Толковый словарь азербайджанского языка

 • ESÉR

  [“sosialist-revolyusioner” sözlərinin ixtisar edilmiş baş hərflərinin adından] tar. siyasi. bax sosialist-revolyusioner

  Полностью »
 • ESÉS

  [alm. SS (mühafizə dəstəsi) ixtisarı] Alman-faşist mühafizə dəstələri və ya faşist-alman ordusunun xüsusi hissələri

  Полностью »
 • ESESÇİ

  is. Eses dəstələrində və ya hissələrində xidmət edən adam

  Полностью »
 • ESKÁDRA

  [fr.] Hərbi dəniz, ya hava flotu gəmilərinin böyük birləşməsi

  Полностью »
 • ESKADRİ́LYA

  [fr.] Bir neçə təyyarə dəstəsindən ibarət olan hərbi aviasiya. Bombardmançı eskadrilya

  Полностью »
 • ESKADRÓN

  [fr.] Piyada qoşundakı rotaya bərabər süvari qoşun hissəsi. Buna görə də onu Seyidhəmzə ziyarətgahından çıxarmaq üçün bir eskadron kazak göndərildi

  Полностью »
 • ESKALÁTOR

  [ing.] Adamları qaldırıbendirmək üçün durmadan hərəkət edən pilləkən. Biletlərimizi hərəkətedici pilləkənlər (eskalator) başında durmuş milisionerə gö

  Полностью »
 • ESKİMO

  [fr.] Üstü şokoladlı dondurma

  Полностью »
 • ESKİMOS

  Şimali Amerikanın qütb sahilində, Qrenlandiyada və Asiyanın şimalşərq qurtaracağında yaşayan xalq və bu xalqa mənsub adam

  Полностью »
 • ESKİ́Z

  [fr.] 1. Bir şəklin, rəsmin və ya onun bir hissəsinin ilk qaralaması. // Heykəltəraşlıq əsərinin kiçildilmiş miqyasda hazırlanan ilk nümunəsi, modeli,

  Полностью »
 • ESMİNES

  [rus. “эскадренный миноносец” sözlərinin ixtisarı] Minadaşıyan eskadra gəmisi. Odessada o yaralanandan iki gün əvvəl həmin esminesdə onun atası həlak

  Полностью »
 • ESPERANTİ́ST

  [fr.] bax esperantoçu

  Полностью »
 • ESPERÁNTO

  [fr.] Ən çox yayılmış Avropa dilləri materialı əsasında düzəldilmiş süni beynəlxalq dil

  Полностью »
 • ESPERANTOÇU

  is. Esperanto dilindən istifadə və onu təbliğ edən adam

  Полностью »
 • ESSE

  is. [fr. essai – təcrübə, sınaq, oçerk] Problemi sərbəst şəkildə şərh edən kiçik həcmli əsər

  Полностью »
 • ESTAFÉT

  [fr. əsli ital.] idm. Komandaların qaçış, üzgü və s. yarışı (bu yarışda iştirakçılar müəyyən mənzillərdə bir-birini əvəz edir və bir-birinə müəyyən şe

  Полностью »
 • ESTAKÁDA

  is. [fr.] Hərəkət çox olan yerlərdə nəqliyyatın hərəkətini, gəmilərin yan almasını, yaxud yükləmə və boşaltma işlərini yüngülləşdirmək üçün körpü şəkl

  Полностью »
 • ESTÉT

  [yun.] Gözəllik, bədiilik pərəstişkarı, estetizmə mail olan, estetizm tərəfdarı

  Полностью »
 • ESTETCƏSİNƏ

  zərf. Estet kimi, estetə xas, estetizm mövqeyindən. Məsələyə estetcəsinə yanaşmaq

  Полностью »
 • ESTETÇİ

  bax estetik 1-ci mənada. [C.Cabbarlı] formalist və estetçi yazıçıları tənqid edərək yazırdı. M.Arif

  Полностью »
 • ESTETÇİLİK

  bax estetizm. Lakin [Cabbarlının dramaları] estetçilikdən, formalizm ədabazlığından uzaqdır. M.İbrahimov

  Полностью »
 • ESTETİ́K₂

  sif. [yun.] Estetikaya aid olan, estetika ilə bağlı olan. Estetik zövq. Estetik duyğu

  Полностью »
 • ESTETİ́K₁

  is. [yun.] 1. bax estet. 2. dan. İncəsənət nəzəriyyəçisi

  Полностью »
 • ESTÉTİKA

  [yun. aisthetikos – duyan, həssas] 1. İncəsənət haqqında, bədii yaradıcılıqda, təbiətdə və həyatda gözəllik, gözəl formalar haqqında fəlsəfi nəzəriyyə

  Полностью »
 • ESTETİZM

  [yun.] kit. 1. Gözəlliyə, bədiiliyə, incəliyə pərəstişkarlıq, maillik; gözəlliyə məftunluq. 2. İncəsənətdə əsərin ideyasına, məzmununa fikir verməyib,

  Полностью »
 • ESTON

  Fin-uqor dillərinin fin qrupuna daxil olan dillərdən biri və həmin dildə danışan adamın adı. Eston dili

  Полностью »
 • ESTONCA

  sif. və zərf Eston dilində. Estonca-rusca lüğət. Estonca danışmaq

  Полностью »
 • ESTRÁDA

  [fr.] 1. Kütlə qabağında çıxış edən artistlər üçün tikilən açıq səhnə, taxta meydança. [Səbri] …ürəyi bərk döyünə-döyünə estradanın yanındakı ağ məhəc

  Полностью »
 • is. [türk.] Yoldaş, dost. Minlərcə sənin eşlərin ancaq; Yoxsulları etməkdə oyuncaq. H.Cavid. Sinəm başdan-başa oddur, atəşdir; Ömrüm səadətə əvvəldən

  Полностью »
 • EŞAFOT

  is. [fr.] 1. Qətli icra etmək üçün düzəldilən səhnə. 2. Dar ağacı

  Полностью »
 • EŞDİRİLMƏ

  “Eşdirilmək”dən f.is

  Полностью »
 • EŞDİRİLMƏK

  “Eşdirmək”dən məch

  Полностью »
 • EŞDİRMƏ

  “Eşdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • EŞDİRMƏK

  “Eşmək”dən icb. İpi eşdirmək

  Полностью »
 • EŞELÓN

  [fr.] 1. hərb. Cəbhə dərinliyində və ya girintili-çıxıntılı vəziyyətdə mövqe tutan və bu qaydada yeriyən qoşun hissəsi

  Полностью »
 • EŞELONLAMA

  “Eşelonlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • EŞELONLAMAQ

  f. hərb. Eşelonlar (1-ci mənada) halında yerləşdirmək

  Полностью »
 • EŞELONLANMA

  “Eşelonlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • EŞELONLANMAQ

  məch. hərb. Eşelonlar halında yerləşdirilmək

  Полностью »
 • EŞƏLƏK

  is. məh. Alma, armud, heyva kimi meyvələrin yeyilməyən iç hissəsi

  Полностью »
 • EŞƏLƏMƏ

  “Eşələmək”dən f.is

  Полностью »
 • EŞƏLƏMƏK

  f. 1. Torpaq, kül kimi toz halında olan şeyləri bir şeylə ehmallı qazımaq, qarışdırmaq. Kərim kişi … tonqalın közünü eşələyərək sözə başladı… M

  Полностью »
 • EŞƏLƏNMƏ

  “Eşələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • EŞƏLƏNMƏK

  qayıd. 1. Ayaqları ilə torpağı qurdalayaraq, qazaraq özünə yem aramaq. Cücələrim birər-birər; Suyu görüb yavuq gələr; İçər, gedər, eşələnər

  Полностью »
 • EŞƏNƏK

  is. 1. Toyuğun qazıb açdığı, eşələyib açdığı yer, eşilmiş yer. Toyuq eşənəyi. – Toyuğun başı kəsiləndə eşənəkdə qalar

  Полностью »
 • EŞİDƏN

  is. dan. Dinləyici, dinləyən. Radio eşidənlər

  Полностью »
 • EŞİDİLMƏ

  “Eşidilmək”dən f.is

  Полностью »
 • EŞİDİLMƏK

  məch. 1. Qulaq vasitəsilə qavranılmaq, qulaqla duyulmaq, qulağa çatmaq (səs haqqında). Yuxarıda qat-qarışıq bir səs eşidildi

  Полностью »
 • EŞİDİLMƏZ

  sif. və zərf Eşidilməsi mümkün olmayan, eşidilməyən. [Musa kişinin] yalnız ağzına dəsmal basdıqda səsi eşidilməz oldu

  Полностью »
 • EŞİDİLMƏZLİK

  is. Eşidilməsi mümkün olmayan səsin halı

  Полностью »