Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İL

  is. 1. Yer kürəsinin Günəş ətrafında bir dəfə dövr etdiyi müddət (yanvarın 1-dən başlayaraq hesablanan 12 aylıq dövr)

  Tam oxu »
 • İL-MÜDAM

  zərf Daim, həmişə. Həsrətindən sızıldaram sübhü şam; Cism xəstə, gözü yaşlı il-müdam. Aşıq Nəbi. Arizdən Məcnunə tez yetir pəyam; Nə dolanır səhralard

  Tam oxu »
 • İLAC

  klas. bax əlac. Çak görüb köksümü, qılma ilacım, təbib; Zaye olar mərhəmin, məndə bitər yarə yox. Füzuli

  Tam oxu »
 • İLACSIZLIQ

  bax əlacsızlıq. Güllər … acı bir ilacsızlıq içində qalıb, pianinosunun arxasına keçirdi. İ.Əfəndiyev

  Tam oxu »
 • İLAHƏ

  is. [ər.] Antik mifologiyada və bəzi dinlərdə; qadın cinsli allah. Qədim Yunanıstanda şüəra sinfi bir qissə və hekayət yazmaq istədikləri əsnada “Muza

  Tam oxu »
 • İLAHİ́

  sif. din. [ər.] 1. Allaha mütəəlliq, Allaha məxsus, Allaha aid, Allah tərəfindən verilmiş; qeyri-bəşəri

  Tam oxu »
 • İLÁHİ

  nida. Ey Allah, ay Allah (Allaha xitab, yalvarış). İlahi, bülbülə olsun həmişə gül həmdəm; Müdam o xəstə dilin gülşəni, baharı ola

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRİLMƏ

  “İlahiləşdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Xariqüladə, ilahi bir qüvvə edilmək, Allah sifəti verilmək, Allah sayılmaq. // Allah kimi yüksəldilmək, təqdis edilmək, Allah kimi qarşısında sə

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRMƏ

  “İlahiləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRMƏK

  f. Allah saymaq, Allah sifəti vermək. // Allah kimi yüksəltmək, qaldırmaq, təqdis etmək, Allah kimi qarşısında səcdə etmək

  Tam oxu »
 • İLAHİLİK

  is. 1. Ülvilik, müqəddəslik, yüksəklik. [Yaşlı kişi:] Mən bu səslərdə bir ülviyyət, bir ilahilik görürəm

  Tam oxu »
 • İLAHİYYAT

  is. [ər.] Dini ehkamlardan bəhs edən sxolastik elm; din elmləri

  Tam oxu »
 • İLAHİYYATÇI

  is. İlahiyyatla məşğul olan adam, ilahiyyat alimi

  Tam oxu »
 • İLAXIR

  [ər.] (ixtisarı i.a.). Sıra ilə adları çəkilən şeylərin axırında yazılır, ya deyilir və onları davam etdirmək mümkün olduğunu bildirir

  Tam oxu »
 • İLAN

  is. 1. Bədəni uzun və qıvrılan ayaqsız, adətən zəhərli dişləri olan sürünən heyvan. Zəhərli ilan. Xallı ilan

  Tam oxu »
 • İLAN-ÇAYAN

  top. İlan, əqrəb kimi sancan heyvanlar. Səfər kişi bir-bir barmaqlarını qatlayaraq saydı: – İlan-çayandan xəbəriniz varmı? Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • İLAN-ÇAYANLI

  sif. İlan və əqrəb kimi heyvanlar çox olan yer. Mərkəzdən uzaq, …kol-koslu, ilan-çayanlı bir düzdə Güllücə kəndi bina olmuşdu

  Tam oxu »
 • İLAN-QURBAĞA

  1. top. Cürbəcür sürünən heyvanlar; həşərat. 2. sif. dan. məc. Pis, oxunması mümkün olmayan, cızma-qara, anlaşılmaz

  Tam oxu »
 • İLANBALIĞI

  is. zool. Dəyirmiağızlılar sinfindən ilanabənzər ibtidai onurğalı heyvan

  Tam oxu »
 • İLANBAŞIOTU

  is. bot. Alp zonasında daşlı yamaclarda bitən boz tükcüklərlə örtülü çoxillik ot bitki. İlanbaşıotu … bəzən zibilli yerlərdə bitir

  Tam oxu »
 • İLANCIQ₂

  is. dan. Ayaqda, qolda yara şəklində baş verən sümük vərəminin xalq arasında adı

  Tam oxu »
 • İLANCIQ₁

  is. Kiçik ilan, ilan balası

  Tam oxu »
 • İLANLI

  sif. İlan çox olan, ilan yaşayan. İlanlı yer. – İlanlı çöllərdə şəhərlər saldıq; Dəyişdik dünyanın xəritəsini

  Tam oxu »
 • İLANLIQ

  is. İlan çox olan yer

  Tam oxu »
 • İLANOTU

  is. bot. Gövdəsi buğum-buğum, quraqlığa davamlı çoxillik ot (yem bitkisi kimi istifadə olunur)

  Tam oxu »
 • İLANOYNADAN

  is. İlanı müxtəlif üsullarla özünə ram edib, onunla tamaşa göstərən adam. Dolanır bağrını ilanoynadan; Bir də ki dərvişlər əlində kəşkül

  Tam oxu »
 • İLANSAYAĞI

  bax ilanvari. İlansayağı yol dağların döşündən burularaq, kəmər kimi aşağıya doğru enir… M.İbrahimov

  Tam oxu »
 • İLANSOĞANI

  is. bot. Yumurtavari başlıqlı və salxımşəkilli qısa saplaqlı çiçəkləri olan soğanaqlı çoxillik bitki

  Tam oxu »
 • İLANÜZÜMÜ

  is. bot. Qırmızı meyvəli yabanı kol bitki və onun meyvəsi

  Tam oxu »
 • İLANVARİ

  sif. İlan kimi, ilana oxşar; qıvrılıb uzanan, əyri-üyrü. İlanvari boru. İlanvari yol. – Bir neçə gün sonra Telli balkonda durub getdikcə incələşib göz

  Tam oxu »
 • İLANYEYƏN

  is. zool. Qartallar fəsiləsindən ilan yeyən quş

  Tam oxu »
 • İLANYOLU

  sif. Qıvrılıb uzanan, əyriüyrü, dolanbac. İlanyolu (z.) dağa çıxdıq

  Tam oxu »
 • İLAŞIRI

  zərf Hər ildən bir. İlaşırı istirahət yerini dəyişmək

  Tam oxu »
 • İLAVƏ

  bax əlavə

  Tam oxu »
 • İLBƏİL

  zərf İldən-ilə, il keçdikcə. Tuf belə dövrana ki, bədtər olur; Seyri-fələk, dövri-zaman ilbəil. M.Ə.Sabir

  Tam oxu »
 • İLBİZ

  is. zool. 1. Əksərən balıqqulağına oxşar bərk çanaq içərisində yaşayan yumşaq bədənli molyusk. Tənək və sədəf ilbizlərinin öyrənilməsindən aydın oldu

  Tam oxu »
 • İLBİZLİK

  is. 1. İlbiz çox olan yer. Evin dalı ilbizlikdir. 2. məc. Adam sancma, əlaltından, gizlindən iş görmə

  Tam oxu »
 • İLDƏN-İLƏ

  zərf Hər il keçdikcə, getdikcə. Vətənimizin qüdrəti ildən-ilə artır

  Tam oxu »
 • İLDIRIM

  is. Havada yığılmış atmosfer elektrikinin çox vaxt əyri-üyrü zolaq şəklində ani parıltısı. İldırım çaxmaq

  Tam oxu »
 • İLDIRIMLI

  sif. 1. Çox vaxt ildırım çaxan. Ətəyində dalğalanan heyvanlar; İldırımlı dağlar, çöllər bizimdir! A.Şaiq

  Tam oxu »
 • İLDIZ

  bax ulduz

  Tam oxu »
 • İLDÖNÜMÜ

  is. Hər hansı bir tarixi və b. hadisədən daha bir il keçdiyini göstərən gün. Müharibənin ildönümü. Şairin ölümünün ildönümünə həsr olunmuş gecə

  Tam oxu »
 • İLƏ

  (ixtisarı …la, …lə) qoş. Qoşulduğu sözlə bəzən (samitlə qurtaranda) bitişik, bəzən də (saitlə qurtaranda) ayrı yazılıb aşağıdakı mənalarda işlənir: a)

  Tam oxu »
 • İLƏLƏBƏD

  zərf [ər.] 1. Həmişə, daima, nəhayətsiz, sonsuz olaraq. 2. Heç bir vaxt, bir daha, qətiyyən, əbədən. İlələbəd sizə ayaq basmaram

  Tam oxu »
 • İLƏN

  “İlə” sözünün qədimi forması. Aşıq gəlir saz ilən; Ördək ilən qaz ilən; Yar məni yola saldı; Evdən ərkinaz ilən

  Tam oxu »
 • İLƏRİ

  bax irəli. [Balaqardaş:] Kababdan iləri bir az çörək-pendir … gətir, qoçaq! N.Vəzirov. Mən də evdən apardığım saxsı çanağı iləri sürdüm

  Tam oxu »
 • İLGƏK

  is. 1. Paltarın yaxasında, qolunda, cibinin ağzında və b. yerində düyməni və ya qarmağı keçirmək üçün sapdan, qaytandan düzəldilən balaca yarıq və ya

  Tam oxu »
 • İLGƏKLƏMƏ

  “İlgəkləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İLGƏKLƏMƏK

  f. İlgək vurmaq, ilgək açmaq

  Tam oxu »