Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • İNABƏT

  is. [ər.] köhn. Tövbə, tövbə etmə

  Tam oxu »
 • İNAD

  1. sif. Əsassız olaraq dediyini yeritməyə çalışan, heç bir güzəştə getmək istəməyən; tərs, höcət. İnad adam

  Tam oxu »
 • İNADCIL

  bax inadkar. Hər şeydə möhkəm, sözünün üstə duran, inadcıl, amansız olan Baxış bəyin bir zəif cəhəti vardı: çox şorgöz idi

  Tam oxu »
 • İNADCILLIQ

  bax inadkarlıq

  Tam oxu »
 • İNADÇI

  bax inadkar. [Mehribanın] nöqsanı yalnız savadsızlığı, eyni zamanda inadçı əsəbiliyi idi. S.Hüseyn

  Tam oxu »
 • İNADÇILIQ

  bax inadkarlıq. Qaraca qızın təbiətində inadçılıq vardı… Yusifdən nə qədər kötək yeyirdisə də, yenə tərsliyindən əl götürməzdi

  Tam oxu »
 • İNADEDİCİ

  bax inadkar

  Tam oxu »
 • İNADKAR

  sif. [ər. inad və fars. …kar] İnad, inadcıl, tərs, dediyindən əl çəkməyən. Polis və qoşunun təzyiqinə baxmayaraq, qəhrəman və inadkar fəhlələr mədən d

  Tam oxu »
 • İNADKARCASINA

  zərf Tərslik edərək, inad göstərərək, dediyindən əl çəkməyərək. İnadkarcasına demək. – Həbib Mədədin fikri ilə razı idi

  Tam oxu »
 • İNADKARLIQ

  is. 1. İnadkar adamın xasiyyəti; tərslik, inad. İnadkarlıq etmək. – Qızın inadkarlığı; Çox ağır gəldi ona

  Tam oxu »
 • İNADLI

  sif. 1. Tərs, höcət, kəc, inadcıl, dediyindən əl çəkməyən. Mehriban inadlı bir qız idi. S.Hüseyn. Çoxlarının bezdiyi və uzaq qaçdığı inadlı, şıltaqçı

  Tam oxu »
 • İNADLILIQ

  is. 1. İnadlı adamın hal və keyfiyyəti; inadcıllıq. 2. İşində və ya sözündə dəyanət, möhkəmlik, dayanıqlıq, əzm

  Tam oxu »
 • İNAQ

  is. tib. Uşaqlarda qırtlağın iltihabı. İnaq olmaq. □ İnaq(ını) vurmaq – keçmişdə xalq arasında: inaq olmuş uşağın başını yüngülcə çərtmək

  Tam oxu »
 • İNAQLI

  sif. İnaq xəstəliyinə tutulmuş. İnaqlı uşaq

  Tam oxu »
 • İNAM₁

  is. 1. İnanma, etibar. İnam olmayan yerdə iman olmaz. (Ata. sözü). İlk müvəffəqiyyət məndə inam və ruh yüksəkliyi doğurdu

  Tam oxu »
 • İNAM₂

  [ər.] bax ənam. [Məstəli şah:] Xanım, divlərin əlmuzdunu, inamını kərəm edin! M.F.Axundzadə. □ İnam etmək (eyləmək) – bax ənam eləmək (“ənam”da)

  Tam oxu »
 • İNAMLI

  sif. İnamı olan, qətiyyətli, əmin, arxayın, xatircəm. Onun ilıq səsi, inamlı səsi; Şəfəqi, şöləsi, məhrəm nəfəsi; Mənə qüvvə verdi, gəzdim, dolandım…

  Tam oxu »
 • İNAMSIZ

  sif. İnamı olmayan, inanmayan, etibar etməyən

  Tam oxu »
 • İNAMSIZLIQ

  is. İnam olmama, etibar olmama; inam, etibar yoxluğu

  Tam oxu »
 • İNANDIRICI

  sif. və zərf İnandıran, qaneedici, sübutlu, əsaslı, tutarlı. İnandırıcı dəlillər. İnandırıcı sübut. – C

  Tam oxu »
 • İNANDIRICILIQ

  is. Qaneedicilik, sübutluluq, əsaslılıq, tutarlılıq. Dəlillərin inandırıcılığı. Faktların inandırıcılığı

  Tam oxu »
 • İNANDIRILMA

  “İnandırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İNANDIRILMAQ

  “İnandırmaq”dan məch

  Tam oxu »
 • İNANDIRMA

  “İnandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İNANDIRMAQ

  f. İnanmasına nail olmaq, inanmasına çalışmaq, birində bir şey haqqında inam yaratmaq; qane etmək. Haqlı olduğuna inandırmaq

  Tam oxu »
 • İNANIQLI

  bax inandırıcı

  Tam oxu »
 • İNANILACAQ

  sif. İnanıla bilən, doğru şey kimi qəbul edilə bilən; etibar edilə bilən. İnanılacaq adam deyil

  Tam oxu »
 • İNANILMA

  “İnanılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İNANILMAQ

  məch. Etibar edilmək; doğru deyə qəbul olunmaq, doğru nəzəri ilə baxılmaq

  Tam oxu »
 • İNANILMAZ

  sif. İnanılması mümkün olmayan, etibar edilməz, ağlabatmaz. Bu sözlər əvvəlcə mənə inanılmaz (z.) göründü

  Tam oxu »
 • İNANILMAZLIQ

  is. İnanılması mümkün olmama, etibar edilə bilməmə

  Tam oxu »
 • İNANILMIŞ

  f.sif. Etibarlı, etibar edilə bilən, etibara layiq. İnanılmış adam

  Tam oxu »
 • İNANMA

  “İnanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • İNANMAQ

  f. 1. Bir işin, sözün və s.-nin yəqinliyinə, doğruluğuna qəti əmin olmaq, arxayın olmaq, yəqin etmək

  Tam oxu »
 • İNANMALI

  sif. İnanılacaq, etibarlı, bel bağlamalı olan, sədaqətli. O, inanmalı adamdır. □ İnanmalı olmaq – inanmağa, qane olmağa, yəqin etməyə məcbur olmaq

  Tam oxu »
 • İNANMAZ

  sif. Heç bir şeyə inanmayan, inandırıla bilməyən. İnanmaz adam

  Tam oxu »
 • İNAUQURASİYA

  is. [ing.] Prezidentin rəsmən öz vəzifəsinə başlaması münasibəti ilə bağlı keçirilən mərasim

  Tam oxu »
 • İNAYƏT

  is. [ər.] klas. Mərhəmət, rəhm, iltifat, şəfqət, yaxşılıq. Az eyləmə inayətini əhli-dərddən; Yəni ki çox bəlalərə qıl mübtəla məni! Füzuli

  Tam oxu »
 • İNCƏ

  sif. 1. Zərif işlənmiş, nəfis, qəşəng. İncə qolbaq. İncə naxış. – Stolun kənarında krovatların yanında kifayət qədər incə sandalyalar düzülmüşdü

  Tam oxu »
 • İNCƏ-İNCƏ

  sif. və zərf Zərif, qəşəng, incə. İncə-incə çiçəklər. İncə-incə əllər. – İncəincə yarpağı var; Kölgələrdə bitib açar; Bənövşənin ətir dolu; Dəstəsini

  Tam oxu »
 • İNCƏBEL

  sif. Beli nazik, zərif. İncəbel qız. – Nigar xanım qabaqda, qırx incəbel qız da dalda dükana tərəf gəlirdi

  Tam oxu »
 • İNCƏBELLİ

  sif. Beli nazik, zərif. İncəbel qız. – Nigar xanım qabaqda, qırx incəbel qız da dalda dükana tərəf gəlirdi

  Tam oxu »
 • İNCƏDƏN-İNCƏYƏ

  zərf Bütün təfərrüatı ilə, hərtərəfli, nöqtəsinə qədər. İncədənincəyə öyrənmək. – …Bizim xalq dilini, xalq şerini dərindən duymuşdu, sevmişdi, aşıq şe

  Tam oxu »
 • İNCƏLƏNMƏ

  “İncələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İNCƏLƏNMƏK

  bax incələşmək

  Tam oxu »
 • İNCƏLƏŞDİRİLMƏ

  “İncələşdirilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İNCƏLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Daha incə, daha zərif edilmək; nazikləşdirilmək

  Tam oxu »
 • İNCƏLƏŞDİRMƏ

  “İncələşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • İNCƏLƏŞDİRMƏK

  f. Daha incə, daha zərif etmək; nazikləşdirmək

  Tam oxu »
 • İNCƏLƏŞMƏ

  “İncələşmək”dən f.is

  Tam oxu »