Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • FOKSTRÓT

  [ing.] Sürətlə oynanılan dördgedişli rəqs və həmin rəqsin musiqisi. Fokstrot oynamaq. – Orkestrin çaldığı fokstrot gur səslə ətrafa yayılırdı

  Tam oxu »
 • FOKUS₂

  [alm. canlı dildə “foks”] bax gözbağlıca. Teatrda pərdə açılmayınca mən bu əqidədə idim ki, fokus göstərəcəklər

  Tam oxu »
 • FÓKUS₁

  [lat. focus – mənbə] 1. fiz. Sınmış və ya əks etmiş şüaların kəsişdiyi nöqtə. Hər optik sistemin iki fokusu olur

  Tam oxu »
 • FOKUSÇU

  is. Fokus göstərən artist (bax fokus2). // məc. Hoqqabaz, oyunbaz

  Tam oxu »
 • FOKUSLAMA

  “Fokuslamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • FOKUSLAMAQ

  f. 1. fiz. Şüaları fokusda birləşdirmək, bir nöqtəyə yığmaq (bax fokus1 1-ci mənada). Şüaları fokuslamaq

  Tam oxu »
 • FOLKLÓR

  is. [ing. folklore – xalq müdrikliyi] 1. Şifahi xalq yaradıcılığı. Musiqi folkloru. Folkloru tədqiq etmək

  Tam oxu »
 • FOLKLORÇU

  is. Folklor mütəxəssisi; folklorşünas. Folklorçu alim. – Zərdabi özü fədakar folklorçulardan biri kimi məşhurdur

  Tam oxu »
 • FOLKLORÇULUQ

  is. 1. Folklor haqqında elm. 2. Folklorçunun sənəti, peşəsi, ixtisası. Folklorçuluqla məşğul olmaq

  Tam oxu »
 • FOLKLORŞÜNAS

  bax folklorçu

  Tam oxu »
 • FOLKLORŞÜNASLIQ

  bax folklorçuluq. Romantizmin inkişafı folklorşünaslığın yaranmasına təkan verdi

  Tam oxu »
 • FON

  [fr. fond – zəmin, əsas] 1. Üzərində şəkil çəkilən, naxış salınan əsas rəng; zəmin, ton. Açıq fon. Şəkil mənzərəli bir fonda çəkilmişdir

  Tam oxu »
 • FOND

  [fr.] 1. Hər hansı məqsəd üçün ayrılan pul və ya maddi vəsait. Valyuta fondu. Əmək haqqı fondu. Nobel fondu

  Tam oxu »
 • FONÉM

  [yun. phonema – səs] dilç. Hər hansı bir dilin (və ya dialektin) söz və ya morfeminin mənasını fərqləndirmək vasitəsi sayılan danışıq səsi

  Tam oxu »
 • FONENDOSKÓP

  [yun. phone – səs, endon – daxilə və skopeo – baxıram] Ürək və ciyərlərə qulaq asmaq üçün stetoskopdan daha mükəmməl tibb aləti

  Tam oxu »
 • FONETİ́K

  sif. 1. Fonetikaya aid. Fonetik transkripsiya. Fonetik qanunlar. 2. İnsan nitqinə, onun səs quruluşuna aid olan

  Tam oxu »
 • FONÉTİKA

  [yun. phonetike – səsə aid] 1. Dilin səs quruluşu, səs tərkibi. Azərbaycan dilinin fonetikası. 2. Dilçiliyin, dilin səs tərkibini öyrənən bəhsi

  Tam oxu »
 • FONETİ́ST

  [yun.] Fonetika mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • FONÓQRAF

  [yun. phone – səs və grapho – yazıram] Səsi yazmaq və səsləndirmək üçün cihaz; səsyazan. Qrammofon və patefon da fonoqraf əsasında yaradılmışdı

  Tam oxu »
 • FONOQRÁM

  [yun. phone – səs və gramma – yazı] xüs. Plastinka, lent, plyonka və s.-yə keçirilmiş hər hansı səs yazısı

  Tam oxu »
 • FONOLÓGİYA

  [yun. phone – səs və logos – elm] Fonetikanın, dildəki fonemlərin sistemini və onların dəyişməsini öyrənən bəhsi

  Tam oxu »
 • FONOLOJİ

  sif. Fonologiyaya aid. Fonoloji tədqiqat. Fonoloji sistem (fonemlər sistemi)

  Tam oxu »
 • FONÓMETR

  [yun. phone – səs və metreo] Səsin gücünü ölçmək üçün alət, fonometrik cihaz

  Tam oxu »
 • FONOMETRİ́K

  sif. Fonometriyaya aid. Fonometrik tədqiqat. □ Fonometrik cihaz – bax fonometr

  Tam oxu »
 • FONOSKÓP

  [yun. phone – səs və skopeo – baxıram] Nitqin fonetik xüsusiyyətlərini və danışarkən dodaqların, üz əzələlərinin hərəkətini öyrənmək üçün cihaz

  Tam oxu »
 • FONOTÉKA

  [yun. phone – səs və theke – saxlanılan yer, anbar] Fonoqramların, səs yazılarının toplusu, arxivi. Tədris fonotekaları

  Tam oxu »
 • FONTÁN

  [ital. fontana, əsli lat. fons – bulaq] bax fəvvarə. Fontan armaturu. Fontan üsulu ilə neftçıxarma

  Tam oxu »
 • FÓRİNT

  is. Macarıstanda pul vahidi

  Tam oxu »
 • FÓRMA

  [lat. forma] 1. Şeyin xarici görünüşü, şəkli. Yarpağın forması. – Müsəlman papaqlarının ağırlığı, böyüklüyü və formaları Molla Nəsrəddinin dostlarına

  Tam oxu »
 • FORMÁL

  sif. 1. Rəsmi, qanuni formaya uyğun olan. Formal sübut. Formal təsir. 2. Yalnız forma (zahir) üçün olan, işin həqiqi vəziyyəti ilə hesablaşmayan, rəsm

  Tam oxu »
 • FORMALI

  sif. Müəyyən formada tikilmiş, müəyyən formada olan (bax forma 6-cı mənada). Formalı geyim. // Belə paltar geyinmiş

  Tam oxu »
 • FORMALİ́N

  [lat. formica – qarışqa] Kəskin boğucu iyi olan dezinfeksiya maddəsi. Formalin iyi

  Tam oxu »
 • FORMALİ́ST

  [lat.] 1. İşin mahiyyətinin zərərinə olaraq bir şeyə formal münasibət bəsləyən adam; rəsmiyyətçi. 2. Formalizm tərəfdarı (bax formalizm 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • FORMALİ́ZM

  [lat.] 1. İşin mahiyyəti zərərinə olaraq, onun ancaq zahiri cəhətinə riayət etmə; bir şeyə ciddi formal münasibət; rəsmiyyət, rəsmiyyətçilik

  Tam oxu »
 • FORMASIZ

  sif. 1. Müəyyən forması, şəkli olmayan. 2. Forması (6-cı mənada) olmayan, forma geyməmiş. Formasız əsgər

  Tam oxu »
 • FORMÁSİYA

  [lat. formatio – təşəkkül, növ] kit. Bir şeyin inkişafında müəyyən pillə, mərhələ; məhz həmin pilləyə, inkişaf mərhələsinə xas olan tip; quruluş

  Tam oxu »
 • FORMÁT

  [alm.] 1. Kitabın, səhifənin, kartoçkanın və s.-nin ölçüsü; əndazə. Böyük format. Kiçik format. Kiçik formatda fotoşəkil

  Tam oxu »
 • FÓRMUL

  [lat. formula – forma, qayda] Düstur. Sərgidə çoxlu həndəsi fiqurlar, riyazi sxemlər və formullar vardır

  Tam oxu »
 • FORMULYÁR

  [alm.] 1. xüs. Hər hansı bir qurğu, mexanizm və s. haqqında əsas məlumatlar yazılan, onun işlənməsi, xarab olması, təmiri və s

  Tam oxu »
 • FORS

  [fr. force – güc, əhəmiyyət] İddia, təkəbbür, lovğalıq, təşəxxüs. [Kərbəlayı:] Bu nə forsdur, ay Nabat xanım? S

  Tam oxu »
 • FORSLANMA

  “Forslanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • FORSLANMAQ

  f. Fors etmək, lovğalanmaq, təkəbbür satmaq, təşəxxüs satmaq, təşəxxüslənmək. [Tahir:] Deməsinlər ki, Tahir forslanıb bizi saymadı

  Tam oxu »
 • FORSLU

  sif. Fors edən; lovğa, təkəbbürlü, təşəxxüslü. Forslu qadın. – Fərəc bəy də atası kimi forslu, təşəxxüslü, paxıl, dargöz bir adam imiş

  Tam oxu »
 • FORSUNKÁ

  [ing. force-pump – basıcı nasos] Maye və ya tozşəkilli maddələri, başlıca olaraq maye halında olan yanacağı tozlandırmaq üçün cihaz, alət

  Tam oxu »
 • FORT

  is. Qala tikililərinin tərkib hissəsi. Açıq və qapalı tipli fortlar olur

  Tam oxu »
 • FORTEPİÁNO

  [ital.] Zərbli-dilli simli musiqi aləti. Fortepiano konserti. Fortepiano çalmaq. – Kamera musiqisində görkəmli yer tutan janrlardan biri də fortepiano

  Tam oxu »
 • FORTOÇKÁ

  [rus.] dan. Otağın havasını dəyişmək üçün pəncərədə düzəldilən qapıcıq, nəfəslik. Fortoçkanı bağlamaq

  Tam oxu »
 • FÓRUM

  [lat.] 1. tar. Qədim Romada: şəhərin ictimai həyatının mərkəzləşdiyi yer; meydan. İmperiya dövründə forumların sayı artmışdı

  Tam oxu »
 • FOSFÁT

  [yun.] kim. Gübrə kimi, habelə texnikada, tibdə işlədilən fosfor turşusu duzu. Polimer fosfatların xassələri

  Tam oxu »
 • FÓSFOR

  [yun. phos, phoros – işıqsaçan] Bəzi mineralların, heyvanların sümüklərinin, heyvan və bitki toxumalarının tərkibində olan, tezalışan və qaranlıqda iş

  Tam oxu »