Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • FANİLİK

  is. klas. Axırı puçluq, zaval, yox olma, müvəqqətilik, keçicilik. [Vaqif:] Hər şey fani də olsa, faniliyin qəlb, şüur və ağıl kimi gözəl rəhbərləri va

  Tam oxu »
 • FANTÁST

  [yun.] 1. Xəyalpərəst, fantaziyaçı. 2. ədəb. Fantastik süjetləri təsvir etməyə daha çox meyil göstərən yazıçı, sənətkar

  Tam oxu »
 • FANTASTİ́K

  sif. [yun.] 1. Fantastikaya əsaslanan, fantastik mövzuda olan; xəyali. Fantastik roman. Fantastik süjet xətti

  Tam oxu »
 • FANTÁSTİKA

  [yun.] 1. Xəyalda yaranan fikirlər, təsəvvürlər, surətlər; xəyali təsəvvür, gerçəkliyin mübaliğəli və ya fövqəltəbii şəkildə təsviri

  Tam oxu »
 • FANTÁZİYA

  [yun. phantasia – xəyal] 1. Xəyalən bir şey uydurma, təsəvvür etmə bacarığı, yaradıcılıq təxəyyülü. Yazıçı fantaziyası

  Tam oxu »
 • FANTAZİYAÇI

  bax fantast 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • FÁNUS

  is. [yun.] Fənər. Ər-arvad birbirinə qoşulub, fanus əllərində axşam getdilər qazının yanına. Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • FÁRA

  [fr.] Yolu işıqlandırmaq üçün avtomobillərdə, traktorlarda və s.-də reflektoru olan fənər. Avtomaşının farası

  Tam oxu »
 • FARAĞAT

  sif. və zərf [ər.] 1. Sakit, səssiz, dinməz-söyləməz. Birdən Məcid Səmədə sarı dönüb, divar uzunu farağat oturmuş adamlara işarə etdi

  Tam oxu »
 • FARAŞ

  sif. və zərf [ər.] Vaxtından, mövsümündən qabaq, tez əkilən. Faraş əkin. – Aqronomlar deyirlər ki, faraş səpin yaxşı olur

  Tam oxu »
 • FARİNGİ́T

  is. [yun.] tib. Udlağın selikli qişasının iltihabı. Kəskin faringit. Xronik faringit

  Tam oxu »
 • FARMAKOLÓGİYA

  [yun. pharmakon – dərman və logos – elm] Dərman maddələrinin orqanizmə təsiri haqqında elm. Eksperimental farmakologiya

  Tam oxu »
 • FARMAKOLOJİ

  sif. Farmakologiyaya aid olan, farmakologiya ilə əlaqədar olan. Farmakoloji tədqiqat

  Tam oxu »
 • FARMAKÓLOQ

  [yun.] Farmakologiya mütəxəssisi. Farmakoloqların elmi cəmiyyəti

  Tam oxu »
 • FARMAZON

  is. və sif. [əsli “frankmason” sözündən olması güman edilir] 1. Ədalı, ədabaz. 2. Azad, nihilist

  Tam oxu »
 • FARS₁

  is. İranın əsas əhalisini təşkil edən və həmin adlı dildə danışan xalq və bu xalqa mənsub adam. Farslar islama qədər zərdüştlüyə etiqad edirdilər

  Tam oxu »
 • FARS₂

  is. [fr.] Yüngül komediya

  Tam oxu »
 • FARSCA

  sif. və zərf Fars dilində. Farsca danışmaq. Farsca-azərbaycanca lüğət. – Məktubu farsca yazsan, xalqın başa düşmədiyi şəkildə yazma, yaxşı deyil, xüsu

  Tam oxu »
 • FARSÇILIQ

  is. Fars dili və mədəniyyətini zorla fars olmayanlara qəbul etdirməyə çalışmaqdan ibarət şovinist siyasət

  Tam oxu »
 • FARSİ

  is. [fars.] Fars dili. Süheyli çörək yeyən qardaşlarına sarı getdi. Onlar nə isə pıçıldaşırdılar: – Farsini kamil bilirsənmi? M

  Tam oxu »
 • FARSLAŞDIRMA

  f.is. İran şovinistlərinin qeyri-fars xalqları dil və adətcə zorla fars etmək siyasəti

  Tam oxu »
 • FARSLAŞDIRMAQ

  f. Fars olmayan xalqları dil və adətcə zorla fars etmək

  Tam oxu »
 • FARSLAŞMA

  “Farslaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • FARSLAŞMAQ

  f. Fars dili, ənənə və adətlərini qəbul etmək; fars olmaq

  Tam oxu »
 • FASÁD

  [fr.] Binanın çölə baxan əsas qabaq tərəfi; ön tərəf. [Fazilov:] Harası xoşa gəlmir? [Arxitektor:] Xüsusən qabağı, fasad tərəfi

  Tam oxu »
 • FASİD

  sif. [ər.] köhn. 1. Pozğun, pozulmuş. Deməm ki, fasidi vəsf et, sakın fəsadından! Yamanə yaxşı demək nasəza deyil də, nədir? Ə

  Tam oxu »
 • FASİQ

  is. [ər.] 1. Günah işlərlə məşğul olan adam; dinsiz. [Quşbazoğlunun] Allahı da, dini də pul, dövlət və zülm idi

  Tam oxu »
 • FASİLƏ

  is. [ər.] 1. İşin, fəaliyyətin müvəqqəti dayandırılması; işin, fəaliyyətin müvəqqəti dayandırıldığı, ara verdiyi vaxt, müddət

  Tam oxu »
 • FASİLƏLİ

  sif. və zərf Fasilə ilə olan, arası kəsilən, fasilə verilən, ara verilən. Fasiləli dərs prosesi. Fasiləli iş günü

  Tam oxu »
 • FASİLƏSİZ

  sif. və zərf Arada fasilə olmadan, fasilə vermədən, ara vermədən, arasını kəsmədən, arası kəsilmədən

  Tam oxu »
 • FASİLƏSİZLİK

  is. Arasıkəsilməzlik, ara vermədən davam etmə, aramsızlıq

  Tam oxu »
 • FASÓN

  [fr.] 1. Ülgü, biçim, model (paltarda, ayaqqabıda və s.-də). Köhnə fasonda paltar. - [Şahnaz:] Elə nazik paltarlar tikdirmişəm ki, baxanda adamın ağlı

  Tam oxu »
 • FASONLU

  sif. 1. Müəyyən fason (ülgü, biçim, model) üzrə hazırlanmış, tikilmiş, düzəldilmiş. Fasonlu saç. Fasonlu tufli

  Tam oxu »
 • FAŞ

  sif. [ər.] Meydana çıxan, zahir olan, üstü acılan, ifşa olunan, büruzə çıxan. □ Faş etmək – gizli işi, sirri başqalarına demək, bildirmək, yaymaq, açm

  Tam oxu »
 • FAŞİ́ST

  [ital.] Faşizm tərəfdarı. Faşistlərin törətdikləri cinayətlər. – Faşist adlı məxluqun yoxdur qəlbi, vicdanı

  Tam oxu »
 • FAŞİ́ZM

  [ital. fascismo – dəstə, birləşmə] 1. İtaliyada 1922-1943-cü illər arasında mövcud olan və imperialist burjuaziyanın ən təcavüzkar dairələrinin mənafe

  Tam oxu »
 • FATA

  is. [lat.] Duvaq

  Tam oxu »
 • FATALİST

  [lat. fatalis – tale, qismət] Qəzavü-qədərə, olacağa, taleyə, qismətə inanan adam

  Tam oxu »
 • FATALİ́ZM

  [lat.] Qəzavü-qədər, taleyə inanan. Fatalizm ideyası. Teoloji fatalizm

  Tam oxu »
 • FATEH

  is. [ər.] 1. Bir məmləkəti, ölkəni tutan, ölkələr fəth edən, işğal edən şəxs. [İskəndər:] Ad-sanım dünyada bilinsin gərək! Fatehlər tarixdən silinsin

  Tam oxu »
 • FATİHƏ

  is. [ər.] Quranın ilk surəsi. Fatihə vermək. ◊ …Fatihəsi oxunub məc. – Bir şeydən ümidin kəsildiyi məqamda işlənir

  Tam oxu »
 • FATMANƏNƏ

  Fatmanənə qurşağı (xanası) – bax göy qurşağı (“göy”də)

  Tam oxu »
 • FÁUNA

  is. [lat.] Hər hansı bir ərazinin və ya geoloji dövrün heyvanlar aləmi, bütün heyvan növləri; heyvanat aləmi

  Tam oxu »
 • FAY₂

  [fr.] geol. Süxurların tektonik qırılma yerdəyişməsi növlərindən biri. Faylar, əsasən, dartılma şəraitində əmələ gəlir

  Tam oxu »
 • FAY₁

  is. [fr.] Köndələn və incə zolaqları olan sıx ipək və ya yun parça. 5 metr fay. – [Əminə] … qəşəng al faydan kofta geymiş, başına da heyratı kəlağayı

  Tam oxu »
 • FAYDA

  is. [ər.] Xeyir, mənfəət. [Hacı Qara:] Yaxşı, sizə verdiyim pulun faydası necə olsun? M.F.Axundzadə. // məc

  Tam oxu »
 • FAYDALANMA

  “Faydalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • FAYDALANMAQ

  f. Fayda götürmək, xeyir götürmək, istifadə etmək, bəhrə götürmək. Zəhmətdən faydalanmaq. – İnsan faydalanmış onun hər əməlindən; İnsanpərvər alimin b

  Tam oxu »
 • FAYDALI

  sif. Fayda, xeyir verən, xeyirli, yaxşı nəticə verən. Faydalı təklif. Faydalı məsləhət. – [Məsmə:] Axırda onu xəstəxanaya yerləşdirmək fikrinə düşdüm,

  Tam oxu »
 • FAYDALILIQ

  is. Faydalı, xeyirli, səmərəli olma; xeyirlilik, səmərəlilik

  Tam oxu »