik, tarixilik v

  Tam oxu »
 • EPİKRİ́Z

  is. [yun.] Xəstəliklə bağlı yekun nəticə, qərar

  Tam oxu »
 • EPİKÜRÇÜ

  is. 1. Epikür fəlsəfəsi tərəfdarı. 2. məc. kit. Zövq və nəşəni hər şeydən üstün tutan adam; kefcil, işrətpərəst

  Tam oxu »
 • EPİKÜRÇÜLÜK

  is. 1. Qədim yunan materialist filosofu və ateisti Epikürün fəlsəfi nəzəriyyəsi. 2. kit. Həmin nəzəriyyədən yanlış nəticə çıxaran, həyatın mənasını ke

  Tam oxu »
 • EPİKÜRİ́ZM

  bax epikürçülük. Əsrlərdən bəri mistik dona geydirilmiş platonik eşqə qarşı poeziyada bir növ epikürizm gəlir

  Tam oxu »
 • EPİQÓN

  [yun.] Özünün müstəqil yaradıcılıq siması olmayıb, hər hansı bir siyasi, ədəbi, elmi və başqa cərəyanı təqlid edən yazıçı, alim və b

  Tam oxu »
 • EPİQONLUQ

  is. Elmdə, siyasətdə, incəsənətdə və s.-də təqlidçilik. …XIX əsrin ortalarında bütün Yaxın Şərq ədəbiyyatında belə bir vəziyyət əmələ gəlmişdi ki, keç

  Tam oxu »
 • EPİ́QRAF

  [yun. epigraphe – yazı] 1. Qədim yunanlarda: abidə üzərində yazı. 2. ədəb. Əsərin və ya onun bölmələrinin başlıqlarından sonra yazılan sözlər; zərbimə

  Tam oxu »
 • EPİQRAFİ́K

  sif. [yun.] Epiqrafikaya aid olan, epiqrafika xarakterində olan. Epiqrafik mətn. Epiqrafik material

  Tam oxu »