Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • GİQÁNT

  [yun.] Çox böyük, çox iri, nəhəng, azman

  Tam oxu »
 • GİQANTİ́ZM

  [yun.] biol. Çox böyük sürətlə boy ataraq mövcud normalardan kənara çıxma (insan, heyvan və ya bədənin ayrı-ayrı üzvləri haqqında)

  Tam oxu »
 • GİQANTLIQ

  is. Böyüklük, yekəlik, nəhənglik, azmanlıq

  Tam oxu »
 • GİL

  is. 1. Yer səthində və ya altında olan, yaş halda özlü kütləyə çevrilən çöküntü süxuru (dulusçuluq, heykəltəraşlıq və tikintidə işlədilir)

  Tam oxu »
 • GİLABI

  is. [fars.] Keçmişdə paltar və baş yumaq üçün sabun əvəzinə işlədilən gil növü. Sarı gilabı. Göy gilabı

  Tam oxu »
 • GİLABISATAN

  is. köhn. Keçmişdə əyalətləri gəzərək gilabı satmaqla məşğul olan adam. Gilabısatan xüsusi yoxsul adamlar olardı

  Tam oxu »
 • GİLAN

  is. məh. Qapını bağlamaq üçün arxasına keçirilən taxta və ya dəmir; kilid

  Tam oxu »
 • GİLAS

  is. Ağ, sarı, qırmızı və qara növləri olan çəyirdəkli şirin meyvə və bu meyvənin ağacı. Gilas mürəbbəsi

  Tam oxu »
 • GİLASLIQ

  is. Çoxlu gilas ağacı əkilmiş yer; gilas bağı. Gilaslığı suvarmaq

  Tam oxu »
 • GİLAVAR

  is. Cənub və cənub-şərqdən əsən külək adı. Əsdikcə gilavar, oynardı bulvar. M.Müşfiq. Şiddətli bir gilavar (cənub küləyi) əsdiyindən dənizin gurultusu

  Tam oxu »
 • GİLDİR-GİLDİR

  zərf Gilə-gilə, damcıdamcı, dənə-dənə (göz yaşı haqqında). Gildir-gildir yaş tökmək. Gildir-gildir ağlamaq

  Tam oxu »
 • GİLDİYA

  is. [alm.] İttifaq, təbəqə

  Tam oxu »
 • GİLEY

  is. Narazılıq, şikayət. Nə xoş sitəmkarsan, zalimü xunxar; Onun üçün səndən çox gileyim var. M.P.Vaqif

  Tam oxu »
 • GİLEY-GÜZAR

  bax giley. [Fazil:] Abbas, genə səndən yana giley-güzar eşidirəm, genə səndən şikayətlər qulağıma çatır

  Tam oxu »
 • GİLEY-GÜZARLIQ

  is. Narazılıq, şikayət. [Mürşid:] Sadıq, bizim arvad məndən çox giley-güzarlıq elədi? S.Rəhman

  Tam oxu »
 • GİLEY-KÜSÜ

  bax giley-güzar. Danışdıqca Zeynəbin səsi titrəyirdi, bu titrəyişdə həm dərin bir iztirab, həm də incə gileyküsü vardı

  Tam oxu »
 • GİLEY-KÜSÜLÜK

  bax giley-güzarlıq

  Tam oxu »
 • GİLEYLƏNƏ-GİLEYLƏNƏ

  zərf Şikayətlənərək, narazılıq edərək. [Hümmət:] Küncdə-bucaqda danışmaq arvad işidir, – deyə, astadan gileylənə-gileylənə eyvana çıxdı

  Tam oxu »
 • GİLEYLƏNMƏ

  “Gileylənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİLEYLƏNMƏK

  f. Giley etmək, şikayətlənmək, narazılıq etmək. Kəndlilər südün azlığından şikayət edir, çobanlardan gileylənirdilər

  Tam oxu »
 • GİLEYLİ

  sif. və zərf Narazı, şikayətçi. Oturuşu şirin, duruşu Leyli; Qəmzəsi öpməli, yarı gileyli. M.P.Vaqif

  Tam oxu »
 • GİLEYLİK

  bax giley. Şərifzadə ondan gileylik eyləyirdi. M.Hüseyn

  Tam oxu »
 • GİLƏ

  is. 1. Üzümün, narın və s. meyvələrin hər bir dənəsi. Qarağat giləsi. – [Kazım] yoğun qaşlarının altından baxan xırda üzüm gilələrinə oxşar gözlərini

  Tam oxu »
 • GİLƏ-GİLƏ

  zərf Damcı-damcı, damladamla. Su gəlir gilə-gilə; Bülbüllər gəlir dilə; Yarımı bağda gördüm; Batıbdır qızılgülə

  Tam oxu »
 • GİLƏKCƏ

  sif. və zərf Gilək dilində. Giləkcə bilmək. – [Kişi və arvad] giləkcə danışırdılar. S.Hüseyn

  Tam oxu »
 • GİLƏKLƏR

  is. İranın şimalında, Xəzərin cənub sahilində yaşayan, İrandilli kiçik bir xalq

  Tam oxu »
 • GİLƏLƏMƏ

  “Gilələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİLƏLƏMƏK

  f. Üzümün, narın və ya başqa giləmeyvənin gilələrini bir-bir qırmaq, qoparmaq. Narı gilələmək. Qarağatı gilələmək

  Tam oxu »
 • GİLƏLƏNMƏ

  “Gilələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİLƏLƏNMƏK

  məch. 1. Gilələri bir-birindən ayrılmaq, qoparılmaq, gilə halına salınmaq. Üzüm sirkə üçün gilələndi

  Tam oxu »
 • GİLƏMEYVƏ

  is. bot. Gilə şəklində bitən meyvələrin (məs.: üzüm, moruq, qarağat və s.) ümumi adı

  Tam oxu »
 • GİLƏMEYVƏÇİLİK

  is. Meyvəçiliyin, giləmeyvə bitkilərini əkib-becərməklə məşğul olan sahəsi. Giləmeyvəçilik təsərrüfatı

  Tam oxu »
 • GİLƏMEYVƏLİLƏR

  cəm bot. Üzüm, moruq, qarağat və bəzi başqa meyvələrin daxil olduğu bitkilər

  Tam oxu »
 • GİLƏNAR

  is. 1. bax albalı. Hər evin həyətində … gilənar ağacları … var. İ.Əfəndiyev. 2. məc. Qara, girdə göz haqqında

  Tam oxu »
 • GİLƏNARLIQ

  is. Çoxlu gilənar ağacı əkilmiş yer; gilənar bağı. Binanı əhatə edən bağ alma-armudluqdan, gilənarlıqdan ibarət idi

  Tam oxu »
 • GİLGİLƏ

  is. Nazik, ensiz dəmirdən, ya ağacdan olan çənbər və onu gillətməkdən ötrü uzun ağacdan və ya məftildən ibarət uşaq oyuncağı

  Tam oxu »
 • GİLİZ

  [alm.] (“gilza” sözünün canlı dildə tələffüzü). 1. Odlu silahlarda: alt hissəsində barıt və yandırıcı maddə, yuxarı hissəsində isə güllə və ya mərmi y

  Tam oxu »
 • GİLQARIŞDIRAN

  sif. xüs. Tikinti işlərində gil məhlulu hazırlamaq üçün gili su ilə qarışdıran. Gilqarışdıran qurğu. // is

  Tam oxu »
 • GİLQARIŞDIRICI

  sif. xüs. Tikinti işlərində gil məhlulu hazırlamaq üçün gili su ilə qarışdıran. Gilqarışdıran qurğu. // is

  Tam oxu »
 • GİLLƏ

  is. məh. Təndirdə alma və ya armud qaxı qurutmaq üçün dayaz palçıq qab

  Tam oxu »
 • GİLLƏDİLMƏ

  “Gillədilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİLLƏDİLMƏK

  məch. Diyirlədilmək, yumaladılmaq

  Tam oxu »
 • GİLLƏMƏ₁

  “Gilləmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİLLƏMƏ₂

  “Gilləmək2”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİLLƏMƏK₁

  f. Diyirləmək, yumalatmaq

  Tam oxu »
 • GİLLƏMƏK₂

  f. Gil vurmaq, gil sürtmək, gillə suvaq çəkmək. Divarı gilləmək

  Tam oxu »
 • GİLLƏNMƏ₂

  “Gillənmək2”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİLLƏNMƏ₁

  “Gillənmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİLLƏNMƏK

  f. 1. Gillə qarışmaq, gilli olmaq; gillə örtülmək, gil halına düşmək. Neft layı gillənib. 2. Gil vurulmaq, gil çəkilmək, gillə suvaq çəkilmək

  Tam oxu »
 • GİLLƏNMƏK₁

  f. Fırlana-fırlana düşmək, diyirlənmək. Nigarın ala gözlərindən damcıdamcı yaş gillənib lalə yanaqlardan aşağı gəldi

  Tam oxu »