Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İKEBÁNA

  is. [yun.] 1. Gülbağlama sənəti. 2. Süni ağac və ya gül

  Tam oxu »
 • İKƏN

  bağ. Qoşulduğu söz və ya tərkibdə çağ, zaman, yaxud hal-vəziyyət bildirir. Ol sərvin ayağı bağlı oldu; Azadə ikən adaqlı oldu

  Tam oxu »
 • İKİ...

  Bu sayla əlaqədar olan bir sıra mürəkkəb sözlərin birinci tərkib hissəsi; məs.: ikibaşlı, ikimotorlu, ikiotaqlı, ikiyerli

  Tam oxu »
 • İKİ

  miqd. s. 1. Birdən sonra gələn ədəd – 2. İki dəfə iki. Dörddən iki çıxmaq. // Miqdarca iki bildirir. İki kitab

  Tam oxu »
 • İKİ-İKİ

  zərf 1. Hər birinə, yaxud hər dəfəsinə iki. İki-iki alma vermək. İki-iki düzmək. İki-iki ayırmaq. 2. İkisi yan-yana, ikisi bir yerdə, birgə, bərabər

  Tam oxu »
 • İKİ-ÜÇ

  say. Bir neçə, iki və ya üç. İki-üç arşın dərində geniş bir qazma idi. H.Nəzərli. Alaçıqların yanında dizlik geymiş, belinə şal bağlamış iki-üç qadın

  Tam oxu »
 • İKİADAMLIQ

  sif. İki adam üçün olan, iki adam yerləşə bilən; ikinəfərlik. İkiadamlıq çarpayı. İkiadamlıq loja

  Tam oxu »
 • İKİADLI

  sif. İki ad daşıyan, iki adı olan

  Tam oxu »
 • İKİAĞIZLI

  sif. Hər iki tərəfi kəsən, iki tiyəsi olan. İkiağızlı bıçaq. İkiağızlı xəncər. – [Ələmdar:] Bu ikiağızlı qılıncımla onu qiymə-qiymə doğraram! S

  Tam oxu »
 • İKİAKTLI

  sif. bax ikipərdəli

  Tam oxu »
 • İKİARŞINLIQ

  sif. İki arşın uzunluğunda olan

  Tam oxu »
 • İKİARVADLI

  sif. köhn. İki arvadı olan, iki arvad saxlayan. [Zeynal] tamamilə ikievli, ikiarvadlı idi. S.Hüseyn. // İki qadın olan

  Tam oxu »
 • İKİARVADLILIQ

  is. köhn. İki arvadı olma, iki arvad saxlama. Məşədi Qədimin ikiarvadlılığı çoxdan deyildi. T.Ş.Simurq

  Tam oxu »
 • İKİATLI

  sif. İki at qoşulmuş. İkiatlı araba. İkiatlı fayton

  Tam oxu »
 • İKİATOMLU

  sif. kim. İki atomdan ibarət olan. İkiatomlu birləşmə

  Tam oxu »
 • İKİAVARLI

  sif. İki avarı olan; qoşaavarlı. İkiavarlı qayıq

  Tam oxu »
 • İKİAYAQLI

  sif. 1. İki ayağı olan. 2. məc. dan. İnsan mənasında epitet kimi işlənir. [Xortdan:] Tehranda bir nəfər ikiayaqlı qalmadı

  Tam oxu »
 • İKİAYLIQ

  sif. 1. İki ay davam edən və ya davam etmiş. İkiaylıq ezamiyyət. İkiaylıq məzuniyyət. İkiaylıq kurslar

  Tam oxu »
 • İKİBARMAQLI

  sif. Əlində, ya ayağında ancaq iki barmağı olan

  Tam oxu »
 • İKİBAŞA

  zərf Hər iki tərəfə, hər iki başa. Maşını ikibaşa danışmaq

  Tam oxu »
 • İKİBAŞLI

  sif. 1. İki başı (ucu, qurtaracağı) olan. İkibaşlı ağac. 2. İki başı olan. İkibaşlı heyvan. – [Dərviş:] Dünyamız dərə-təpəli, dərin-dərin quyulardır;

  Tam oxu »
 • İKİBƏNDLİ

  sif. əd. İki bənddən ibarət olan. İkibəndli şeir

  Tam oxu »
 • İKİBƏTNLİLƏR

  is. zool. Kisəli məməli heyvanlar ailəsindən kisəli siçanlar fəsiləsi

  Tam oxu »
 • İKİBİR

  say. İki-iki, cüt-cüt. Yolçular çarəsiz qalıb nagah; İkibir, üçbir oldular həmrah. H.Cavid. Qocalar bir-birindən soruşur, ikibir, üçbir gəlir və torpa

  Tam oxu »
 • İKİBOĞAZLI

  sif. İki boğazı olan (bax boğaz1 2-ci mənada). İkiboğazlı şüşə

  Tam oxu »
 • İKİBUCAQLI

  sif. İki bucağı olan

  Tam oxu »
 • İKİBUYNUZ

  bax qoşabuynuz(lu)

  Tam oxu »
 • İKİBUYNUZLU

  bax qoşabuynuz(lu)

  Tam oxu »
 • İKİCANLI

  sif. Hamilə, boyudolu. İkicanlı qadın. – Getdin ora bircanlı, qayıtdın ikicanlı; Dərdin bir idi, indi min oldu, a zavallı

  Tam oxu »
 • İKİCANLILIQ

  is. Hamilə olma, boynunda uşaq olma; hamiləlik. // Boğazlıq

  Tam oxu »
 • İKİCƏ

  say. İki. Əmrah ağzı üstə qapandı, yalnız ikicə dəfə hönkürdü. M.Hüseyn. Bayaqdan bəri [Zərintac xanım] cəmi ikicə dəst ürəyinə yatan paltar götürüb k

  Tam oxu »
 • İKİCƏRGƏ

  zərf İki cərgə halında. İkicərgə oturmaq. Kitabları ikicərgə yığmaq

  Tam oxu »
 • İKİCƏRGƏLİ

  sif. k.t. Cərgəsi iki olan, iki cərgədə, sırada düzülmüş, iki cərgədən ibarət. İkicərgəli əkin. İkicərgəli çay bitkisi zolaqları

  Tam oxu »
 • İKİCƏRGƏLİLİK

  is. İki cərgədən ibarət olma, iki cərgədə düzülmə

  Tam oxu »
 • İKİCİLDLİ

  sif. İki cilddən ibarət olan. İkicildli lüğət. İkicildli əsər

  Tam oxu »
 • İKİCİLDLİK

  1. bax ikicildli. 2. is. İki cilddən ibarət kitab. Sabirin əsərlərinin ikicildliyi

  Tam oxu »
 • İKİCİNSİYYƏTLİ

  sif. biol. Erkək və dişi cinsiyyət əlamətlərini özündə birləşdirən; xonsa. İkicinsiyyətli orqanizm. // bot

  Tam oxu »
 • İKİCİNSİYYƏTLİLİK

  is. biol. İkicinsiyyətli orqanizmin hal və keyfiyyəti

  Tam oxu »
 • İKİCİNSLİ

  bax ikicinsiyyətli. İkicinsli heyvanlar. İkicinsli bitkilər. – Turşəng fəsiləsi( nin) nümayəndələri otlardır; çiçəkləri müntəzəm, ikicinslidir

  Tam oxu »
 • İKİCİNSLİLİK

  bax ikicinsiyyətlilik

  Tam oxu »
 • İKİÇARXLI

  sif. Qoşa çarxı (təkəri) olan. [Zakir] bir səhər ikiçarxlı arabasını götürüb həyətdə sürürdü. H.Seyidbəyli

  Tam oxu »
 • İKİÇƏYİRDƏKLİ

  sif. İki çəyirdəyi olan. İkiçəyirdəkli meyvə

  Tam oxu »
 • İKİÇİN

  zərf dan. İkicərgə. Ləməyə ikiçin əlvan zərli çini kasa və boşqab düzərdilər. H.Sarabski

  Tam oxu »
 • İKİDAYAQLI

  sif. İki dayaq üzərində dayanan, iki dayağı olan. İkidayaqlı dəzgah

  Tam oxu »
 • İKİDƏSTƏLİ

  sif. İki dəstəsi, tutacağı olan, qulpu olan. İkidəstəli mişar

  Tam oxu »
 • İKİDIRNAQLI

  zool. bax qoşadırnaqlı

  Tam oxu »
 • İKİDİBLİ

  sif. İki dibi olan. İkidibli qab

  Tam oxu »
 • İKİDİLLİ

  sif. 1. Eyni dərəcədə iki dildə danışan, məişətdə iki dildən istifadə edən. İkidilli xalq. 2. İki dildə tərtib edilmiş

  Tam oxu »
 • İKİDİLLİLİK

  is. 1. Eyni dərəcədə iki dilin işlənməsi. Əhalinin ikidilliliyi. 2. İki dili yaxşı bilmə və işlətmə

  Tam oxu »
 • İKİDİŞLİ

  sif. İki (bir cüt) dişi olan. İkidişli yaba

  Tam oxu »