Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ERMƏNİ

  is. Ermənistan Respublikasının əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam. Ermənilər hind-Avropa mənşəli xalqdır, amma onların dili türk

  Tam oxu »
 • ERMƏNİCƏ

  sif. və zərf. Erməni dilində. Ermənicə kitab. Ermənicə danışmaq. – Biri rusca, o biri ermənicə, bir başqası da ukraynaca oxudu

  Tam oxu »
 • EROTİ́K

  sif. [yun.] Erotikaya aid, erotika ilə dolu; şəhvani hisslər ifadə edən. Erotik şeir. – …Azərbaycan şairləri arasında əsərlərinin çoxu erotik məzmun d

  Tam oxu »
 • ERÓTİKA

  [yun.] Eşq və şəhvani hissləri ifadə və təsirə qarşı meyil, maraq

  Tam oxu »
 • EROTİ́ZM

  [yun.] kit. Eşq və şəhvani məsələlərə həddindən artıq meyil, maraq. …Saraydan və yüksək vəzifəli şəxslərin diqqətindən uzaqda olan şairlər isə öz əsər

  Tam oxu »
 • ERÓZİYA

  [lat.] 1. geol. Torpağın, Yer qabığının axar sular, buz və ya külək təsiri ilə dağılması prosesi. Axar suların yuyucu fəaliyyətinə geologiya elmində e

  Tam oxu »
 • ERTƏ

  zərf 1. Sübhdən, tezdən, səhər tezdən, erkən, erkəndən. Ertə durmaq. Səhər ertədən işləmək. – Sübh çox ertə oyanardı qarı; Durğuzar idi hamı xidmətkar

  Tam oxu »
 • ERTƏDƏN

  zərf. Tezdən, sübhdən, erkən. Ertədən işini görüb qurtarmaq. – Nəbi ertədən öz səngərini möhkəmlətmişdi

  Tam oxu »
 • ERTƏLƏMƏK

  f. 1. Ertə günə qoymaq. 2. Başqa zamana buraxmaq

  Tam oxu »
 • ERTƏSİ

  zərf. Bir günün, həftənin, ayın, ilin ardınca gələn gün, həftə, ay, il. Bayramın ertəsi yola düşdülər

  Tam oxu »
 • ESÉR

  [“sosialist-revolyusioner” sözlərinin ixtisar edilmiş baş hərflərinin adından] tar. siyasi. bax sosialist-revolyusioner

  Tam oxu »
 • ESÉS

  [alm. SS (mühafizə dəstəsi) ixtisarı] Alman-faşist mühafizə dəstələri və ya faşist-alman ordusunun xüsusi hissələri

  Tam oxu »
 • ESESÇİ

  is. Eses dəstələrində və ya hissələrində xidmət edən adam

  Tam oxu »
 • ESKÁDRA

  [fr.] Hərbi dəniz, ya hava flotu gəmilərinin böyük birləşməsi

  Tam oxu »
 • ESKADRİ́LYA

  [fr.] Bir neçə təyyarə dəstəsindən ibarət olan hərbi aviasiya. Bombardmançı eskadrilya

  Tam oxu »
 • ESKADRÓN

  [fr.] Piyada qoşundakı rotaya bərabər süvari qoşun hissəsi. Buna görə də onu Seyidhəmzə ziyarətgahından çıxarmaq üçün bir eskadron kazak göndərildi

  Tam oxu »
 • ESKALÁTOR

  [ing.] Adamları qaldırıbendirmək üçün durmadan hərəkət edən pilləkən. Biletlərimizi hərəkətedici pilləkənlər (eskalator) başında durmuş milisionerə gö

  Tam oxu »
 • ESKİMO

  [fr.] Üstü şokoladlı dondurma

  Tam oxu »
 • ESKİMOS

  Şimali Amerikanın qütb sahilində, Qrenlandiyada və Asiyanın şimalşərq qurtaracağında yaşayan xalq və bu xalqa mənsub adam

  Tam oxu »
 • ESKİ́Z

  [fr.] 1. Bir şəklin, rəsmin və ya onun bir hissəsinin ilk qaralaması. // Heykəltəraşlıq əsərinin kiçildilmiş miqyasda hazırlanan ilk nümunəsi, modeli,

  Tam oxu »
 • ESMİNES

  [rus. “эскадренный миноносец” sözlərinin ixtisarı] Minadaşıyan eskadra gəmisi. Odessada o yaralanandan iki gün əvvəl həmin esminesdə onun atası həlak

  Tam oxu »
 • ESPERANTİ́ST

  [fr.] bax esperantoçu

  Tam oxu »
 • ESPERÁNTO

  [fr.] Ən çox yayılmış Avropa dilləri materialı əsasında düzəldilmiş süni beynəlxalq dil

  Tam oxu »
 • ESPERANTOÇU

  is. Esperanto dilindən istifadə və onu təbliğ edən adam

  Tam oxu »
 • ESSE

  is. [fr. essai – təcrübə, sınaq, oçerk] Problemi sərbəst şəkildə şərh edən kiçik həcmli əsər

  Tam oxu »
 • ESTAFÉT

  [fr. əsli ital.] idm. Komandaların qaçış, üzgü və s. yarışı (bu yarışda iştirakçılar müəyyən mənzillərdə bir-birini əvəz edir və bir-birinə müəyyən şe

  Tam oxu »
 • ESTAKÁDA

  is. [fr.] Hərəkət çox olan yerlərdə nəqliyyatın hərəkətini, gəmilərin yan almasını, yaxud yükləmə və boşaltma işlərini yüngülləşdirmək üçün körpü şəkl

  Tam oxu »
 • ESTÉT

  [yun.] Gözəllik, bədiilik pərəstişkarı, estetizmə mail olan, estetizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • ESTETCƏSİNƏ

  zərf. Estet kimi, estetə xas, estetizm mövqeyindən. Məsələyə estetcəsinə yanaşmaq

  Tam oxu »
 • ESTETÇİ

  bax estetik 1-ci mənada. [C.Cabbarlı] formalist və estetçi yazıçıları tənqid edərək yazırdı. M.Arif

  Tam oxu »
 • ESTETÇİLİK

  bax estetizm. Lakin [Cabbarlının dramaları] estetçilikdən, formalizm ədabazlığından uzaqdır. M.İbrahimov

  Tam oxu »
 • ESTETİ́K₂

  sif. [yun.] Estetikaya aid olan, estetika ilə bağlı olan. Estetik zövq. Estetik duyğu

  Tam oxu »
 • ESTETİ́K₁

  is. [yun.] 1. bax estet. 2. dan. İncəsənət nəzəriyyəçisi

  Tam oxu »
 • ESTÉTİKA

  [yun. aisthetikos – duyan, həssas] 1. İncəsənət haqqında, bədii yaradıcılıqda, təbiətdə və həyatda gözəllik, gözəl formalar haqqında fəlsəfi nəzəriyyə

  Tam oxu »
 • ESTETİZM

  [yun.] kit. 1. Gözəlliyə, bədiiliyə, incəliyə pərəstişkarlıq, maillik; gözəlliyə məftunluq. 2. İncəsənətdə əsərin ideyasına, məzmununa fikir verməyib,

  Tam oxu »
 • ESTON

  Fin-uqor dillərinin fin qrupuna daxil olan dillərdən biri və həmin dildə danışan adamın adı. Eston dili

  Tam oxu »
 • ESTONCA

  sif. və zərf Eston dilində. Estonca-rusca lüğət. Estonca danışmaq

  Tam oxu »
 • ESTRÁDA

  [fr.] 1. Kütlə qabağında çıxış edən artistlər üçün tikilən açıq səhnə, taxta meydança. [Səbri] …ürəyi bərk döyünə-döyünə estradanın yanındakı ağ məhəc

  Tam oxu »
 • is. [türk.] Yoldaş, dost. Minlərcə sənin eşlərin ancaq; Yoxsulları etməkdə oyuncaq. H.Cavid. Sinəm başdan-başa oddur, atəşdir; Ömrüm səadətə əvvəldən

  Tam oxu »
 • EŞAFOT

  is. [fr.] 1. Qətli icra etmək üçün düzəldilən səhnə. 2. Dar ağacı

  Tam oxu »
 • EŞDİRİLMƏ

  “Eşdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • EŞDİRİLMƏK

  “Eşdirmək”dən məch

  Tam oxu »
 • EŞDİRMƏ

  “Eşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • EŞDİRMƏK

  “Eşmək”dən icb. İpi eşdirmək

  Tam oxu »
 • EŞELÓN

  [fr.] 1. hərb. Cəbhə dərinliyində və ya girintili-çıxıntılı vəziyyətdə mövqe tutan və bu qaydada yeriyən qoşun hissəsi

  Tam oxu »
 • EŞELONLAMA

  “Eşelonlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • EŞELONLAMAQ

  f. hərb. Eşelonlar (1-ci mənada) halında yerləşdirmək

  Tam oxu »
 • EŞELONLANMA

  “Eşelonlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • EŞELONLANMAQ

  məch. hərb. Eşelonlar halında yerləşdirilmək

  Tam oxu »
 • EŞƏLƏK

  is. məh. Alma, armud, heyva kimi meyvələrin yeyilməyən iç hissəsi

  Tam oxu »