Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Gİ́BBON

  [ing.] Cənub-şərqi Asiya və Malay adalarında yaşayan uzunqollu meymun cinsi

  Tam oxu »
 • GİC

  sif. 1. Axmaq, səfeh, ağıldan kəm, sarsaq. Qurbani der: bəsdir məni puç etdin; Aldın əqlim əldən, dəli, gic etdin

  Tam oxu »
 • GİC-GİC

  zərf Gic kimi, axmaqcasına, sarsaq-sarsaq, mənasız olaraq. Gic-gic gülmək. – [Sitarə Gülzara:] Bəsdir, bəsdir

  Tam oxu »
 • GİCALOV

  is. dan. Çətin, ağır, dolaşıq vəziyyət. Mələk xanım bu gicalovda olsun, xəbər verim sənə Qara vəzirin qulunnan

  Tam oxu »
 • GİCAVAR

  is. 1. məh. Tez-tez səmtini dəyişən yaz və ya yay küləyi. Gicavar əsir. 2. məc. dan. Əqidəsini, məsləyini tez-tez dəyişən adam haqqında; hərdəmxəyal

  Tam oxu »
 • GİCBAŞ

  bax gicbeyin. [Çimnaz:] Gicbaş arvad da Veys nə cür tapşırıb, elə-elə gedib qızı istəyib. Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »
 • GİCBAŞLIQ

  bax gicbeyinlik

  Tam oxu »
 • GİCBEYİN

  sif. Gic, axmaq, sarsaq, ağılsız

  Tam oxu »
 • GİCBEYİNLİK

  is. Giclik, axmaqlıq, sarsaqlıq, ağılsızlıq

  Tam oxu »
 • GİCBƏSƏR

  bax gicbeyin

  Tam oxu »
 • GİCBƏSƏRLİK

  bax gicbeyinlik. Sən Seyid Vəlinin o gicbəsərliyinə baxma, onu nahaq yerə gözdən salıblar. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • GİCƏLLƏNDİRİCİ

  bax başgicəlləndirici

  Tam oxu »
 • GİCƏLLƏNDİRMƏ

  “Gicəlləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİCƏLLƏNDİRMƏK

  baş(ını) gicəlləndirmək – gözlərini qaraltmaq, başını fırlatmaq. Qırmızı, yaşıl, qara, sarı maykalar [Lətifin] gözündə bir-birinə qarışır, başını gic

  Tam oxu »
 • GİCƏLLƏNMƏ

  “Gicəllənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİCƏLLƏNMƏK

  baş(ı) gicəllənmək – müvazinət hissinin itirilməsi, gözlərin qaralması və başın hərlənməsi şəklində təzahür edən yarıbayğınlıq halında olmaq

  Tam oxu »
 • GİCƏLLƏTMƏ

  “Gicəllətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİCƏLLƏTMƏK

  bax gicəlləndirmək. Zərbə onu gicəllətdi

  Tam oxu »
 • GİCƏLMƏ₂

  “Gicəlmək2”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİCƏLMƏ₁

  “Gicəlmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİCƏLMƏK₂

  qayıd. Gic olmaq, dəli olmaq, başına hava gəlmək. [Almaz:] Gicəlmisən qız nədir? C.Cabbarlı

  Tam oxu »
 • GİCƏLMƏK₁

  bax gicəllənmək. …Əgər yer fırranır, bəs niyə bizim başımız gicəlmir? C.Məmmədquluzadə. [Molla Nəsrəddin:] …Başım gicəlib hərlənirdi

  Tam oxu »
 • GİCƏLTMƏ₂

  “Gicəltmək2”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİCƏLTMƏ₁

  “Gicəltmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİCƏLTMƏ₃

  is. Qoyun-quzuda baş gicəllənməsi şəklində təzahür edən xəstəlik. Maldarlıq edən şəxslərə məlumdur ki, qoyunquzuda bir gicəltmə naxoşluğu olur ki, onl

  Tam oxu »
 • GİCƏLTMƏK₁

  bax gicəlləndirmək. …Tənbəkidə nikotin adlı şey var ki, adamın başını gicəldir, qusmağı gəlir, əl-ayağı titrəyir

  Tam oxu »
 • GİCƏLTMƏK₂

  f. Gic etmək, dəli etmək

  Tam oxu »
 • GİCGAH

  is. [fars.] Kəllənin qulaqdan alın sümüyünə qədər olan hissəsi. Daş gicgahına dəydi. Gicgahını ovuşdurmaq

  Tam oxu »
 • GİCİK

  is. Gic, axmaq, sarsaq, dəli

  Tam oxu »
 • GİCİKMƏ

  “Gicikmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİCİKMƏK

  f. Gicləşmək, gic olmaq, axmaqlaşmaq, sarsaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • GİCİŞDİRMƏ

  “Gicişdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİCİŞDİRMƏK

  icb. Gicişmə hissi doğurmaq, qıcıqlandırmaq, qaşındırmaq, təxərrüşə gətirmək. …Sarıköklü pitinin ətri çayxanaya dolmağa və Qədim dayının burnunu giciş

  Tam oxu »
 • GİCİŞMƏ

  1. “Gicişmək”dən f.is. 2. is. Bədənin hər hansı bir yerində dərinin həssaslığının pozulması nəticəsində əmələ gələn qeyri-ixtiyari qaşınma ehtiyacı

  Tam oxu »
 • GİCİŞMƏK

  f. Qaşınmaq, qaşınma duymaq, qaşıntı hiss etmək. Keçinin buynuzu gicişəndə başını çobanın çomağına sürtər

  Tam oxu »
 • GİCİTKƏN

  is. bot. Gövdə və yarpaqlarında dalayıcı tükləri olan ot bitkisi; gəzənə. Böyük bir səadət isə bu yerlərin cincilim, gicitkən kimi otlarla dolu olması

  Tam oxu »
 • GİCİTKƏNLİK

  is. Çoxlu gicitkən bitən yer

  Tam oxu »
 • GİCLƏŞMƏ

  “Gicləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİCLƏŞMƏK

  f. 1. Gic olub getmək, axmaqlaşmaq, səfehləşmək, ağlı itmək. O getdikcə gicləşir. 2. Axmaq hərəkətlər etmək, gic-gic danışmaq, yersiz iş görmək; axmaq

  Tam oxu »
 • GİCLİK

  is. 1. Axmaqlıq, səfehlik, sarsaqlıq. Giclik eləmək. 2. Axmaq hərəkətlər, axmaq danışıq

  Tam oxu »
 • GİCO

  is. dan. Burulğan

  Tam oxu »
 • GİCTƏHƏR

  sif. Bir az gic, axmaq, gicbəsər, gic kimi. Gictəhər adam. – Qulu həmişəki kimi gictəhər (z.) və laqeyd görünürdü

  Tam oxu »
 • GİCTƏHƏRLİK

  is. Gicə oxşama; bir qədər giclik, sarsaqlıq, gicbəsərlik

  Tam oxu »
 • GİDİ

  sif. Pis, alçaq, yaramaz. Gidi Reyhan ərəb atı gətirməz; Aşa bilməz qarlı dağlar, yol, məni. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • GİGİRTDƏMƏ

  “Gigirtdəmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİGİRTDƏMƏK

  f. İki adamı qızışdırıb aralarını vurmaq

  Tam oxu »
 • GİGİYÉNA

  [yun. hygieinos – şəfaverici] Xarici mühitin müxtəlif amillərinin insan orqanizminə təsirini və sağlamlığı qoruma tədbirlərini öyrənən elm

  Tam oxu »
 • GİGİYENAÇI

  is. Gigiyena mütəxəssisi olan həkim

  Tam oxu »
 • GİGİYENİ́K

  sif. 1. Gigiyenaya aid olan, gigiyena ilə əlaqədar olan. Gigiyenik tədbirlər. 2. Gigiyena qayda və tələblərinə cavab verən

  Tam oxu »
 • GİGOVUN

  bax mozalan

  Tam oxu »