Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • GURULTULU

  sif. 1. Gurultusu olan, çox səs salan, gurultu salan. Yağış nə qədər gurultulu (z.) yağsa, o qədər sonra hava xoş və aydın olur… A

  Tam oxu »
 • GURULTULULUQ

  is. Gurultu qoparan adam və ya şeyin halı

  Tam oxu »
 • GURUPPULTU

  bax guppultu. …Orada bir belə məqalə var idi: “Milləti-islamiyyənin inhitatı”, yəni “müsəlmanların yuxarıdan guruppultu ilə aşağı düşməyi”

  Tam oxu »
 • GUŞ

  [fars.] klas. Qulaq. Barmağında xatəm, guşində tənə; Gireh-gireh zülfün tökə gərdənə. M.P.Vaqif. □ Guş etmək klas

  Tam oxu »
 • GUŞƏ

  is. [fars.] 1. Künc, bucaq. Otağın guşəsi. – Onlar uçuq toyuq hinini palçıqlayır və həyətin bir guşəsinə yapılmış təzəkləri qalağa yığırdılar

  Tam oxu »
 • GUŞƏBƏND

  is. [fars.] köhn. Bir şeyin, ya tikilinin guşələrini birləşdirməkdən ötrü metal və ya başqa materialları birləşdirməkdən ötrü metal üçbucaq şəklində b

  Tam oxu »
 • GUŞƏDAŞI

  is. 1. Tikilərkən binanın tinlərinə qoyulan və başqa bütün daşların qoyulması üçün əsas olan daş. Guşədaşı yerdə qalmaz

  Tam oxu »
 • GUŞƏNİŞİN

  is. [fars.] Cəmiyyətdən, adamlardan qaçan adam; asket, zahid. □ Guşənişin olmaq – bir yerdə qapanıb qalmaq, evdən bayıra çıxmamaq

  Tam oxu »
 • GUŞƏNİŞİNLİK

  is. Guşənişin adamın halı; asketlik, zahidlik

  Tam oxu »
 • GUVULDAMA

  “Guvuldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • GUVULDAMAQ

  f. Guvultu səsi çıxarmaq, uğuldamaq. Budur şimal yeli qopub guvuldar; Sürükləyib buludları vıyıldar. A

  Tam oxu »
 • GUVULTU

  is. Geniş sahəni əhatə edən dəhşətli səs; uğultu

  Tam oxu »
 • GUYA

  bağl. Sanki, elə bil. Guya bilmirsən. – …Axurun içində guya ki, fənə bürünmüş bir şey naçalnikin gözünə sataşdı

  Tam oxu »
 • GUYA Kİ

  bağl. Sanki, elə bil. Guya bilmirsən. – …Axurun içində guya ki, fənə bürünmüş bir şey naçalnikin gözünə sataşdı

  Tam oxu »
 • GÜBRƏ

  is. Bitkiləri daha yaxşı qidalandırmaq və məhsuldarlığını artırmaq üçün torpağa qatılan üzvi və ya qeyri-üzvi maddə

  Tam oxu »
 • GÜBRƏLƏMƏ

  “Gübrələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÜBRƏLƏMƏK

  f. Torpağa gübrə vermək. Tarlanı gübrələmək

  Tam oxu »
 • GÜBRƏLƏNDİRİLMƏ

  “Gübrələndirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • GÜBRƏLƏNDİRİLMƏK

  məch. Gübrə vurdurulmaq, gübrə səpdirilmək

  Tam oxu »
 • GÜBRƏLƏNDİRMƏ

  “Gübrələndirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • GÜBRƏLƏNDİRMƏK

  icb. Gübrə vurmaq, gübrə vermək

  Tam oxu »
 • GÜBRƏLƏNMƏ

  “Gübrələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÜBRƏLƏNMƏK

  məch. Gübrə vurulmaq, gübrə verilmək. Tarla gübrələndi

  Tam oxu »
 • GÜBRƏLƏTMƏ

  “Gübrələtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÜBRƏLƏTMƏK

  icb. Gübrə verdirmək, gübrə vurdurmaq. Sahəni gübrələtmək

  Tam oxu »
 • GÜBRƏLİ

  sif. Gübrəsi olan, gübrə verilmiş, gübrələnmiş. Gübrəli torpaq

  Tam oxu »
 • GÜBRƏSƏPƏN

  sif. k.t. Torpağı gübrələyən; gübrəverən. Gübrəsəpən maşın. // İs. mənasında. Gübrəsəpəni təmir etmək

  Tam oxu »
 • GÜBRƏSİZ

  sif. Gübrə verilməmiş, gübrəsi olmayan. Gübrəsiz torpaq

  Tam oxu »
 • GÜC

  is. 1. Canlıların əzələlərini gərginləşdirmə vasitəsilə fiziki hərəkətlər etmə qabiliyyəti; insanın (heyvanın) fiziki enerjisi, qüvvəsi; qüvvə

  Tam oxu »
 • GÜC-BƏLA

  zərf Çox çətinliklə, böyük əziyyətlə; zorla. Güc-bəla onları gətirib yola; Deyirəm: – Adıma vurmayın ləkə! S

  Tam oxu »
 • GÜCƏNDİRMƏ

  “Gücəndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÜCƏNDİRMƏK

  icb. Gücənməyə, güc sərf etməyə məcbur etmək

  Tam oxu »
 • GÜCƏNMƏ

  “Gücənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÜCƏNMƏK

  f. 1. Güc sərf etmək, güc vurmaq. Stolu qaldırmaq üçün gücənmək. – …Deyib Hacı birdən bərk-bərk gücəndi; Yumruğu Əjdərin ağzına endi

  Tam oxu »
 • GÜCLƏMƏ

  “Gücləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÜCLƏMƏK

  bax gücənmək. At çarmıxdan azad olannan sora istədi bir gücləsin, gördü yox, üstündəki can bu canlardan deyil

  Tam oxu »
 • GÜCLƏNDİRİCİ

  sif. xüs. 1. Elektrik cərəyanının gərginliyini və ya gücünü artırmağa məxsus cihaz, qurğu (telefon, radio və s

  Tam oxu »
 • GÜCLƏNDİRMƏ

  “Gücləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÜCLƏNDİRMƏK

  f. Gücünü artırmaq, daha güclü etmək; qüvvətləndirmək. Səsi gücləndirmək. Müdafiəni gücləndirmək. Diqqəti gücləndirmək

  Tam oxu »
 • GÜCLƏNMƏ

  “Güclənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • GÜCLƏNMƏK

  f. 1. Gücü, qüvvəsi daha da artmaq; qüvvətlənmək. Qoşun daha da gücləndi. – [Həsən Paşa dedi:] Xotkar sağ olsun, Koroğlu bu saat çox güclənib

  Tam oxu »
 • GÜCLÜ

  sif. 1. Fiziki qüvvəsi çox olan, fiziki cəhətdən inkişaf etmiş; qüvvəli (insan və heyvan haqqında). Güclü adam

  Tam oxu »
 • GÜCLÜK

  is.: güclük çəkmək – çətinlik çəkmək, səy etmək, çalışmaq. Uşaq cavab verməkdə güclük çəkirdi. – [Ceyran:] [Eldar] məni məşğul etmək üçün söhbət mövzu

  Tam oxu »
 • GÜCLÜLÜK

  is. Güclü adamın, heyvanın və ya şeyin xüsusiyyəti, keyfiyyəti; qüvvətlilik. [Vəzir:] Teymur ağanın güclülüyündən söz düşdü, hamı bəylər dedi ki, tama

  Tam oxu »
 • GÜCÖLÇƏN

  bax qüvvətölçən

  Tam oxu »
 • GÜCÖTÜRÜCÜ

  is. xüs. Gücü bir aqreqatdan başqa bir aqreqata, aqreqatın bir hissəsindən digər hissəsinə ötürmək üçün qayış, val və s

  Tam oxu »
 • GÜCSÜZ

  sif. 1. Gücü, fiziki qüvvəsi olmayan və ya az olan, fiziki cəhətdən inkişaf etməmiş; qüvvəsiz. Gücsüz adam

  Tam oxu »
 • GÜCSÜZLÜK

  is. Gücsüz adam və ya şeyin keyfiyyəti: qüvvətsizlik, zəiflik. [Pərşan Sənubərə:] And içmək də ağlamaq kimi gücsüzlük, iradəsizlik əlaməti deyilmi? B

  Tam oxu »
 • GÜCÜRLƏMƏK

  f. Güclə məcbur etmək

  Tam oxu »
 • GÜDAZ

  [fars.] : güdaza vermək – birinin məhvinə, yoxa çıxmasına, fəlakətə uğramasına səbəb olmaq. [Yasəmən:] Demədimmi nahaq yerə özünü güdaza verəcəkdir

  Tam oxu »