Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • GUM-GUM

  təql. Bir şey düşərək bir yerə dəydikdə hasil olan boğuq səs. Gum-gum gumbuldamaq. – …Yağmur alaçığın keçələrini gum-gum qamçılayırdı

  Tam oxu »
 • GUMB

  təql. İçiboş bir şeyi vurduqda çıxan səs

  Tam oxu »
 • GUMBULDAMA

  “Gumbuldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • GUMBULDAMAQ

  f. Gumbultu səsi çıxarmaq, gumb eləmək. Çəllək yerə düşüb gumbuldadı. – Qalxan gumbuldayar, şəmşirlər oynar

  Tam oxu »
 • GUMBULDATMA

  “Gumbuldatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • GUMBULDATMAQ

  f. Gumbultu səsi çıxarmasına səbəb və ya vasitə olmaq. Ləyəni yerə salıb gumbuldatmaq. Ayaqları ilə döşəməni gumbuldatmaq

  Tam oxu »
 • GUMBULTU

  təql. Ağır bir şey düşdükdə, yaxud bir şeyə dəydikdə çıxan çox bərk, boğuq səs. Gecədən xeyli keçmiş bacadan gumbultu ilə bir şey içəri düşdü

  Tam oxu »
 • GUMUR-GUMUR

  bax gum-gum. Gumur-gumur gumurlanmaq

  Tam oxu »
 • GUMURLANMA

  “Gumurlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • GUMURLANMAQ

  f. Gumur-gumur səs çıxartmaq. Qoç Koroğlu naləsindən; Dağlar gumur-gumurlanır. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • GUP

  təql. Yuxarıdan düşən ağır şeyin çıxardığı səs. □ Ürəyi gup eləmək – ansızın pis bir hadisədən, xəbərdən qorxmaq, ürəyi düşmək

  Tam oxu »
 • GUP-GUP

  təql. 1. Ayağın yerə tez-tez dəyməsindən hasil olan səs. Bir fincan çay içəriçməz pilləkənləri gup-gup başıaşağı endim

  Tam oxu »
 • GUPPAGUP

  bax gup-gup. Ürəyi guppagup döyünür

  Tam oxu »
 • GUPPULDAMA

  “Guppuldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • GUPPULDAMAQ

  f. Guppultu səsi çıxarmaq

  Tam oxu »
 • GUPPULDATMA

  “Guppuldatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • GUPPULDATMAQ

  icb. Guppultu səsi çıxarmasına səbəb olmaq. Çaydanı yerə salıb guppuldatmaq

  Tam oxu »
 • GUPPULTU

  is. 1. Gup-gup səsi. Eşitdilər birdən at hənirtisi; Silah şaqqıltısı, guppultu səsi. H.K.Sanılı. Kompressor stansiyasından gələn yeknəsəq guppultunun

  Tam oxu »
 • GUPSAMA

  “Gupsamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • GUPSAMAQ

  f. Birdən şiddətlə vurmaq, ilişdirmək. Nəriman … daşı var gücü ilə Robertin başına gupsadı… Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • GUR

  sif. 1. Güclü, qüvvətli, şiddətli. Günəşin gur şüaları. – Ocağı gur (z.) qaladı; Günortaya hazır oldu çığırtma

  Tam oxu »
 • GUR-GUR

  zərf 1) gurultu ilə, bol və güclü çıxan və ya axan suyun çıxardığı səs haqqında. Çay gur-gur axır; 2) alışaraq, şiddətlə

  Tam oxu »
 • GURHAGUR

  zərf 1. Şiddətlə, gurultu ilə. Mart ayının əvvəlləri olmasına baxmayaraq, dəmir soba gurhagur yanırdı

  Tam oxu »
 • GURLAMA

  “Gurlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • GURLAMAQ

  f. 1. Bərkdən səslənmək, gurultu qoparmaq, guruldamaq. Hiddət ilə ruzigar gurlar; Qar parçaları səmaya fırlar

  Tam oxu »
 • GURLANMA

  “Gurlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • GURLANMAQ

  f. Şiddətlənmək, güclənmək. Ocaq daha da gurlandı

  Tam oxu »
 • GURLAŞMA

  “Gurlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • GURLAŞMAQ

  f. 1. Daha da gurultulu olmaq, əvvəlkindən gur səslənmək. Səsi daha da gurlaşırdı. 2. Şiddətlənmək, artmaq, güclənmək

  Tam oxu »
 • GURLAYICI

  sif. Gurultu səsi çıxaran, gurlayan

  Tam oxu »
 • GURP

  təql. Ağır bir şey düşdükdə çıxan səs. ◊ Ürəyi gurp eləmək – bax ürəyi gup eləmək (“gup”da)

  Tam oxu »
 • GURPADAN

  zərf Guppultu ilə, birdən, nagahani. Gurpadan düşmək

  Tam oxu »
 • GURSAÇ

  sif. Saçı gur olan, qalınsaç. Gursaçlı qız

  Tam oxu »
 • GURSAÇLI

  sif. Saçı gur olan, qalınsaç. Gursaçlı qız

  Tam oxu »
 • GURSAÇLIQ

  is. Qalınsaç(lı)lıq

  Tam oxu »
 • GURSAÇLILIQ

  is. Qalınsaç(lı)lıq

  Tam oxu »
 • GURSƏS

  sif. Səsi gur olan, gur səs çıxaran. Gursəs(li) kişi

  Tam oxu »
 • GURSƏSLİ

  sif. Səsi gur olan, gur səs çıxaran. Gursəs(li) kişi

  Tam oxu »
 • GURSƏSLİK

  is. Səsi gur olma

  Tam oxu »
 • GURSƏSLİLİK

  is. Səsi gur olma

  Tam oxu »
 • GURŞAD

  sif. Çox bərk və sürətlə yağan. …Gurşad yağmur ehtiyatsız yolçuları islanmış cücəyə döndərir. M.Rzaquluzadə

  Tam oxu »
 • GURTAGURT

  təql. Ocaqda, sobada odun, kömür, qaz yanarkən çıxan səs. Ocaq gurtagurt saldı

  Tam oxu »
 • GURULDAMA

  “Guruldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • GURULDAMAQ

  bax gurlamaq. Yağmasa da guruldayır. (Məsəl). Dərin darısqal dibində dərənin; Rəd kimi guruldayır baltalar

  Tam oxu »
 • GURULDATMA

  “Guruldatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • GURULDATMAQ

  icb. Guruldamasına səbəb olmaq. [Tahir] …öz məharətini göstərmək üçün bir neçə dəfə motoru guruldatdı… M

  Tam oxu »
 • GURULDAYICI

  sif. Gurultu salan, gurlayan, gur-gur edən. ◊ Guruldayıcı qaz kim. – hidrogenin oksigenlə qarışığından alınan partlayıcı qaz

  Tam oxu »
 • GURULTU

  is. 1. Bir şeyin hərəkətindən və ya düşməsindən hasil olan çox bərk qarışıq səs. – [Məlikməmməd] sübhə yavuq gördü bir gurultu, bir nərilti gəlir ki,

  Tam oxu »
 • GURULTU-NƏRİLTİ

  is. Çox bərk səsküy, gurultu. Çayın tərpətdiyi qayalar toqquşur, gurultu-nərilti qoparırdı. B.Bayramov

  Tam oxu »
 • GURULTU-PATILTI

  bax gurultu-nərilti. Günlərin birində qonşumgildən gurultupatıltı eşitdim. S.Rüstəm

  Tam oxu »