Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • GECƏVƏR

  is. bot. Çoxillik kökümsovlu dərman bitkisi

  Tam oxu »
 • GECƏYARI

  zərf Gecə saat 12-də, gecənin tən yarısında. Qazan xan bir ovuc bəylə gecəyarısı sərhəd çayının sahilinə çatıb atını suya vurdu

  Tam oxu »
 • GECƏYARISI

  zərf Gecə saat 12-də, gecənin tən yarısında. Qazan xan bir ovuc bəylə gecəyarısı sərhəd çayının sahilinə çatıb atını suya vurdu

  Tam oxu »
 • GECİKDİRİLMƏ

  “Gecikdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GECİKDİRİLMƏK

  məch. Vaxtında görülməmək, yubadılmaq, ləngidilmək. Döl vaxtında keçirilir, yun qırxımı gecikdirilmir

  Tam oxu »
 • GECİKDİRMƏ

  “Gecikdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GECİKDİRMƏK

  f. Bir işi lazımi vaxtında görməmək, yubatmaq, ləngitmək. [Həkimülmülk:] …Mənim anladığıma görə əlahəzrət mütləq [Səlimi] məhv edəcəkdir

  Tam oxu »
 • GECİKMƏ

  “Gecikmək”dən f.is. Fərrux kişinin gecikməsi Natiqin xoşuna gəlmədi. B.Bayramov

  Tam oxu »
 • GECİKMƏK

  f. 1. Vaxtında gəlməmək, vaxtından gec gəlmək; yubanmaq, gec çatmaq. Müsamirəyə gecikmək. Dərsə gecikmək

  Tam oxu »
 • GECQAYNAYAN

  sif. xüs. Qaynaması uzun çəkən, tez qaynamayan (mayelər haqqında)

  Tam oxu »
 • GECLİK

  is. Gec olma, vaxtında və ya tez olmama (tezlik ziddi)

  Tam oxu »
 • GECYETİŞƏN

  sif. O birilərindən daha gec yetişən, daha gec dəyən, gecdəyən. Gecyetişən meyvə. Gecyetişən buğda

  Tam oxu »
 • GEDƏCƏK

  zərf Gedilməsi lazım olan; getməli, gediləsi. Allahdan gizlin deyil, sizdən nə gizlin. Mənim bir gedəcək yerim var

  Tam oxu »
 • GEDƏLİ

  zərf Gedəndən bəri, gedəndən bu vaxta kimi, getdikdən sonra. Canım gedəli bəsi zamandır; Cismimdəki indi özgə candır

  Tam oxu »
 • GEDƏN-GƏLƏN

  is. Yoldan ötən hər bir şəxs, hər kəs, hər adam. [Arvad] gedəndəngələndən ərini soruşurdu. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • GEDƏNİ

  dan. bax gedəli. Gülsabah bu evdən gedəni Bayramın otaqlarındakı səliqə tamam pozulmuşdu. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • GEDƏR-GƏLMƏZ

  is. Qayıtması mümkün olmayan yer; ölüm. Vücudu iki qara qəpiyə dəyməz, amma gül təki oğlanları dalbadal ləkələyib, bir-bir gedər-gəlməzə yolladılar

  Tam oxu »
 • GEDƏRGİ

  sif. Mütləq getməli olan, qala bilməyən. Gedərgi adam. – Arazam, Kürə bəndəm; Bülbüləm, gülə bəndəm; Mən gedərgi qonağam; Bir şirin dilə bəndəm

  Tam oxu »
 • GEDƏRİ

  bax gedərgi. Gedəri qonaq. Qız gedəridir. – Bir gün gedəri olsam; bəlkə azalacaqdır; bu dünyadan bir damla

  Tam oxu »
 • GEDİB-GƏLMƏ

  “Gedib-gəlmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GEDİB-GƏLMƏK

  f. 1. Bir yerdən başqa yerə hərəkət etmək (bir istiqamətdə olan hərəkətin təkrar etdiyini və müxtəlif vaxtlarda cərəyan etdiyini göstərir)

  Tam oxu »
 • GEDİLƏSİ

  bax gedəcək. Gediləsi yer. [Cahandar ağa:] …Qapısına gediləsi deyil ki, beş-on adam yığıb aparasan, el adətincə barışıqlıq eləyəsən

  Tam oxu »
 • GEDİLMƏ

  “Gedilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GEDİLMƏK

  “Getmək”dən məch. Suraxanıyadək Sabunçu dəmir yolu xətti ilə, ondan o yana faytonla gedilirdi. S.Hüseyn

  Tam oxu »
 • GEDİŞ

  is. 1. Getmə işi; getmə. Gəlişin istər aşiq; Heç istəməz gedişin. Sarı Aşıq. [Uluq bəy:] Gedişi köksümə çəkir odlu dağ; Görüşü qəlbimdə yandırır çırağ

  Tam oxu »
 • GEDİŞ-GƏLİŞ

  is. 1. Müxtəlif istiqamətdə hərəkət etmə, gedib-gəlmə. Gediş-gəliş azalmışdı. – Gediş-gəliş çox az idi

  Tam oxu »
 • GEN₂

  [yun. genos – mənşə] İrsiyyətin, orqanizmin bu və ya başqa əlamətinin nəsillərə keçməsini təmin edən maddi əsası

  Tam oxu »
 • GEN₁

  1. sif. Geniş, enli. Gen otaq. Gen paltar. – Sıra dağlar, gen dərələr; Ürək açan mənzərələr. S.Vurğun

  Tam oxu »
 • GEN-BOL

  sif. 1. Çox geniş, çox böyük, rahat. Gen-bol yer. Gen-bol ev. – Ağalıq evi təzə qayda ilə tikilmiş, iki mərtəbə gen-bol bir imarət idi

  Tam oxu »
 • GEN-BOLLUQ

  is. Firavanlıq, rifah, bolluq. Gen-bolluq içində yaşamaq

  Tam oxu »
 • GENBALAQ

  sif. Balaqları gen, enli olan. Genbalaq şalvar. – [Molla Qasımın] ayağında genbalaqlı ağ kətandan lifəli yalınqat tumanı var idi

  Tam oxu »
 • GENBALAQLI

  sif. Balaqları gen, enli olan. Genbalaq şalvar. – [Molla Qasımın] ayağında genbalaqlı ağ kətandan lifəli yalınqat tumanı var idi

  Tam oxu »
 • GENCƏ

  bax genişcə

  Tam oxu »
 • GENDƏDUR

  is. köhn. Parıltılı və şax parça növü. // Həmin parçadan tikilmiş. Gendədur tuman

  Tam oxu »
 • GENDÖŞLÜ

  sif. Döşü, sinəsi enli, gen olan; geniş sinəli. Gendöşlü at

  Tam oxu »
 • GENDÖŞLÜLÜK

  is. Döşün, sinənin genliyi

  Tam oxu »
 • GENEALÓGİYA

  [yun. genealogia – şəcərə] 1. Şəcərənin, nəslin tarixini öyrənən köməkçi tarix elmi. 2. Şəcərə, nəsil tarixi

  Tam oxu »
 • GENEALOJİ́

  [yun.] Genealogiyaya aid olan, genealogiya ilə əlaqədar olan. Genealoji tədqiqat. Dillərin genealoji təsnifatı

  Tam oxu »
 • GENERAL

  [lat. generalis – ümumi, baş] Yüksək komanda heyəti üçün hərbi rütbə, habelə bu cür rütbəsi olan şəxs

  Tam oxu »
 • GENERÁL-QUBERNÁTOR

  [lat.] 1917-ci il inqilabından əvvəl Rusiyada və bəzi ölkələrdə: bir və ya bir neçə quberniyanın yüksək hərbi-inzibati hüquqlara malik rəisi

  Tam oxu »
 • GENERAL-QUBERNATORLUQ

  is. 1. General-qubernator vəzifəsi. Camaat ona [Xudadat bəyə] Gəncə general-qubernatorluğunu təklif edəndə uzun müddət razı olmamış, “mən həkiməm” – d

  Tam oxu »
 • GENERÁLİSSİMUS

  [lat. generalissimus – ən baş] Ən yüksək hərbi rütbə, habelə həmin rütbəni daşıyan şəxs

  Tam oxu »
 • GENERALİTÉT

  [alm. əsli lat.] Ordunun ali komanda heyəti; generallar

  Tam oxu »
 • GENERALLIQ

  is. General rütbəsi, adı

  Tam oxu »
 • GENERÁSİYA

  [lat. generatio – törəmə] xüs. 1. Heyvanların, bitkilərin, mineralların bütün üzvləri; nəsil. 2. Törəniş, törənmə, yenidən yaranma

  Tam oxu »
 • GENERÁTOR

  [lat.] xüs. 1. Mexaniki enerjini elektrik enerjisinə çevirən maşın. 2. Generasiya (2-ci mənada) hasil etmək üçün işlədilən müxtəlif cihazların, qurğul

  Tam oxu »
 • GENERATORLU

  sif. Generatoru olan. Generatorlu lampa

  Tam oxu »
 • GENÉTİK

  [yun.] Genetika mütəxəssisi, genetika alimi

  Tam oxu »
 • GENETİ́K

  sif. [lat.] 1. Genezisə aid olan, bir şeyin mənşəyini, inkişafını öyrənən. Genetik üsul. Genetik əlaqə

  Tam oxu »
 • GENÉTİKA

  [yun.] Biologiyanın, orqanizmlərin irsiyyətini və dəyişkənliyini öyrənən bəhsi

  Tam oxu »