Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İ́MA

  is. [ər.] klas. İşarə, kinayə, eyham, him, örtülü məna. O dalğın gözlərə baxdıqca ruhim eylər istila! O gözlər hər baxışda fikrə yüz min rəmz edər ima

  Tam oxu »
 • İMAJİNİ́ST

  is. ədəb. İmajinizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • İMAJİNİ́ZM

  [fr.] XX əsrin əvvəllərində rus poeziyasında ədəbi yaradıcılıqda ideyalılığı rədd edən formalist cərəyanlardan biri

  Tam oxu »
 • İMALƏ₂

  is. [ər.] ədəb. köhn. Əruz vəznində yazılmış şeirlərdə: qısa oxunması lazım gələn hərəkənin vəznə uyması üçün qeyri-təbii olaraq uzadılmasından ibarət

  Tam oxu »
 • İMALƏ₁

  is. [ər.] 1. Mədəni süni surətdə təmizləmək məqsədi ilə düz bağırsağa maye daxil etmə. İmalə etmək. 2

  Tam oxu »
 • İMAM

  is. [ər.] 1. Müsəlmanlarda: camaat namazına başçılıq edən, habelə bir məhəllədə nikah, ölüm və s. dini işlərə baxan ruhani

  Tam oxu »
 • İMAMCÜMƏ

  is. [ər.] din. Cümə günləri camaat namazına başçılıq edən ruhani. [İsmayıl:] Təbriz böyük şəhərdir, savadlı imamcümələr var

  Tam oxu »
 • İMAMƏT

  is. [ər.] din. İmamlıq. Vaxta ki, ona imamət verilib, o hər şeyi bilər. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • İMAMLIQ

  is. din. İmam vəzifəsi, imam rütbəsi. İmamlıq etmək

  Tam oxu »
 • İMAMZADƏ

  is. [ər. imam və fars. …zadə] İmamların, övliyaların və onların övladlarının basdırıldığı yer; ziyarətgah

  Tam oxu »
 • İMAN

  is. [ər.] 1. İnanma, dərin inam. [Nüşabə:] Sənə qəlbimdə bir iman vardı; Könlümü şübhə, tərəddüd sardı

  Tam oxu »
 • İMANLI

  sif. Dinə inanan, dindar. // İnsaflı. Amma bu qarı çox imanlı qarı idi. “Əsli və Kərəm”

  Tam oxu »
 • İMANSIZ

  sif. 1. Dinsiz, Allahsız, etiqadsız; kafir. // İs. mənasında. [Bəndalı:] Görmürsən bu imansızları, bu saqqalı qana bulanmışları! Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • İMANSIZCASINA

  zərf İnsafsızlıqla, mərhəmətsizcəsinə, amansızcasına, qəddarcasına

  Tam oxu »
 • İMANSIZLIQ

  is. 1. Dinsizlik, kafirlik. 2. məc. Mərhəmətsizlik, insafsızlıq, qəddarlıq, amansızlıq

  Tam oxu »
 • İMARƏT

  is. [ər.] Böyük və qəşəng bina, ev; mülk, tikili. [Mirzə Kərim:] Gərək sizin hər birinizin daxmalar əvəzinə gözəl imarətiniz olsun

  Tam oxu »
 • İMDAD

  is. [ər.] Kömək, yardım; darda qalmış bir adamın köməyinə yetişmə, dadına yetmə. Koroğlunun dəlilərdi imdadı; Qılınc çəkdi, hasil ola muradı

  Tam oxu »
 • İMDADSIZ

  sif. Köməksiz, yardımsız. □ İmdadsız qalmaq – köməksiz qalmaq, tək qalmaq, əli heç kəsə çatmamaq

  Tam oxu »
 • İMDADSIZLIQ

  is. Köməksizlik, çarəsizlik

  Tam oxu »
 • İMDİ

  bax indi. Bu çərxi-fələk tərsinə dövran edir imdi. M.Ə.Sabir. [Sabbah:] Saqın, imdi sizə verməm sevgili Xəyyamı

  Tam oxu »
 • İMDİCƏ

  bax indicə

  Tam oxu »
 • İMƏCİ

  is. İməcilikdə iştirak edən adam. Həyətdə iri palazlar döşəmiş, iməcilər çağırmışdı. A.Şaiq. □ İməci olmaq – birinə kömək etmək məqsədi ilə görülən fa

  Tam oxu »
 • İMƏCİLİK

  is. Könüllü olaraq və zəhmət haqqı almadan ictimai-faydalı bir işi, tapşırığı kollektiv surətdə, elliklə yerinə yetirmə

  Tam oxu »
 • İMƏK

  iməyə düşmək – iməkləməyə başlamaq. İməyə düşən uşaq … yəhərin qaşından tutdu. S.Rəhimov

  Tam oxu »
 • İMƏKLƏMƏ

  “İməkləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İMƏKLƏMƏK

  f. Əllər və dizlər üzərində hərəkət etmək. Nə isə, vaxt yetişdi, gərək uşaq iməkləsin, yerisin, gülsün, danışsın, şad olsun… N

  Tam oxu »
 • İMƏKLƏTMƏ

  “İməklətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İMƏKLƏTMƏK

  f. Uşağın iməkləməsinə kömək etmək, iməkləməyə öyrətmək

  Tam oxu »
 • İMHA

  is. [ər.] Məhv etmə, tələf etmə. Bunların içindəki müzürr mikrobların imhası üçün oralar hər gün … dezinfeksiya olunaraq, son dərəcə pak və təmiz saxl

  Tam oxu »
 • İMİC

  is. [ing.] 1. Fikri surət, fikri təsəvvür. 2. Rəmz, simvol

  Tam oxu »
 • İMİR

  is. məh. Şah arı

  Tam oxu »
 • İMİRÇİMƏ

  “İmirçimək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İMİRÇİMƏK

  f. dan. İylənmək, xarab olmağa başlamaq, turşumaq, ağırlaşmaq. Qatıq imirçiyib. Pendir imirçiyib

  Tam oxu »
 • İMİRÇİMİŞ

  f.sif. dan. Ağırlaşmış, xarab olmuş, turşumuş, iylənmiş. İmirçimiş yağ

  Tam oxu »
 • İMİŞ

  Qoşulduğu sözü keçmiş zamana bağlayaraq ona rəvayət mənası verən bağlama. Şəhər çox böyük imiş. Onun qisməti belə imiş

  Tam oxu »
 • İMİTÁSİYA

  [lat.] 1. Oxşatma, bənzətmə; bir şeyin saxtasını düzəltmə. Mərmər imitasiyası (mərmərə oxşadılmış şey)

  Tam oxu »
 • İMKAN

  is. [ər.] 1. Hər hansı şərait daxilində bir işin həyata keçirilə bilməsi, mümkünlük, mümkün olma. Nə dildə olsa olsun elm olsun xəlqi-aləmdə; Deyildir

  Tam oxu »
 • İMKANLI

  sif. İmkanı olan, mümkünü olan, iqtidarı olan

  Tam oxu »
 • İMKANSIZ

  sif. 1. İmkanı olmayan, mümkünü olmayan. İmkansız adam. 2. İmkansızdır şəklində – mümkün deyil, qeyri-mümkündür, çox çətindir

  Tam oxu »
 • İMKANSIZLIQ

  is. Qeyri-mümkünlük, mümkün olmama, imkan olmama, çox çətin olma; bir işin yerinə yetirilməsi üçün imkan və şərait olmadığı hal

  Tam oxu »
 • İMLA

  is. [ər.] 1. Hər bir ədəbi dil üçün qəbul edilmiş vahid və düzgün yazı sistemi; orfoqrafiya. □ İmla qaydaları – hər hansı bir dildə düzgün yazma qayda

  Tam oxu »
 • İMMANÉNT

  sif. [latıncadan] kit. Bir şeyin və ya hadisənin daxilən öz təbiətinə xas olan, ondan doğan; daxili. Kapitalist istehsalının immanent qanunları

  Tam oxu »
 • İMMİQRÁNT

  is. [lat.] Mühacir, bir ölkədən köçüb başqa ölkədə yaşayan

  Tam oxu »
 • İMMÚN

  is. [latıncadan] tib. biol. Yoluxan xəstəliklərə və müəyyən zəhərlərə qarşı qorunma qabiliyyəti olan

  Tam oxu »
 • İMMUNİTÉT

  [latıncadan] tib. biol. Orqanizmin yoluxma xəstəliyinə tutulmamaq qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • İMMUNİZÁSİYA

  [lat.] tib. biol. İmmunitet yaratma (bax immunitet)

  Tam oxu »
 • İMMUNLUQ

  is. tib. biol. Yoluxucu xəstəliklərə və bəzi zəhərlərə qarşı qoruna bilmə qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • İMPERÁTOR

  [lat.] Padşahın, hökmdarın ən yüksək titulu və bu titulu daşıyan şəxs; padşah. [Bağır xan:] Siz imperator zabitini soymaqmı istəyirsiniz? E

  Tam oxu »
 • İMPERATORLUQ

  is. 1. İmperatorun titulu, adı. // İmperatorun hökmdarlıq etdiyi dövr, müddət. 2. Bir imperatorun idarəsi altında olan dövlət, ölkə; hökmdarı imperato

  Tam oxu »
 • İMPERATRİÇƏ

  is. 1. İmperatorun arvadı. 2. Qadın imperator

  Tam oxu »