Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • HİBRİ́D

  [lat.] Müxtəlif cinsdən, növdən olan bitki və ya heyvanların hibridləşdirilməsi nəticəsində əmələ gələn yeni orqanizm; mələz

  Tam oxu »
 • HİBRİDLƏŞDİRİLMƏ

  “Hibridləşdirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • HİBRİDLƏŞDİRİLMƏK

  “Hibridləşdirmək” dən məch

  Tam oxu »
 • HİBRİDLƏŞDİRMƏ

  “Hibridləşdirmək”dən f.is. Öz xüsusiyyətlərinə görə az və ya çox fərqlənən müxtəlif orqanizmlərin cinsi üsul və ya vegetativ orqanlarını bir-birinə ca

  Tam oxu »
 • HİBRİDLƏŞDİRMƏK

  f. Müxtəlif bitki və ya heyvan növlərini keyfiyyətcə yeni, yaxşılaşdırılmış cins, növ almaq üçün cütləşdirmək; mələzləşdirmək

  Tam oxu »
 • HİCAB

  is. [ər.] klas. 1. Pərdə, örtü. Yaşadıqca cavanlana, enlənə; Bir hicabda, bir pərdədə əylənə. M.P.Vaqif

  Tam oxu »
 • HİCAZ

  is. mus. Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı. Hicaz üstündə oxumaq. – Bu əsas ladlardan başqa, xeyli yayılmış əlavə ladlar və lad şöbələri də

  Tam oxu »
 • HİCR

  [ər.] klas. bax hicran. Qəm əlindən sinə yırtdım, baş açdım; Hicr əlindən dadübidad eylədim. “Qurbani”

  Tam oxu »
 • HİCRAN

  is. [ər.] Ayrılıq, firqət, fəraq. Hicran dərdi məni salıb zillətə; Səni görsəm, dərdim azalı, Güllü! Aşıq Ələsgər

  Tam oxu »
 • HİCRƏT

  is. [ər.] 1. Öz vətənini tərk edib başqa bir yerə getmə, köçmə; mühacirət. □ Hicrət etmək (qılmaq) – öz vətənini tərk edib başqa bir yerə getmək, köçm

  Tam oxu »
 • HİCRİ

  is. [ər.] Hicrətə aid, hicrətə mənsub (bax hicrət 2-ci mənada). Hicri təqvim. Hicrinin X əsrində. – Hicri tarixlə 1324-cü, miladi tarixlə 1906-cı ildə

  Tam oxu »
 • HİÇ

  [fars.] klas. bax heç. Ah kim, dağlarda seylab eyləyən şivən kimi; Hiç kim rəhm eyləməz, hərçənd fəryad eylərəm

  Tam oxu »
 • HİDAYƏT

  is. [ər.] İslam dininə görə doğru yol, düz yol, haqq yol. Çox məclislərdə Məşədi Hüseynin şəriətdən, həqiqətdən, xilqətdən və hidayətdən bəhs etməyini

  Tam oxu »
 • HİDDƏT

  is. [ər.] 1. Qəzəb, acıq, qeyz, hirs, sərtlik. [Gülər Gülsabaha:] Hiddət ancaq sizin boğazınızı yırta bilər

  Tam oxu »
 • HİDDƏTLƏNDİRİLMƏ

  “Hiddətləndirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • HİDDƏTLƏNDİRİLMƏK

  məch. Hirslənməsinə, qəzəblənməsinə, hiddətlənməsinə səbəb olmaq; qəzəbləndirilmək, qeyzləndirilmək

  Tam oxu »
 • HİDDƏTLƏNDİRMƏ

  “Hiddətləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • HİDDƏTLƏNDİRMƏK

  f. Qəzəbə, hiddətə gətirmək; qəzəbləndirmək, qeyzləndirmək. Onun pis hərəkəti hamını hiddətləndirdi. – Bu yol ilə bütün xəbərlər yayılar, hamını hiddə

  Tam oxu »
 • HİDDƏTLƏNMƏ

  “Hiddətlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • HİDDƏTLƏNMƏK

  f. Qəzəbə, hiddətə gəlmək; hirslənmək, qəzəblənmək, qeyzlənmək. [Gülər Gülsabaha:] Sən çığırmasaydın, mən də hiddətlənməsəydim, danışmayacaqdım

  Tam oxu »
 • HİDDƏTLİ

  sif. və zərf Qəzəbli, qeyzli, hirsli, acıqlı, qəzəbnak. Hiddətli cavab vermək. Hiddətli otaqdan çıxmaq

  Tam oxu »
 • HİDRÁT

  [yun. hydor – su] Metal oksidlərinin su ilə kimyəvi birləşməsi

  Tam oxu »
 • HİDRAVLİ́K

  sif. [yun.] 1. Hidravlikaya aid olan, hidravlika ilə əlaqədar olan. Hidravlik tədqiqat. 2. Mayelərin basqısı, təzyiqi ilə işləyən, hərəkətə gətirilən

  Tam oxu »
 • HİDRÁVLİKA

  [yun. hydraulikos – su] Mayelərin müvazinət və hərəkət qanunları və bu qanunların praktik tətbiqi haqqında elm

  Tam oxu »
 • HİDRİD

  [yun. hydor – su və eidos – növ] Hidrogenin başqa elementlərlə kimyəvi birləşməsi

  Tam oxu »
 • HİDRO...

  [yun. hydor – su] Mürəkkəb sözlərin əvvəlində, onların suya, su sahələrinə aid olduğunu bildirir; məs

  Tam oxu »
 • HİDROAERODRÓM

  [yun. hydor, air və dromos – meydan, yer] Suda hidrotəyyarələr üçün aerodrom; su aerodromu

  Tam oxu »
 • HİDROAKUSTİ́K

  sif. [yun.] Hidroakustikaya aid olan, hidroakustika ilə əlaqədar olan. Fəal balıq ovu ilə məşğul olan gəmilərdə hidroakustik cihazlardan istifadə olun

  Tam oxu »
 • HİDROAKÚSTİKA

  [yun. hydor və akystikos – eşitmə] Akustikanın, səs dalğalarının suda yayılması qanunlarından bəhs edən şöbəsi

  Tam oxu »
 • HİDROBİOLÓGİYA

  [yun. hydor, bios – həyat və logos – söz] Biologiyanın, su mühitində yaşayan orqanizmlərin həyatını öyrənən bəhsi

  Tam oxu »
 • HİDRODİNAMİ́K

  sif. [yun.] Hidrodinamikaya aid. Hidrodinamik tədqiqat. – Hidrodinamik tormozun gövdəsi orta hissədən – statordan, habelə sağ və sol qapaqlardan təşki

  Tam oxu »
 • HİDRODİNÁMİKA

  [yun. hydor və dynamikos – güc] Hidromexanikanın, mayelərin, habelə tamamilə və ya qismən mayelər içərisində olan bərk cisimlərin hərəkətini öyrənən i

  Tam oxu »
 • HİDROENERGÉTİKA

  [yun. hydor və energia – hərəkət] Energetikanın, suelektrik stansiyalarında elektrik enerjisi istehsal etmək üçün su enerjisindən bəhs edən bölməsi

  Tam oxu »
 • HİDROFÓN

  [yun. hydor və phone – səs] Suda yayılan və ya əmələ gələn səs dalğalarını tutmaq üçün cihaz

  Tam oxu »
 • HİDROGEN

  [yun. hydor və genos – doğma] Oksigenlə birləşdikdə su əmələ gətirən yüngül qaz – kimyəvi element. Kimyəvi analiz yolu ilə müəyyən edilmişdir ki, suyu

  Tam oxu »
 • HİDROGENERÁTOR

  [yun. hydor və generator – törədici] Su turbinindən gələn suyun hərəkət enerjisini elektrik enerjisinə çevirən elektrik generatoru

  Tam oxu »
 • HİDROGEOLÓGİYA

  [yun. hydor və geologiya] Geologiyanın və hidrologiyanın, yeraltı suların mənşəyini, hərəkətini və fiziki-kimyəvi xassələrini öyrənən sahəsi

  Tam oxu »
 • HİDROGEÓLOQ

  [yun.] Hidrogeologiya mütəxəssisi. Geoloqlar, hidrogeoloqlar, hidrotexniklər, geodezistlər, aqronomlar kanal boyunca Qaraqum səhrasını hər cəhətcə öyr

  Tam oxu »
 • HİDROİNKUBÁTOR

  [yun. hydor və incubare – yumurtlama] İsti su vasitəsilə qızdırılan inkubator

  Tam oxu »
 • HİDROKİ́MYA

  [yun. hydor və ər. kimya] Hidrosferi əmələ gətirən suyun kimyəvi tərkibi və onun tədqiq üsulları haqqında elm

  Tam oxu »
 • HİDRÓQRAF

  [yun.] Hidroqrafiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • HİDROQRAFİ́K

  sif. [yun.] 1. Hidroqrafiyaya aid. Hidroqrafik ekspedisiya. 2. Su hövzələrinin (çay, göl, dəniz) təsvirinə aid olan

  Tam oxu »
 • HİDROQRÁFİYA

  [yun. hydor və grapho – yazıram] Coğrafiyanın, Yer səthi sularının tədqiqi və təsviri ilə məşğul olan şöbəsi

  Tam oxu »
 • HİDRÓLİZ

  [yun. hydor və lysis – pozulma, parçalanma] kim. Mürəkkəb maddənin suyun təsiri nəticəsində parçalanması

  Tam oxu »
 • HİDROLÓGİYA

  [yun. hydor və logos – elm] Yer kürəsinin su sahələrini və təbiətdə suyun dövranını öyrənən elm

  Tam oxu »
 • HİDROLOJİ́

  sif. [yun.] Hidrologiyaya aid. Hidroloji tədqiqat. – Hamı [Quliyevin] hidroloji kəşfiyyatı yaxşı apardığını təsdiq edə bilərdi

  Tam oxu »
 • HİDROLOKÁSİYA

  [yun. hydor və lat. losus – yer] Suda olan cismin, onun əks etdirdiyi səs siqnalları vasitəsilə yerinin müəyyənləşdirilməsi

  Tam oxu »
 • HİDROLOKÁTOR

  [yun. hydor və lat. losus – yer] Suda olan cismin yerini hidrolokasiya vasitəsilə müəyyənləşdirən cihaz

  Tam oxu »
 • HİDRÓLOQ

  [yun.] Hidrologiya mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • HİDROMEXÁNİKA

  [yun. hydor və mexanika] Mexanikanın, mayelərin tarazlıq və hərəkət qanunlarını, həmçinin mayelərin yuduğu bərk maddələrlə qarşılıqlı təsirini öyrənən

  Tam oxu »