Толковый словарь азербайджанского языка

 • GÜL-ÇİÇƏKLİ

  cəm, bot. Ağac, kol, otşəkilli müxtəlif bitkilərin daxil olduğu fəsilənin adı. Gül-çiçəklilər fəsiləsi

  Полностью »
 • GÜL-ÇİÇƏKLİLƏR

  cəm, bot. Ağac, kol, otşəkilli müxtəlif bitkilərin daxil olduğu fəsilənin adı. Gül-çiçəklilər fəsiləsi

  Полностью »
 • GÜL-GÜL

  sif. Üzərində gül şəkilləri olan; güllü. Gül-gül yaylıq

  Полностью »
 • GÜLAB

  is. [fars.] Qızılgül yarpaqlarını distillə etmək yolu ilə alınan ətirli maye, gül suyu. Gülab çəkmək

  Полностью »
 • GÜLABDAN

  is. [fars.] Gülab saxlamaq üçün aşağısı girdə, boğazı dar, uzun və qəşəng formalı çini, ya metaldan qab; gülabqabı, gülabsüzən

  Полностью »
 • GÜLABQABI

  bax gülabdan

  Полностью »
 • GÜLABPUŞ

  is. [fars.] Gülab saxlamaq üçün aşağısı girdə, boğazı dar, uzun və qəşəng formalı çini, ya metaldan qab; gülabqabı, gülabsüzən

  Полностью »
 • GÜLABSÜZƏN

  bax gülabdan. …Güldanlar, gülabsüzən, hər cürə qədəh və fincanlar, arvad kəməri, bilərzik, gərdənbənd və sairəni Şahbəy tərifləyə-tərifləyə demişdi… Ə

  Полностью »
 • GÜLABZƏN

  is. [fars.] Gülab saxlamaq üçün aşağısı girdə, boğazı dar, uzun və qəşəng formalı çini, ya metaldan qab; gülabqabı, gülabsüzən

  Полностью »
 • GÜLBAZ

  is. [fars.] Gül əkməyi, gül becərməyi, ümumiyyətlə, gülü çox sevən adam; çiçəkbaz

  Полностью »
 • GÜLBAZLIQ

  is. Gül əkməyi, gülü becərməyi, ümumiyyətlə, gülü çox sevmə; çiçəkbazlıq. Əlisa arada söhbət zamanı özünün gülbazlığından ağsaqqal həkimə də söhbət aç

  Полностью »
 • GÜLBƏDƏN

  sif. və is. Klassik Azərbaycan poeziyasında gözəlin epitetlərindən (sifətlərindən) biri. Neyləmişəm inciyibsən; Yenə, ey gülbədən, məndən

  Полностью »
 • GÜLBƏDƏNLİ

  sif. və is. Klassik Azərbaycan poeziyasında gözəlin epitetlərindən (sifətlərindən) biri. Neyləmişəm inciyibsən; Yenə, ey gülbədən, məndən

  Полностью »
 • GÜLBƏNİZ

  bax gülüzlü

  Полностью »
 • GÜLBƏNİZLİ

  bax gülüzlü

  Полностью »
 • GÜLCAMAL

  [fars.] bax gülüzlü

  Полностью »
 • GÜLCAMALLI

  [fars.] bax gülüzlü

  Полностью »
 • GÜLÇÖHRƏ

  [fars.] bax gülüzlü. Gülçöhrə sənəmlər oldular cəm; Hər bir sənəmin əlində bir şəm. Füzuli

  Полностью »
 • GÜLÇÜ

  is. 1. Gül əkməklə, gül becərməklə məşğul olan adam. Gülçü bağban. 2. Gül satan adam, gül mağazası işçisi

  Полностью »
 • GÜLÇÜLÜK

  is. 1. Gülçünün peşəsi, məşğuliyyəti. 2. Kənd təsərrüfatının gül əkib becərməklə məşğul olan sahəsi. Gülçülük gəlirli sahədir

  Полностью »
 • GÜLDAN

  is. [fars.] 1. Dərilmiş gülü qoymaq üçün müxtəlif formalı qab; gülqabı. Güldana su tökmək. – [Vaqif] qarşısındakı mina güldanın içindəki novruzgülü və

  Полностью »
 • GÜLDƏFNƏ

  is. bot. Dəfnə ağacı

  Полностью »
 • GÜLDƏSTƏ

  is. [fars.] Gül, çiçək dəstəsi. Lalədən, yasəməndən güldəstə bağladılar. S.Rüstəm. Vüqarım ucadır Qoşqar dağından; Güldəstə tutmuşam əməl bağından

  Полностью »
 • GÜLDÜRMƏ

  “Güldürmək”dən f.is

  Полностью »
 • GÜLDÜRMƏK

  icb. 1. Gülməsinə səbəb olmaq. Uşağı güldürmək. Qıdıqlayıb güldürmək. // Gülüş doğurmaq. Cəfər əmi öz sözü ilə kimsəni güldürmək istəməmişdi

  Полностью »
 • GÜLDÜRÜCÜ

  sif. Gülüş doğuran; gülməli, güldürən. Güldürücü sözlər

  Полностью »
 • GÜLDÜRÜCÜLÜK

  is. Gülüş əmələ gətirmə, güldürmə

  Полностью »
 • GÜLƏBƏTİN

  1. is. Qızıl və ya gümüş tellərindən, habelə onlara bənzədilən materiallardan qatışığı olan sap. [Otaqda] arasıra məxmər, üstünə güləbətin çəkilmiş da

  Полностью »
 • GÜLƏBƏTİNLİ

  sif. Güləbətini olan; güləbətinlə işlənmiş, güləbətinlə bəzədilmiş. Güləbətinli araqçın

  Полностью »
 • GÜLƏBRİŞİM

  is. bot. Hündürlüyü bəzən 15-18 metrə çatan ağac

  Полностью »
 • GÜLƏNDAM

  bax gülbədən(li). Nə xoşdur baş qoymaq bir güləndamın qucağında; Tamaşa eyləmək ol həlqə zülfə ağ buxağında… M

  Полностью »
 • GÜLƏNDAMLI

  bax gülbədən(li). Nə xoşdur baş qoymaq bir güləndamın qucağında; Tamaşa eyləmək ol həlqə zülfə ağ buxağında… M

  Полностью »
 • GÜLƏR

  sif. Şən, mehriban, üzügülər. Bu sualımdan Məmmədrzanın gülər üzü qara bulud kimi tutuldu. S.S.Axundov

  Полностью »
 • GÜLƏRÜZ

  sif. Şən, mehriban, üzügülər. Gülərüz qız. – Bağçalarda narın var; Gülərüzlü yarın var. (Bayatı). …Vəli uzunboy, gülərüz… bir oğlan idi

  Полностью »
 • GÜLƏRÜZLÜ

  sif. Şən, mehriban, üzügülər. Gülərüz qız. – Bağçalarda narın var; Gülərüzlü yarın var. (Bayatı). …Vəli uzunboy, gülərüz… bir oğlan idi

  Полностью »
 • GÜLƏŞ₁

  bax güləşmə 2-ci mənada. Miyandarın işarəsilə Məmməd bəylə Qasım ağa dairənin ortasına güləşə çıxdılar

  Полностью »
 • GÜLƏŞ

  bax gülər. [Pərinin] güləş sifəti və hər nə deyiləndə “bəli” deməyi elçilərə çox xoş gəldi. Çəmənzəminli

  Полностью »
 • GÜLƏŞÇİ

  is. İdmanın güləşmə növü ilə məşğul olan idmançı. Yüngülçəkili güləşçi

  Полностью »
 • GÜLƏŞDİRMƏ

  “Güləşdirmək”dən. f.is

  Полностью »
 • GÜLƏŞDİRMƏK

  icb. Güləşməyə məcbur etmək, qurşaq tutdurmaq. [Ziba xanım:] …Xan Qala qırağında bəy uşaqlarını birbiri ilə güləşdirir

  Полностью »
 • GÜLƏŞƏNGİ

  is. Güləşmə zamanı çalınan hava. Sanki bir döyüş, bir vuruşma meydanını təsvir edən güləşəngi havası adamları … yerindən oynadırdı

  Полностью »
 • GÜLƏŞQABAQ

  sif. Üzügülər, xoşsifət, mehriban, şən, gülər. Güləşqabaqlı qız. – Möhlətov istədi bu güləşqabaq oğlanın sözünə soyuqqanlılıqla yanaşsın, məna verməsi

  Полностью »
 • GÜLƏŞQABAQLI

  sif. Üzügülər, xoşsifət, mehriban, şən, gülər. Güləşqabaqlı qız. – Möhlətov istədi bu güləşqabaq oğlanın sözünə soyuqqanlılıqla yanaşsın, məna verməsi

  Полностью »
 • GÜLƏŞMƏ

  1. “Güləşmək”dən f.is. 2. idm. Bir-birinin kürəyini yerə vurmağa çalışan iki nəfərin qurşaq yapışmasından ibarət idman növü

  Полностью »
 • GÜLƏŞMƏK

  f. Bir-birinin kürəyini yerə vurmağa çalışmaq, qurşaq tutmaq. Pəhləvanlar güləşdilər. – [Vəzir:] Mən cavab verdim ki, əgər mənə yaraşsaydı, bu əlli ya

  Полностью »
 • GÜLƏŞSİFƏT

  bax gülərüz(lü). Güləşsifət, ortayaşlı biri … ayağa qalxıb oturanlara baxdı. Ə.Vəliyev

  Полностью »
 • GÜLƏŞSİFƏTLİ

  bax gülərüz(lü). Güləşsifət, ortayaşlı biri … ayağa qalxıb oturanlara baxdı. Ə.Vəliyev

  Полностью »
 • GÜLƏYƏN

  is. və sif. Çox gülən, gülməyi sevən (adam). Güləyən qadın. – Çəpərdən üstümə qəfil su atan; O güləyən qızı görəm yuxuda

  Полностью »
 • GÜLGƏZ

  sif. məh. Qırmızı, al. Ağ əllərin olub əcaib gülgəz; Qana batıb, yoxsa hənalanıbdır? M.P.Vaqif. Şahnisə xanım göz yaşlarını gülgəz dəsmalla silərək …

  Полностью »
 • GÜLGÜ

  is. 1. Gülmə işi; gülüş, gülmə. Yetər buludlardan vurduğumuz dəm; Bir az da gülgüdən danışsın qələm. S

  Полностью »