Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İCAB

  [ər.] : icab etmək kit. – lazım olmaq, lazım gəlmək: vacib, labüd, zəruri olmaq. Həqiqi inqilab nə qədər ki, dedikcə, böyük bir əmrdir, bu böyük əmri

  Tam oxu »
 • İCAD

  is. [ər.] Vücuda gətirmə (gətirilmə), yoxdan var etmə (edilmə), yaratma (yaradılma), düzəltmə (düzəldilmə); ixtira (etmə), kəşf (etmə)

  Tam oxu »
 • İCARƏ

  is. [ər.] Müəyyən şərtlər əsasında daşınmaz əmlakın müvəqqəti istifadəyə verilməsi, ya alınması; kirə

  Tam oxu »
 • İCARƏÇİ

  bax icarədar

  Tam oxu »
 • İCARƏDAR

  is. [ər. icarə və fars. …dar] Birinin mülkünü və s.-ni icarəyə götürən adam. Kişi də hacının yuxarı baş karvansarasının icarədarıdır

  Tam oxu »
 • İCARƏDARLIQ

  is. İcarəyə götürmə, kirə etmə

  Tam oxu »
 • İCARƏLƏMƏ

  “İcarələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İCARƏLƏMƏK

  f. İcarəyə götürmək, kirələmək. Torpaq icarələmək

  Tam oxu »
 • İCARƏLƏNMƏ

  “İcarələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İCARƏLƏNMƏK

  məch. İcarəyə (kirəyə) götürülmək; kirələnmək. Torpaq icarələnib

  Tam oxu »
 • İCARƏNAMƏ

  is. [ər. icarə və fars. …namə] İcarəyə almaq və ya vermək haqqında yazılı sənəd; icarə kağızı

  Tam oxu »
 • İCAZƏ

  is. [ər.] 1. İzin, rüsxət, ixtiyar. İcazə almaq. İcazə istəmək. İcazə vermək. – Kargüzar qardaşına toy eləmək üçün icazə alıb, kəndə getmişdi

  Tam oxu »
 • İCAZƏLİ

  sif. İcazə verilmiş, rüsxət verilmiş, icazə almış, bir şeyi etməyə icazəsi olan

  Tam oxu »
 • İCAZƏNAMƏ

  is. [ər. icazə və fars. …namə] Bir yerə daxil olmaq və ya bir iş üçün verilən icazə vərəqəsi; rüsxətnamə

  Tam oxu »
 • İCAZƏSİZ

  zərf İzinsiz, rüsxətsiz, icazə olmadan, icazə almadan. İcazəsiz danışmaq. İcazəsiz getmək. İcazəsiz götürmək

  Tam oxu »
 • İCAZƏT

  klas. bax icazə 1-ci mənada. □ İcazət olunmaq – icazə verilmək, izin verilmək. Şah buyurdu ki, … bu məclisi-xasdır, ona binaən mənim tərəfimdən icazət

  Tam oxu »
 • İCBAR

  is. [ər.] Cəbr etmə, məcbur etmə; öz razılığı, arzusu olmadan bir işə sövq etmə. □ İcbar etmək – məcbur etmək

  Tam oxu »
 • İCBARİ

  sif. Məcburi. Ümumi icbari təhsil. // İstəməyərək, güclə

  Tam oxu »
 • İCBARİLİK

  is. Məcburilik

  Tam oxu »
 • İCLAS

  is. [ər.] Bir məsələni müzakirə etmək üçün hər hansı bir təşkilat üzvlərinin bir yerə yığılması; yığıncaq

  Tam oxu »
 • İCLASBAZ

  is. [ər. iclas və fars. …baz] İclası, iclas etməyi çox sevən adam (mənfi mənada işlənir)

  Tam oxu »
 • İCLASBAZLIQ

  is. Çox iclas çağırma, çox iclas etmə; iclas etməyi, çox iclasa getməyi sevmə (mənfi mənada işlənir)

  Tam oxu »
 • İCLASÇI

  is. Məhkəmə iclasında iştirak edən xalq nümayəndəsi

  Tam oxu »
 • İCLASÇILIQ

  is. İclasçı işi, iclasçı vəzifəsi

  Tam oxu »
 • İCMA

  is. [ər.] 1. Qədimdə: hər hansı bir ərazi daxilində yaşayan əhalinin özünüidarə hüququna malik birliyi, təşkilatı

  Tam oxu »
 • İCMAL

  is. [ər.] 1. Qısa məlumat, bir məsələnin ümumi şəkildə qısaca şərhi; xülasə. □ İcmal vermək – xülasə etmək

  Tam oxu »
 • İCMALÇI

  is. İcmal yazan jurnalist, icmal müəllifi (bax icmal 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • İCMALƏN

  zərf [ər.] köhn. Qısaca, müxtəsər, xülasə şəklində

  Tam oxu »
 • İCRA

  is. [ər.] Bir işin, qərarın, hökmün və s.-nin yerinə yetirilməsi, həyata keçirilməsi. İcranı yoxlamaq

  Tam oxu »
 • İCRAÇI

  is. 1. Bir qərarı, hökmü, əmri, göstərişi icra edən, əməli surətdə yerinə yetirən, həyata keçirən adam

  Tam oxu »
 • İCRAEDİCİ

  bax icraçı. İcraedici orqanlar

  Tam oxu »
 • İCRAİYYƏ

  icraiyyə komitəsi – hökumət qərarlarını həyata keçirmək, bir şeyi əməli surətdə idarə etmək vəzifəsini həyata keçirən orqanların adı

  Tam oxu »
 • İCRAKOM

  is. [ər. icra və fr. comite] İcraiyyə komitəsinin qısaldılmış adı. İcrakomun sədr müavini qırmızı karandaşı naxışlı qələmdandan çəkib, vacib görkəm al

  Tam oxu »
 • İCRASIZ

  sif. və zərf Yerinə yetirilməmiş, əməl edilməmiş, həyata keçirilməmiş. Evdə uşaq heç bir rejimə tabe olmadan yaşayarsa, məktəbin verdiyi tapşırıqlar d

  Tam oxu »
 • İCRƏT

  is. [ər.] köhn. 1. Görülən iş üçün verilən haqq (pul), muzd (maaş), zəhmət haqqı. [Hacı Rəcəbəli:] Ağa Mərdan, uşaqların icrətini məlum elə! M

  Tam oxu »
 • İCTİHAD

  is. [ər.] klas. 1. Cidd-cəhd, var gücü ilə çalışma, səy etmə, çalışıb-çapalama. □ İctihad etmək köhn

  Tam oxu »
 • İCTİMAİ

  sif. [ər.] 1. İnsan cəmiyyətinə aid olan. İctimai quruluş. İctimai inkişaf qanunları. // Cəmiyyətdə insanların həyat və münasibəti ilə bağlı olan, cəm

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLƏŞDİRİLMƏ

  “İctimailəşdirilmək” dən f.is. İstehsal vasitələrinin ictimailəşdirilməsi. Torpağın ictimailəşdirilməsi

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Fərdilikdən, xüsusilikdən çıxarılıb, cəmiyyətin, kollektivin ixtiyarına verilmək; ümumiləşdirilmək, ellikləşdirilmək

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLƏŞDİRİLMİŞ

  f.sif. Fərdilikdən, xüsusilikdən çıxarılıb, cəmiyyətin, kollektivin ixtiyarına verilmiş; ümumiləşdirilmiş, ellikləşdirilmiş

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLƏŞDİRMƏ

  “İctimailəşdirmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLƏŞDİRMƏK

  f. Dağınıq, fərdi, xüsusi təsərrüfatı, istehsal vasitələrini, təsərrüfat obyektlərini və s.-ni ictimai kollektiv, təsərrüfat halına gətirmək; ümumiləş

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLƏŞMƏ

  “İctimailəşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLƏŞMƏK

  f. Fərdilikdən, xüsusilikdən çıxıb ümumiləşmək, cəmiyyətin mülkiyyətinə keçmək, ellikləşmək

  Tam oxu »
 • İCTİMAİLİK

  is. İctimai xarakterdə olma; ümumilik, kollektivlik

  Tam oxu »
 • İCTİMAİYYAT

  is. [ər.] Cəmiyyət və onun inkişafından bəhs edən elm. İctimaiyyat dərsi. İctimaiyyat müəllimi. – İctimaiyyat dərnəyi rəhbəri [Ənisənin] … müraciətini

  Tam oxu »
 • İCTİMAİYYƏT

  is. [ər.] Cəmiyyətin qabaqcıl dairələri, qabaqcıl hissəsi. Elmi ictimaiyyət. İctimaiyyətin fikri. İctimaiyyətin diqqətini cəlb etmək

  Tam oxu »
 • İCTİMAİYYƏTÇİ

  is. İctimai işlərdə, ictimai həyatda fəal iştirak edən adam. // Sif. mənasında. İctimaiyyətçi qadınlar

  Tam oxu »
 • İCTİNAB

  is. [ər.] klas. Çəkinmə, saqınma, uzaqlaşma, uzaq durma. Fürsəti fövt etmək olmaz, gözləyir əğyarlar; Onların bədgularından ictinabın vaxtıdır

  Tam oxu »
 • İCZ

  klas. bax əcz. Tənha qalıb etdi naleyi-zar; Dərdü qəmə qıldı iczin izhar. Füzuli. Ətalət mayeyi-iczü kədərdir

  Tam oxu »