Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İMPERİÁL

  [lat.] köhn. 10 manatlıq rus qızıl pulu (1755-ci ildən); 1897-ci ildən sonra (inqilaba qədər) 15 manat dəyərində olan qızıl pul

  Tam oxu »
 • İMPERİALİ́ST

  [fr.] 1. İmperializm və təcavüz siyasəti yürüdən inhisarçı kapitalın nümayəndəsi olan iri kapitalist

  Tam oxu »
 • İMPERİALİ́ZM

  [fr.] Kapitalizmin XIX əsrin axırında və XX əsrin əvvəlində daxil olduğu ən yüksək və axırıncı mərhələsi; iri inhisarlarla səciyyələndirilən xammal mə

  Tam oxu »
 • İMPÉRİYA

  [lat.] 1. Başında imperator duran monarxist dövlət. 2. İri imperialist müstəmləkəçi dövlət. Britaniya imperiyası

  Tam oxu »
 • İMPİÇMENT

  is. [ing.] 1. Vəzifəsindən kənarlaşdırma. 2. Mühakimə etmək

  Tam oxu »
 • İ́MPORT

  [ing. əsli lat.] bax idxalat

  Tam oxu »
 • İMPOTENSİYA

  is. [lat.] Cinsi gücsüzlük

  Tam oxu »
 • İMPRESSARİO

  is. [ital.] Konsert, tamaşa, qastrollar təşkil edən işbaz

  Tam oxu »
 • İMPRESSİONİ́ST

  [fr.] 1. İmpressionizm tərəfdarı olan rəssam, musiqiçi, yazıçı. 2. İmpressionizm mahiyyətində olan, impressionizm üçün səciyyəvi olan; şəxsi təəssürat

  Tam oxu »
 • İMPRESSİONİ́ZM

  [fr.] XIX əsrin ikinci yarısında burjua incəsənətində meydana gəlmiş cərəyan (bu cərəyan tərəfdarları realizmi rədd edir, ictimai məsələlərdən qaçır,

  Tam oxu »
 • İMPROVİZÁSİYA

  [lat.] Hazırlaşmadan şeir, ya nitq söyləmə, hava oxuma və ya musiqi çalma; irtical. Vəznsiz musiqiyə bunlar daxildir: ladlar üzərində vokal və çalğı g

  Tam oxu »
 • İMPROVİZÁTOR

  [lat.] İmprovizasiya qabiliyyəti olan adam: hazırlaşmadan şeir və ya nitq söyləmək, musiqi yaradıb çalmaq qabiliyyəti olan adam

  Tam oxu »
 • İMPROVİZATORLUQ

  is. İmprovizasiya qabiliyyəti; hazırlaşmadan döşdən şeir, nitq söyləmək, musiqi yaradıb çalmaq

  Tam oxu »
 • İ́MPULS

  [lat.] kit. 1. Hər hansı bir hərəkəti doğuran daxili səbəb, təkan. Yaradıcılıq impulsu. İradə impulsu

  Tam oxu »
 • İMRƏNDİRMƏ

  “İmrəndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İMRƏNDİRMƏK

  f. Həvəsləndirmək, tamaha salmaq, tamahsılandırmaq

  Tam oxu »
 • İMRƏNMƏ

  “İmrənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İMRƏNMƏK

  f. Həvəslənmək, tamaha düşmək, iştahaya gəlmək, ağzı sulanmaq; arzu və həvəs oyanmaq

  Tam oxu »
 • İMRİK

  is. məh. Əzilmiş, döyülmüş şeyin içində qalan iri dənəsi. İmrik duz

  Tam oxu »
 • İMRİKLƏMƏ

  “İmrikləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İMRİKLƏMƏK

  f. məh. Buğda, duz və bu kimi şeyləri tam döyməmək, narın etməmək. Duzu imrikləmək. Arpanı imrikləmək

  Tam oxu »
 • İMRİKLƏTMƏ

  “İmriklətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İMRİKLƏTMƏK

  bax imriklətdirmək. Yarma xəşili bişirmək üçün buğdanı imriklətmək

  Tam oxu »
 • İMSİK

  sif. İy bilən, iyi tez duyan. İmsik adam

  Tam oxu »
 • İMSİLƏMƏ

  “İmsiləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İMSİLƏMƏK

  f. məh. İyləmək, qoxulamaq, iy almaq. Külək də ac it kimi vurnuxur o küçədən bu küçəyə; Qapıları, divarları imsiləyir

  Tam oxu »
 • İMSİLƏNMƏ

  “İmsilənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İMSİLƏNMƏK

  f. İy duymuş kimi oraburanı iyləmək. Sallayıb başını imsilənərək; Qapının ağzında gərnəşir köpək. S.Vurğun

  Tam oxu »
 • İMTAHAN

  is. [ər.] 1. Hər hansı bir fənn üzrə keçirilən yoxlama sınağı. Yaz-yay imtahanları. İmtahana hazırlaşmaq

  Tam oxu »
 • İMTAHANEDİCİ

  sif. 1. İmtahan edən, imtahan qəbul edən. İmtahanedici komissiya. 2. məc. Sınayıcı, yoxlayıcı, sualedici

  Tam oxu »
 • İMTAHANQABAĞI

  sif. İmtahan qarşısında olan, imtahan başlanmamış. İmtahanqabağı hazırlıq. İmtahanqabağı mühazirələr

  Tam oxu »
 • İMTAHANSIZ

  zərf İmtahan vermədən, imtahan olmadan. İmtahansız qəbul olunmaq. İmtahansız sinifdən-sinfə keçmək

  Tam oxu »
 • İMTİNA

  [ər.] : imtina etmək – boyun qaçırmaq, çəkinmək, istəməmək, rədd etmək. Yeməkdən imtina etmək. Qonaqlıqdan imtina etmək

  Tam oxu »
 • İMTİYAZ

  is. [ər.] 1. Müstəsna hüquq. // Üstünlük, güzəşt. Müharibə əlillərinə verilən imtiyazlar. – Məsmə, bir ittifaq üzvünün istifadə edə biləcəyi bütün hüq

  Tam oxu »
 • İMTİYAZLI

  sif. 1. İmtiyazdan istifadə edən, imtiyazı olan, müstəsna hüququ olan (bax imtiyaz 1-ci mənada). …Əgər Qafqaz [Finlandiya] kimi imtiyazlı və həm müstə

  Tam oxu »
 • İMTİYAZNAMƏ

  is. [ər. imtiyaz və fars. namə] İmtiyaz kağızı, imtiyaz müqavilənaməsi (bax imtiyaz 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • İMTİYAZSIZ

  sif. Heç bir imtiyazı, xüsusi və müstəsna hüququ olmayan

  Tam oxu »
 • İMTİZAC

  [ər.] 1. Qarışma, qarışa bilmə, bir neçə maddənin qarışıb bir maddə əmələ gətirməsi. Kimyəvi imtizac

  Tam oxu »
 • İMZA

  is. [ər.] 1. Bir məktubun, sənədin və s.-nin altında öz dəst-xətti ilə adını və ya familiyasını yazma, qol çəkmə, qol qoyma; qol

  Tam oxu »
 • İMZALAMA

  “İmzalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İMZALAMAQ

  f. Altında öz familiyasını (ya adını) yazmaq, öz imzasını qoymaq, qol çəkmək. Kərbəlayı Xəlil … teleqrafçının verdiyi kağızı türkcə imzaladı və teleqr

  Tam oxu »
 • İMZALANMA

  “İmzalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İMZALANMAQ

  məch. İmza edilmək, qol çəkilmək, qol qoyulmaq. Müqavilə imzalandı. – Əmrnamə yazılmış və Balacayev tərəfindən imzalanmışdı

  Tam oxu »
 • İMZALANMIŞ

  f.is. İmza edilmiş, qol qoyulmuş, qol çəkilmiş. İmzalanmış qərar. İmzalanmış kağızlar. – [Sabirin] sabiqdə bəzi müstəar adlar ilə imzalanmış abdar, xo

  Tam oxu »
 • İMZALATDIRMA

  “İmzalatdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İMZALATDIRMAQ

  bax imzalatmaq

  Tam oxu »
 • İMZALATMA

  “İmzalatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İMZALATMAQ

  icb. Qol çəkdirmək, imza etdirmək. Baş mühasib … içəri girdi, əlindəki sənədləri idarə müdirinə imzalatdırıb qapıya yaxınlaşırdı ki, Surxay soruşdu… M

  Tam oxu »
 • İMZALI

  sif. Qol çəkilmiş, imzalanmış, imza ilə təsdiq edilmiş. İmzalı məktub. İmzalı sənəd

  Tam oxu »
 • İMZASIZ

  sif. Altında imza olmayan, imza edilməmiş, qol çəkilməmiş. İmzasız məktublar

  Tam oxu »