Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İENA

  Yaponiyada pul vahidi

  Tam oxu »
 • İFA

  is. [ər.] 1. Bir işi icra etmə, həyata keçirmə, yerinə yetirmə. □ İfa etmək – 1) yerinə yetirmək, əda etmək

  Tam oxu »
 • İFAÇI

  is. Hər hansı bir incəsənət (dram, ədəbi, musiqi) əsərini ifa etmək üçün çıxış edən adam. Musiqi ifaçılarının müsabiqəsi

  Tam oxu »
 • İFAÇILIQ

  is. Hər hansı bir musiqi əsərini, yaxud dramatik rolu yaradıcılıqla ifa etmə. İfaçılıq məharəti. İfaçılıq xüsusiyyəti

  Tam oxu »
 • İFADƏ

  is. [ər.] 1. Anlatma, izah etmə, aydın və açıq söyləmə, demə, izhar etmə; izah, şərh, bəyan. Yazılı ifadə (yazı ilə bildirmə)

  Tam oxu »
 • İFADƏÇİ

  is. İfadə edən, əks etdirən, təmsil edən. M.F.Axundovdan sonra ən böyük demokrat, bu yeni keyfiyyətli demokratizmin ədəbiyyat sahəsində böyük ifadəçis

  Tam oxu »
 • İFADƏLƏNDİRİLMƏ

  “İfadələndirilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • İFADƏLƏNDİRİLMƏK

  məch. İfadə edilmək, əks etdirilmək

  Tam oxu »
 • İFADƏLƏNDİRMƏ

  “İfadələndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İFADƏLƏNDİRMƏK

  f. İfadə etmək, əks etdirmək

  Tam oxu »
 • İFADƏLƏNMƏ

  “İfadələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İFADƏLƏNMƏK

  məch. İfadə olunmaq, əks olunmaq, öz əksini tapmaq

  Tam oxu »
 • İFADƏLİ

  sif. Yaxşı və aydın ifadə edən. İfadəli nitq. İfadəli danışıq. İfadəli yazı. İfadəli (z.) oxumaq. – Qız atasının dediklərini çox ifadəli bir dillə yaz

  Tam oxu »
 • İFADƏLİLİK

  is. İfadəli olma, yaxşı və aydın ifadə etmə. Dilin, üslubun ifadəliliyi. Balerinanın hərəkətlərindəki ifadəlilik

  Tam oxu »
 • İFADƏSİZ

  sif. İfadəcə zəif, təsirsiz. İfadəsiz nitq. // Heç bir şey ifadə etməyən, heç bir şey əks etməyən. İfadəsiz gözlər

  Tam oxu »
 • İFADƏSİZLİK

  is. İfadəcə zəiflik. Nitqin ifadəsizliyi. Üslubun ifadəsizliyi. // Heç bir şey ifadə etməmə

  Tam oxu »
 • İFÇİN

  zərf məh. Tam surətdə, tamam, bütün, hamısını. Atı ifçin nallamaq. – Qıratı ifçin yəhərləyib, Koroğlunun qabağına çəkdilər

  Tam oxu »
 • İFFƏT

  is. [ər.] Saflıq, təmizlik, irz, namus, həya, əxlaq. [Maral:] Hər iki tərəfim təhlükəli uçurum… Burada qalsam, Turxan bəyin murdar nəfəsi, qoşulub qaç

  Tam oxu »
 • İFFƏTLİ

  sif. Namuslu, ismətli, həyalı; təmiz, saf. İffətli qız. İffətli gəlin. – Zəmanənin “xarab” bir vaxtında nəcib, gözəl, həyalı, iffətli və ismətli bir q

  Tam oxu »
 • İFFƏTSİZ

  sif. Namussuz, ismətsiz, həyasız, abırsız. İffətsiz qadın

  Tam oxu »
 • İFLAS

  is. [ər.] 1. Bankın, tacirin və s.-nin borc iltizamlarını vaxtında ödəyə bilməməsi nəticəsində müflis olması, sınıq çıxması

  Tam oxu »
 • İFLİC

  is. [ər.] 1. Orqanizmin hər hansı bir hissəsini və ya üzvünü normal fəaliyyətdən qoyan xəstəlik. İflic olmaq

  Tam oxu »
 • İFLİM-İFLİM

  zərf dan. Tikə-tikə, parçaparça. [Gülpəri:] Deyir, Tarıqulunun cibini kəsiblər, özünü də iflim-iflim eləyiblər

  Tam oxu »
 • İFNA

  is. [ər.] klas. Yox etmə, puç etmə, məhv etmə, tələf etmə. Nə qəm, uğratsa da bir gün məni ifnayə zaman; Mən gedərəmsə, məramım yenə dünyadə durar

  Tam oxu »
 • İFRAQ

  is. [ər.] köhn. 1. Qəlibə tökmə, qəlibə axıtma. // Müəyyən qəlibə salma. 2. Qaydaya salma

  Tam oxu »
 • İFRAT

  is. [ər.] Bir şeyin son həddi, bir şeyi son həddə çatdırma, mübaliğəyə varma, həddi keçmə. İfrat dərəcə (son hədd)

  Tam oxu »
 • İFRATÇI

  is. İfrata meyil edən, bir işdə ifratçılıq edən. …Bütün ifratçılarımıza tövsiyəmiz budur ki, işə əhəmiyyət nəzəri ilə baxsınlar

  Tam oxu »
 • İFRATÇILIQ

  is. İfrata varma, ifrata meyil, bir işdə ifrat tədbirlərə əl atma

  Tam oxu »
 • İFRAZ

  is. [ər.] fiziol. Orqanizmin bir yerindən (yaradan və s.-dən) bir şey (maye) çıxma, axma. Narzan mədə şirəsinin ifrazını artırır

  Tam oxu »
 • İFRAZAT

  is. [ər. “ifraz” söz. cəmi] fiziol. Bədənin ifraz etdiyi maddələr. İrinli ifrazat. // Nəcis. …İnsanın və heyvanın bədənindən bayıra çıxan şeylərdə (if

  Tam oxu »
 • İFRAZETDİRİCİ

  sif. fiziol. İfraza səbəb olan. İfrazetdirici dərmanlar

  Tam oxu »
 • İFRİT

  is. [ər.] 1. İblis, şeytan, cin. [Padşah:] Yalan danışma, ifrit, sən bilməyirsən, mən bilirəm. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • İFRİTƏ

  is. və sif. [ər.] dan. Çox çirkin, bədheybət, bədləkər, kifir (qadın haqqında). İfritənin biridir. // Araqarışdıran, pislik edən, fitnəkar qadın haqqı

  Tam oxu »
 • İFRİTƏLİK

  is. Həddən artıq çirkinlik, eybəcərlik, bədheybətlik, bədləkərlik

  Tam oxu »
 • İFŞA

  is. [ər.] Faş etmə, aşkara çıxarma, meydana çıxarma, üstünü açma. □ İfşa etmək – faş etmək, üstünü açmaq, üzə çıxarmaq, meydana çıxarmaq, açıb göstərm

  Tam oxu »
 • İFŞAÇI

  is. Birinin cinayətinin, hiyləsinin, pis niyyətinin üstünü açan, ifşa edən, aşkara çıxaran, açıb göstərən adam

  Tam oxu »
 • İFŞAÇILIQ

  is. İfşa etmə, ifşa ilə məşğul olma

  Tam oxu »
 • İFŞAEDİCİ

  sif. İfşa edən, faş edən, üstünü açan, aşkara çıxaran, açıb göstərən, ifşa mahiyyətində olan. İfşaedici sənədlər

  Tam oxu »
 • İFŞAEDİCİLİK

  is. İfşa etmə, ifşa mahiyyətində olma

  Tam oxu »
 • İFTADƏ

  f.sif. [fars.] klas. Düşkün, mübtəla. Bu fəxr yetər kim mənə, iftadeyi-eşqəm; Sal başıma bir sayə hümayi-kərəmindən

  Tam oxu »
 • İFTADƏLİK

  is. Düşkünlük, mübtəlalıq. İftadəliyim gör, etmə ehmal; Rəhm et, bir əyaq ilə əlim al! Füzuli

  Tam oxu »
 • İFTAR

  is. [ər.] din. Oruc açma, oruc açdıqda yeyilən yemək. Xavərimsə bu gün oruc tutmuş olduğundan, axşam üçün iftar tədarükü görürdü

  Tam oxu »
 • İFTARLIQ

  is. din. İftar (oruc açma) üçün hazırlanan yemək(lər)

  Tam oxu »
 • İFTİXAR

  is. [ər.] 1. Fəxr, fəxr etmə. Bu gündən belə İran əhli öz millətləri ilə iftixara haqlıdır. Ü.Hacıbəyov

  Tam oxu »
 • İFTİXARLANMA

  “İftixarlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İFTİXARLANMAQ

  f. İftixar etmək, fəxr etmək, qürrələnmək, öyünmək

  Tam oxu »
 • İFTİRA

  is. [ər.] Böhtan, şər. Xülasə, qalan yüz on beş kağız da bu məzmunda növnöv iftira və yalan. C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • İFTİRAÇI

  is. İftira edən, böhtan atan, böhtançı

  Tam oxu »
 • İFTİRAÇILIQ

  is. Başqalarına şər atma, böhtan demə, böhtançılıq. İftiraçını ifşa etmək

  Tam oxu »
 • İGİD

  sif. Bir işdə, döyüşdə qoçaqlıq, cəsarət, qəhrəmanlıq, mərdlik göstərən; cəsur, qoçaq. İgid oğlan. İgid qız

  Tam oxu »