Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • GİLLƏŞMƏ

  “Gilləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİLLƏŞMƏK

  bax gillənmək 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • GİLLƏTMƏ₂

  “Gillətmək2”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİLLƏTMƏ₁

  “Gillətmək1”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİLLƏTMƏK₂

  icb. Gil vurdurmaq, gil sürtdürmək, gillə suvaqlatmaq. Divarı gillətmək

  Tam oxu »
 • GİLLƏTMƏK₁

  f. Yuvarlatmaq, diyirlətmək. Şalbanı gillətmək. Çəlləyi gillətmək

  Tam oxu »
 • GİLLİ

  sif. Tərkibində gil olan, gil qatışmış, gil qarışıq. Gilli torpaq. Gilli məhlul. Gilli süxur. – O daşlı, qumsallı, gilli torpağı; Udur, lay-lay udur e

  Tam oxu »
 • GİLLİCƏ

  is. geol. Tərkibində gil olan (torpaq)

  Tam oxu »
 • GİLLİCƏLİ

  sif. geol. Tərkibində gillicə çox olan. Gillicəli torpaq

  Tam oxu »
 • GİLLİLİK

  is. Tərkibində gil olma. Torpağın gillilik dərəcəsi. Qumun gilliliyi

  Tam oxu »
 • GİLYOTİ́N

  [fr. xüs. addan] tar. Ölüm cəzasına məhkum olanların başını kəsmək üçün maşın. O yandan ərş mülkü və kosmosun qamarlanması; Bu yandan gilyotin və qətl

  Tam oxu »
 • GİMGƏ

  is. dan. Yığıncaq, yığnaq, bir yerə yığılmış adamlar. Küçədə gimgə qurmaq. – Bünyadın gözündən itən cani bir doqqaz qabağında yığılan gimgəyə yaxınlaş

  Tam oxu »
 • GİMNÁST

  [yun.] Gimnastika ilə məşğul olan, gimnastikada mahir olan idmançı. Gənc gimnastlar. Gimnast qızlar

  Tam oxu »
 • GİMNASTİ́K

  sif. Gimnastikaya aid olan, gimnastika ilə əlaqədar olan. Gimnastik hərəkətlər

  Tam oxu »
 • GİMNÁSTİKA

  [yun.] Orqanizmi inkişaf etdirmək və sağlamlaşdırmaq üçün tətbiq edilən xüsusi fiziki hərəkətlər sistemi

  Tam oxu »
 • GİMNASTYÓRKA

  [rus.] Düz dayanan yaxalıqlı üst köynəyi (hərbi geyim). Gimnastyorkanı ütüləmək. – Qərargah rəisi – uzun, qarayanız adam gimnastyorkasını tərsinə geyə

  Tam oxu »
 • GİMNAZİ́ST

  [yun.] 1917-ci il inqilabından əvvəl: gimnaziya şagirdi. Bazara çıxdıqda Cənnətəli gimnazistləri başına toplardı

  Tam oxu »
 • GİMNÁZİYA

  [yun.] Klassik dillərin tədrisinə üstünlük verilən orta məktəb. Knyaza gimnaziyanın köhnə və sərt qaydaları çox ağır gəlir

  Tam oxu »
 • GİNEKOLÓGİYA

  [yun. gyne – qadın və logos – elm] tib. Qadın orqanizminin xüsusiyyətləri, qadın cinsi orqanları və onların müalicəsi haqqında elm

  Tam oxu »
 • GİNEKOLOJİ́

  sif. [yun.] Ginekologiyaya aid olan, ginekologiya ilə əlaqədar olan. Xəstəxananın ginekoloji şöbəsi

  Tam oxu »
 • GİNEKÓLOQ

  [yun.] Qadın xəstəlikləri həkimi, ginekologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • GİPGİRDƏ

  üst. Lap girdə, tamamilə girdə; yuvarlaq. Gipgirdə şar

  Tam oxu »
 • GİPS

  [yun.] 1. Ağ və ya sarı rəngli mineral; kirəc (yandırılıb xırdalanmışı tikinti materialı kimi heykəltəraşlıqda, cərrahlıqda işlədilir)

  Tam oxu »
 • GİPSLƏMƏ

  “Gipsləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİPSLƏMƏK

  f. 1. Gips sarğısı qoymaq. Qolunu gipsləmək. 2. k.t. Torpağı gipslə gübrələmək. 3. xüs. Rəngini və dadını yaxşılaşdırmaq, habelə xarab olmaqdan qoruma

  Tam oxu »
 • GİPSLƏNMƏ

  “Gipslənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİPSLƏNMƏK

  məch. 1. Gips sarğısı qoyulmaq. Əli gipslənib. 2. k.t. Yanmamış, üyüdülmüş gipslə gübrələnmək (torpaq haqqında)

  Tam oxu »
 • GİPSLƏTMƏ

  “Gipslətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİPSLƏTMƏK

  icb. 1. Gips sarğısı qoydurmaq. Ayağını gipslətmək. 2. k.t. Yanmamış, üyüdülmüş gipslə gübrələtmək. Torpağı gipslətmək

  Tam oxu »
 • GİPSLİ

  sif. Tərkibində gips olan. Gipsli torpaq

  Tam oxu »
 • GİPSLİLİK

  is. Tərkibində gips olma. Torpağın gipslilik dərəcəsi

  Tam oxu »
 • GİPSOLİ́T

  [yun.] Gipslə müxtəlif maddələrin qarışığından hazırlanan tikinti materialı (arakəsmə və s. üçün işlədilir)

  Tam oxu »
 • GİPÜR

  [fr.] Qabarıq naxışları olan çox zərif krujeva növü. // Krujeva kimi toxunmuş parça. // Həmin parçadan tikilmiş

  Tam oxu »
 • GİR

  is. [fars.] Güc, qüvvət, taqət. Əlinin giri yoxdur. Qolunun giri. – Tüfəngini qaparaq; Yalınayaq çaparaq; Güvənib öz girinə; Qoşdu döyüş yerinə

  Tam oxu »
 • GİRAMİ

  sif. [fars.] klas. Əziz, istəkli, hörmətli. (danışıqda adətən “əziz-girami” şəklində işlənir). Əziz-girami uşaq

  Tam oxu »
 • GİRDAB

  is. [fars.] 1. bax burulğan 1-ci mənada. …Gah sahil, gah girdab olur məskənim; Nə qədər bəlalı başım var mənim! A

  Tam oxu »
 • GİRDABLI

  sif. 1. Girdabı olan, burulğanlı. Girdablı dəniz. 2. məc. Ağır, təhlükəli, əzablı, çıxılmaz. Həyatın girdablı yolları

  Tam oxu »
 • GİRDƏ

  sif. 1. Dairəvi, dairə şəkilli. – Mən Əhmədə otağın qarşısındakı girdə mizin dövrəsində olan sandalyalardan birində əyləşməyi təklif etdim

  Tam oxu »
 • GİRDƏCƏ

  sif. Çox girdə; gipgirdə, yumruca. Girdəcə sifət. – Rizvan iki yaşında; Bir uşaqdır girdəcə. M.Dilbazi

  Tam oxu »
 • GİRDƏDİŞLİ

  sif. tex. Dişləri girdə, dairəvi olan. Girdədişli val

  Tam oxu »
 • GİRDƏGÖZ

  sif. Gözləri girdə olan. Girdəgözlü uşaq. – …Balacaboy, girdəgöz, dörd-beş yaşlı oğlan boğazını uzadıb kəkələdi: – Qağasıdır

  Tam oxu »
 • GİRDƏGÖZLÜ

  sif. Gözləri girdə olan. Girdəgözlü uşaq. – …Balacaboy, girdəgöz, dörd-beş yaşlı oğlan boğazını uzadıb kəkələdi: – Qağasıdır

  Tam oxu »
 • GİRDƏLƏMƏ

  “Girdələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİRDƏLƏMƏK

  f. 1. Girdə etmək, girdə şəklə salmaq, yumrulamaq, şar şəklinə salmaq, yuvarlaqlamaq. 2. Dairə şəklinə salmaq, dairəviləşdirmək, dairəvi etmək

  Tam oxu »
 • GİRDƏLƏNMƏ

  “Girdələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİRDƏLƏNMƏK

  f. 1. Yumrulanmaq, şar şəklinə düşmək. 2. Dairə şəklinə düşmək; dairəviləşmək. Tabaq kimi girdələnmiş (f

  Tam oxu »
 • GİRDƏLƏŞDİRMƏ

  “Girdələşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİRDƏLƏŞDİRMƏK

  bax girdələtmək

  Tam oxu »
 • GİRDƏLƏŞMƏ

  “Girdələşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GİRDƏLƏŞMƏK

  f. 1. Girdə olmaq, yumrulaşmaq, yuvarlaqlaşmaq. 2. Dairə şəklinə düşmək, dairəvi olmaq

  Tam oxu »